9. září 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.září 2015

Usnesení č. 816/15 k pověření k činnosti v Komisi pro zahraniční spolupráci SMO ČR
Rada města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc., člena Zastupitelstva města Kutná Hora, činností v Komisi pro zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí ČR, kde je Město Kutná Hora členem.


Usnesení č. 817/15 k výsledku zakázky "Nové webové stránky MÚ a Města KH"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Nové webové stránky MÚ a Města Kutná Hora" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 9. 2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v Kč včetně DPH a to uchazeče: QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno.

b) s uzavřením smlouvy na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem QCM, s.r.o., Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno za cenu 809 984,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 818/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (pí Kadlecová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 813 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením č. 848/17 ze dne 01. 11. 2017.
 
Usnesení č. 819/15 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Novákovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 1008/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Miroslava Nováka, Česká Lípa a pana Jiřího Nováka,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.10.15


Usnesení č. 820/15 ke geodetickému zaměření pozemku v Kutné Hoře (lokalita V Hutích)
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat geodetické vytyčení částečné hranice pozemku p.č. 4327/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora a po ověření hranice v případě potřeby zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení neoprávněně užívaných částí předmětného pozemku majiteli sousedních nemovitostí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 821/15 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 24.8. 2015.


Usnesení č. 822/15 ke zřízení věcného břemene cesty a přípojky (Ing. Mareček)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti

I. cesty na části pozemku p.č. 4692/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora dle geometrického plánu č. 3566-3/2015 ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 4699 v k.ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan Ing. Petr Mareček,Kutná Hora,

II. vedení vodovodní a kanalizační přípojky na části pozemku p.č. 4692/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora dle geometrického plánu č. 3628-53/2015 ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 4699 v k.ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan Ing. Petr Mareček, Kutná Hora.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit celkovou částku ve výši 5.000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 823/15 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitých věcí v Kutné Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyvěšení záměru na pronájem nemovitých věcí p.č. 2542/1, jehož součástí je dům č.p. 453 Masarykova ul., Kutná Hora, pozemku p.č. 2542/2, p.č. 2543/1 a p.č. 2544 vše v k.ú. Kutná Hora Centru U Bartoloměje, poskytovateli sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora na dobu určitou do 4.10.2017.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 23.09.15


Usnesení č. 824/15 k uzavření dohody o splácení dluhu (Slepičková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 25.908,00 Kč, dle žádosti paní Ludmily Slepičkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 825/15 ke zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyvěšení záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora - 3 kanceláře, společenská místnost a recepce.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 23.09.15


Usnesení č. 826/15 ke zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyvěšení záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora - 1 kancelář a sportovně-společenský sál.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 23.09.15


Usnesení č. 827/15 k uzavření dodatku č. 2 - parkování autobusu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.2 o pronájmu parkovacího místa - části pozemku p.č. 4128/334 v k.ú. Kutná Hora mezi společností CROSS TRANS SERVICE KUTNÁ HORA, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 200, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora za účelem parkování autobusu k poskytování sociálních služeb.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 828/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 26 - 27/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 26/15, kterým se zřizuje nová investiční položka TJ Malín - kabiny ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr - dlažba vinárna.

b) předložený návrh OSM - OSN č. 27/15, kterým se navyšují položky DPS - opravy o částku 30.000,-- Kč a DPS - služby, revize o částku 20.000,-- Kč, a to obě na úkor položky Vlašský dvůr - dlažba vinárna.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 829/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 28/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 28/15, kterým se zřizuje nová výdajová položka Klubus - parkovné ve výši 4.719,-- Kč, a to na úkor výdajové položky kino - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 830/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace od Ministerstva kultury na "18. mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy" v celkové výši 70 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 21.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 831/15 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za 1. pololetí roku 2015
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž
Galerie Felixe Jeneweina
Městské Knihovny
dle důvodové zprávy


Usnesení č. 832/15 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - III. čtvrtletí 2015
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté mimořádně po termínu 12. 6. 2015 v oblasti sportu - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 833/15 k výjimce z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy KH a MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2015/2016 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 834/15 ke grantům - malé projekty - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v mimořádném termínu po 12. 6. 2015, realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 835/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 z dotace v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 439 293,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 439 293,00 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 22.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 836/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2015 na akci "Oprava hrobky III. (Orclmeistrova) na hřbitově u kostela Všech Svatých," Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora v celkové výši 250.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 23.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 837/15 k příspěvkovému program Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2016
Rada města I. s c h v a l u j e
návrh Příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č. 1)
- žádosti o příspěvek/grant - FO/PO (příloha č. 2)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty (příloha č. 3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty (příloha č. 4)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č. 5)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č. 6)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 838/15 ke složení hodnotící komise (Snížení energ.náročnosti budovy cihelny)
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s § 6 ZVZ a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro výběr dodavatele na realizaci akce: Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora.

b)s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise ve složení:
člen náhradník
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora
Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová
Ing. Jan Jäger Michaela Špačková

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit průběh jednání komise v souladu se zněním zákona o VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 839/15 k výsledku poptáv. řízení (snížení energ. náročnosti Radnická 178)
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti budovy čp.178, ul. Radnická, Kutná Hora". Nejnižší nabídnutou cenu nabídla firma Ing. Karel Fousek, IČ: 745 74 019, Kutnohorská 329, 281 63 Kostelec nad Č. lesy za nabídnutou cenu 508.805,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 840/15 ke smlouvě o dílo - realizace 2.B etapa regenerace sídliště Šipší
Rada města I.s o u h l a s í
dle znění zákona 137/2006 Sb. "O veřejných zakázkách" § 18 písm.e se zadáním veřejné zakázky "Regenerace panelového sídliště Šipší 2.B etapa" společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. za nabídkovou cenu 5.094.404,-Kč vč. DPH.

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby "Regenerace panelového sídliště Šipší 2.B etapa" se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ49 54 95 11.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 841/15 k rozpočtovému opatření INV č. 37 - 38
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 37, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti MŠ Malín v Kutné Hoře" o 1.754.544,00 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 38, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Obnova malé scény MTD Kutná Hora" o 5.628.608,41 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 842/15 ke složení hodnotící komise - VŘ 012 a 014 Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů, pro VŘ 012 "Tvorba modelů a 3D stavebnic" a VŘ 014 "Zhotovení veduty a faksimilie Dačického pamětí", v rámci projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO.", reg.č. projektu CZ.1.06/5.1.00/24.09628.
Složení komise: člen náhradník
Bc Martin Starý, DiS., MÚ KH Ing. Josef Viktora, MÚ KH
Ing. Jiří Janál, MÚ Kutná Hora Jan Trávníček, DiS., MÚ KH
Dagmar Fundová, Nadace Unesco PhDr. Aleš Pospíšil, Nadace Unesco
Mgr. Ondřej Seifert, MÚ KH Ing. Věra Žáčková, MÚ KH
RNDr. Dagmar Civišová, CSc., MÚ KH Michaela Špačková, MÚ KH

II. u k l á d á
OI zajistit konání výběrového řízení v souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách, ve spolupráci s administrátorem VŘ tohoto projektu, s Českým a moravským účetním dvorem Pardubice.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 843/15 k výpůjčce parku Vorlíčkovy sady a část Barborské ul. Clubu Deportivo
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku Vorlíčkovy sady v Kutné Hoře a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) Občanskému sdružení "Club Deportivo Kutná Hora", se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora, zastoupenému panem Janem Ďoubalem, za účelem uspořádání běžeckého závodu "Dačického 12" na dny 12.- 13.8.2016. Samotná akce proběhne dne 13. srpna 2016. Náklady na energie bude hradit žadatel.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.08.16


Usnesení č. 844/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Mgr. Machovský
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 688/7 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 15.1.2013 mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Provazníkem, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.10.2015, z důvodu prodeje garáže stojící na výše uvedeném pozemku.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 688/7 o celkové výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Mgr. Lukáši Machovskému, Opava, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 07.10.15


Usnesení č. 845/15 k poskytnutí finanč. příspěvku "Dožínky a Vinobraní na Kačině 2015"
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,-Kč na pořádání akce Dožínky a Vinobraní na Kačině 2015.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 846/15 ke zveřejnění záměru na "Pronájem reklamních ploch - TS"
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem sloupu veřejného osvětlení, za účelem zřízení a provozování maloplošné reklamy na sloupu veřejného osvětlení č. 16 v ulici Ortenova Kutná Hora, společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 07.10.15


Usnesení č. 847/15 k zápisům č.1/2015, č.2/2015 a č.3/2015 z jednání DR KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č.1/2015 ze dne 29.1.2015 DR společnosti
b) zápis č.2/2015 ze dne 10.3.2015 DR společnosti
c) zápis č.3/2015 ze dne 17.3.2015 DR společnosti


Usnesení č. 848/15 k opravě zápisu č.4/2015 z jednání DR KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
opravu zápisu č.4 DR společnosti KH Tebis spol. s r.o. ze dne 4.6.2015


Usnesení č. 849/15 k zápisu č.5/2015 z jednání DR KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 05/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 7.8.2015

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za II.Q. 2015 v plné výši v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 850/15 k uzavření smlouvy o dílo "Veřejné osvětlení Královské procházky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo pro akci "Veřejné osvětlení Královské procházky - 1.etapa" se společností AVE Kolín, s.r.o., se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 851/15 k záměru zpracování 4. Komunitního plánu města Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem zpracování 4. Komunitního plánu města Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem zpracování 4. Komunitního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 27.10.15


Usnesení č. 852/15 k jednání o uzavření smluv na poskytování služeb sociální integrace
Rada města s o u h l a s í
s jednáním o uzavření smluv na poskytování služeb sociální integrace s níže uvedenými poskytovateli sociálních služeb:
a) Prostor plus, o.p.s., Na Pustině 1068; 282 02 Kolín 2 IČ: 26594633
b) Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora IČ: 49543547.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 853/15 ke schválení Statutu Fondu cestovního ruchu a Jednacího řádu Fondu CR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit nové znění Statutu Fondu cestovního ruchu a Jednací řád Fondu cestovního ruchu
Zodpovídá : Mgr. L. Kremlová      Termín : 27.10.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 9. září 2015

Nahoru