Výroční zpráva za rok 2010 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva   o činnosti orgánů města Kutné Hory v oblasti poskytování informací za rok 2010 podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    

1/ Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 18 odst. 1 písm. a) zákona  č. 106/1999 Sb.      

V průběhu roku 2010 město obdrželo celkem 4 žádosti o informace a nebylo vydáno     žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

2/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 106/1999 Sb.      

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

3/ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - §18 odst. 1 písm. c) zákona číslo 106/1999 Sb.      Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

4/ Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.      
V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  

5/ Počet stížností podaných podle § 16a zákona číslo 106/1999 Sb.      

Byla podána jedna stížnost     Důvodem byla stížnost na neúplnost informace – bylo řešeno útvarem interního auditu a žádost byla o potřebné informace doplněna.      

Webová stránka města a městského úřadu www.mu.kutnahora.cz  poskytuje občanům velké množství informací o činnosti orgánů města , ve zvláštním oddíle „povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Tomáš Hobl

tajemník

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2010 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru