Výroční zpráva za rok 2013 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

                                                                                                                                 v Kutné Hoře 24.3.2014

 

Výroční zpráva za rok 2013 – poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o činnosti orgánů města Kutná Hora v oblasti poskytování informací za rok 2013 podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístup k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1/ Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 18 odst.1. písm. a) zákona .

V průběhu roku 2013 městský úřad obdržel celkem 3 žádosti o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo její části § 18 odst.1. písm.b) zákona.

V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3/ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu § 18 odst.1. písm.c) zákona.

Soud v roce 2013 nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona.

4/ Výčet poskytnutých výhradních licencí § 18 odst.1. písm. d) zákona.

V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5/ Počet podaných stížností podle § 16a zákona.

V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost.

Webová stránka města a městského úřadu www.mu.kutnahora.cz , poskytuje občanům velké množství informací ve zvláštním oddílu „povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

 

Tomáš Hobl

Tajemník MÚ

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2013 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru