9. března 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.března 2010

Usnesení č. 160/10 k odstoupení z funkce jednatele
Rada města b e r e n a v ě d o m í
prohlášení paní JUDr. Alice Opočenské o odstoupení z funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. dnešním dnem, t.j. 9.3.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 12.03.10


Usnesení č. 161/10 k rozvoji služeb eGovernmentu v obcích
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o finanční podporu v rámci IOP ve výzvě 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích

b) zadání studie proveditelnosti pro výše uvedenou výzvu č. 06

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 162/10 k poskytnutí prostředků na propagaci KH v zahraničí
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku na dopravu ve výši 8.000 Kč oddílu basketbalu TJ Sokol Kutná Hora, který město reprezentuje na turnaji partnerských měst v Polsku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 163/10 k pořízení služeb.auta pro Pečovatelskou sl.KH
Rada města s o u h l a s í
s pořízením služebního auta, formou leasingu, pro Pečovatelskou službu Kutná Hora, z rozpočtu této organizace.
Zodpovídá : Ing. Marie Štorková      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 164/10 k inform.zprávě k pozemkům v Puškinské ul.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pozemkům p.č. 2560/1, 2560/11, 2560/12, 2560/13, 2560/26 a 2560/27, vše v k.ú. Kutná Hora.

II. u k l á d á
majetkovému oddělení ekonomického odboru
podat odpor proti platebnímu rozkazu č.j. 29C15/2010-12 o zaplacení částky 371.397,- Kč s příslušenstvím
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.03.10


Usnesení č. 165/10 k záměru na odkoupení domu čp.435 v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem odkoupení domu čp. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s. nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 166/10 k záměru na prodej pozemků pod garážemi v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 688/7 o výměře 21 m2, p.č. 688/8 o výměře 21 m2, p.č. 688/9 o výměře 21 m2, p.č. 688/10 o výměře 21 m2, p.č. 688/11 o výměře 23 m2, p.č. 689/1 o výměře 20 m2, p.č. 689/2 o výměře 18 m2, p.č. 689/3 o výměře 18 m2, p.č. 689/4 o výměře 17 m2 a p.č. 689/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora nájemcům těchto pozemků.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 167/10 k prodeji pozemků na Kaňku formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vyhlášením výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 448 o výměře 300 m2, 449/1 o výměře 76 m2, p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a části p.č. 610 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kaňk.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 168/10 k záměru na prodej pozemků v Malíně - manž.Matejovie
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 1.100 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 155 m2 v k.ú. Malín manželům Karolovi Matejovie,Kutná Hora a Lindě Matejovie,Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 169/10 k záměru na prodej části pozemku v Malíně - pí Bílková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 61 o výměře cca 20 m2 v kat. území Malín paní Haně Bílkové,Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 170/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro pozemek p.č. 2965/11) na pozemcích p.č. 2964/16 a 2965/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídle m Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 171/10 ke zřízení věcného břemene - Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení na pozemku dle PK p.č. 2269 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 902/11 ze dne 2.11.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 172/10 ke zřízení věcného břemene - p.Šanda
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení kabelu přípojky elektrického vedení na části pozemku dle PK p.č. 1928 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora v prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 4154/15 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Josefa Šandy, u Kutné Hory Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 10,- Kč/bm bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 83/12 ze dne 8.2.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.08.12


Usnesení č. 173/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 1.3.2010
b) zápisy z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 13.1. a 17.2.2010


Usnesení č. 174/10 k prodeji pozemků v Neškaredicích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků ve vlastnictví Města Kutná Hora v k.ú. Neškaredice do doby vytvoření projektu na koncepční řešení obce Neškaredice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 175/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.5
Rada města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 5 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 5.000,-Kč z kapitoly kultura na příspěvek pro Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV&jazykovou školu Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 176/10 k zápisu komise a rozdělení grant.prostředků
Rada města s c h v a l u j e
a) zápis komise pro školství ze dne 22.2.2010

b) rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2010 v oblasti výchovy a vzdělávání

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.04.10


Usnesení č. 177/10 k zápisu komise a rozdělení grant.prostředků
Rada města s c h v a l u j e
a) zápis komise pro TV a sport ze dne 24.2. 2010
b) rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2010 v oblasti TV a sportu

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.04.10


Usnesení č. 178/10 k rozdělení finan.prostředků z Fondu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2010 na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 179/10 k rozdělení finan.prostředků v rámci Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2010 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 180/10 k rozdělení grant.prostředků - kultura
Rada města I. s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro 1. pololetí roku 2010 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise konaného dne 22.2.2010
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 181/10 k obnově podlahové krytiny - Vl.dvůr
Rada města s o u h l a s í
s výměnou podlahové krytiny (koberce) v královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.10


Usnesení č. 182/10 k poptáv.řízení - obnova střešního pláště - Sanktur.dům
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí - San kturinovský dům" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :
1. MVDr. Václav Vančura
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. Jana Jelínková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.03.10


Usnesení č. 183/10 k záměru na zřízení přípravné třídy - ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
předložený záměr zřídit přípravnou třídu v Základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka 40 od 1.9.2010 za předpokladu dodržení ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláš ky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, dle důvodové zprávy.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 132/10 ze dne 18.5.2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 184/10 k žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z FRB mimo výběrové řízení Společenství vlastníků bytů č.p. 522, 523 Čelakovského ulice, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 185/10 k půjčce z FRB - schválení textu smluv
Rada města s c h v a l u j e
text smlouvy o půjčce pro poskytování půjček z FRB pro rok 2010
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 186/10 k rozpočtovým opatřením INV č.15-17
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Pivovar - studie využití" ve výši 52.800,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku " Zateplení ZŠ J.Palacha" ve výši 160.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) c předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.17, kterým se navyšuje rozpočet na akci "Digitalizace Kina" o 1.250.000,- Kč na základě poskytnuté dotace, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 187/10 k poptáv.řízení - staveb.úpravy Měst.Tylova divadla
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na realizaci stavebních úprav městského Tylova divadla Kutná Hora.

II. s o u h l a s í :
S uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávky - Tomáš Krejčí K+T stavební a montážní práce.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 188/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce Průvodcovská služba KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 10.4.2010 od 15.0 0 hod. do 22.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory - Zahajování turistické sezóny"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.04.10


Usnesení č. 189/10 k žádosti nájemníků z čp.322, Benešova ul.
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí na žádost nájemníků z čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře, ze dne 9.2.2010
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 190/10 k prodeji byt.jednotky č.1, Nádražní ul. v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 paní Dagmar Krtilové,Kutná Hora za k upní cenu stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.04.10


Usnesení č. 191/10 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Dorotovičovy,Kutná Hora výši 7 930,00 Kč dle žádosti manželů Dorotovičových ze dne 23.2.2010.

II. s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Aleše Kaiznera,Kutná Hora výši 25 % z částky 35 596,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 192/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Svazem postižených civilizačními chorobami v České republice, o.s., základní orga nizace Kutná Hora, se sídlem Vidice 27, Kutná Hora na dobu určitou dne 30.3.2010 od 12.00 hod. do 17.00 hod. za účelem uspořádání výroční členské schůze svazu s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 193/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.3.2010 do 30.4.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 194/10 k neprodloužení nájemní smlouvy - manž.Bartošovi
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s manželi Jiřím a Terezou Bartošovými,do 30.4.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 195/10 k vyhodnocení VŘ č. 25/09- nebyt.prostor Benešova 635
Rada města I. r u š í
usnesení č.95/10 ze dne 9.2.2010

II. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 25/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora paní Romanu Reisichovou,Kutná Hora a společnost RAGAM s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Benešova 648.

III. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 635 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě II.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 196/10 k rozšíření nájemní smlouvy - nebyt.prostor Benešova 635
Rada města I. s o u h l a s í
s rozšířením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 635,
ul. Benešova, Kutná Hora uzavřené mezi Romanou Reisichovou,a společností RAGAM s.r.o. se sídlem Benešova 648, Kutná Hora a Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora o dalšího nájemce, a to společnost LT Czech s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Krátká 268.

II. n e s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti LT Czech s.r.o. na adrese Benešova 635, Kutná Hora.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 214/10 ze dne 12.3.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 197/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.10


Usnesení č. 198/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 7/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (1+1) v domě čp. 307 ul. Nádražní včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2712/1 a 2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výb ěrového řízení je dne 14.4. 2010 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 199/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 8/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (1+1) v domě čp. 304 ul. Pod Valy včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kutná Hora dle " Proh lášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrové ho řízení je dne 12.4.2010 v 16.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 200/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 9/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 2 (1+0) v domě čp. 304 ul. Pod Valy včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 1541 a 1542 v k.ú. Kutná Hora dle " Pro hlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrov ého řízení je dne 14.4. 2010 v 14.00 hodin
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 201/10 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 11 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými, týkající se změny čl. I, odst. 2 nájemní smlouvy, kdy je pronajímatel oprávně n jednostranně zvyšovat nájemné vždy s účinností od 1.března toho kterého roku tak, že nájemné se zvýší poměrně s ohledem na míru inflace v uplynulém roce vyhlášenou příslušným státním orgánem (ČSÚ), nejvýše však o míru inflace. Za základ se bere vždy na posledy stanovená výše nájemného.

2) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a manželi Zdeňkem a Ilonou Jelínkovými, týkající se změny čl. I, odst. 2 nájemní smlouvy, kdy je pronajímatel oprávněn jedn ostranně zvyšovat nájemné vždy s účinností od 1.března toho kterého roku tak, že nájemné se zvýší poměrně s ohledem na míru inflace v uplynulém roce vyhlášenou příslušným státním orgánem (ČSÚ), nejvýše však o míru inflace. Za základ se bere vždy naposled y stanovená výše nájemného.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 202/10 k vyhlášení VŘ č.SN 10/10 - Sedlecká 652,KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 10.5.2010 v 15.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.10


Usnesení č. 203/10 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, v 1.podlaží domu čp. 402, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Josefem Dlouhým,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 204/10 k vyhlášení VŘ č.SN 11/10 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 11/10 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového říz ení je dne 14. 4. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 205/10 k vyhodnocení VŘ č.SN 1/10 - garáž v Tylově ulici
Rada města I. u k o n č u j e
výběrového řízení č. SN 1/10 o nájmu nebytového prostoru - garáže u nemovitosti č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/10 na pronájem nebytového prostoru u nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 19.4.2010 v 16 .00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.10


Usnesení č. 206/10 k žádosti p.Bogdana - Tylova ul.čp.388
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 21.1.1997 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Bogdanem,o nájmu nebytových prostorů v č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora týkajícího se rozšíření nájemce o paní Jarmilu Bogdanovou,
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 207/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Královské stříbření
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XIX. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 15.- 21. června 2010. Samotná akce proběhne ve dnech 19.-20.června 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.06.10


Usnesení č. 208/10 k uzavření dodatku č.3 nájem.sml. - Český zahrádkář.svaz
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č.3 nájemní smlouvy č. 17/1995 na pronájem pozemků PK č. 802/1, 799/8, 799/9, 799/10, 799/11 a 799/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 3 966 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým z ahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívajícím ve vyjmutí pozemků PK 802/1, 799/9, 799/10, 799/11, 799/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, které nejsou ve vlastnictví Města Kutná Hora, z této nájemní smlouvy.

b) s ukončením nájemní smlouvy č. 19/1995 na pronájem pozemku PK č. 1011 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 183 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.3.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 209/10 k ukončení nájem.smlouvy - pronájem části pozemku, KH
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 3401 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 2.10.2007 mezi Městem Kutná Hora a paní Margitou Mančovou,Kutná Hora, dohodou ke dni 15.3.2010.

b) se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 3401 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši minimálně 3 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 210/10 k pověření odboru správy majetku - ukončení nájem.smluv
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku města Kutná Hora k rozhodování o ukončení nájemních smluv na pozemky v případě skončení nájmu výpovědí ze strany nájemce nebo dohodou s tím, že je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.03.10


Usnesení č. 211/10 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - Sdružení Kocábka
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Sdružení KOCÁBKA, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, za účelem uspořádání 27. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka" na dny od 14. do 15. srpna 2010. Samotná akce by proběhla dne 14. srpna 2010 od 1 3:00 do 22:00 hod., dne 15. srpna 2010 proběhne úklid od 8:00 do 10:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.08.10


Usnesení č. 212/10 k likvidaci ocelové části tribuny - hřiště u Lorce
Rada města s o u h l a s í
a) s úplnou likvidací ocelové části tribuny pro diváky na fotbalovém hřišti v Lorci
b) s realizací poptávkového řízení a zadáním PD řešící rekonstrukci tribuny

Bod b) zrušen usnesením č. 393/10 ze dne 11.5.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 213/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.10/10-14/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.10/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na novou investiční položku PD tribuna - Lorec, a to na úkor položky sportoviště revize, služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 11/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 9.710,-- Kč na položku Vl.dvůr - techn.zhodnocení , a to na úkor položky Vl.dvůr materiál - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 12/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 23.800,-- Kč na investiční položku rekonstrukce bytu Školní 400, a to na úkor položky DPS posudky, právní služby - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 13/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.460,-- Kč na investiční položku rekonstrukce bytů Benešova 402, a to na úkor položky DPS opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 14/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.000,-- Kč na investiční položku osvětlení přechodu ZŠ Kamenná Stezka, a to na úkor položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 9. března 2010

Nahoru