9. března 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 9.března 2005

Usnesení č. 189/05 ke změně členství komise turistic. ruchu
Rada města I. o d v o l á v á
pana Vladimíra Košárka, Kutná Hora z funkce předsedy komise pro rozvoj turistického ruchu Rady města Kutná Hora dle vlastní žádosti.

II. j m e n u j e
pana Marka Dzirasu, Kutná Hora do funkce předsedy komise pro rozvoj turistického ruchu Rady města Kutná Hora s účinností od 10. 3. 2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 190/05 k zapojení se do celoevropské akce
Rada města s o u h l a s í
se zapojením města Kutná Hora do celoevropské akce "Evropský týden mobility" (16. - 22. září) a "Evropský den bez aut" (22. září), jejíž mottem v roce 2005 je heslo "Do práce a do školy - bez auta"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 191/05 k monitoringu památky UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí zaslanou zprávu o monitoringu památky UNESCO zpracovanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 192/05 ke smlouvě s firmou CONNEX Východní Čechy na zajištění dopr. obslužnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem smluv s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti Mšsta Kutná Hora linkami MAD č. 245001, č. 245001, č. 245002, č. 245003, č. 245004, č. 245005 a linkami příměstské linkové osobní dopravy č. 24004 0, 240090, 240120 a 240130 na rok 2005
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 193/05 k rozdělení grantů - oblast kultury
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro oblast kultury pro I. pololetí 2005 dle upravené zprávy.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 194/05 k rozdělení grantů - sociální oblast
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro I. pololetí 2005 tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 09.04.05


Usnesení č. 195/05 k rozdělení grantů - oblast výchovy a vzdělávání
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro oblast výchovy a vzdělávání pro I. pololetí 2005 tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 196/05 k zápisu pro výchovu a vzdělávání
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis komise RM pro výchovu a vzdělávání ze dne 17. 2. 2005.


Usnesení č. 197/05 ke koupi osobního motorověho vozidla
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi Elegance 1,6 v ceně 548.700,-- Kč. Nákup provést formou leasingu na 36 měsíců s akontací 100.000,-- Kč.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 198/05 k prodeji motorového vozidla
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
odprodat osobní motorové vozidlo Mitsubishi Carisma KHH 60-88 za odhadní cenu dle znaleckého posudku č. 1412/005/05 ve výši 95.700,-- Kč.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 199/05 k obnově souboru 13 barokních soch u Jezuitské koleje
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách zahájení
zadávacího řízení a uveřejnění oznámení zadávacího řízení druhem
otevřeného řízení - podlimitní zakázka na Centrální adrese na veřejnou
zakázku "Kutná Hora, obnova souboru 13 barokních soch u Jezuitské
koleje"

b) pro toto zadávací řízení základní kriterium hodnocení nabídek dle § 55
zákona odst. 1 písm. b) - nejnižší nabídkovou cenu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.05


Usnesení č. 200/05 k realizaci kruhového objezdu "U Krupičků"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu ve věci přípravy realizace PD úpravy křižovatky "U Krupičků"


Usnesení č. 201/05 k vyhlášení VŘ č. M 8/05 na prodej stodoly v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/05 na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, s pozemkem p.č. 955 (zast. plocha) o výměře 249 m2 a části pozemku p.č. 958/1 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhláš ení výběrového řízení a za vyvolávací cenu objektu s pozemkem 500.000,- Kč a pozemku p.č. 958/1 (dvůr) 600,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.04.05


Usnesení č. 202/05 ke zřízení věcného břemene - SÚS K. Hora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 154/05 ze dne 23.2. 2005

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene části stavby včetně příslušenství na pozemcích p.č. 565/1, 565/2, 637, 646, 630/1 a 634 v k.ú. Kaňk a p.č. 3842/4, 3843 a 3844 v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora ve prospěch Středočeského kraje se sídlem v Praze 5 - Smíchov, Zborovská ul. č. 11. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou 20 let a bezúplatně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 203/05 k prodloužení NS - p. Dudla
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 636, ul. Benešova, Kutná Hora panu Jaroslavu Dudlovi, Kutná Hora na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4. 2005 do 31.3. 2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 204/05 k prodloužení NS - pí. Pompová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 56, Národního odboje, Kutná Hora paní Ivaně Pompové, Kutná Hora na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4. 2005 do 31.3. 2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 205/05 k prodloužení NS - p. Kropáček
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora panu Otakaru Kropáčkovi, Kutná Hora na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.4. 2005 do 31.3. 2006
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 206/05 k prodloužení NS - pí. Flosová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové, Kutná Hora na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.3. 2005 do 30.4. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 207/05 k prodloužení NS - p. Pompa
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 147, ul. Šandova, Kutná Hora panu Ladislavu Pompovi, Kutná Hora na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.4. 2005 do 30. 9. 2005
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 208/05 k prominutí penále - pí. Fišrová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Ivetu Fišrovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.338,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 209/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 6/05 - prodej byt. jednotky - Ortenova 74
Rada města I. v y h l š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 6/05:
Na 1. místě se umístila Valerie Jirsová, 285 04 Uhlířské Janovice
Na 2. místě se umístili manželé Růžičkovi, 280 02
Kolín II.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 15 v domě čp. 74, ul. Ortenova, v Kutné Hoře podle pořadí uvedeného v bodu I. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 210/05 k vyhlášení VŘ č. SN 14/05
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizováném domě, a to bytu č. 29 (2+1) v domě čp. 579 v ulici Masarykova (stav. p.č. 4584/1, 4584/2) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení vý běrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 28.12. 1996) byla určena metodikou dle cenového platného před pisu.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 18.4. 2005 v 11.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 211/05 k vyhlášení VŘ č. SN 13/05
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizováném domě, a to bytu č. 2 (1+1) v domě čp. 77 v ulici Ortenova (stav. p.č. 785/77, 785/17, 785/76, 785/16, 785/75, 785/15, 785/66, 785/148, 785/14, 785/149) v k .ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 15.6. 1998) byla určena metodikou dle cenového platného předpisu.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 18.4. 2005 v 11.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 212/05 k projektové dokumentace - výstavba chodníku v České ul.
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku pro pěší od křižovatky ul. České - Ku Ptáku k parkovišti před hřbitovem Všech Svatých v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 213/05 k vyvěšení záměru na pronájem venkovního bazénu
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1025/04 ze dne 8.12. 2004 týkající se záměru na provozovatele venkovního bazénu

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem venkovního bazénu včetně technologie s TJ Sparta Kutná Hora a části pozemků p.č. 3337/1 a 3338 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 214/05 k vyvěšení záměru - pronájem pozemku v k.ú. Malín
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. 81 a části p.č. 61 v k.ú. Malín
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.03.05


Usnesení č. 215/05 k "Energetickému auditu objektů v majetku Města K.Hora"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z vyhodnocení poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu "Energetický audit objektů v majetku Města Kutná Hora dle zákona č. 406/2000 Sb."

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na provedení energetického auditu objektů s firmou "Ing. Jan Servín, Rymáně 930, 252 10 Mníšek pod Brdy", jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

III. u k l á d á
ekonomickému odboru
zahrnout do nejbližší rozpočtové změny vytvoření položky "energetický audit" dle podmínek smlouvy o dílo
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 216/05 k záměru pronájmu tepelného hospodářství
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1094/04 ze dne 22.12. 2004 týkající se záměru na pronájem tepelného hospodářství

II. u k l á d á
vedení Města Kutná Hora
pozvat firmu SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., se sídlem Slezská 7, Praha 2 ke konzultaci záměru tepelného hospodářství města Kutná Hora.


Zodpovídá : I.Šalátek,pí.Hnátková      Termín : 23.03.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 9. března 2005

Nahoru