Příspěvek na průzkum půd

P r a v i d l a

pro poskytování příspěvků na provádění průzkumů zátěže půd rizikovými prvky na pozemcích určených územním plánem města Kutné Hory k výstavbě rodinných domků a při přístavbách stávajících rodinných domků na území města Kutné Hory

Na teritoriu města Kutné Hory existují lokality kontaminované arzénem a tzv. těžkými kovy, zejména kadmiem, olovem, mědí a zinkem, které mohou představovat zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Aby bylo toto riziko částečně eliminováno, je nezbytné v zájmovém území dodržovat preventivní opatření technického i organizačního charakteru. Při stavební činnosti v kontaminovaném území stavební úřad vyžaduje provedení rozboru půdy za účelem zjištění stupně zatížení.

Jako pomoc stavebníkům rodinných domků a jejich přístaveb při zajišťování rozborů dle požadavků stavebního úřadu, přijalo Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 249/07 ze dne 23.října 2007  následující pravidla pro poskytnutí příspěvku na provedení rozboru:

 1. Příspěvek může být poskytnut pouze fyzickým osobám - stavebníkům rodinných domků a jejich přístaveb - zpětně po provedení rozboru

 2. Příspěvek může být poskytnut do výše 50% skutečných nákladů na rozbor, nejvýše však do částky 5000,- Kč.

 3. Na průzkum jedné stavební parcely je možné poskytnout příspěvek pouze 1x

 4. Příspěvek může být poskytnut na základě podané žádosti a po předložení následujících dokladů:

  • Kopie stavebního povolení  nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby

  • Kopie faktury za provedení rozboru

  • Originál nebo ověřená kopie zprávy o provedení rozboru včetně zjištěných hodnot kontaminace

  • V případě, že je zemina kontaminována nad stanovený limit, musí stavebník předložit doklad o jejím bezpečném uložení na skládku

 5. Každá jednotlivá žádost o příspěvek bude individuálně projednávána a poskytnutí příspěvku schvalováno Radou města.

   

  Výše uvedená pravidla jsou účinná od 1.ledna 2008. 

 

Žádost o příspěvek.docx

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Příspěvek na průzkum půd

Nahoru