Články Krajské hygienické stanice

Upozornění na nebezpečí ohrožení zdraví při pohybu osob v rozkrytých haldách 

Hodnocení rizik- pro závodníky _Rovina

Zdravotní rizika

Doporučení pro obyvatele dle studie Krajské hygienické stanice:

1. Zabránit vnášení půdy do domu.

2. Častý úklid vysavačem, nejlépe s praním vzduchu a vytření na vlhko. Utírání prachu na vlhko.

3. Snížit výměru nezpevněných, prašných ploch, které by mohly být zdrojem znečištění. Závažnou kontaminaci prostředí může způsobovat kromě výstavby objektu k bydlení i výstavba bazénů zabudovaných pod povrch terénu. Po provedení nutných terénních pracích co nejrychleji zajistit odhalenou zeminu proti roznosu.

4. Pokud analýza kontaminace půdy prokáže přítomnost těžkých kovů – nepěstovat zeleninu, jen květiny a pozemky zatravnit.

5. Nechovat slepice, pokud nebude vyloučena analýza kontaminace půdy, kde slepice hrabe.

6. Chovat mazlíčky jen doma, nebo pouze venku. Před pobytem v domácnosti zvířata umýt či otřít končetiny.

7. Nenarušovat kompaktní povrch hald a odvalů.

8. Po práci, sportu nebo hře v místech, kde dochází k přímému kontaktu se zeminou, dbát zvýšené hygieny a převlékat se do domácího oděvu.

9. Nepoužívat k hygieně, zalévání nebo do bazénu vodu z místních studní, pokud nebyla vyloučena přítomnost rozpustného arsenu a dalších prvků.

10. Vyloučit pohyb dětí na rozkrytém povrchu hald, nevnášet materiál z hald do domácnosti.

Haldy by proto měly zůstat pod stálým vegetačním klidem a v žádném případě nesmí být manipulováno se zeminou. Pravidelnými kontrolami hald bylo zjištěno, že haldy jsou na převážné části území nenarušeny, porostlé lesem či přirozeným travním pokryvem na vrstvách půdy. Největší problém tvoří dvě rozkryté haldy směrem na Libenice - odvaly dolu Kuntery a Šafary, kde dochází k erozi svahu.  Dle informací od České geologické služby jsou tyto odvaly v evidenci rizikových opuštěných úložných míst. Těchto míst je v České republice 14, z toho 8 na Kaňku.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Články Krajské hygienické stanice

Nahoru