9. listopadu 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.listopadu 2010

Usnesení č. 877/10 k rozpočtovému opatření KT č.15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.15 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a v ýdajů ve výši 807 830,- Kč dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 15

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 878/10 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora Středočeskému institutu Akademie J.A. Komenského, Palackého třída 222, Nymburk pro konání vzdělávacího programu Obce v kostce po volbách 2010 ve dnech 11., 20. a 27. ledna 2011.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.10


Usnesení č. 879/10 k poskytnutí finační částky na reklamu
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky, s.r.o.
s přidělením částky 50.000,-- Kč bez DPH pro TJ Stadion Kutná Hora a částky 50.000,-- Kč pro SK Sparta ČKD Kutná Hora z prostředků společnosti Městské lesy a rybníky s. r. o. Kutná Hora na reklamu v prostorách zimního a fotbalového stadionu.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.11.10


Usnesení č. 880/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "STL plynovod a přípojka" na pozemku p.č dle KN 520/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neur čitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH za STL plynovod a 1.000,- Kč bez DPH za plynovodní přípojku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 881/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení a pilíř pro č.p. 644, KH Hlouška) na pozemcích p.č. 2556/1 a p.č. 2529/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a .s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 882/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet,s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Nová STL plynovodní přípojka pro parc. č. 175/3, 284 05 Malín" na pozemku p.č dle KN 520/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. V ěcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 883/10 ke zřízení věcného břemene - Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení na pozemcích p.č. 114 a dle PK p.č. 157 v k.ú. Perštejnec a na pozemcích p.č. 3691, 3692/1, 3692/2 a 4163/38 a dle PK p.č. 2058, 478 a 476/1 (díl 1) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví a pod ílovém spoluvlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 10,-Kč/bm, 50,-Kč/bm, 100,- Kč/bm a 200,-Kč/b m (dle druhu pozemku) bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 884/10 k výročním zprávám příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010:
a) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166,
b) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40.
c) Příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387,
d) Příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98,
e)Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376,
f) Příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I
g) Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340Usnesení č. 885/10 k mimořádným odměnám ředitelům PO škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení:
ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166, p.řed. Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM Kutná Hora,Jiráskovy sady 387, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, p.řed. Mgr. Radek Pařez
ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98, pí.řed. PaedDr. Alena Kotrbová
ZUŠ Kutná Hora,Vladislavova 376, pí. řed. Mgr. Marie Ptáčková
Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, pí. řed. Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka Kutná Hora, U Školsky 340, pí řed. Zdeňka Slavíčková
Školní jídelny Kutná Hora, J.Palacha 166, př. řed. Irena Kloudová

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 886/10 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 887/10 k zahájení VŘ na dodavatele staveb.části projektu "Spolkový dům"
Rada města s c h v a l u j e
a) Zahájení zjednodušené podlimitní VŘ na dodavatele stavební části akce Spolkový dům ulice Lierova Kutná Hora

b) Složení hodnotící komise:
Členové náhradníci
Ing. Janál Jiří Ing. Kremla
Mgr. Seifert Ondřej Chlumský Miroslav
DIS. Trávníček Jan Špačková Michaela
Dr. Civišová Dagmar Novák Antonín
Ing. Tvrdík František Ing. Opitz Josef

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 888/10 k výsledku VŘ na dodavatele akce zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele, kde nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou jako jediným hodnotícím kriteriem podala firma CGM Czech, a.s., sídlem Táborská 1148/32, Říčany, IČ: 49973215, ve výši 32.950.091,- Kč s DPH.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 889/10 k zhotovení oplocení - Čížkova skála v KH
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele, kde nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou jako jediným hodnotícím kriteriem podalo sdružení Pavel Flachs - MonestaF, se sídlem Česká 187, 284 01 Kutná Hora, ve výši 69.806,00Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 890/10 k sběrným dvorům - přijetí dotace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přijetí dotace na vybudování dvou sběrných dvorů ze SFŽP ve výši 17.297.619,-Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.10


Usnesení č. 891/10 k využití odpadního tepla ze ZS pro ohřev vody plave.bazénu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přijetí dotace na akci Využití odpadního tepla ze ZS pro ohřev vody plaveckého bazénu poskytnutou SFŽP pod akceptačním číslem 10073463 ve výši 3.590.550,-Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 892/10 k rozpočtovému opatření OSZ č.7
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.7 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 7.900.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro r ok 2010, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 893/10 k rozpočtovému opatření OSZ č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 8 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 6.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi na rok 2010, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 894/10 k rozpočtovému opatření OŽP č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 90.200,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 895/10 k uzavření smlouvy - výpůjčka nebyt.prostorů
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Petrem Klérem, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 17.12.2010 za účelem pořádání divadelního představení pro Mateřské školy v dopoledních hodinách a večerní koncert.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Petrem Klérem, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 17.12. 2010 od 9:00 hod. do 22:00 hod. za účelem pořádání divadelního představení pro Mateřské školy v dopoledních hodinách a večerní koncert za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20 % DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.12.10


Usnesení č. 896/10 k žádosti Klubu Vodníček
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části nemovitosti (oplocení) na p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora za účelem umístění reklamních desek Klubu Vodníček® a firmy STEPAK - stavební činnost
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 897/10 k uzavření dohody - nájem nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Apoštolskou církví, sborem Kutná Hora, se sídlem Andělská č.p. 295, Kutná Hora na dob u určitou a to ve dnech 29.11. - 3. 12. 2010 za účelem pořádání veřejných shromáždění a workshopů v rámci akce EXIT Tour 2010 za cenu ve výši 1.000,-- Kč/den.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.11.10


Usnesení č. 898/10 k uzavření Dodatku č.4 - Vodafone Czech Republic, a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 28407 E o nájmu části nemovitosti č.p. 206 Pirknerovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 899/10 k žádosti HZS Středočeského kraje - umístění elektron.sirén
Rada města s o u h l a s í
s vyslovením souhlasu vlastníka nemovitosti k umístění elektronických sirén "Jednotného systému varování a vyrozumění" pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora - Sedlec na objektech ZŠ M alín, Malín 167, ZŠ Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora a Zámecká č.p., 167, Kutná Hora - Sedlec
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 900/10 k uzavření Dodatku č.3 - kino
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - kina v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora uzavřené dne 10.7.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Schilling, Sindelfi ngen, Spolková republika německo a paní Jitkou Rudolfovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 901/10 ke kompenzaci stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 5.598,- Kč na základě žádosti a dokladů o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování manželů Jany a Zdeňka Sadíkových z bytu v ul. Uhelná, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 902/10 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 9) v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 903/10 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 599, ul. Uhelná, Kutná Hora paní Heleně Peštové, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 12. 2010 do 31. 5. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 904/10 k podání žaloby na vyklizení přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení přístřeší - bytového prostoru č. 3 a 12 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora proti manželům Jozefíně a Františku Peštovým v případě, že nedojde ze strany manželů Jozefíny a Františka Peštových k vyklizení a předání bytového pr ostoru zpět Městu Kutná Hora do 30. 11. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 905/10 k podání žaloby na vyklizení přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení přístřeší - bytového prostoru č. 1 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora proti panu Milanu Čurejovi a paní Anně Čurejové v případě, že nedojde ze strany pana Milana Čureji a paní Anny Čurejové k vyklizení a předání bytového pro storu zpět Městu Kutná Hora do 30. 11. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 906/10 k prodeji bytové jednotky č.304/9, ul.Pod Valy v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 41/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 9 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastník a" ze dne 19.3.2007 s panem Pavlem Geierem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 365.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 907/10 k prodeji bytové jednotky č.1 domě čp.576 ul.Nádražní v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 panu Aleši Kerekovi, Kutná Hora za kupní ce nu ve výši 569.753,- Kč, vypočtenou dle postupu při dodatečném odprodeji bytových jednotek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 908/10 k uzavření dodatku - TJ Stadion KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora týkajícího se vyjmutí movitého majetku - mobilní buňky inv. č. 1-811/23 a kiosku postaveného na části pozemku p.č. 337/1 v k.ú. Kutná Hora z předmětu nájmu, jinak za stejných podmínek.

Zrušeno usnesením RM č. 210/11 ze dne 16.3.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 909/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 38/10 na pronájem bytu v ul.Masarykova
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 38/10 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Mgr. Hanou HlínovouKutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření o bálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 38/10.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 910/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 39/10 na pronájem bytu v ul.Barborská
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 39/10 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem Petrem Krtilem, Kutná Horaza cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 39/10.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 911/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martinu Petrášovou,Kutná Hora ve výši 159,00 Kč.

II) s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro manžele Čurejovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 490,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 912/10 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočes.kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká 6 70, Kutná Hora na dobu určitou od 29.11.2010 do 3.12.2010 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.11.10


Usnesení č. 913/10 k dopisu pí Martiny Šafránkové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odpověď odboru správy majetku na dopis paní Martiny Šafránkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 914/10 k ukončení VŘ č.SN 40/10 a vyhlášení VŘ č.SN 52/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 40/10 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 52/10 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 12. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 915/10 k poskytnutí ubytovny města - p.Kováč
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s panem Gabrielem Kováčem,Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 12. 2010 do 28. 2. 2011.

II. n e s o u h l a s í
s tím, aby pokoj č. 25 na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora, užívala s panem Gabrielem Kováčem další osoba.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 916/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce nebyt.prostorů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 6.12.2010 za účelem Předvánočního setkání členů klubu a občanů Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.10


Usnesení č. 917/10 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 29 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v 1.podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Ludmilou KRŇANSKOU. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12 . 2010.

Usnesení zrušeno usneseím RM č. 975/10 ze dne 1.12.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 918/10 k ukončení VŘ č.43/10 a vyhlášení VŘ č.54/10 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 43/10 na odprodej volného městského bytu č. 2 v domě čp. 146 ul. Šandova (včetně podílu na pozemcích par. č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 54/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (2+kk) v domě čp. 146 ul. Šandova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech ". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 15.12.2010 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 919/10 k ukončení VŘ č.42/10 a vyhlášení VŘ č.53/10 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 42/10 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 335 ul. Kouřimská (včetně podílu na pozemcích p. č. 687 a 686 v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 53/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (2+1) v domě čp. 335 ul. Kouřimská včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 687 a 686 v k.ú. Kutná Hora dle " Pro hlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrov ého řízení je dne 15.12. 2010 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 920/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.11.10


Usnesení č. 921/10 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 181, Václavské náměstí, Kutná Hora s paní Janou Davidovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 2 roky, do 30.11.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 922/10 k zápisu č.8/10 ze zasedání DR Technické služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 08/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 26.10. 2010

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q. 2010 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Jan Jäger      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 923/10 k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města s o u h l a s í
s neomezeným vjezdem čtyř vozidel agentury "František Kysela - ochrana majetku a osob", se sídlem Česká 235, Kutná Hora, za účelem konání činnosti této bezpečnostní agentury v prostoru zóny s dopravním omezením v historické části Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 924/10 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 3658/2 (PK 2598) o výměře 25 m2 v k.ú. Kutná Hora, firmě Renáta Neprašová - Dopravní značení Kutná Hora, se sídlem Jánské náměstí 687, Kutná Hora, IČ: 66756375, za účelem vybudování parkovací ploc hy pro vozidla v ul. Potoční za roční nájemné ve výši 10,-Kč/m2 bez daně z přidané hodnoty. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 925/10 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - M.Urbánek
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 612/1 (PK 943/2) o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Miloši Urbánkovi, Čáslav, za účelem zřízení příručního skladu k prodejně ovoce a zelenina v ulici Fučíkova.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.12.10


Usnesení č. 926/10 k uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené "Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů" v počtu 2 ks na zpětný odběr elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60 Praha 4

b) s uzavřením předložené "Dodody" s MVE PLUS, s.r.o., kterou se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze "Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 927/10 k uzavření smluv o výpůjčce sběrných nádob E-boxů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením 3 "Smluv o výpůjčce sběrných nádob E-boxů na zpětný odběr elektrozařízení" od firmy ASEKOL, s.r.o., Dobrušská 1/1797, 147 00 Praha 4, IČ 27373231.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 928/10 k Nařízení Města Kutná Hora č.4/2010
Rada města s c h v a l u j e
a) doplněné Nařízení Města Kutné Hory č. 4/2010 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kutné Hory

b) Ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 4/2010

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 929/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.77/10 - 84/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 77/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.800,-- Kč na výdajovou položku informační tabule materiál, a to na úkor položky informační tabule služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.78/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 24.000,-- Kč na novou výdajovou položku autobusové zastávky služby, a to na úkor položky autobusové zastávky opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.79/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 35.000,-- Kč na výdajovou položku Radnická 178 opravy, a to na úkor položky nebytové prostory vyúčtování - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.80/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku Vlašský dvůr opravy, a to na úkor položky nebytové prostory vyúčtování - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.81/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 66.000,-- Kč na výdajovou položku Radnická 178 služby, a to na úkor položky neprivatizované byty fond oprav - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.82/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 19.000,-- Kč na výdajovou položku park Vl.dvůr služby, revize, a to na úkor položek park Vl.dvůr opravy (4.000,-- Kč), park Vl.dvůr materiál (5.000,-- Kč) a položky dětská hřiště likvidace (10.000,-- Kč) - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.83/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 12.000,-- Kč na výdajovou položku BIOS voda, a to na úkor položek nebyty materiál (5.000,-- Kč) a společné prostory materiál (7.000,--Kč) - viz bod č.7 důvodové zpr ávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.84/10, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky příspěvek paní Boháčkové na bytové úpravy v částce 33.840,--Kč a kterým se zároveň v této výši navyšuje výdajová položka byty služby - viz bod č.8 důvodové zprá vy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 930/10 k nájemní smlouvě - Ing.Tvrdík
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 3+1, v 5. podlaží domu čp. 638, ul. Benešova, s Ing. Františkem Tvrdíkem, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 931/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.32
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 32 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.10


Usnesení č. 932/10 k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hlízov a KH
Rada města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pob ytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky za orgán obce Hlízov a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve zně ní pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.11.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 9. listopadu 2010

Nahoru