9. října 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.října 2013

Usnesení č. 779/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Špírová, p. Krejdl)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Anitě Špírové, Kutná Hora, a panu Jaroslavu Krejdlovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 780/13 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora- Spol. vlastníků - Družební 602
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek domu Družební čp. 602, se sídlem Družební 602, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 781/13 k záměru na prodej pozemku v Kutné Hoře (p. Kosek)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 4128/93 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Karla Koska, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 782/13 k záměru na prodej pozemku v Kutné Hoře (man. Marhanovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2556/75 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Pavla a Věry Marhanových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 783/13 k prodeji části pozemku v Poličanech (p. Štengl)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 77/1 o výměře 178 m2 (dle geometrického plánu č. 179-59/2013 ze dne 9.7. 2013 pozemek p.č. 77/5) v k.ú. Poličany panu Josefu Štenglovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 49.935,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 784/13 k vyhlášení VŘ na prodej nemovitostí v Kutné Hoře (Čáslavská čp.1)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/13 na prodej budovy čp. 1 na pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2952 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1) o výměře 6.002 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 5.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 785/13 k Projektu stezek pro usměrnění návštěvnosti v lesích města K.Hory
Rada města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Projekt stezek pro usměrnění návštěvnosti v lesích města Kutné Hory", který je spolufinancován ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

II. p o v ě ř u j e
Městské lesy a rybníky Kutná Hora s. r.o. zpracováním podání žádosti o dotaci za Město Kutná Hora, realizací projektu "Projekt stezek pro usměrnění návštěvnosti v lesích města Kutné Hory" včetně spolufinancování.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 786/13 k žádosti o revizi rozhodnutí ZM (prodej části pozemku - pí Kopecká)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 8/13 ze dne 29.1. 2013.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 787/13 k zániku věcného práva předkupního k nemovitostem (man. Čechovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zánikem věcného práva předkupního založeného kupní smlouvou ze dne 5.12. 1997 ve prospěch Města Kutná Hora k domu čp. 23 na pozemku p.č. 1765, pozemku p.č. 1765 o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 1766/3 o výměře 265 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 788/13 k bezúplatnému převodu části pozemků v k.ú. KH od ČR - ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s o u h l a s i t
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 4127/4 o výměře cca 1.280 m2 a pozemků p.č. 4127/42 o výměře 34 m2 a p.č. 4128/492 o výměře 588 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

II. s o u h l a s i t
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 4127/4 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 4128/492 o výměře cca 90 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 789/13 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodů pro chodce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby "Doplňkové osvětlení přechodů pro chodce Okružní křižovatka u Alberta" na pozemku p.č. 779/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku pana Karla Schwarzenberga, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 790/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (rozpojovací skříň SR 502 a zemní kabelové vedení NN) na pozemcích p.č. 4094/143 a p.č. 4094/144 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 791/13 ke zřízení věcného břemene - ČD - Telematika a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby podzemního vedení komunikační sítě "Optické připojení objektu čp. 600 ul. Masarykova v Kutné Hoře na stávající optickou trasu v ul. Nádražní v Kutné Hoře" na pozemcích p.č. 3662 a 3670 v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 792/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 40/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 40/13 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 181, Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 11. 2013 v 15.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 793/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 39/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 39/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 11. 2013 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 794/13 k žádosti paní Kuberové
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 107 Mincířská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Kuberovou, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.13


Usnesení č. 795/13 ke změně ceníku za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory
Rada města I. r u š í
Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory, který byl schválen usnesením RM č. 529/03 ze dne 30. 4. 2003 a usnesením RM č. 722/05 ze dne 24. 8. 2005, ke dni 31.10. 2013

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.11.2013 předložený Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory.

Ceník zrušen a nahrazen novým usnesením č. 6/14 ze dne 8.1.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 796/13 k uzavření dohody - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením upravené předložené dohody o zprostředkování filmového natáčení mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 797/13 k vyvěšení záměru na pronájem kanceláří v ul. Šultysova 154-5
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - kanceláří a skladu v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 798/13 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a)zápis z jednání bytové komise dne 23. 9. 2013.
b) zápis z 17. zasedání komise dopravní ze dne 18.9. 2013
c) zápis sportovní komise ze dne 18.9.2013
d) zápisy z jednání komise památkové péče ze dne 26.9.2013 a 3.10.2013
e) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 21.9.2013
f) zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 9. 2013


Usnesení č. 799/13 ukončení poptávkového řízení na vypracování PENB
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov pro objekty v majetku Města Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou RETHERM s.r.o., Pražská 95, 370 04 České Budějovice, která se umístila na prvním místě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 800/13 k uzavření dodatku na výměnu oken Zámecká 167-Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě " Dřevěná eurookna a dveře - Zámecká 167-Sedlec" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou Window Holding a.s., Sokolovská 651, Praha týkajícího se navýšení ceny o 7.681,- Kč vč. DPH

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 801/13 k uzavření dodatku na stavební úpravy Klub Sluníčko
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s názvem " Stavební úpravy Klub Sluníčko - Trebišovská 611, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou Tomáš Krejčí K+T, stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. 445, 284 01 Kutná Hora týkajícího se navýšení ceny o 21.326,- Kč vč. DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.13


Usnesení č. 802/13 k zadávacímu řízení na "Provozování ZS"
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 750/13 ze dne 25.9.2013 bod II. a III.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 23, odst. (1), písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře"

b) oslovit Výzvou k jednání v Jednacím řízení bez uveřejnění vybraný okruh zájemců

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ivan Sova
2. Zdeněk Hadrovský Karel Koubský
3. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty, jako zadavatelem, zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce, včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 803/13 k uzavření dohody
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o vypořádání nákladů na stavební úpravy v bytě č. 20, č.p. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře, dle níž bude vyplacena náhrada ve výši 100.000,- Kč snížená o náklady soudního řízení Města Kutná Hora o neplatnost výpovědi v této věci.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 804/13 k uzavření smlouvy - p. Holub
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu části nebytových prostor v přízemí hlavní budovy bývalého pivovaru - č.p. 11 U Lorce, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Holubem, IČ 46371702,Bečváry, PSČ 281 44.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 805/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 806/13 k Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2013, o zimní údržbě
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2013, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2013/2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 807/13 k návrhu odpovědi Kutnohorské bobové dráze, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí společnosti Kutnohorská bobová dráha, s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha - Záběhlice.


Zrušeno usnesením RM č. 852/13 ze dne 23.10.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.10.13


Usnesení č. 808/13 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - M. Truhlářová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 280 v k.ú. Neškaredice, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miloslavou Truhlářovou, Kutná Hora k zahrádkářským účelům, za nájemné 2 Kč/m2/rok, s účinností od 1.11.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 809/13 k ukončení poptávky Kutná Hora - sběrný dvůr, rekonstrukce plochy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"KUTNÁ HORA-sběrný dvůr, rekonstrukce zpevněných ploch".

II.s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jindřich Švarc - KOMEL, Nad Lesem 957, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 810/13 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 27 - 34/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.27/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Nádražní 211 - TZ okna ve výši 243.841,-- Kč, a to na úkor nákladové položky Nádražní 211 - výměna oken.

b) předložený návrh OSM - OSN č.28/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka IC - domeček - opravy, údržba o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky Nádražní 211 - výměna oken.

c) předložený návrh OSM - OSN č.29/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Zámecká 167- TZ ve výši 618.563,-- Kč, a to na úkor položek Vocelova 613 - střecha (58.563,--Kč), Radnická 178 - archiv (70.000,-- Kč) a nákladové položky Zámecká 167 výměna oken (490.000,-- Kč).

d) předložený návrh OSM - OSM č.30/13, kterým se navyšuje položka Sokolovna Malín - DrHM o částku 85.000,-- Kč, a to na úkor položek byty opravy (40.600,--Kč), Vocelova 613 - střecha (2.337,--Kč), Trebišovská 611 - střecha, okna (22.854,-- Kč) a položky Radnická 178 ŽP klimatizace (19.209,--Kč).

e) předložený návrh OSM - OSM č.31/13, kterým se navyšuje investiční položka Sokolovna Malín - úpravy o částku 60.000,-- Kč, a to na úkor položky znalecké posudky.

f) předložený návrh OSM - OSN č.32/13, kterým se zřizují nové výdajové položky Kaple BT - opravy ve výši 2.000,-- Kč a Kaple BT - služby, revize ve výši 1.875,--Kč, a to obě položky na úkor investiční položky Radnická 178-okna hala.

g) předložený návrh OSM - OSN č.33/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka IC domeček - el.energie. o částku 20.000,-- Kč, a to na úkor položky kostel JN - el.energie.

h) předložený návrh OSM - OSN č.34/13, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z investiční položky Radnická 178 - ŽP klimatizace ve výši 1.210,-- Kč
na posílení investiční položky Potoční 190 - rekonstrukce autodílny

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.10.13


Usnesení č. 811/13 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 35
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č.35/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 455.016,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře jako investiční příspěvek na rekonstrukci topení, a to na úkor rozpočtových položek byty teplo (149.116,-- Kč), neprivatizované byty - FO (85.000,-- Kč), neprivat.byty - el.en. (10.000,-- Kč), neprivat.byty - výtah, úklid (2.900,-- Kč), neprivat.byty poplatky ( 33.000,-- Kč), neprivat.byty-teplo (72.000,-- Kč), neprivat.byty - TUV ( 57.000,-- Kč) a položky neprivat.byty - vodné, stočné (46.000,-- Kč).

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 812/13 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č. 20-21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 20/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Veřejné osvětlení služby ve výši 17.500,--Kč a na výdajovou rozpočtovou položku Komunální služby - nákup služeb ve výši 38.550,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - provoz ve výši 56.050,--Kč

b) předložený návrh OSM - TO č. 21/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Komunikace - služby ve výši 50.000,--Kč a na výdajovou rozpočtovou položku Ostatní opravy a udržování ve výši 70.000,--Kč a na výdajovou rozpočtovou položku Komunální služby - nákup služeb ve výši 79.216,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve výši 199.216,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 813/13 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č. 22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 22/13, kterým se navyšuje investiční položka sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu o částku 520.017,-- Kč, a to na úkor položky komunální odpad - svoz.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 814/13 ke vzorům smluv o poskytnutí dotace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené vzory smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 815/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 9 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 150 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly dle důvodové zprávy a z položky TJ Elán v celkové výši 786,- Kč na položku Klub lyžařů Kutná Hora.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 9.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 816/13 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 na akci "Restaurování kamenných článků vnějšího pláště předsíně a presbytáře jihovýchodní stěny" kostela sv. Vavřince, Kaňk o částku 80.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 180.000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 817/13 k uzavření sml. o dílo na akci Provedení zajišťovacích prací (povodně)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Provedení zajišťovacích prací zapříčiněných povodňovou situací roku 2013 na akvaduktu Bylanka" na parc. č. 3915 k.ú. Kutná Hora s firmou REAL KOLÍN s.r.o., V Olšinkách 1285, 280 02 Kolín v celkové výši 1.500.000,- Kč bez DPH za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.10.13


Usnesení č. 818/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 819/13 k zadání realizace Regenerace panelového sídliště Šipší etapa I.b
Rada města I. s o u h l a s í
dle znění zákona 137/2006 Sb o veřejných zakázkách § 18 písm.E, se zadáním veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště Šipší etapa I.b Technickým službám Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 4.784.516 ,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru projednat a uzavřít smlouvu o dílo.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.13


Usnesení č. 820/13 k provádění Poradenské a konzultační činnosti pro akci Sportovní hala
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním Poradenské a konzultační činnosti / inženýrská činnost / v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení na akci sportovní hala Kamenná stezka firmě Ing. Chmelka-SÚPR Bubenská 1/1477, Praha 7 za cenu 114.950,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.10.13


Usnesení č. 821/13 k rozpočtovému opatření INV č. 45 - 47
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 45 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení topných lokalit" a "Sokolovna Malín" na položku "Rekonstrukce povrchů ulic Zelenkova, Řehákova, Stroupežnického" ve výši 3.698.720,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 46 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Okružní křižovatka Karlov" a "Sokolovna Malín" na položku "Dům s pečovatelskou službou" ve výši 3.200.000,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 47 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Rekonstrukce ulice Kudrnova - Jarošova" ve výši 200.300,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 822/13 ke sml. na vypracování žádosti o dotaci projektu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vypracování žádosti o dotaci projektu "Rekonstrukce ulice Kudrnova - Jarošova" s Ing. Lucií Jakubcovou, Čelákovice - Sedlčánky, Jiráskova 210, IČ: 86989952, za cenu 50 000,- Kč (neplátce DPH).

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.10.13


Usnesení č. 823/13 k prominutí pohledávky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora,
aby ve smyslu § 85 písm.f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích prominulo pohledávku ve výši 35.000,-Kč a penále 7.455,- Kč za pozdní vyúčtování neinvestiční dotace organizace Roska Kutná Hora dle Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2012 č. SML/0057/2012.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 9. října 2013

Nahoru