9. září 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.září 2020

Usnesení č. 617/20 k programu jednání rady města 9. 9. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 9. 9. 2020 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a Mgr. Štěpána Drtinu.


Usnesení č. 618/20 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora, za účelem konání akce "Stříbrná horečka v Kutné Hoře" dne 12. 9. 2020 v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.09.20


Usnesení č. 619/20 změna smlouvy TJ Sparta Kutná Hora, z. s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře cca 4 388 m2, uzavřenou dne 23. 10. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČO: 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.10.20


Usnesení č. 620/20 k prominutí sankce z prodlení (nebytové prostory)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí úroku z prodlení dle žádosti společnosti AQVA LIFE, s.r.o., IČO: 06040527, se sídlem Starý dvůr 11, Třemošnice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 621/20 ke změně smlouvy (Railreklam, spol. s r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plochy pro instalování reklamního zařízení uzavřené dne 18. 7. 2001 mezi Městem Kutná Hora, jako pronajímatelem a společností Railreklam, spol. s r.o., IČO 17047234, se sídlem Na Strži 209/63, Praha, jako nájemcem, týkající se přemístění reklamních panelů v rámci pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.10.20


Usnesení č. 622/20 k záměru vypůjčit pozemek p. č. 4122/60 v k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p. č. 4122/60 včetně staveb nacházejících se na pozemku v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.10.20


Usnesení č. 623/20 k zápisu Bytové komise ze dne 31. 8. 2020
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 31. 8. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Gabrielem Kováčem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivanou Psohlavcovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Šťastnou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022,
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Zítovou na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 10. 2020 do 31. 3.2021.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 624/20 k vyhodnocení VŘ č. SN 15/20 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 15/20 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Zdeňkem Machotou, za nájemné ve výši 1.514 Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s Podmínkami výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 15/20.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 625/20 k vyhlášení VŘ č. SN 20/20 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/20 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č. p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12. 10. 2020 v 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.20


Usnesení č. 626/20 k záměru na prodej části pozemku v k. ú. KH (pí Jahodová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3684 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 46 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 627/20 k prodeji budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora z r u š i t bod II. usnesení ZM č. 20/18 ze dne 30. 1. 2018.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 628/20 ke sml. zřízení práva stavby na poz. v k. ú. KH (TJ SPARTA)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch spolku TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu 30 let,
b) uzavření předložené Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch spolku TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 629/20 k vyhlášení VŘ č. M 5/20 - prodej části pozemku (Neškaredice)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 3/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1) v k. ú. Neškaredice z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e vyhlášení výběrového řízení číslo M 5/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.327,50 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21
 
 
Usnesení č. 630/20 k vyhlášení VŘ č. M 6/20 - prodej části pozemku (Neškaredice)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo M 4/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5) v k. ú. Neškaredice z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e vyhlášení výběrového řízení číslo M 6/20 na prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 410.827,50 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 631/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026550/VB01 Kutná Hora, Hradební čp. 579/4 - knn) na pozemcích p. č. 3758/1 a p. č. 3812 oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 632/20 k plánu spol. zařízení v rámci KoPÚ v k. ú. Neškaredice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Neškaredice Plán společných zařízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 633/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 13/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 13/20, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Sokolovna Malín - pergola ve výši 172.000 Kč, a to na úkor investiční položky KD Lorec.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 634/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (Geladia Trade s.r.o.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 531/1 o výměře cca 35 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.11.20


Usnesení č. 635/20 k vyhodnocení VŘ č. M 2/20 (prodej domu v Kutné Hoře)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2, jehož součástí je stavba čp. 71, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do výlučného vlastnictví spol. Kutnohorská stavební, s.r.o., IČ 45144788, se sídlem Benešova 316, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 3.030.303 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 636/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 35
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 35 - přesun prostředků za zrušený projekt "HESU, z. s. - meeting Zuzany Hejnové" ve výši 100.000 Kč na položku rezerva sportu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 637/20 k návrhu na uzavření dodatku veřejnoprávních smluv
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy dodatků veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestiční dotace pro:
Michal Pavlík - 5.000 Kč,
Martina Pavlíková - 5.000 Kč,
Jakub Vrbenský - 5.000 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 638/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 36
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, ve výši 58.500 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu gajgru u zdi budovy školy směrem do ulice Štefánikova.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 639/20 k návrhu na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2020 na I. etapu obnovy vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje, restaurování vitrajových výplní a obnovu dřevěných částí oken a dveří Kamenného domu č. p. 183 Václavské náměstí, celkovou obnovu hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem, III. etapu opravy opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory v celkové výši 1.805.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 640/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 38
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 51.794,40 Kč o neinvestiční prostředky od příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, které škola vrací jako nevyčerpané prostředky z dotace Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci výzvy č. 30_20_010 na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji II, registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0./.0.0/19_009/0000040. Finanční prostředky vrací příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora na účet zřizovatele a současně město převádí tyto prostředky na účet Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 641/20 k žádosti o dotaci - RO č. 39
Rada města s c h v a l u j e
a) jednorázovou finanční podporu akce Oslava 150. let průmyslového školství v Kutné Hoře pořádané Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, a to ve výši 20 000 Kč,
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kutná Hora a Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky,
c) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 39 kterým dojde k finančnímu pokrytí dotace dle písmena a), a to z položky rozpočtová rezerva.

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 642/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu klubu Bar 22
Rada města s c h v a l u j e
a) jednorázovou finanční podporou klubu Bar 22 v Kutné Hoře ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je společnost 7 Friday Week s.r.o.,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností 7 Friday Week s.r.o.,
c) rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 kterým dojde k finančnímu pokrytí dotace dle písmena a), a to z položky rezerva kultura.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 643/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t poskytnutí zápůjček z FRB žadatelům: Pavla Beilová a Zdeněk Hadrovský , kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 644/20 k Revitalizaci Vlašského Dvora - prodloužení termínu dokončení akce
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení doby realizace akce Revitalizace národní kulturní památky Vlašský Dvůr Kutná Hora (Reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15 015/0000339) do 31. 12. 2020,

II. u k l á d á odboru ivestic
a) ukončení vlastní realizace projektu do 30. 11. 2020
b) odboru investic ve spolupráci s projektovým manažerem provést veškeré potřebné administrativní kroky


Zodpovídá : Ing.Janál,PhDr.Hubáček      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 645/20 k prováděcímu projektu pro chodník ul. Gruntecká
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zhotovení prováděcí projektové dokumentace na chodník ulice Gruntecká se společností Reinvest spol. s.r.o., K Novému dvoru 897/66, Praha 4,

II. u k l á d á Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 646/20 k zahájení VŘ na stavební práce "Sankturinovský dům"
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na stavební práce pro akci "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16059/0004563 ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona,

II. u k l á d á ve spolupráci se Společností pro Kutnou Horu zahájit VŘ.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.20


Usnesení č. 647/20 k uzavření smlouvy na poradenskou činnost "Dačického dům v KH"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na výkon poradenských činností uvedených v příloze č. 1 pro zajištění administrativních povinností příjemce dotace za pátý rok fáze udržitelnosti a po jejím skončení projektu "Dačického dům v Kutné Hoře". Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, se společností ViP, v.o.s. za celkovou cenu 38.000 Kč pro období 9/2020-2/2021,

II. u k l á d á odboru investic projednat a uzavřít se společností ViP, v.o.s., smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 648/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/20
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t rozpočtové opatření INV - TO č. 11/20, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 4.920.000 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 18. 6. 2020. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na TS - opravy komunikací v celkové výši 2.060.000 Kč, navýšení výdajů na TS-veř.osvětlení el.energie ve výši 1.000.000 Kč, navýšení výdajů na TS-dětské hřiště opravy a obnova ve výši 400.000 Kč a zbývající částka ve výši 1.460.000 Kč navýší rozpočtovou rezervu.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 649/20 k zápisu z jednání DR 2020 MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady ze dne 29. 6. 2020 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 650/20 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora v z í t n a v ě d o m í předložený dokument s názvem "Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2019".
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 651/20 k návrhu na rozpočtové opatření INV - TO č. 12/20
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 12/20, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Hřbitov-oprava zdí ve výši 104.060 Kč, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Revitalizace hřbitovů ve výši 104.060 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 652/20 k dotaci z operačního programu "Úspory energie v SCZT"
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e záměr podání žádosti o dotaci z programu OPPIK 2014-2020, výzva IV, "Úspory energie v SCZT" (60% spoluúčast žadatele),

II. p o v e ř u j e jednatele společnosti přípravou potřebných podkladů (energetický audit a model financování) ve spolupráci s vedoucí EKO a vedoucí TO INV.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 23.09.20


Usnesení č. 653/20 k zápisu komise pro sociální záležitosti ze dne 2. 9. 2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise pro sociální záležitosti ze dne 2. 9. 2020.


Usnesení č. 654/20 k návrhu na rozpočtové opatření POL č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu nákupu pořízení SW TRBOnet pro GPS sledování polohy radiostanic MOTOROLA pro potřeby městské policie ve výši 104.805 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 655/20 k užití znaku Města Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
užití znaku Města Kutná Hora pro Vlastivědné muzeum v Olomouci pro potřeby výstavy "Jiří Louda - život mezi erby", zastoupeného kurátorem výstavy PhDr. Karlem Podolským.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.09.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 9. září 2020

Nahoru