9. února 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.února 2010

Usnesení č. 56/10 k bezplat. pronájmu Preghausu - Oblastní charita
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku Preghausu Vlašského dvora pro Oblastní charitu Kutná Hora v termínu od 29. března do 2. dubna 2010 za účelem pořádání Velikonoční prodejní výstavy.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 57/10 k návrhu přísedícího soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Ludislava Martinka, nar. 08.06.1938, trvale bytem 17. listopadu 107, Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 58/10 k zápůjčce Rytířského sálu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku prostor Rytířského sálu ve Vlašském dvoře pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy na 4. března 2010 na uspořádání semináře pro Kutnou Horu a okolí.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 59/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 3.2.2010.
b) zápis z komise architektů ze dne 20.l.2010.
c) zápis z jednání majetkové komise ze dne 18.1.2010
d) zápis z bytové komise konané dne 21.1.2010


Usnesení č. 60/10 k záměru spoluúčasti MLaR v nově vznkající Česko rumunské spol.
Rada města s o u h l a s í
ze záměrem spoluúčasti MLaR v nově vznikající Česko rumunské společnosti, která se bude zabývat obhospodařováním a těžební činností lesů v Rumunské republice.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 61/10 k příspěvkům z programu Podpora obnovy kulturních památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou souhrnnou zprávu za rok 2009 - přehled poskytnutých příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

b) že bylo dokončeno vyúčtování příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a veškeré podklady pro vyúčtování byly předány Ministerstvu kultury ČR (dle č. III bodu 6. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností).Usnesení č. 62/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 2 - vytvoření nové položky na akci "Doplnění, vyčištění a ošetření stávající mozaikové dlažby na chodbě v přízemí a I. patře budovy Vlašského dvora" v Kutná Hoře v celkové výši 169.710,- Kč včetně DPH na ú kor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 2

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 63/10 k vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2010 činí 1.496.000,- Kč, která bude rozdělena pouze v jednom kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podán í žádostí o příspěvek do 28.2.2010 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy.Usnesení č. 64/10 k poskytnutí půjček z FRB
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II. s c h v a l u j e
a) text smlouvy o půjčce bez čestného prohlášení
b) text smlouvy o půjčce s čest.prohlášením


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 65/10 k odůvodnění předložených rozpočt. změn ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí další, rozšířené odůvodnění k předloženým rozpočtovým změnám přijatých Radou města za období 8.-22.12.2009 u položek nad 1 mil. Kč, které bude elektronicky předloženo zastupitelstvu města na jednání dne 16.3.2010.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 66/10 k rozpisu ukazatelů schváleného rozpočtu 2010
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu roku 2010, členěný dle struktury textu § 12, zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Materiál v elektronické podobě je umístěn na webových stránkách Města v oddíle "R ozpočet" .

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 67/10 k prodeji pozemků v Malíně - Krausovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 520/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 520/6 - ostatní plocha o výměře 114 m2 včetně stavby - stavební úpravy komunikace k domu čp. 324 Malín, vše v kat. území Malín manželům Josefu a Lence Krauso vým, bytem Malín čp. 324 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 a 2.400,- Kč (znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 68/10 k prodeji pozemků v k.ú.Kaňk - m.Štětinovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora

I. souhlasit s prodejem pozemků p.č. 685/13 o výměře 49 m2, 685/91 o výměře 66 m2, 685/95 o výměře 54 m2, p.č. 685/119 o výměře 31 m2, p.č. 685/121 o výměře 20 m2, 767/2 o výměře 52 m2, 735 o výměře 828 m2, 664/26 o výměře 2.155 m2, vše v k.ú. Kaňk ma nželům Marii a Jiřímu Štětinovým, bytem Hrubínova 1823, Vlašim za kupní cenu ve výši 105.950,- Kč.

II. nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 665 o výměře 6.354 m2 v kat. území Kaňk manželům Marii a Jiřímu Štětinovým, bytem Hrubínova 1823, Vlašim.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 69/10 ke směně pozemků na Žižkově - p.Flachs
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou části pozemku p.č. 3987 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemky p.č. 4760 o výměře 232 m2, p.č. 4761 o výměře 121 m2, p.č. 4779 o výměře 121 m2 a p.č. 4780 o výměře 215 m2 v k.ú. Kutná Hora v maj etku pana Michala Flachse,bytem Sudoměřická 607, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 70/10 k prodeji pozemku v KH - Vinné sklepy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4087 o výměře 27.297 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., se sídlem Náměstí ČSA 31, Jaroměř.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 71/10 k prodeji pozemků v KH - m.Hejdánkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 1138, 1139 a 3823/1 o celkové výměře 564 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Jaroslavu a Ing. Ludmile Hejdánkovým, Štefánikova 557, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 72/10 k prodeji nemovitosti čp. 379 v KH - p.Bertolini
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem nebytových prostorů, přístavku a sklepních prostorů v objektu čp. 379 a pozemku p.č. 1290 (park) v k.ú. Kutná Hora panu Enzo Bertolini, bytem Bartolomějská 134, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 73/10 k přijetí daru - pozemky v KH - Bouwfonds ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3/656, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 74/10 ke zřízení věcného obřemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení 1kV pro p.č. 249, 250) na pozemcích p.č. 1068, 1101, 1106 v k.ú. Opatovice I v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 75/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení kVN, kNN pro čp. 52 ul. Štefánikova) na pozemcích p.č. 3735, 3736 a 3737 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 76/10 ke smlouvě na úhradu ztráty - MHD KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit trojstrannou smlouvu na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním dvou párů spojů na lince MHD č. 245002.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 77/10 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2010.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 78/10 k neprodloužení nájemní smlouvy
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Margitou a Marijanem Dimitrovem Mančovými,trvale bytem tamtéž,od 1.2.2010.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 1 v čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře proti manželům Margitě a Marijanu Dimitrovu Mančovým,trvale bytem tamtéžv případě, že nedojde k vyklizení bytu ze strany manželů Mančových do 10.3.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 79/10 k VŘ č.SN 04/10 na pronájem bytu v Mincířské ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 04/10 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového říz ení je dne 17. 3. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 80/10 k VŘ č.SN 03/10 na pronájem bytu v Barborské ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 03/10 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového říze ní je dne 17. 3. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.10


Usnesení č. 81/10 k výpovědi z nájmu bytu - pí Krulišová
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č. 1 ve druhém podlaží domu čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře nájemci paní Ivaně Krulišové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 82/10 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora manželům Peteru a Kristě Čurejovým, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 2. 2010 do 31. 3. 2010 s tím, že pokud nebudou hradit měsíční platby za užívání přístřeší a splátky dle splátkových kalendářů, nebude jim po 31. 3. 2010 dohoda o poskytnutí přístřeší prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 83/10 k VŘ č.SN 22/09 na pronájem "startovacího bytu"
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 22/09 na pronájem "startovacího bytu" č. 8 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, sestavené na základě vyhodnocení přihlášek podle hodnotících kriterií pro "startovací byty"
na 1. místě se umístila paní Jolana TRNKOVÁ, trvale bytem K. Hora, Buzulucká 459 na 2. místě se umístila paní Tereza MACHOVÁ, trvale bytem Bylany 2,a pan Jiří TRNKA, trvale bytem Havlíčkovo náměstí 552,Kutná Hora

II. r o z h o d l a
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem "startovacího bytu" č. 8 o velikosti 2+1 ve 2.podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s p. Jolanou TRNKOVOU, trvale bytem Kutná Hora, Buzulucká 459, za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) naří zení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1.3.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 84/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Josefu Pompovou, trvale bytem Šandova 147,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 74.501,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 85/10 k úpravě nájemného pro rok 2010
Rada města s o u h l a s í
s tím, že v roce 2010 bude zvýšeno nájemné pro rok 2010 u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek s inflační doložkou o inflaci
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 86/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 228/09
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 87/10 k žádosti spol.Vodafone Czech Republic
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením ročního nájemného o 30% u smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 206 Pirknerovo nám., Kutná Hora a vyjmutím odstavce týkajícího se ujednání o jednostranném zvyšování nájemného o míru inflace u smlouvy ze dne 24.1.2000 uzavřené mezi Městem Kut ná Hora se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republick a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.02.10


Usnesení č. 88/10 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatků u nájemních smluv na nemovitosti, nebytové prostory (movité věci), kde bylo v roce 2009 zvýšeno nájemné o daň z přidané hodnoty ve výši 19%. Dodatky se budou týkat změny formulace a to z: "roční nájemné ve výši ... Kč + 19% daň z přid ané hodnoty" na: "roční nájemné ve výši ... Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 89/10 k uzavření dohody o splácení dluhu - Čurejovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 81 463,00 Kč pro manžele Petera a Kristu Čurejovy,bytem Čáslavská 1,
Kutná Hora splátkou ve výši 500,00 Kč od měsíce března 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 90/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Čurejovy, bytem Benešova 649,Kutná Hora výši 25 % z částky 8.952,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Mariusze Panase, bytem Puškinská 657,Kutná Hora výši 50 % z částky 848,00 Kč.

c) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Katarínu Harahoničovou, bytem Vojtěšská 19,Kutná Hora výši 50 % z částky 2.901,00 Kč.

d) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lucii Bednářovou, bytem Václavské nám. 181,Kutná Hora výši 25 % z částky 8.173,00 Kč.

e) s prominutím úroku z prodlení pro paní Věru Janečkovou, bytem Na Výsluní 700,Kutná Hora výši 50 % z částky 1.968,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 91/10 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Tomášem Hráčkem, t.č. bytem Štefánikova 2, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2010 s tím, že smlouva již nebude nadále p rodlužována.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 92/10 ke změně pravidel penalizace
Rada města I. t r v á
na dosavadním postupu uplatňovaného při podání žádosti dlužníků při promíjení poplatku (úroku) z prodlení

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na dosavadním postupu uplatňovaného při podání žádosti dlužníků při promíjení poplatku (úroku) z prodlení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 93/10 k vyhlášení VŘ č.SN 5/10 - Národního odboje 56
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora ze dne 10.12.2009 uzavřené mezi Domovem Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 228, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se s ídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora ke dni 31.1.2010

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 5/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17.3.2010 v 10.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 94/10 k poskytnutí ubytovny města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Danielou Pompovou, trvale bytem Pobřežní 47,Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2010 - 31. 5. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 95/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 25/09 - Benešova 635
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 25/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora paní Romanu Reisichovou, bytem Benešova 648, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 96/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Obl.spolek ČČK KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, za účelem uspořádání okresního kola soutěže "Hlídek mladých zdravotníků" na den 5.5.2010. Samotná akce proběhne v době od 8 .00 do 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 97/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Kultura do města
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Kultura do města, zastoupenému panem Pavlem Apolenem, se sídlem Rakova 47, Kutná Hora, za účelem uspořádání hudebního "Kutnohorského festivalu" na dny 27. až 29. srpna 2010. Vlastní h udební produkce se bude konat dne 28.8.2010 v době od 13:00 do 21:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.10


Usnesení č. 98/10 k finanční náhradě pro TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s finanční náhradou ve výši 6.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Malín za vyfakturovanou spotřebu vody za období 4. čtvrtletí 2009. Příčinou mimořádného nárůstu spotřeby vody byla technická závada na vodovodní přípojce v majetku Města Kutná Hora. Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 99/10 k dodatku ke smlouvě - zajištění provozu veř.osvětlení
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě na "Zajištění provozu veřejného osvětlení komunikace k ČKD" podepsané mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o. se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, z důvodu změny výše sazby DP H.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 100/10 k instalaci dřevěné podesty - Kollárova ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se záborem chodníku v Kollárově ulici proti čp. 158, za účelem instalace dřevěné podesty na chodníku u hotelu "Mědínek" k umístění restauračních stolků pro paní Štěpánku Bobkovou, bytem Kollárova čp. 158, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 101/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - ZŠ Kremnická
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Základní škole Kutná Hora, Kremnická 98, Kutná Hora, zastoupené paní ředitelkou PaedDr. Alenou Kotrbovou, za účelem uspořádání akce "Pohádková Barbora" na dny 28. a 29.5. 2010. Samotná akce by proběhla dne 28.5.2010 od 7:30 do 14:00 hod a dne 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.10


Usnesení č. 102/10 k rozpočtovému opatření OSM č.3-6/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.3/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 640,-- Kč na výdajovou položku pozemky nájemné, a to na úkor položky byty kolky - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 4/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 19.080,-- Kč na položku odboru investic doplnění zemnění - Vl.dvůr, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 5/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 29.570,-- Kč na položku kino - modernizace promítaček, a to na úkor položky nebyty služby - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 6/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 6.000,-- Kč na položku příspěvek TJ Sokol Malín, a to na úkor položky sportoviště revize - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 103/10 k rekonstrukci Tylova divadla
Rada města s c h v a l u j e
a) zahájit poptávkové řízení na dodavatele stavebních úprav sociálních zařízení pro účinkující.

b) zadat dopracování projektu úprav vzduchotechniky a vytápění divadla a následně zahájit poptávkové řízení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 104/10 ke zlepšení tepelně techn. vlastností MŠ Benešova
Rada města s c h v a l u j e
a) aktualizaci energetického auditu auditorem Ing. Servínem za cenu a energetického štítku budov MŠ Benešova I.a II. za cenu 36.000,-Kč.

b) aktualizaci projektové dokumentace v návaznosti na aktualizovaný energetický audit včetně aktualizace rozpočtu akce firmou AZ Project Kolín za cenu 30.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.02.10


Usnesení č. 105/10 k proplacení faktur - p.Jenšík
Rada města s c h v a l u j e
proplacení faktur za vícenáklady spojené s rekonstrukcí kina Svět od bývalého provozovatele kina pana Jenšíka ve výši celkem 54.561,28 Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 106/10 ke studii víceúčelové sport. haly Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
studii víceúčelové sportovní haly Klimeška a využití areálu bývalého koupaliště a ČSAD.

II. u k l á d á
odboru investic zajistit zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 107/10 ke staveb.úpravám objektu čp.87 Havlíčkovo nám.
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodáv ku s názvem: "Stavební úpravy objektu čp.87 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře"

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen náhradník
Tomáš Hobl Václav Zimmermann
ing. Václav Mareček Oldřich Kubový
ing. Jiří Janál Michaela Špačková

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 108/10 k revitalizaci zahrady MŠ Pohádka
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku: "Revitalizace venkovního hracího prostoru mateřské školy Pohádka" vedeného mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

b) s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, jehož nabídka se umístila při hodnocení nabídek na I. pořadí a to s firmou DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921 s cenou díla 1.739.412 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 109/10 k přejmenování kina v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
přejmenování kina ze současného názvu Svět na původní název "Modrý kříž"
Zodpovídá : p. Kozáková      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 110/10 k odvolání a jmenování členky komise Stabil.fondu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s odvoláním paní Ing. Jany Kuklové z funkce členky Komise Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb

b) s jmenováním paní Mgr. Renaty Kulhánkové do funkce členky Komise Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 111/10 k přidělení neivest. dotací z rozpočtu města
Rada města s c h v a l u j e
přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2010 nestátním subjektům poskytujícím sociální a související služby.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 112/10 k aktualizaci povodňových plánů Města K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na zadání aktualizace povodňového plánu Města Kutné Hora a povodňového plánu Obce s rozšířenou působností Kutná Hora (včetně školení a výcviku členů obou povodňových komisí, včetně podkladů pro činnost jednotlivých členů povodňové komise ORP Kutná Hora) firmě Ing. Jan Papež, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 362 32 Otovice za celkovou cenu 215.040 Kč včetně 20% DPH, dle předloženého nabídkového rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 26.02.10


Usnesení č. 113/10 k poskytnutí finančních prostředků (Asociace učitelů AJ)
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Regionálnímu centru Asociace učitelů angličtiny při ICV & Jazykové škole Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 9. února 2010

Nahoru