9. července 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.července 2014

Usnesení č. 601/14 k zapůjčení prostor Vl. dvora
Rada města s c h v a l u j e
v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu "snížení nákladů na nákup energií občany města Kutná Hora" realizovaného společností eCentre a.s. Praha.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 602/14 k prodeji pozemků u rybníka Katlov (p. Vágner)
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1205 o výměře 6.864 m2 v k.ú. Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Jakuba Vágnera,252 43 Průhonice.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1204 o výměře 5.090 m2, p.č. 1206 o výměře 85 m2, p.č. 1207 o výměře 21 m2, p.č. 1172 o výměře 136 m2 a p.č. 479/3 o výměře 2.385 m2, vše v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi, Průhonice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 603/14 k prodeji pozemků na Katlově (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 495/1 o výměře cca 1.200 m2, p.č. 497 o výměře cca 1. 075 m2, p.č. 498 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Červené Janovice a části pozemku p.č. 447 o výměře cca 3.900 m2 v k.ú. Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi, Průhonice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 604/14 k prodeji nemovitostí v KH formou VŘ (Uhelná ul. čp. 599)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2774 o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba č.p. 599, a pozemku p.č. 2775/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 605/14 k prodeji pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (p. Forman)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. st. 148 o výměře 27 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 37 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 148 o výměře 64 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše panu Zdenku Formanovi, Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 606/14 k prodeji pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (pí Vaníčková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 150 o výměře 26 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 17 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 150 o výměře 43 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše paní Věře Vaníčkové, Staré Hradiště za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 607/14 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 658/5 o výměře 2.558 m2, části pozemku p.č. 744/1 o výměře 2.344 m2 a části pozemku p.č. 744/4 o výměře 5.418 m2 (dle geometrického plánu č. 855-37/2014 ze dne 30.4. 2014 pozemky p.č. 658/6 a p.č. 744/4), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 54/2 o výměře 1.048 m2, pozemek p.č. 779/4 o výměře 1.932 m2, pozemek p.č. 779/14 o výměře 5.082 m2 a část pozemku p.č. 71/10 o výměře 553 m2, část pozemku p.č. 65/2 o výměře 854 m2, část pozemku p.č. 71/4 o výměře 851 m2 (dle geometrického plánu č. 854-26/2014 ze dne 31.3. 2014 pozemky p.č. 65/5, 71/22, 71/23), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 608/14 k záměru Města Kutná Hora č. 319/14
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 319/14 s tím, že k záměru nebyla podána žádná jiná nabídka ani připomínka.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 609/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Reko MS Kutná Hora - U Nadjezdu + Pod Kaňkem" na pozemcích p.č. 638/2, 638/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby zařízení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 610/14 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu provést stavbu plynárenského zařízení "Přeložka NTL plynovodní přípojky pro čp. 264, ul. Tovární, Kutná Hora" na pozemku p.č. 644 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 611/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN, pilíř s přípojkovou skříní) na pozemcích p.č. 2467/1 a p.č. 3858 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm, 100,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 612/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Evu a Martina Pompovy, Kutná Hora ve výši 95% z částky 1.900,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro Katarinu Harahoničovou,Kutná Hora ve výši 95% z částky 4.476,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 613/14 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu v čp. 34, ul.Barborská
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 26/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístila p. Březinová Seifertová Monika
Na 2. místě se umístila p. Svobodová Zlata

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s manželi Monikou Březinou Seifertovou a Milošem Březinou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 26/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 614/14 k žádosti občanského sdružení Cesta životem bez bariér
Rada města n e s o u h l a s í
s uhrazením částky ve výši 23.868,- Kč občanskému sdružení Cesta životem bez bariér o.s.. se sídlem Paběnice 75, Čáslav jako kompenzaci za bezbariérové úpravy v objektu č.p. 145 Jana Palacha, Kutná Hora (vstupní dveře a bezbariérová toaleta).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.07.14


Usnesení č. 615/14 k uzavření nájemní smlouvy - SKP Olympia Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitých věcí pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je atletický ovál mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 616/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.14


Usnesení č. 617/14 k žádosti občanského sdružení Kolektiv A.M. 180
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu části nádvoří, bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o užívání dvou kanceláří v přízemí vlevo hlavní budovy pivovaru s tím, že nájemce uhradí spotřebovanou elektrickou energii za pronajaté prostory, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.14


Usnesení č. 618/14 k žádosti společnosti LeMi CZ s.r.o.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 366/14 ze dne 30.4.2014

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností LeMi CZ s.r.o. se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8 týkajícího se souhlasu s umístěním dvou vitrín a reklamních poutačů v objektu č.p. 377 Palackého nám. v Kutné Hoře, přesné umístění je uvedeno v dodatku, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 619/14 k žádosti Klubu rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 5.9.2014 v době od 18.00 hod. do 24.00 hod. pro setkání členů klubu a jejich hostů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Zrušeno usnesením č. 712/14 ze dne 27. 8. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.14


Usnesení č. 620/14 k ukončení poptávky na obnovu restaurace U Havíře
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova restaurace a vinárny" U Havíře, Šultysova 154-155, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 3.754.513,35 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 621/14 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5.725,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 477,00 Kč počínaje měsícem září 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 622/14 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 2. 7. 2014

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Josefem Hejným na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016.

b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Růženou Berkyovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016.

c) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Kutčákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016.

d) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Jiřím a Veronikou Demelovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

e) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Balvínovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

III. n e s o u h l a s í
s užíváním ubytovny města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panem Zdeňkem Červeňákem, ve dvojbuňce č. 122 v návaznosti na smlouvu o poskytnutí ubytování uzavřenou s paní Helenou Peštovou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 623/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 22/14 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s p Martinem Kopeckým, Praha 1, za nájemné ve výši 4.519,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 22/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 624/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 23/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 23/14 na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+1 (35,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12 o velikosti 1+1 (35,20 m2) ve 4. podlaží domu čp. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Terezou Tihlaříkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.584,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 23/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 625/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 24/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 24/14 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+1 (54,60 m2) ve 3. podlaží domu čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1 (54,60 m2)
ve 3. podlaží domu čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Ivanou Melicharovou, Čáslav, za nájemné ve výši 2.457,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 24/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 626/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 25/14 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 (54,84 m2) ve 4. podlaží domu čp. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+1 (54,84 m2)
ve 4. podlaží domu čp. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Evou Tyrnerovou, za nájemné ve výši 1.475,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 25/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 627/14 k uzavření dodatku - p. Holub
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nebytových prostor v přízemí hlavní budovy bývalého pivovaru - č.p. 11 U Lorce, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Holubem, IČ 46371702, Bečváry, PSČ 281 44 týkajicí se prodloužení termínu odsouhlasených stavebních úprav v předmětu nájmu z 30.4.2014 na 31.10.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 628/14 k žádosti pana Gabriela
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří a bývalé stáčírny vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Pavlem Gabrielem, Kutná Hora, IČ: 76459586 za účelem pořádání hudební akce RAMBAJS FEST ve dnech od 29.8.2014 do 31.8.2014 s tím, že samotná akce proběhne dne 30.8.2014 v době od 13.00 hod. do 22.00 hod. na nádvoří a v době od 20.00 hod. do 03.00 hod. v bývalé stáčírně za nájemné ve výši 300,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.08.14


Usnesení č. 629/14 k ukončení poptávky na rekonstrukce v ul. Sedlecká 652
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"Rekonstrukce v č.p. 652, Sedlecká, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 1.045.690,41 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 630/14 k úpravě rozpoč. přílohy ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2014 jako Dodatek č. 48 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 631/14 k uzavření smlouvy o dílo - Ing. Oldřich Drahorád
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na stavební práce "OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PODÉL VRCHLICE - park pod Vlašským dvorem", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ing. Oldřichem Drahorádem se sídlem Jungmannova 1162/282, Český Brod, 282 01 za částku 2.059.115,42,- Kč, včetně DPH dle výsledku výběrového řízení.


Zrušeno usnesením č. 673/14 ze dne 30. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 632/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemku - J. Veber
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 649/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Veberem Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, za nájemné 3 Kč/m2/rok, s účinností od 1.8.2014 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.14


Usnesení č. 633/14 k uzavření smlouvy o finanční podpoře - ASEKOL s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení č. 511/14 ze dne 11.6.2014 o přijetí finanční podpory z fondu ASEKOL a uzavřením předložené smlouvy, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, ve výši 40.000,-Kč, se spoluúčastí ve výši 12.000,-Kč.

II. s o u h l a s í
s přijetím finanční podpory z fondu ASEKOL a uzavřením předložené smlouvy, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, ve výši 40.000,-Kč, se spoluúčastí ve výši 71.986,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 634/14 k uzavření smluv - Jakub Vágner - rybník Pohan
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemky parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí), na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.

b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc.č. 525; 526/1 a 526/2 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, , na dobu určitou od 1.8.2014 do 31.10.2038, s opcí na 25 let.

Zrušeno usnesením č. 672/14 ze dne 30. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing.Peroutka,Ing.Suchánek      Termín : 01.08.14


Usnesení č. 635/14 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 5/2011 čl. 4, odst. 4) pro vozidlo (vozidla) provozovny "U Slunce - alternativní jídelna" umístěné v budově č.p. 321 na Jungmannově nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.14


Usnesení č. 636/14 k zápisu z 68. zasedání Dozorčí rady společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 68. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 1. července 2014

II. s o u h l a s í
a) s koupí pily ve Štipoklasech za částku 5,5 mil. Kč
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na pořádání Kutnohorského varhanního festivalu.
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč na pořádání koncertu v Barboře dne 17. 8. 2014
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na pořádání Operního týdne (raut)
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 637/14 k zadání zakázky na opravu chodníku v Kremnické ulici
Rada města I. s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 18, odst. (1), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se zadáním zakázky "Oprava chodníků v Kremnické ulici" společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.

II. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít se spol. Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, smlouvu o dílo na "Opravu chodníků v Kremnické ulici".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 638/14 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 17 - 19/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.17/14, kterým se navyšuje výdajová položka nebyt.prostory - zpracování dat o částku 4.270,-- Kč, a to na úkor položky
IC-domeček - plyn.

b) předložený návrh OSM - OSN č.18/14, kterým se navyšuje výdajová položka zeleň vnitrobloky o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položky byty služby, revize.

c) předložený návrh OSM - OSN č.19/14, kterým se navyšuje výdajová položka kino opravy o částku 380.000,-- Kč, a to na úkor položky smuteční síň - střecha, WC.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 639/14 ke zveřejnění záměru na prodej a pronájem části pozemku - L.Naděje
Rada města s o u h l a s í
a) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 785/1 o výměře cca 169 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství - situační mapka v příloze záměru.

b) se zveřejněním záměru na pronájem třech vyhrazených parkovacích míst v ulici Mazákova v Kutné Hoře, která budou zřízena dle návrhu řešení dopravy v klidu - situační schéma v příloze záměru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 640/14 k doplnění textu Statutu Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s doplnění textu ve Statutu Fondu regenerace města Kutné Hory v článku IV. Hospodaření s Fondem regenerace dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 641/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 - navýšení finančních prostředků oddělení regenerace památek ve výši 440.000,- Kč z Fondu regenerace dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 642/14 k výjimkám z počtu dětí MŠ a ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimky z počtu dětí ve třídách PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 a PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, ve školním roce 2014/2015 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.

b) výjimku z počtu žáků Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2014/2015 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 4 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.14


Usnesení č. 643/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 16.6.2014
b) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 23.6.2014


Usnesení č. 644/14 k pořízení změny č. 52 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 4350/1 o výměře ca 1500 m2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 645/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 646/14 k nejvhodnější nabídce veřejné zakázky: vzduchotechnika ŠJ TGM
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky s názvem: " Rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny ZŠ TGM v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče firma Jiří Kouřil, 783 16 Dolany 77

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem firmou Jiří Kouřil, 783 16 Dolany 77 za cenu 1.608.931,68Kč včetně DPH.Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 647/14 ke složení hodnotící komise pro VŘ na zateplení MŠ 17.listopadu
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení VŘ na dodavatele pro akci zateplení MŠ 17.vlistopadu a hodnotící komisi pro VŘ na dodavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
Člen Náhradník
Ing. Jiří Franc MÚ Mgr. Dana Vepřková MÚ
Mgr. Ondřej Seifert MÚ Milada Nechojdomová MÚ
Ing. Jiří Janál MÚ Jan Trávníček MÚ
Michaela Špačková MÚ Antonín Novák MÚ
Ing. Jana Nováková Energy Ben. Martin Vydra En.Ben.

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit hladký průběh zasedání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 648/14 k vícepracem pro akci: "1B etapa regenerace sídliště Šipší"
Rada města I. s o u h l a s í
s výčtem a provedením víceprací na akci "1B etapa regenerace sídliště Šipší" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem Technické služby Kutná Hora, s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ: 49 54 95 11 za cenu 585.157,-Kč vč DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 649/14 k pověření starosty k úkonům průběhu výběrových a zadávacích řízení
Rada města p o v ě ř u j e
pro období od 10.7.2014 do 26.8.2014 starostu města a v jeho nepřítomnosti oba místostarosty města rozhodovat, schvalovat a vykonávat úkony činěné Radou města Kutná Hora při a ke schválení zahájení a výsledku zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") a výběrových řízení vedených mimo režim zákona dle pravidel poskytovatelů dotací a to i včetně schválení hodnotících kritérií, členů a náhradníků komisí, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení výběrového nebo zadávacího řízení a dalších úkonů průběhu zadávacích a výběrových řízení.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 650/14 k telekomunikačnímu vedení Ke Trojici,Polní (část) a Nad Lesem
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na překládku telekomunikačního vedení v ulicích Ke Trojici, Polní (část) a Nad Lesem se společností O2 Czech Republic a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, za cenu 343.725,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 651/14 k navýšení podílu Města na akci: II/126 Kutná Hora-křižovatka Karlov
Rada města I. s c h v a l u j e
navýšení podílu města v objektu SO 411 přeložky a úpravy veřejného osvětlení na akci: II/126 Kutná Hora-okružní křižovatka Karlov o 64.339,-Kč s DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na akci II/126 Kutná Hora-okružní křižovatka Karlov, s navýšením podílu města v objektu SO 411 přeložky a úpravy veřejného osvětlení o 64.339,-Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 652/14 k rozšíření kapacity MŠ Pohádka" - uzavření Dodatku č.1
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 Smlouvy o dílo s dodavatelem - firmou K+T - stavební a montážní práce, Kutná Hora, o navýšení původně sjednané ceny o částku 167.936,- Kč (včetně DPH), tj. 4,34 % z původní ceny díla dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 653/14 ke složení hodnotící komise pro VŘ na dodavatele zateplení MŠ Malín
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení VŘ na dodavatele pro akci zateplení MŠ Malín a hodnotící komisi pro VŘ na dodavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
Člen Náhradník
Ing. Jiří Franc MÚ Mgr. Dana Vepřková MÚ
Mgr. Ondřej Seifert MÚ Milada Nechojdomová MÚ
Ing. Jiří Janál MÚ Jan Trávníček MÚ
Michaela Špačková MÚ Antonín Novák MÚ
Ing. Jana Nováková Energy Ben. Martin Vydra En.Ben.

II. u k l á d á
Odboru investic organizačně zajistit hladký průběh zasedání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.14


Usnesení č. 654/14 k hale Kamenná stezka-přípojka elektro
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi městem Kutná Hora a firmou ČEZ Distribuce o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí pro stavbu sportovní hala v areálu ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře vč. dopravní a technické infrastruktury pro elektrickou přípojku dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít uvedenou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 655/14 k výsledku VŘ: v rámci projektu Dačického dům v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Poskytování služeb při organizaci zadávacích řízení v rámci projektu Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.7.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: ČMÚD Český a moravský účetní dvůr, Dašická 247, 530 03 Pardubice, IČ: 25972154

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem: ČMÚD Český a moravský účetní dvůr, Dašická 247, 530 03 Pardubice, IČ: 25972154 za cenu 890.560,00.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 656/14 k VŘ na akci sportovní hala Kamenná stezka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci komise pro otevírání nabídek o doručení nabídek na vyhlášené zadávací řízení "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka", č.362749 zveřejněné dne 9.4.2014, s tím, že na tuto veřejnou zakázku byla doručena jedna nabídka, uchazeče Královopolská RIA, a.s., se sídlem Okružní 875/19a, Brno, IČ: 645 063 47, číslo nabídky 140055

II. r u š í
v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona číslo 137/2006 Sb. o Veřejných zakázkách v platném znění, s tímto zadavatel, Město Kutná Hora, ruší zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku

III. s o u h l a s í
s pověření AK Kabilka opakovaným zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka" v nejbližším možném termínu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 657/14 k rozpočtovému opatření OŽP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 12.050,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.09.14


Usnesení č. 658/14 k rozpočtovému opatření OŽP č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2014, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 224.973,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.09.14


Usnesení č. 659/14 k odměnám ředitelům příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2013 ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.07.14


Usnesení č. 660/14 k rozpočtovému opatření OK č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 10 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na "Vybavení Městské knihovny Kutná Hora serverem - VISK 3", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 37.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OK č. 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 661/14 k rozpočtovému opatření OK č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 11 - navýšení rozpočtu o částku 115.000,- Kč na akci Gastronomický festival 2014 - Kuchyně První republiky. Částka bude kryta z položky "Rozpočtová rezerva" ve výši 5.000 Kč, z položky OK "Propagace Kutné Hory - akce" ve výši 40.000 Kč a z položky "Gastronomický festival - služby" ve výši 55.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 662/14 k žádosti o finanční podporu - Čercheň
Rada města n e s o u h l a s í
s finanční podporou občanského sdružení Čercheň dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.07.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 9. července 2014

Nahoru