Výroční zpráva za rok 2005 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KUTNÉ HOŘE ZA ROK 2005 v oblasti poskytování informací dle zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V souladu s pravidly přijatými radou města a v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zpracována tato výroční zpráva.

I. Město Kutná Hora jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1  zákona zveřejňuje dle § 5 zákona tyto informace: a) informace o městě jako právnické osobě b) organizační strukturu MÚ c) možnosti podání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MÚ a orgánů města d) postup MÚ při vyřizování žádostí e) přehled nejdůležitějších předpisů f) sazebník úhrad za poskytování informací g) výroční zpráva o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Další informace, které město dle § 5 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města, zastupitelstva města, nařízení města, obecně závazné vyhlášky města, rozpočet města na příslušný kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených organizační strukturou MÚ, zákonem o obcích, jednacími a organizačními řády komisí a výborů a organizačním řádem MÚ.

II. Poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. a) Městský úřad v Kutné Hoře v roce 2005 neobdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona. Bylo poskytnuto 626 informací zveřejněných na úředních deskách MÚ. Vzhledem k tomu, že městský úřad neobdržel žádost o informaci ve smyslu zákona, nebylo tudíž podáno ani žádné odvolání nebo rozsudek. b) v roce 2005 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržení zákona číslo 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tomáš Hobl, tajemník MÚ

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace » Výroční zpráva za rok 2005 - poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Nahoru