9. října 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.října 2007

Usnesení č. 864/07 k rozpočtovému opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2007, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 246.340,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleného v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing. Kocián      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 865/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy rozpočtu ve výši 20.000,-- Kč, jako příspěvek na činnost na rok 2007 pro Konfederaci politických vězňů, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření OPKŠ č. 29, schváleného v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 866/07 k rozpočtovým opatření INV č. 10-17
Rada města I. s h v a l u j e
a) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.10, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora" o 487.900,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle důvodové zprávy bodu 1.

b) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.11, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Průmyslovák" o 23.800,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace" , dle důvodové zprávy bodu 2.

c) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.12, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Zimní stadion" o 17.850,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace" , dle důvodové zprávy bodu 3.

d) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.13, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Přeložení veřejnho osvětlení - Poděbradova ul." o 24.780,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace", dle důvodové zprávy bodu 4.

e) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.14, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Kaňk - chodníky" o 9.080,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace" , dle důvodové zprávy bodu 5.

f) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.15, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Vlašský dvůr - topení" o 9.700,- Kč na úkor položky "Přílohy k žádostem o dotace" , dle důvodové zprávy bodu 6.

g) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.16, kterým se navyšuje rozpočet na akci "sídliště Šipší - revitalizace" o 183.000,- Kč na úkor rezervy města, dle důvodové zprávy bodu 7.

g) předložený návrh investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.17, kterým se navyšuje rozpočet na akci "rekonstrukce opěrné zdi Kouřimská" o 2.000.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy bodu 8.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření INV.č. 10 - 17.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Janál      Termín : . .


Usnesení č. 867/07 k pořízení dílčí změny ÚPM K.Hory v místní části Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města KutnáHora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 257/2 v katastrálním území Kaňk (§ 44 zák.č. 183/2006 Sb.v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 868/07 k zápisu jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity
Rada města s o u h l a s í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity Města Kutná Hora ze dne 1.10.2007.

II. o d v o l á v á
Ing. arch. Jiřího Krejčíka z poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města na jeho vlastní žádost.

III. j m e n u j e
na návrh poradního orgánu členkou poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města pí Ing. arch. Jarmilu Cetkovskou, bytem Kutná Hora.

IV. s o u h l a s í
s předložením stanoviska poradního orgánu k odloženým materiálům ZM (z jednání ZM ze dne 4.9.2007), týkajících se žádostí o změny ÚPM č. 12 a 14 na jednání ZM dne 23.10.2007.


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 869/07 k příspěvku z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Stř. kraje
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádostí o příspěvek z Fondu regenerace památek Středočeského kraje v podzimním kole na rok 2008 na následující akce obnovy:
1. restaurování a přemístění sochy sv. Šebestiána v poli Pod Kuklíkem
2. restaurování sochy sv. Bernarda silnice Kutná Hora - Hořany
3. restaurování reliéfu Jaroslava Vrchlického, Na Rovinách
4. restaurování pomníku KH. Borovského, Havlíčkovo náměstí
5. reprodukce středové vázy na bráně pivovaru, Lorecká ulice
6. oprava brány a ohradní zdi parku U Tří pávů, Palackého nám.
7. oprava výklenkové kapličky s brankou u č. 534 Novomlýnská
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.08


Usnesení č. 870/07 k vyhodnocení VŘ č. M 3/07 - prodej čp. 54 Neškaredice
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. M 3/07:
Na 1. místě se umístil pan Jan Staněk, Neškaredice 77, Kutná Hora
Na 2. místě se umístil Ing. Karel Šrajbr, Táborská 117, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 54 Neškaredice s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice s uchazečem podle pořadí uvedeném v bodu I. p. Janem Staňkem. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 520 .000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 871/07 k bezúplatnému převodu pozemků pod komunikací
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 597/7 o výměře 5026 m2, 597/14 o výměře 113 m2, 597/15 o výměře 34 m2 a 597/16 o výměře 194 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 872/07 ke koupi id. 1/8 pozemku PK 478 - p. Chrtek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/8 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Stanislava Chrtka, Mikulášovice 946 za kupní cenu 40,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 873/07 ke koupi id. 1/16 pozemku PK 478 - p. V.Jäger
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/16 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Václava Jägera, Ortenova 76, Kutná Hora za kupní cenu 40,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 874/07 ke koupi id. 1/16 pozemku PK 478 - p. M.Jäger
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením id. 1/16 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Jägera, Zoubkova 2154/3, Praha - Smíchov za kupní cenu 40,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 875/07 k věcnému břemeni pro čp. 309 Malín
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č 517 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.309 Malín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 876/07 k věcnému břemenei pro p.č. 2963/6 Potoční ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č KN 3658/2 (PK 2598) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.2963/6 ul. Potočn í v Kutné Hoře. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 877/07 k záměru na prodej pozemku na Kaňku (man. Novotní)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 736 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti manželů Jiřiny a Josefa Novotných, Kaňk 43, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.11.07


Usnesení č. 878/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře - p. Timmer
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Timmerovi, bytem Sportovců 1, Kutná Hora za kupní cenu 800,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 879/07 k pravidlům prodeje nemovitostí formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
a) zrušit "Pravidla při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora
fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení" s účinností ode
dne 28.1.2004 včetně dodatku, který byl schválen zastupitelstvem města
dne 15.6.2007.
b) schválit "Pravidla prodeje městského majetku formou výběrového řízení"
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 880/07 k věcnému břemeni na p.č. 1506/11 - man. Pelikánovi
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 1483/1 v k.ú. Kutná Hora. V ěcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 881/07 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 958/1 ve vlastnictví Města Kutná Hora pro každého vlastníka pozemku p.č 956/1 vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 882/07 k čp. 614, Pirknerovo nám.
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 2/07 na prodej nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu a bez vyhlášení vítěze.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora pověřit prodejem nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora Aukční síň NAXOS a.s. za podmínek uvedených v nabídce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 883/07 k oslavám 200. výročí narození J.K. Tyla
Rada města s o u h l a s í
s převzetím oficiálního pořadatelství Oslav 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla ve spolupráci s kulturní komisí RM.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky 230.000,-- Kč do rozpočtu s tím, že 10.000,-- Kč bude příspěvkem na sbírku vybudování pomníku J.K. Tyla.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček
Zodpovídá : MVDr. Vančura, pí Kozáková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 884/07 ke schválení mimořádné odměny pro ředitelku ZŠ Kremnická
Rada města s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98, paní PaaedDr. Aleně Kotrbové, u příležitosti životního jubilea.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.10.07


Usnesení č. 885/07 k prominutí úroku z prodlení - Wiky
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost Wiky spol. s.r.o. se sídlem Svatoborská 395, Kyjov ve výši 50 % z čáskty 267,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 886/07 k prominutí poplatku z prodlení - pí Kalfiřtová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Kalfiřtovou, Trebišovská 609,Kutná Hora ve výši 25 % z částky 2.472,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 887/07 k prominutí poplatku z prodlení - man. Pospíšilovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Pospíšilovy, Nádražní 573, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.521,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 888/07 k prominutí poplatku z prodlení - man. Musilovi
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Musilovy, Šandova 148, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 833,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 889/07 k neprodloužení užívání přístřeší
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 609, ul. Trebišovská, Kutná Hora panu Stanislavu Bartošovi, trvale bytem Puškinská 586, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytových prostor v čp. 609, ul. Trebišovská, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany pana Stanislava Bartoše k vyklizení a předání bytového prostoru do 25.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 890/07 k vyhlášení VŘ na odprodej nebytového prostoru - Opletalova 178
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru v již privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 178 v ulici Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91 , 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a ne bytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.11. 2007 v 16:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.11.07


Usnesení č. 891/07 k žádosti man. Pompových
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Evu a Martina Pompovy, bytem Mazákova 168,Kutná Hora, kteří neuhradili kauci ve stanovené lhůtě 3 měsíců.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 892/07 k žádosti man. Obergriesrových
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí k žádosti manželů Obergriesrových, bytem Mazákova 168, Kutá Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 893/07 k určení výše nájemného - p. Král
Rada města I. u r č u j e
výši měsíčního nájemného za byt č. 4 v domě čp. 107 v Mincířské ulici v Kutné Hoře, který užívá nájemce Pavel Král, částkou 3.755,- Kč s tím, že se jedná o nájemné v místě obvyklé, s účinností od 1. 6. 2007.

II. b e r e n a v ě d o m í,
že nájemní smlouva na byt č. 4 v domě čp. 107 v Mincířské ulici v Kutné Hoře, uzavřená dne 29. 5. 2002 s nájemcem Pavlem Králem, na dobu do 28. 2. 2007, se uplynutím tohoto data mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 894/07 k žádosti o povolení filmování - agent. Three brothers s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s natáčením hraného naučného dokumentu "Evropané" v Kutné Hoře (ve Vlašském dvoře a v ulici před kostelem sv. Jakuba) agenturou Three brothers s.r.o., Hlubočepská 35/4, Praha 5 za 80.000,-- Kč (včetně pevné částky za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy a poplatku za zábor veřejného prostranství) dne 8.11.2007 od 6:00 - 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.11.07


Usnesení č. 895/07 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 722/07.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 896/07 k žádosti společnosti TRANS a.s.
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.10.07


Usnesení č. 897/07 k pronájmu pozemku pč.9 v k.ú.K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 9 v k.ú.Kutná Hora o výměře 177 m2 (zahrada Arciděkanství) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a Římskokatolickou farností - Arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, Ku tná Hora, na dobu určitou třiceti let, za nájemné ve výši 1,-Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 898/07 k uzavření dodatku č. 2 k NS na pozemek č. 4622
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku p.č. 4622 v k.ú. Kutná Hora ze dne 22.9.1994, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Miluší Jelínkovou a Janou Kašparovou, bytem Karlov 167, Kutná Hora. D odatek se týká změny jednoho z nájemců. S paní Janou Kašparovou, nyní bytem Malešov čp. 68, bude smluvní vztah ukončen ke dni 31.10.2007. Od 1.11.2007 do smluvního vztahu nově vstoupí paní Miroslava Kopčiková, bytem Karlov 167, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 899/07 ke zrušení dětských hřišť a pískovišť
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením vybraných dětských hřišť a pískovišť uvedených v příloze.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2008 částku
300 000,-Kč na financování zrušení vybraných dětských hrišť a pískovišť.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 900/07 k uzavření NS na pozemek s pí Chramostovou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 627/1 o výměře 35 m2 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory na dobu určitou od 15.10.2007 do 31.12.2012 mezi Městem Kutná Hora a paní Hanou Chramostovou,bytem Na Chmelnici 213, Kutná Hora, za účelem zřízení předzahrádk y k cukrárně za nájemné ve výši 57 925,-Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.07


Usnesení č. 901/07 k zimní údržbě místních komunikací
Rada města s c h v a l u j e
nařízení města Kutná Hora č.1/2007 o zimní údržbě místních komunikací v období dod 1.11.2007 do 31.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 902/07 k příspěvkům na průzkum eko.zátěže půd
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložená pravidla pro poskytování příspěvků na provádění průzkumů zátěže půd rizikovými prvky na pozemcích schválených územním plánem k výstavbě nových rodinných domků a při přístavbách stávajících rodinných domků v katastrálním území Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 903/07 k rozpoč. opatření OSM č.69/07-71/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č. 69/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v domě v ulici Vojtěšská čp.31 ve výši 455.500,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky by ty vyúčtování - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.70/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady vestavěné kuchyňské linky v Barborské ulici čp.30 (byt č.1) ve výši 64.980,-Kč, a to na úkor rozpočtové položky byty vyúčtování - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat o nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
c) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.71/07, kterým se navyšuje výdajová položka vybavení domácnosti krajanů o částku 40.000,-Kč (dle Dodatku č.1 k rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění krajanů, účelových neinvestičních dotací na rozvoj infrastruktury obce a dalších příspěvků na zajištění krajanů na území ČR Městu K.Hora - č.j. OAM-262-15-7/2007) a s následným navýšením příjmové položky bydlení krajanů o tutéž částku - viz bod č.3 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 904/07 k žádosti TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce pozemku p.č. 673 v k.ú.Malín - hřiště včetně kabin a pokladny na pozemku umístěných a dále pozemku p.č. 227/2 v k.ú.Malín včetně klubovny na pozemku umístěné.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 905/07 k hospodaření NKH za měsíc srpen 2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice za měsíc srpen v porovnání s měsíčním průměrem plánu pro rok 2007.


Usnesení č. 906/07 k bilanci likvidity k 31.8.2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o reálné bilanci likvidity k 31.8.2007.


Usnesení č. 907/07 k nákupu fetálního monitoru
Rada města I. s o u h l a s í
s opravou dvou kusů ultrazvukových sond v celkové výši 115 870,- Kč bez DPH

II. u k l á d á
jednateli a řediteli společnosti Ing.K.Malému zajistit realizaci opravy dvou kusů ultrazvukových sond
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 908/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.30
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.30 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Sparta Kutná Hora na zajištění provozu krytého plaveckého bazénu ve výši 1.000.000,-Kč z rezervy vytvořené ve schváleném rozpočtu u SRP 2867, dle bodu 1 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 909/07 k rozpoč.opatření OPKŠ č.31
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.31 - přesun rozpočtových prostředků na úhradu opravy havarijního stavu střechy Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I ve výši 580.000,-Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 1.důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 910/07 k poskyt.příspěvků z Fondu regener.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s doplněním bodu IX.Závazné termíny, odstavec 4. v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města ve znění : "Pokud příjemce příspěvku v tomto termínu nepředloží potřebné doklady (smlouva o dílo a neuzavře smlouvu o přiznání příspě vku nebo příspěvek odmítne, může být jeho výše použita ve prospěch obnovy jiného objektu, kdy žadatel o příspěvek pro daný rok řádně předložil všechny potřebné doklady."
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.01.08


Usnesení č. 911/07 k zápisu komisí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 13.9.2007

b) zápis z komise pro TV a sport ze dne 18.9.2007

c) zápisy z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 13.6.2007,
23.8.2007 a 19.9.2007

II. u k l á d á
TJ Stadionu Kutná Hora vydat a dodržovat zákaz kouření na zimím stadionu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 912/07 k použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým použitím znaku Města Kutná Hora na kalendáři pro rok 2008 s leteckým snímkem města Kutné Hory pro českomoravskou reklamní agenturu KOMPAKT spol. s r.o. se sídlem Jiráskova 1424, Poděbrady.
Zodpovídá : E. Hnátková,Mgr.Ladra      Termín : 19.10.07


Usnesení č. 913/07 k zápůjčce obřadní síně
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku v Kutná Hoře, pro slavnostní ocenění dárců krve dne 19.12.2007 od 14:00 do 17:00 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.10.07


Usnesení č. 914/07 k zápůjčce obřadní síně
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře dne 22.5.2008 a 30.5.2008 v době od 17:00 do 18:30 hod.za účelem slavnostního vyřazení studentů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.10.07


Usnesení č. 915/07 k VŘ - revitalizace nádraží K.H.město
Rada města s o u h l a s í
s vyzvednutím dokumentace k VŘ na "Revitalizaci lokality" železniční stanice Kutná Hora"
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.10.07


Usnesení č. 916/07 k záměru na založení nové organizace
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přijmout záměr na založení organizace k 1.1.2008, jejímž předmětem činnosti bude správa majetku města

II. u k l á d á
místostarostům připravit v termínu do 30.11.2007 veškeré podkladové materiály potřebné pro vznik organizace.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 23.10.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 9. října 2007

Nahoru