9. září 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.září 2009

Usnesení č. 773/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Apoštolskou církví sbor, Kutná Hora, se sídlem Andělská 295, Kutná Hora dne 22.9. 2009 od 16.00 hod. do 21.00 hod. za účelem pořádání veřejného shromáždění.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.09.09


Usnesení č. 774/09 k ukončení NS s HC Kutná Hora a.s.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 738/09 v bodě a), b) ze dne 1. 9. 2009 týkající se ukončení nájemní smlouvy s HC Kutná Hora a.s. a uzavření nájemní smlouvy s TJ Stadion Kutná Hora.

II. s o u h l a s í

a) s uzavřením předložené dohody o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře se společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora dohodou ke dni 10. 9. 2009 včetně vypořá dání závazků

b) s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora na dobu určitou od 11. 9. 2009 do 30. 9. 2009


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 9. září 2009

Nahoru