9. ledna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.ledna 2019

Usnesení č. 1/19 k zastoupení ve Svazu měst a obcí ČR
Rada města I. o d v o l á v á
pana Bc. Martina Starého z funkce zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce Města Kutná Hora ve Svazu měst a obcí ČR paní Mgr. Silvii Doušovou, místostarostku města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 2/19 k zastoupení města ve Sdružení historických sídel ČMS
Rada města I. o d v o l á v á
pana Karla Koubského, st. z funkce zástupce Města Kutná Hora ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

II. j m e n u j e
pana Mgr. Víta Šnajdra, místostarostu města do funkce zástupce Města Kutná Hora ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 3/19 k zastoupení Města KH ve spol. MVE Plus a VHS Vrchlice-Maleč s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
A) Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
1. zařadit do programu nejbližšího jednání Valné hromady bod "Změna v orgánech společnosti"
2. odvolat z dozorčí rady společnosti paní Ing. Jitku Doležalovou, pokud sama do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
3. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana JUDr. Lubomíra Talandu, Kutná Hora a pana Jiřího Dejmala, Kutná Hora.

B) Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. pověřit
pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE PLUS, s.r.o. konaných v roce 2019.
2. pověřit
pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s. konaných v roce 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 4/19 k zastupování města v nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Rada města d o p o r u č u j e
Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
a) odvolat ze správní rady nadace "Kutná Hora - památka UNESCO" pana
Bc. Martina Starého a Ing. Zuzanu Moravčíkovou.

b) zvolit do správní rady nadace "Kutná Hora - památka UNESCO" pana
Mgr. Víta Šnajdra a paní Mgr. Silvii Doušovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.01.19


Usnesení č. 5/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z vnitřní správy na "Spolkový dům" z důvodu odděleného sledování rozpočtových výdajů, ve výši 630 tis. Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 6/19 k uzavření pachtovní sml. na část pozemku v k.ú. KH (p. Plesník)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 911/11 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 84 m2 mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a panem Otakarem Plesníkem,Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.2.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 1.512,-- Kč/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.3.2018 do 31.1.2019 ve výši 1 386,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 7/19 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (MLaR)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 17 k Nájemní smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČO 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43 jako nájemcem týkajícího se změn v předmětu nájmu - přírůstků a úbytků pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 8/19 k uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Líbal)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 688/7 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Václavem Líbalem, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.2.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 210,-- Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 9/19 k prodloužení nájemní smlouvy (pí Bílková)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy s paní Martou Bílkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 10/19 k ukončení NS a žádosti o pronájem prostor (Masarykova č.p. 343, KH)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora uzavřené dne 25.5.2001 mezi Městem Kutná Hora a paní Annou Lepšíkovou, IČO 00933325, se sídlem Církvice 174, dohodou ke dni 28.2.2019

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře cca 70 m2 v suterénu objektu č.p. 343, Masarykova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2448/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.02.19


Usnesení č. 11/19 k uzavření sml. o výpůjčce - (Kutnohorský fotoklub z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 368, Zachova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2352 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Kutnohorským fotoklubem z.s., jako vypůjčitelem, IČO 07471106, se sídlem Zachova 368/32, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem provozování klubovny s tím, že služby související s hrazením užívání nebytových prostor hradí vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 12/19 k uzavření smlouvy o pronájmu (parkování KLUBUS)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu parkovacího místa na části pozemku p.č. 3969/1 v k.ú. Kutná Hora mezi společností Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. IČO: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora jako pronajímatelem a Městem Kutná Hora jako nájemcem za účelem parkování autobusu k poskytování sociálních služeb, na dobu určitou od 10.1.2019 do 31.3.2019, za měsíční nájemné 1 300,00 Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 13/19 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (ARRIVA)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 597/27 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře cca 600 m2 za účelem vybudování dobíjecích stanic pro elektrobusy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 06.02.19


Usnesení č. 14/19 ke směně pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice - Maleč, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit směnu částí pozemků p.č. 662/27 o výměře 81 m2 a p.č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p.č. 662/86 o výměře 621 m2), pozemku p.č. 662/3 o výměře 29 m2 a pozemku p.č. 662/4 o výměře 368, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 3962/6 o výměře 4.427 m2, pozemek p.č. 4416/7 o výměře 34 m2, část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 31 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly "c+h"), část pozemku p.č. 3969/4 o výměře 32 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl "e"), část pozemku p.č. 3971/1 o výměře 58 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díl "b") a část pozemku p.č. 3971/4 o výměře 14 m2 (dle geometrického plánu č. 3859-142/2017 díly "d+f"), vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.

b) souhlasit s doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 204.468,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 15/19 k bezúplatnému převodu pozemků v ul. Kremnická (Středočeský kraj)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847-145/2016 ze dne 7.2. 2018:
- díl "b" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 4517/8 a sloučený do parcely č. 4517/2,
- díly "c+e+f" o výměře 10 m2, oddělené z parcely č. 4517/10 a sloučené do parcely č. 4517/2,
- část pozemku p.č. 4517/10 o výměře 11 m2, nově označená jako parcela p.č. 4517/13,
- díl "n" o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3895 a sloučený do parcely č. 4517/1,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora, do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 16/19 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023522/VB01, Kutná Hora, Zemanova, č.p. 1527/6 - knn) na pozemku p.č. 3834/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19 
 

Usnesení č. 17/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 1/19, kterým se zřizuje nová investiční položka "omezení vlastnického práva - Povodí Labe" ve výši 79.586,- Kč, a to na úkor investiční položky výkupy pozemků.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19
 
 
Usnesení č. 18/19 k záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Nové Dvory a v k.ú. Malín (ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 1835 v k.ú. Nové Dvory (dle GP č. 565-29/2018 pozemek p.č. 1835/1 o výměře 441 m2 a p.č. 1835/2 o výměře 42 m2) dále pozemek p.č. 1836 v k.ú. Nové Dvory (dle GP č. 565-29/2018 pozemek p.č. 1836/1 o výměře 422 m2, pozemek p.č. 1836/2 o výměře 12 m2 a pozemek p.č. 1836/3 o výměře 319 m2) a část pozemku p.č. 682 v k.ú. Malín o výměře cca 130 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, za účelem realizace stavby "I/38 Úprava dopravního řešení v km 94,700". Plánovaný termín realizace stavby je od 6/2019 do 12/2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 19/19 k podání žádosti o dotaci na opravu střechy Hrádku čp. 28
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2019 na I. etapu akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.01.19


Usnesení č. 20/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 14. 12. 2018 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.01.19


Usnesení č. 21/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 14.12.2018 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.02.19


Usnesení č. 22/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v řádném termínu do 14. 12. 2018, realizace projektů v I. čtvrtletí roku 2019.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.02.19


Usnesení č. 23/19 k VPS - Dotace pro nadaci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 24/19 k Revitalizaci Vrchlice - přeložka plynu SO
Rada města I. s c h v a l u j e
znění trojstranné smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro přeložku NTL plynového potrubí na akci Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření.

II. u k l á d á
Odboru investic
provést všechny potřebné administrativní kroky a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 25/19 k zápisu DR společnosti Technické služby Kutná Hora
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
Zápis č.07/18 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., konaného dne 10.12.2018.


Usnesení č. 26/19 k zápisu DR společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 10/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, spol. s r.o., konaného dne 20. 12. 2018.


Usnesení č. 27/19 k dodatku ke sml. o dílo "Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1063/2018 "Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora" mezi Městem Kutná Hora a dodavatelem SPF Group, s.r.o.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 28/19 k výběru dopravce k zajištění provozování MAD na roky 2019 - 2024
Rada města I. p o v ě ř u j e
a) místostarostu města k jednáním s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. týkajících se zajištění dopravní obslužnosti Města Kutné Hory linkami MAD na období 2019 - 2024.

b) starostu města podepsat přímé zadání na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD dle připraveného návrhu.

II. u k l á d á
odboru dopravy připravit návrh přímého zadání na zajištění provozování MAD na roky 2019 - 2024 pro vybraného dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zodpovídá : Ing.J.Ďoubal, Mgr.V.Šnajdr      Termín : 16.01.19


Usnesení č. 29/19 k jednacímu řádu Rady města
Rada města s c h v a l u j e
upravený jednací řád Rady města Kutná Hora s účinností od 10. 1. 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.01.19


Usnesení č. 30/19 k poskytnutí daru Spolku Sv. Barbora
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím neúčelového daru ve výši 20.000,- Kč Spolku Sv. Barbora pro oběti výbuchu metanu v Dole ČSM na Karvinsku z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.02.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 9. ledna 2019

Nahoru