Ceny města Kutné Hory

Zastupitelstvo města Kutné Hory, s cílem podpořit kulturní, hospodářský a společenský život města, rozhodlo udělit výroční „Ceny města Kutné Hory za rok 2021“ v oblastech

KULTURA

SPORT

SOCIÁLNÍ ČIN

OPRAVA NEBO ZÁCHRANA PAMÁTEK

PODNIKATELSKÁ AKTIVITA
KONKRÉTNÍ ČIN PROSPĚŠNÝ MĚSTU

ŠKOLSTVÍ

 Čl. I

Cena města se uděluje za mimořádný přínos kulturnímu, sportovnímu životu města, resp. prezentaci města v České republice a v zahraničí. Dále pak za příkladný sociální čin, za zvlášť zdařilou opravu nebo záchranu památek, mimořádně přínosnou podnikatelskou aktivitu, konkrétní čin prospěšný městu a významné aktivity v oblasti školství.

Čl. II

Cenu města může obdržet jednotlivec nebo tvůrčí kolektiv za dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém roce 2021. Cenou města lze rovněž ocenit soustavnou činnost ve smyslu čl. I.

Čl. III

Návrh na udělení ceny města může podat:

-         každý občan České republiky, který má bydliště v Kutné Hoře

-         každá právnická osoba působící v období, za které se návrh podává, na území města, a to i bez ohledu na svoje sídlo

-         dosavadní držitel ceny města, další významné osobnosti, na něž se písemně obrátí vyhlašovatel cen prostřednictvím odboru cestovního ruchu, školství a kultury MěÚ Kutná Hora (dále jen OCR)

Čl IV.

Návrh na udělení ceny města musí obsahovat tato písemná sdělení:

-         jméno a adresu navrhovaného kandidáta

-         zdůvodnění předkládaného návrhu

-         jméno a adresu navrhovatele

Návrh na udělení ceny města musí být podán OCR nejpozději do 15. 7. 2022 daného roku. Na návrhy podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Návrhy lze podávat na písemně na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Odbor cestovního ruchu, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 15. 7. 2022 včetně

1. poštou:

obálku označte: „NEOTVÍRAT Ceny města Kutné Hory“, podací razítko nejpozději s datem 15. 7. 2022

2. předkládejte osobně v obálce:

na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora nejpozději do 15. 7. 2022 – 15:00 hodin. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Ceny města Kutné Hory“

Čl V.

Výběr kandidátů z došlých návrhů provede Výbor pro udílení Cen města Kutné Hory, schválený radou města, který má minimálně 7 členů, nejpozději do konce poloviny srpna daného roku.

Návrh na složení výboru předkládá radě (zastupitelstvu) města OCR. Výbor navrhne v každé oblasti zpravidla tři nominace, přičemž členové výboru mohou ještě doplnit návrhy v jednotlivých kategoriích. Výsledné návrhy předloží ve smyslu zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění zastupitelstvu města Kutné Hory. Výbor nemusí vyčerpat všechny nominace. Zastupitelstvo města rozhodne na svém zasedání o laureátech cen města. Zastupitelstvo města může některé návrhy výboru odmítnout, nemůže však doplňovat do jednotlivých oblastí další osobnosti.

Čl VI.

Přehled osobností navržených na udělení cen města je prostřednictvím OCR zveřejňován na webu města, a to v nejkratším možném termínu po ukončení jednání Výboru pro udílení Cen města Kutné Hory. Pokud budou mít občané města námitky proti navržení vybraných osobností, mohou své připomínky nebo stížnosti doručit na OCR, nejpozději však 20 dnů před jednáním zastupitelstva města, na kterém budou ceny města schvalovány. Termín tohoto jednání bude vždy zveřejněn způsobem v místě obvyklým.

Slavnostní předávací ceremoniál cen města probíhá převážně v den výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO, tedy 9. 12. Předání cen města je veřejné, za účasti hostů a všech navržených kandidátů. Laureáti cen města obdrží z rukou starosty města nebo jím pověřeného zástupce věcný dar a pamětní list.

Čl VII.

Ceny města Kutné Hory nemusí být uděleny ve všech kategoriích každoročně.

Home » Městský úřad » Informace » Ceny města Kutné Hory

Nahoru