9. prosince 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.prosince 2014

Usnesení č.1088/14 ke změně usnesení č. 1039/14 - členové DR spol. MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. r u š í
své usnesení č. 1039/14 ze dne 3.12.2014

II. j m e n u j e
pány Josefa Viktoru, Martina Starého, Jiřího Němečka, Jiřího Beránka a Karla Šrajbra do funkce dozorčí rady této společnosti.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Ing. Stanislavu Peroutkovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1089/14 ke změně usnesení č. 1040/14 - členové DR spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

I. r u š í
své usnesení č. 1040/14 ze dne 3.12.2014

II. j m e n u j e
pány Karla Koubského st., Tomáše Gryče, Jindřicha Bartoně, Miroslava Šibravu a paní Irenu Jelínkovou do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

III. u k l á d á
jednatelce společnosti paní Ing. Ivaně Vopálkové provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1090/14 ke změně usnesení č. 1041/14 - členové DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

I. r u š í
své usnesení č. 1041/14 ze dne 3.12.2014

II. j m e n u j e
pány Radima Fedoroviče, Martina Starého, Jana Balhama, Josefa Krause a Martina Hlavatého do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Ing. Janu Jägerovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1091/14 ke zrušení usnesení č. 1042/14
Rada města r u š í
své usnesení č. 1042/14 ze dne 3.12.2014
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č.1092/14 k výsledku VŘ na výkon činností TDI - Regenerace zeleně města
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek zpracovaný hodnotící komisí ve VŘ na výkon TDI na akci "Regenerace zeleně města Kutná Hora" dle důvodové zprávy. Vítěznou nabídku 175 000,- Kč bez DPH podala společnost SAFE TREES s.r.o.

II. u k l á d á
odboru investic v zákonných termínech uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 9. prosince 2014

Nahoru