Analýza rizik - Kaňk

logo.jpg

Analýzy rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk.

Informace k provedeným stavbám města:
Sanace odvalu dolu Kuntery a Šafary v k.ú. Kaňk byla dokončena. Lokalita je zabezpečená a nehrozí zde sesuv půdy ani jiná zdravotní rizika pro občany města. Poskytovatelem dotace na realizaci staveb bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Z Operačního programu Životní prostředí byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 85% uznatelných nákladů na zpracování dokumentu s názvem: "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v k.ú.Kaňk". Dokument je uložen k nahlédnutí na Městském úřadě v Kutné Hoře, technické oddělení OSM (Ing. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187).

Usnesení č. 7/19 k projektu "Analýza rizik znečištění v lokalitě Kaňk"
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu projektu s názvem "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

II. u k l á d á
Mgr. Vítu Šnajdrovi, místostarostovi
a) zpracovat do 31. 3. 2019 metodické pokyny pro jednotlivé odbory MÚ Kutná Hora k aplikaci závěrů "Analýzy rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".
b) Zpracovat a předložit radě města do 28. 2. 2019 harmonogram realizace opatření navazujících na "Analýzu rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

Zodpovídá : Mgr. Šnajdr, místostarosta      Termín : 31.03.19

Analýza rizik - Kaňk

Informace pro veřejnost

Prozkoumanost rizika - Kaňk

Sdělení pro občany - září 2017 

Přílohy k Analýze rizik:
Příloha 1b-2_Signální mapa.pdf
příloha č 1b-1 rozdělení.xls
příloha č 2a mapa ZÚ.docx
příloha č 3c zdrojové.xls
P4a-1-Morfologická mapa.pdf

A.8_Vysledky_geodet_zamereni.pdf
A.11.5_Protokoly_biolog_matric.pdf
B.10_zpr_mereni_kvality_ovzdusi.pdf
B.13_AR_Kank_zdravotni studie (5).pdf

P4a-2-Mapa starých DD.pdf
P4a-3_Mapa průzkumných prací.pdf
P4a-4_Mapa hydroizohyps.pdf
P6a_Vysvětlivky geologických řezů.pdf
P6a-1_Profily hydrogeologických vrtů.pdf
P6a-2_Geologický řez A.pdf
P6a-3_Geologický řez B.pdf
P7a-1-Mapy znečištění podzemní vody.pdf
příloha č 7b-1 IG posouzeni_hald.pdfP8a-1-3_Mapy koncentrací_As v zeminách.pdf
P8a10-12_Mapy koncentrací Sb v zeminách.pdf
P8a4-6_Mapy koncentrací Pb v zeminách.pdf
P8a7-9_Mapy koncentrací Cd v zeminách.pdf
příloha č 9a svodné.docx

Dosavadními dílčími průzkumy byly v odvalech na Kaňku (pozůstatek historické hornické činnosti) i v okolních podzemních vodách zjištěny zvýšené koncentrace arzénu a některých dalších kovů a metaloidů. Cílem je provedení podrobných průzkumných prací, které poskytnou informace o stávajícím rozsahu a míře znečištění deponovaných těžebních odpadů a podzemních vod v okolí odvalů na lokalitě Kaňk. Dále poskytnou informace i možných preferenčních cest šíření znečištění a umožní vyjasnění pozice ohnisek znečištění a směry distribuce znečišťujících látek do okolí. V rámci průzkumných prací bude vyhloubeno několik nových hydrogeologických vrtů. Následná analýza rizik potom má vyhodnotit míru rizika spojenou s existencí odvalů a navrhnout nápravná opatření pro odstranění, minimalizaci či eliminaci rizik.

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém mimořádném zasedání dne 6.června 2017:

Usnesení č. 121/17 k analýze rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů na Kaňku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" ve výši 5.543.553,- Kč.

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.června 2017:

Usnesení č. 455/17 výsledek veřejné zakázky - Analýza rizik znečištění z odpadů na Kaňku
Rada města
I. s c h v a l u j e výsledek vyhodnocení otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby: "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

II. s o u h l a s í s uzavřením přiloženého návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637, Paskov, IČ: 00494356, jehož nabídková cena je 3 470 449,40 Kč včetně DPH a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17

Home » Městský úřad » Městský úřad » Problematika těžkých kovů » Analýza rizik - Kaňk

Nahoru