9. června 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.června 2009

Usnesení č. 517/09 k rozpočtovému opatření EO č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky Komunikace - rekonstrukce na částečnou úhradu obchodního podílu Medistyl-Pharma s.r.o. ve výši 583.832,-- Kč, dle důvodové zprávy.

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 10.6.2009

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření EO č. 13

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kutná Hora
převést částku 583.832,-- Kč z položky Rezerva zastupitelstva na položku Komunikace - rekonstrukce.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 518/09 prohlášení k rezignaci člena ZM
Rada města p ro h l a š u j e
dnem 23.6.2009 pana Jaroslava Rezlera, nar. 10.6.1939, bytem Žižkova brána 13, Kutná Hora členem Zastupitelstva města Kutná Hora na základě rezignace na funkci člena ZM Mgr. Jiřího Vojáčka ze dne 5.6.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.06.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 9. června 2009

Nahoru