9. ledna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.ledna 2013

Usnesení č. 1/13 k zápůjčce obrazu Václava Radimského
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou obrazu Václava Radimského "Tůň v Polabí", olej, karton, velikost 70 x 100 cm, včetně svolení k užití díla, na výstavu Václav Radimský (1867 - 1946) - Melancholie, která se uskuteční v Galerii města Kolína ve dnech 28.2. 2013 - 23.6. 2013. Zápůjčka od 01.02.2013 - 07.07.2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 2/13 k návrhu smlouvy na zajištění přenosů z jednání ZM
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu na zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.13


Usnesení č. 3/13 k vytvoření pracovní skupiny k optimalizaci odpadového hospodářství
Rada města s o u h l a s í
s vytvořením pracovní skupiny zabývající se problematikou odpadového hospodářství města Kutná Hora za účelem snížení nákladů a zefektivnění systému nakládání s odpady.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostaro      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 4/13 ke vstupu obcí DSO Mikroregion Kutnohorsko do MAS Lípa pro venkov
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o aktuálním stavu o vstupu obcí DSO Mikroregion Kutnohorsko do MAS Lípa pro venkov o.s.


Usnesení č. 5/13 k záměru na prodej movité věci v Perštejnci (p. Vytlačil)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej movité věci - zahradního domku v zahrádkářské kolonii Perštejnec III, nacházející se na pozemku p.č. 95/6 v k.ú. Perštejnec, dle žádosti pana Jana Vytlačila, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.02.13


Usnesení č. 6/13 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. K.Hora (man. Gottfriedovi)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 955/12 ze dne 28.11. 2012

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4817 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 4004/39 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3208-42/2012 ze dne 27.4. 2012 pozemky p.č. 4817/2, 4817/3, 4817/4) v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Václava a Kateřiny Gottfriedových, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.02.13


Usnesení č. 7/13 k vyhlášení VŘ na prodej nemovitostí v Kutné Hoře (Palackého nám.)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/13 na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 12.000.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 8/13 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce) - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu knn pro poz. P.č. 4111/14-37) na pozemcích p.č. 4111/1 a p.č. 4114 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 10,- Kč/bm bez DPH (dle druhu pozemku).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 9/13 ke zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce) - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu AYKY) na pozemku p.č. 3805 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 10/13 k vymáhání smluvní pokuty dle kupní sml. na areál Kouřimská brána
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vymáhání smluvní pokuty dle kupní smlouvy č. 37/2008 uzavřené dne 31.12. 2008 mezi Městem Kutná Hora a HILLDANE Capital, a.s., se sídlem Chodská 1366/9, Praha 2 prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Ing. P. Bezoušky, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 11/13 ke změně složení DR spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Jaroslava Suka z funkce člena Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o.

II. j m e n u j e
pana Petra Němce, 284 01 Kutná Hora
do funkce člena Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 12/13 k darovací smlouvě (Y.Nepovimová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy na movité věci mezi Městem Kutná Hora a paní MUDr. Yelenou Nepovimovou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 13/13 k žádosti pí Bláhové, pí Kuberové a p. Soukupa
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.2.1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Kuberovou, Kutná Hora, paní Janou Bláhovou,Kutná Hora a panem Pavlem Soukupem, Orlová - Lutyně týkající se vyjmutí nájemce paní Jany Bláhové ze strany nájemce.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 14/13 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu č. 14 (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 49/12 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením upraveného výběrového řízení č. SN 1/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 27.2.2013 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 15/13 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej bytu č. 16 (Vítězná 221)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 50/12 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením upraveného výběrového řízení č. SN 2/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 27.2.2013 v 15:00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.03.13


Usnesení č. 16/13 k uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu se společností GIVA s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1, Nové Město týkající se změny užívání části nebytových prostor a změny doby trvání nájemního vztahu.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 17/13 k plnění termínu usnesení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínů splnění usnesení č. 252/12, č. 253/12, č. 106/11, č. 174/12, č. 236/11

II.s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 180/12 III. a), č. 259/12 b)


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 18/13 k bytové koncepci (bytová komise)
Rada města I. s c h v a l u j e
předloženou bytovou koncepci Města Kutná Hora

II. z ř i z u j e
bytovou komisi Rady města Kutná Hora

III. j m e n u j e
Mgr. Ladislavu Krčmářovou, PhDr. Drahomíru Hurtovou, Jitku Gregorovou, Ing. Jiřího France a Bc. Miroslavu Hebrovou členy bytové komise rady města.

IV. u k l á d á
odboru správy majetku
připravit návrhy na změny vyplývající z bytové koncepce.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 19/13 k pronájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 4+1 (100,43 m2),
v čp. 636, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Marcelou Kozákovou dohodou ke dni 31. 1. 2013.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 2+1 (57,70 m2), v čp. 69 Komenského náměstí, Kutná Hora s paní Marcelou Kozákovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 2. 2013, za smluvní nájemné ve výši 3.513,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 20/13 k neprodloužení nájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s manželi Darinou a Romanem Kalejovými, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 s tím, že pokud nebudou hrazeny splátky dle dohody o splátkách, nebude jim po datu 28. 2. 2013 nájemní smlouva k bytu prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 21/13 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře s manželi Janou a Danielem Makovičkovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky od 1. 1. 2013 do 31.12.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 22/13 k uzavření dodatku č. 1 - OS Denemark
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 ke smlouvě na pronájem části pozemku parc.č. 665/46 a pozemku parc.č. 665/2 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružení Denemark, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, spočívající v úpravě předmětu nájmu a snížení nájemného na částku 4 300,-Kč/rok od 1.1.2013.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 23/13 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 17. 12. 2012.Usnesení č. 24/13 k návrhu odpovědi OV Sedlec
Rada města p o v ě ř u j e
vedení města
přepracovat odpověď Osadnímu výboru Sedlec, zastoupeného p.Petrem Svobodou.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 15.01.13


Usnesení č. 25/13 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - J. Provazník
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 688/7 o celkové výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Provazníkem, Kutná Hora, za nájemné 10 Kč/m2/rok, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku, s účinností od 1.2.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.02.13


Usnesení č. 26/13 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
usnesení ZM č. 177/12 ze dne 11.9.2012

II. s o u h l a s i t
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, aplikaci pro chytré telefony a informační kiosky, 50ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 30ks litinových sloupků a ukazatelů, 1ks průvodce mapy, 6ks informačních tabulí umístěných na hlavních parkovištích ve městě, propagační video a audio spot, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2017.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 27/13 k uzavření smlouvy ke sběru vyřazených PC klecovými kontejnery
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke "Smlouvě o zajištění zpětného odběru "elektrozařízení", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/6, 143 00 Praha 4,

b) s uzavřením "Smlouvy o výpůjčce klecových kontejnerů pro skladování počítačů" na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/6, 14300 Praha 4,


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 28/13 k vybudování rampy pro imobilní osoby před Masarykova čp.597
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.597, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 29/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 13.12.2012
b) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 10. 12. 2012
c) zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. prosince 2012
d) zápis z jednání komise CR ze dne 3. prosince 2012

II. o d v o l á v á
a) paní Elišku Krupičkovou, Kutná Hora, z komise pro městská sídliště na vlastní žádost a děkuje jí za její práci v komisi
b) Jiřího Nováčka, Kutná Hora, z komise pro městská sídliště na vlastní žádost a děkuje mu za jeho práci v komisi


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 30/13 k uzavření sml. dopravní linky č. 381 (ROPID)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou ROPID, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1 na úhradu prokazatelné ztráty z provozování dopravní obslužnosti linky č. 381 v roce 2013 do max výše 120.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 31/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 32/13 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 17. 12. 2012
RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 9. ledna 2013

Nahoru