Dodatek č.1 k veřejnoprávní smouvě o poskytnutí dotace - Nadace Kutná Hora - památka UNESCO

 

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ: 00236195 tel.: 327 710 100, 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: kancelar@kutnahora_cz, www.mu.kutnahora.cz

 

 

 

Město Kutná Hora                                            zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým

                                                                       sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01  Kutná Hora

                                                                       IČO: 00236195

                                                                       Bank. spojení: 27-444212389/0800

dále jen m ě s t o

a

 

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO               zastoupená paní  Dagmar Fundovou. ředitelkou nadace

                                                                       sídlem  Komenského nám. 41, 284 01 Kutná Hora

                                                                       IČO:  67672833            

                                                                       Bank. spojení: ČSOB, č.ú.: 126632599/0300

dále jen p ř í j e m c e

 

uzavírají podle § 10a zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

 

DODATEK č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

 

Dne 13.12.2016 byla mezi výše uvedenými účastníky uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na udržitelnost projektu „ Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO“ pro rok 2017.

 

Čl. I

Tímto dodatkem se mění Článek I. výše uvedené veřejnoprávní smlouvy takto:

 

Město poskytuje příjemci účelovou dotaci na udržitelnost projektu "Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO“, pro rok 2017 ve výši 1.400 000,- Kč, slovy:  jedenmiliončtyřistatisíc korun českých, a to na základě řádně podaných žádostí ze dne 15.9.2016 a 20.7.2017.

 

Město se zavazuje dotaci ve výši 800.000,- Kč poskytnout příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 31. 3. 2017 a dotaci ve výši 600.000,- Kč poskytnout příjemci do 31.10.2017.

 

Čl. II

Ostatní články veřejnoprávní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.

 

 

Čl. III

Účastníci berou na vědomí, že tento dodatek i původní veřejnoprávní smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

 

D O L O Ž K A

 

Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 158/17 ze dne  12.9.2017

ve smyslu § 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

 

V Kutné Hoře dne 18.9.2017

 

.........................................................                             .........................................................                    příjemce                                                                                   Město Kutná Hora

Home » Městský úřad » Městský úřad » Veřejnoprávní smlouvy » VPS kancelář tajemníka » 2017 » Dodatek č.1 k veřejnoprávní smouvě o poskytnutí dotace - Nadace Kutná Hora - památka UNESCO

Nahoru