9. srpna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.srpna 2013

Usnesení č. 614/13 ke zpracování a podání žádosti do OP LZZ - výzva C2
Rada města I. s o u h l a s í
a) se zpracováním a podáním žádosti do OP LZZ výzva C2, dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o částku 42.350,-Kč u položky CEP Hradec Králové, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 29.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 9. srpna 2013

Nahoru