Stavební řízení

Poklady k projektové dokumentaci pro vydání stanovisek: 

Metodická pomůcka hodnocení rizik , autor MUDr. Stehlík, Krajská hygienická stanice

Pro použití v rámci připravovaných metodik pro odbornou i laickou veřejnost v souvislosti s hodnocením a řízením zdravotních rizik Krajskou hygienickou stanicí. Popsaný postup je vyžadován odborem životního prostředí v rámci vydávání závazných stanovisek a vyjádření podle § 146 odst. 3 a 4 zákona o odpadech: 

Nakládání s odpady v rámci stavební činnosti (Bc. Karel Brandejský, odbor životního prostředí)

Projektová dokumentace (dokumentace stavby) musí obsahovat popis nakládání s odpady (včetně výkopových zemin), které vzniknou v rámci stavební činnosti v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Odpady vzniklé při výstavbě musí být využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených ve smyslu zákona o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Osoba, provádějící stavbu (zhotovitel, případně stavebník) zajistí/soustředí písemný přehled o produkovaném množství a druzích odpadů při výstavbě a jejich likvidaci (včetně dokladů o jejich využití nebo odstranění[1]), jako součást dokumentace stavby. Tyto doklady budou předloženy v rámci kontrolní prohlídky podle stavebního zákona. [1]  V případě dodatečného povolení stavby, minimálně formou čestného prohlášení.

Hodnocení rizika_Rychlíková_2006.pdf

2023 Hodnocení zdravotního rizika, aktualizace

Podklad pro hodnocení rizik:

Riziková analýza a monitorování složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí (Ekotoxa, Sáňka) z roku 2003.pdf

Mapová příloha 1 geogr_vym př.1.jpg
Mapová příloha 2 puda_as př.2.jpg
Mapová příloha 3 puda_cd př.3.jpg
Mapová příloha 4 puda_cu př.4.jpg
Mapová příloha 5 puda_pb př.5.jpg
Mapová příloha 6 puda_zn př.6.jpg
Mapová příloha 7 haldy_as př.7.jpg
Mapová příloha 8 haldy_cd př.8.jpg
Mapová příloha 9 haldy_cu př.9.jpg
Mapová příloha 10 haldy_pb př.10.jpg
Mapová příloha 11 haldy_zn př.11.jpg
Mapová příloha 12 prekroc_vody př.12.jpg

Příloha 6 Základní statisktická charakteristika obsahů sledovaných prvků v půdě.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Stavební řízení

Nahoru