9. února 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.února 2005

Usnesení č. 94/05 k bezplatné půjčce 64 uměleckých předmětů
Rada města s c h v a l u j e
bezplatnou zápůjčku konvolutu 64 obrazů a kreseb ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina Galerii výtvarného umění v Ostravě pro výstavu "Přírůstky Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996 - 2004 (výběr)" ve výstavních prostorách uvedené galerie. D élka trvání zápůjčky: 28.2. 2005 - 16.4. 2005. Expoziční doba: 8.3. 2005 - 16.4. 2005.
Zodpovídá : Mgr. Rezler      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 95/05 k hypotečnímu úvěru 12 bytových jednotek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozšířením zajištění přijatého hypotečního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 9.820.000 Kč na výstavbu 12-ti bytových jednotek s dobou splatnosti hypotečního úvěru 10 let o budoucí rozpočtové příjmy Města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.04.05


Usnesení č. 96/05 k odvolání dozorčí rady obchodní společnosti
Rada města o d v o l á v á
ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125, odst. 1, písm. g) Obchodního zákoníku dozorčí radu společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o. ve složení Ing. Jindřich Bartoň, MUDr. Josef Domas, Bohumil Dvořák, I ng. Alena Egidy, Petr Hons, Ing. Jan Bouda s účinností od 10.2.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta, jednatel      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 97/05 ke jmenování dalšího jednatele a DR obchodní společnosti
Rada města j m e n u j e
a) ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle
§ 125, odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku dalším jednatelem společnosti
Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o. pana MUDr. Michala Oščipovského,
Český Krumlov s účinností od 11.2.2005.
b) ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle
§ 125, odst. 1, písm. g) Obchodního zákoníku dozorčí radu společnosti
Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o. ve složení :
MUDr. Zdeněk Nováček, Čáslav
MUDr. Robert Kestřánek, Kutná Hora
Ivo Šalátek, Kutná Hora
s účinností od 11.2.2005.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta, jednatel      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 98/05 k tarifu pro MAD
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem tarifu pro městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře s platností od 1.4. 2005 v souvislostí se zavedením odbavovacího systému pomocí čipové karty.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 99/05 ke zřizovací listině ZŠ J.Palacha
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, J.Palacha 166, v tomto znění:
článek III., odst. 3 původní zřizovací listiny zní nově takto:
Součástí základní školy je školní družina, jejíž účel a předmět činnosti je vymezem v § 20 zák. č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
Další součástí základní školy je školní jídelna - výdejna (Kaňk), její účel a předmět činnosti je vymezen v § 39 zák. č. 76/1978 Sb., o školských zařízení.
Zodpovídá : Mgr. Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 100/05 ke zřizovací listině školy ZŠ Kamenná stezka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka č. 40 v tomto znění:
článek V., odst. 1 Nemovitý majetek - původní zřizovací listiny se rozšiřuje takto:
Budova čp. 368 v Benešově ulici
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Mgr.Zahradníčkov      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 101/05 k vyhlášení VŘ - půjčky z FRB pro rok 2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2005 na poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky
v měsíci březen 2005

b) s kriteriem pro výběrové řízení: kód 08 - zlepšení připojení domu na sítě
technické vybavenosti pro část Kutné Hory - Kaňk
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 102/05 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obnovení kontokorentního úvěru na běžném účtu u ČS a.s. ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu s mlouvy o úvěru, tj. duben roku 2006. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 103/05 ke 3. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 3. změny rozpočtu:
0,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
0,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 11.02.05


Usnesení č. 104/05 k výtěžku za provoz VHP za rok 2004
Rada města s c h v a l u j e
účelové využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2004, odváděné v roce 2005, ve výši 1.200.000,- Kč takto:
- údržba veřejných hřišť 200.000,- Kč
- údržba veřejné zeleně 500.000,- Kč
- příspěvky sportovním organizacím a klubům 500.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek,Mgr.Ladra      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 105/05 k vystoupení K.Hory z Regionální rozvojové agentury
Rada města s c h v a l u j e
vystoupení Města Kutná Hora z Regionální rozvojové agentury Středních Čech v Kladně.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 106/05 k vyvěšení tibetské vlajky v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3. 2005 v rámci celosvětové akce "Vlajka pro Tibet" na budově úřadu ve Vlašském dvoře.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 107/05 k jednání RM s příspěvkovými organizacemi a předsedy komisí RM
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny mimořádných jednání rady města s vedením příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených Městem Kutná Hora a s předsedy komisí RM.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 108/05 k zápisu komise pro rozvoj a investiční aktivity
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne
19.1. 2005

b) zápis z komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší ze dne
24.1. 2005

II. j m e n u j e
pana Vladimíra Hacara, bytem Kutná Hora, členem komise pro regeneraci panelového sídliště
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 109/05 k zápisům z komisí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM z 24.11. 2004 a
12.1. 2005

b) zápis č. 17 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 24.
ledna 2005


Usnesení č. 110/05 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 14.12. 2004


Usnesení č. 111/05 k VŘ č. M 27/04 - prodej garáže s pozemkem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej garáže na pozemku p.č. 2556/161 a pozemku p.č. 2556/161 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora s manželi Mgr. Karlem a Mgr. Marií Ptáčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvateli ve VŘ nabízenou k upní cenu 80.001,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 112/05 k vyhlášení VŘ č. M 2/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 28/04 na prodej pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 v k.ú. Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/05 na prodej pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 400,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 113/05 k vyhlášení VŘ č. M 3/05
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 29/04 na prodej pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 v k.ú. Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/05 na prodej pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 400,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 114/05 k dodatku č. 5 NS
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem pozemků uvedených v dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., kterým se mění příloha č. 1 v dosud platném znění
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 115/05 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 24.1. 2005


Usnesení č. 116/05 k odkoupení pozemku v k.ú. K. Hora - man. Chmelovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 4818 o výměře 2.185 m2 v k.ú. Kutná Hora od manželů Anežky a Miroslava Chmelových, Kutná Hora za kupní cenu 600,- Kč/m2 s tím, že zaplacení kupní ceny bude provedeno započtením pohledávek Města Kutná Hora vůči firmě S tavis, stavby, investice, služby s.r.o., Želivského 672, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 117/05 k prodeji stodoly a pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pověřit radu města vypsáním výběrového řízení na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, pozemku p.č. 955 o výměře 249 m2 a části pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 118/05 ke změně ceníku Pečovatelské služby
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit změnu ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora od 1.4. 2005
Zodpovídá : Mgr. D. Novotná      Termín : 01.04.05


Usnesení č. 119/05 k výpůjčce parku pod vlašským dvorem - p. Apolen
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Pavlu Apolenovi, Kutná Hora za účelem pořádání VI. Kutnohorského festivalu ve dnech 27. srpna 2005 od 8:00 hod. do 28. srpna 2005 do 18:00 hodin, s tím, že vlastní produkce bude ukončena ve 24:00 ho din dne 27.8. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.05


Usnesení č. 120/05 k uzavření NS - Connex Východní Čechy a.s.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2.2. 2004 o pronájmu
části pozemku p.č. 1506/1 v k.ú. Kutná Hora včetně staveb na pozemku
se nacházejících uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Connex
Východní Čechy a.s. týkajícího se souhlasu s přístavbou provozního
objektu ke stávajícímu objektu (čekárny a WC) postaveném na části p.č.
1506/1 v k.ú. Kutná Hora s tím, že nájemce může odepisovat technické
zhodnocení přístavby tohoto provozního objektu. V dodatku bude dále
uvedeno, že maximální výše vynaložených finančních prostředků bude
podléhat ke schválení radě města

b) s prominutím úroků z prodlení za období od 11.4. 2004 do 31.3. 2005
společnosti Connex Východní Čechy a.s. z důvodu jednání s vedením
města o možné přístavbě provozního objektu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 121/05 k vyhodnocení VŘ č. B 57/04 - Šultysova ul. 170
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. B 57/04 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+kk v 1. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s paní Bc. Darinou Kulhánkovou, Čáslav na dobu určitou dva roky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 122/05 k ukončení VŘ č. B 58/04 - Šultysova 167
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. B 58/04 na pronájem nebytových prostorů v čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora bez vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu.

II. so u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 7/05 na pronájem nebytových prostorů v I. patře nemovitosti čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v návrhu na usnesení. Uzávěrka přihlášek je dne 18. března 2005 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.05


Usnesení č. 123/05 k vyhodnocení VŘ č. B 59/04 - Benešova 637
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. B 59/04 o pronájmu nebytových prostorů v čp. 637 Benešova ul., Kutná Hora:
Na 1. místě se umístil: Luboš Martínek, Kolín
Na 2. místě se umístil: Jana Olianková, Kolín
Na 3. místě se umístil: Jiří Černík, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v čp. 637 Benešova ul., Kutná Hora dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 124/05 k prominutí penále - pí. Gygalová
Rada města s o h l a s í
s prominutím z části penále pro paní Jaroslavu Gygalovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 4.061,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 125/05 k prominutí penále - Čermákovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím z části penále pro pana Vladimíra Čermáka a Lenku Čermákovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 11.502,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 126/05 k prominutí penále - p. Flégr
Rada města s o u h l a s í
s prominutím z části penále pro pana Jiřího Flégra, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.280,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 127/05 k prominutí penále - p. Čureja
Rada města s o u h l a s í
s prominutím z části penále pro pana Miroslava Čureju, Kutná Hora ve výši 50% z částky 14.690,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 128/05 k prominutí penále - společnost Mitol s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s prominutím z části penále pro společnost MITOL s.r.o., Šultysova 154, Kutná Hora ve výši 50% z částky 4.984,00 Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 129/05 k prodloužení NS - pí. Palusková
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora paní Ludmile Paluskové, na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.3. 2005 do 31.8. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 130/05 k prodloužení NS - pí. Brožková
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 573, ul. Nádražní, Kutná Hora paní Marii Brožkové, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.3. 2005 do 28.2. 2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 131/05 k prodloužení NS - p. Dolejší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora panu Jiřímu Dolejšímu, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.3. 2005 do 28.2. 2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 132/05 k vyhlášení VŘ č. SN 8/05
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 8/05 na pronájem bytu o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14.3. 20 05 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.05


Usnesení č. 133/05 k VŘ č. B 56/04 - Starosedlecká 72
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. B 56/04 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytových prostorů č. 101, 102, 103 v domě čp. 72, ul. Starosedlecká, v Kutné Hoře s manželi Adámkovými, 290 01 Poděbrady. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 511.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 134/05 k záměru na pronájem pozemku p.č. 2548/1
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2548/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 135/05 k záměru na pronájem nebyt. prostorů - Šultysova 154-5
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 42 m2 v I. patře čp. 154-5 Šultysova ul. v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 136/05 k záměru na pronájem nebyt.prostorů - Šultysova 154-5
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 23 m2 v I. patře čp. 154-5 Šultysova ul. v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 137/05 k záměru na pronájem pozemku p.č. 2168/4
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2168/4 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.02.05


Usnesení č. 138/05 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 19.1. 2005


Usnesení č. 139/05 k VŘ č. B 55/04 - Masarykova 537
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. B 55/04
Na 1. místě se umístil: Jan Šubrt DiS., Kutná Hora
na 2. místě se umístil: Romana Procházková,
Zbraslavice
Na 3. místě se umístil: Valeria Jirsová, Uhlířské Janovice

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 537, ul. Masarykova, v Kutné Hoře podle pořadí uvedeného v bodu I. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní
cenu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 140/05 k povolení filmování - Film Makers s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením TVC spotu "STELLA ARTOIS" v Kutné Hoře (okolí sv. Jakuba - před vchodem) společnosti FILM MAKERS s.r.o., se sídlem Šlikova 38/408, Praha 6 za 150.000,- Kč (včetně poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 14.2. 2005 do 15.2. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.02.05


Usnesení č. 141/05 k odstoupení od smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy ze dne 23.5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Horským z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 23.5. 200 1
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 9. února 2005

Nahoru