Doporučení pro občany

Doporučení pro pěstování.pdf

Zemědělské půdy.pdf

Voda ve studni

Tomu, kdo užívá vodu z vlastní studny k vaření či pití, doporučujeme, aby si nechal provést rozbor vody na obsah těžkých kovů akreditovanou laboratoří. V případě výskytu nadlimitního množství těžkých kovů nedoporučujeme tuto vodu používat k pití ani k vaření ani k praní prádla (Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody).

Zahrádkářské výpěstky

Tomu, kdo si ve větším množství pěstuje zeleninu a ovoce pro svou potřebu na svých zahrádkách doporučujeme, aby si nechal provést rozbor výpěstků na obsah těžkých kovů akreditovanou laboratoří. Ty druhy zeleniny a ovoce, u kterých bude zjištěn nadlimitní obsah těžkých kovů, nedoporučujeme opakovaně pěstovat (např. Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování).

Haldy a zeminy

Materiál z hlušinových a struskových hald obsahuje vždy nadlimitní množství těžkých kovů. Přestože se dříve tento materiál používal k různým terénním úpravám, zásadně nelze tyto haldy, zeminy jakkoli rozebírat a používat je k jiným účelům (např. k urovnání pozemku u nově budovaného rodinného domku atd.). Zvyšuje se tím nejen prašnost s následným zdravotním rizikem, ale i rozvlečení kontaminovaného materiálu do okolí a tím k dalšímu poškození půdy. Optimálním zajištěním haldy je její zalesnění nebo zatravnění (vyloučení eroze). Ostatní zeminu mimo haldy (skrývka kulturních vrstev půdy) nedoporučujeme převážet a ukládat mimo kutnohorský rudní revír.

 

Doporučení pro obyvatele dle studie Krajské hygienické stanice z roku 2016:

1. Zabránit vnášení půdy do domu.

2. Častý úklid vysavačem, nejlépe s praním vzduchu a vytření na vlhko. Utírání prachu na vlhko.

3. Snížit výměru nezpevněných, prašných ploch, které by mohly být zdrojem znečištění. Závažnou kontaminaci prostředí může způsobovat kromě výstavby objektu k bydlení i výstavba bazénů zabudovaných pod povrch terénu. Po provedení nutných terénních pracích co nejrychleji zajistit odhalenou zeminu proti roznosu.

4. Pokud analýza kontaminace půdy prokáže přítomnost těžkých kovů – nepěstovat zeleninu, jen květiny a pozemky zatravnit.

5. Nechovat slepice, pokud nebude vyloučena analýza kontaminace půdy, kde slepice hrabe.

6. Chovat mazlíčky jen doma, nebo pouze venku. Před pobytem v domácnosti zvířata umýt či otřít končetiny.

7. Nenarušovat kompaktní povrch hald a odvalů.

8. Po práci, sportu nebo hře v místech, kde dochází k přímému kontaktu se zeminou, dbát zvýšené hygieny a převlékat se do domácího oděvu.

9. Nepoužívat k hygieně, zalévání nebo do bazénu vodu z místních studní, pokud nebyla vyloučena přítomnost rozpustného arsenu a dalších prvků.

10. Vyloučit pohyb dětí na rozkrytém povrchu hald, nevnášet materiál z hald do domácnosti.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Doporučení pro občany

Nahoru