Výroční zpráva za rok 2020 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

o činnosti orgánů města Kutná Hora v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroční zpráva je zpracována a zveřejněna dle ustanovení § 18 zákona.

Ve vykazovaném období roku 2020:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – dle § 18
     odst. 1. písm. a) zákona

  • bylo podáno celkem 42 žádostí o informaci
  • byla vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti – dle § 18 odst. 1. písm. b) zákona

  • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – dle § 18 odst. 1. písm. c) zákona

  • nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
    o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí – dle § 18 odst. 1 písm. d) zákona

  • nebyla poskytnuta žádná výhradní licence

e) Počet podaných stížností podle § 16a zákona – viz § 18 odst. 1 písm. e) zákona

  • nebyla podána žádná stížnost

f) další informace vztahující se k uplatnění zákona – dle § 18 odst. 1 písm. f) zákona

  • V roce 2020 byly 3 žádosti o informace odloženy, z toho 2x z důvodu neúplné žádosti, kterou žadatel ve stanoveném termínu nedoplnil, 1x z důvodu nezaplacení poplatku stanoveného za přípravu požadovaných informací

 

Na internetových stránkách Městského úřadu Kutná Hora www.kutnahora.cz je k dispozici velké množství různorodých informací týkajících se provozu města a městského úřadu – včetně zveřejnění informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. a sazebníku úhrad za jejich poskytnutí. Ve zvláštním oddílu „základní informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace ve struktuře dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

V Kutné Hoře dne 26.2.2021

 

Ing. Josef Viktora v. r.

starosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zprávy » Výroční zpráva za rok 2020 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru