8. září 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.září 2021

Usnesení č. 697/21 k programu schůze Rady města 8. 9. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 8. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Ivo Šance, CSc. 
 
Usnesení č. 698/21 ke zprávě o vyřazovaném majetku města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vyřazovaném majetku města za období od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2021.


Usnesení č. 699/21 k pověření zastupováním Města Kutná Hora
Rada města p o v ě ř u j e
Ing. Moniku Pravdovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, školství a kultury zastupováním Města Kutná Hora na virtuální Valné hromadě Organizace měst světového dědictví (OWHC), která se bude konat dne 9. 9. 2021.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 09.09.21


Usnesení č. 700/21 k zápisu Osadního výboru Poličany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 23. 8. 2021,
b) rezignaci Hany Pechové a Františka Rota na funkci členů Osadního výboru Poličany,

II. j m e n o v a t
paní Miluši Zemanovou a Martinu Sovovou novými členkami Osadního výboru Poličany.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 701/21 k ukončení VŘ na propachtování částí pozemků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení číslo SN 12/21 propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu. 
 
 
Usnesení č. 702/21 k vyhlášení VŘ č. SN 16/21 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/21 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 10. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 703/21 k vyhlášení VŘ č. SN 17/21 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/21 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11. 10. 2021 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 704/21 k vyhlášení VŘ č. SN 18/21 na pronájem bytu (Národního odb. 56)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/21 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 2+1 (99,60 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 56, náměstí Národního odboje v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 10. 2021 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 705/21 k vyhlášení VŘ č. SN 19/21 na pronájem bytu (Jánské nám. 540)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/21 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 (46,86 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 10. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 706/21 k záměru vypůjčit pozemky v k.ú. Kutná Hora (TJ Sparta)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků p.č. 3337/10, p.č. 3337/11, p.č.3337/12, p.č. 3337/13, p.č. 3337/14 vše v k.ú. Kutná Hora a ve znění pozdějších změn a dodatků, uzavřené dne 3.6.2009 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ: 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se vyjmutí části pozemku p.č. 3337/14 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1972 m2 ze smlouvy ke dni 31.12.2021,

b) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků p.č. 3330/1, p.č. 3337/16 vše v k.ú. Kutná Hora a ve znění pozdějších změn a dodatků, uzavřené dne 16.12.1993 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČ: 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Kutná Hora jako nájemcem, týkajícího se vyjmutí pozemku p.č. 3330/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1621 m2 ze smlouvy ke dni 31.12.2021,

c) zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 3337/14 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1972 m2 do 31.12.2051,

d) zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 3330/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1621 m2 do 31.12.2051,
e) zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 3337/1 o výměře 4118 m2 a pozemek p.č. 3337/20 o výměře 270 m2 vše v k.ú. Kutná Hora do 31.12.2051,

f) zveřejnění záměru vypůjčit pozemek p.č. 4501/1 o výměře 4651 m2, pozemek p.č. 4501/2 o výměře 232 m2, pozemek p.č. 4501/3 o výměře 104 m2, pozemek p.č. 4501/4 o výměře 115 m2, pozemek p.č. 4501/5 o výměře 306 m2, část pozemku p.č. 4501/7 o výměře 170 m2, pozemek p.č. 4466/2 o výměře 481 m2, pozemek p.č. 4467/3 o výměře 69 m2, pozemek p.č. 4500/7 o výměře 16 m2, pozemek 4500/8 o výměře 15 m2, pozemek p.č. 4500/9 o výměře 219 m2, pozemek p.č. 4500/10 o výměře 33 m2 vše v k.ú. Kutná Hora do 31.12.2051,

g) zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 873/2 o výměře 283 m2, p.č. 873/3 o výměře 704 m2, p.č. 873/5 o výměře 15 m2, p.č. 873/6 o výměře 274 m2 vše v k.ú. Kutná Hora do 31.12.2051,

h) zveřejnění záměru vypůjčit pozemky p.č. 1088/1 o výměře 716 m2, p.č. 1088/2 o výměře 65 m2, p.č. 1088/3 o výměře 12 m2, p.č. 1088/4 o výměře 79 m2 vše v k.ú. Kutná Hora do 31.12.2028.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 06.10.21
Bod a) a b) zrušeny usnesením RM č. 896/21 ze dne 10. 11. 2021.

Usnesení č. 707/21 k žádosti pí Francové - Benešova 637
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Nájemní smlouvu ze dne 26.10.2011 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Ivetou Francovou, IČ 87600200, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 637, ul. Benešova, Kutná Hora ve smyslu snížení nájemného pro rok 2021 z částky 35.794, Kč na částku 26.845,50 Kč z důvodu pandemie COVID.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 06.10.21


Usnesení č. 708/21 k uzavření dodatku k Nájemní smlouvě - KH Tebis s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře ze dne 5.12.2012 ve znění pozdějších změn a dodatků uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností KH TEBIS s.r.o., IČO 47542713, se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora jako nájemcem, týkající se upřesnění Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 ze dne 14.11.2019.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 709/21 k pronájmu nebyt. prostor - č.p. 194, Pobřežní, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Vladimírem Tvrdíkem, Kutná Hora, jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15.9.2021 do 12.10.2021, za účelem skladování hokejové výstroje,

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a společností FORES-KH s.r.o., IČ 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora - Sedlec jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15.9.2021 do 12.10.2021, za účelem skladování hokejové výstroje,

c) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Václavem Rytířem, IČ 65247485, Kutná Hora, jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15.9.2021 do 12.10.2021, za účelem skladování hokejové výstroje,

d) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Maxem Thieme, IČ 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou od 15.9.2021 do 12.10.2021, za účelem skladování hokejové výstroje,

e) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora, na dobu určitou od 15.9.2021 do 12.10.2021, za účelem skladování hokejové výstroje,

f) zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022,

g) zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022,

h) zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022,

i) zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022,

j) zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 13.10.2021 do 31.3.2022.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 06.10.21


Usnesení č. 710/21 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (p Černovský)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky nájemného za období od 1.8.2018 do 31.7.2021 spojené s uzavřením nájemní smlouvy k pozemku p.č. 655 o výměře 308 m2 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Černovským Kutná Hora jako nájemcem. Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem říjen 2021.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 711/21 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 30. 08. 2021

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivou Chválovou na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lubicou Rybovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Zdeňkem Machotou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023,

d) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Evou a Emilem Peštovými na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

e) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s manželi Monikou a Marianem Ferencovými na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

f) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Darinou Pompovou na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

g) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s paní Martou Sivákovou na dobu určitou 1 měsíc, tj. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

h) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v objektu ubytovny města v Kutné Hoře s panem Martinem Sivákem na dobu určitou 1 měsíc, tj. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení

ch) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s manželi Růženou a Janem Čurejovými na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

i) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Kollerovou na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

j) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Evou Sivákovou na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení,

k) prodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování ve smyslu poskytnutí "krizového bydlení" v Kutné Hoře s paní Stanislavou Vlasákovou na dobu určitou 1 měsíc, t.j. od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 bez možnosti dalšího prodloužení.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 712/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/21 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 13/21 na pronájem bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Růženou Máchovou, za nájemné ve výši 1.789,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 13/21.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 713/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/21 na pronájem bytu (ul. U Lesa)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 14/21 na pronájem bytu , v ul. U Lesa v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. U Lesa v Kutné Hoře s paní Lenkou Knapovou , za nájemné ve výši 2.163,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 14/21.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 714/21 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Tvrdíková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v Domě pro seniory , s paní Marií Tvrdíkovou, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2021 za smluvní nájemné ve výši 2.128,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 715/21 k záměru na pronájem pozemku (paní Andrlová)
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1944 v k.ú. Nové Dvory o výměře 100 m2.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 716/21 k návrhu nového ceníku - sportovní hala Klimeška
Rada města I. r u š í
ke dni 30.9.2021 "Ceník sportovní haly Klimeška a prostor k pronájmu" platný ode dne 1.7.2020,

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.10.2021 nový "Ceník sportovní haly Klimeška a prostor k pronájmu".
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 01.10.21
Zrušeno usnesením č. 764/21 ze dne 21. 9. 2021. 

Usnesení č. 717/21 k obytnému souboru U sv. Anny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. s c h v á l i t
a) směnu části pozemku p. č. 3917 o výměře cca 132 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3920 o výměře cca 387 m2 ve spoluvlastnictví společností TERRE PURE, s. r. o. se sídlem Hlinky 155/86, Staré Brno, IČ 03887618 a VIEWPOINT I. s. r. o. se sídlem Hlinky 155/86, Staré Brno, IČ 09262628, oba v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, bez doplatku s tím, že náklady se směnou spojené uhradí žadatel,

b) uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora a se společností TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společností VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628, řešící prodej části pozemku parc.č. 3920 v k.ú. Kutná Hora, dle nového geometrického plánu p. č. 3920/34, 3920/35, 3920/36, 3920/38, 3920/41, 3920/42, 3920/43, 3920/44, 3920/46, 3920/47, 3920/50, 3920/51, 3920/52, 3920/53, 3920/54, 3920/56, 3920/59, 3920/60, 3920/66, 3920/80, 3920/223 nacházející se v k.ú. Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč včetně DPH, dle předložené přílohy důvodové zprávy,

II. a) v y h r a d i t s i
pravomoc v samostatné působnosti obce a to k rozhodnutí o žádosti společnosti TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společnosti VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628 ve věci umístění kolmých parkovacích stání na části pozemku parc.č. 3917 a části komunikace na části pozemku parc.č 677/15 vše v k.ú. Kutná Hora v rámci Obytného souboru U sv. Anny - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa, ze dne 10.5.2021 vedené pod č.j. MKH/064857/2021,

II. b) s c h v á l i t
vydání souhlasu společnosti TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společnosti VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628 ve věci umístění kolmých parkovacích stání na části pozemku parc.č. 3917 a části komunikace na části pozemku parc.č 677/15 vše v k.ú. Kutná Hora v rámci Obytného souboru U sv. Anny - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa, ze dne 10.5.2021 vedené pod č.j. MKH/064857/2021, za podmínky uzavření smlouvy dle bodu I.b) a po zapsání příslušných změn do katastru nemovitostí dle bodu I.a).
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 718/21 ke směně části pozemku za pozemky v k. ú. Černíny (p. Odehnal)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p. č. 418/1 o výměře 41 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemky p. č. 418/8 o výměře 19 m2 a p. č. 330 o výměře 22 m2 ve vlastnictví pana Jana Odehnala, Kutná Hora, vše v k. ú. Černíny bez doplatku s tím, že náklady se směnou spojené uhradí žadatel.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 719/21 ke zřízení věcného břemene - BUSpark Sedlec (ČR-ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu - vedení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě "Parkoviště autobusů Sedlec (BUSpark)" na pozemku p. č. 779/10 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory - vedení vodovodní a kanalizační přípojky a vedení podzemních elektro rozvodů ke stavbě "Parkoviště autobusů Sedlec (BUSpark)" na pozemku p. č. 779/11 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena v souladu s cenovými předpisy a Metodickým pokynem ŘSD ČR-ceník pro rok 2021 a bude činit částku ve výši 33,55 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 720/21 k odkupu spoluvlast. podílů na zem. pozemcích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1553 o výměře 4.501 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1558 o výměře 17.185 m2, oba v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, dále spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1043 o výměře 4.928 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. 990 o výměře 24.002 m2, oba v k.ú. Jakub do vlastnictví Města Kutná Hora od podílového spoluvlastníka Národní zemědělský fond - majetková s.r.o., IČ 07205376, se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 14.09.21


ZRUŠENO Usnesení č. 721/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. stavby IV-12-6028915/1) na pozemku p. č. 3679/1 v k. ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH a dále za umístění pilíře 761 Kč/ks, dle druhu pozemku, vše bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.06.22
Zrušeno usnesením č. R/481/22(1) ze dne 1.6.2022.

Usnesení č. 722/21 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis majetkové komise k bodům projednaným formou emailu.Usnesení č. 723/21 ke schválení VZMR na službu - provoz WC
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem: "Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře",

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v ulici Libušina, v Pacákových sadech, v Breüerových sadech a na autobusovém nádraží v ulici Waldhauserova v Kutné Hoře" se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, IČO 49549511, která nabídla nejnižší cenu ve výši 811.419 Kč včetně DPH po dobu plnění veřejné zakázky.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 724/21 k dodatku č. 4 ke smlouvě - Asekol
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 29. 7. 2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha, IČ 27373231, upravující předmět smlouvy dle legislativních požadavků.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 725/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/21
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 11/21, kterým dochází k vytvoření nových výdajových rozpočtových položek:
Participativní rozpočet-Kaňk oprava ve výši 9.075 Kč,
Participativní rozpočet Kaňk DH ve výši 105.234 Kč,
Participativní rozpočet-Šipší DH ve výši 147.378 Kč,
Participativní rozpočet-Poličany a Vrchlice DH ve výši 57.197 Kč,
Participativní rozpočet-Poličany a Vrchlice lavičky a pivní set ve výši 31.619 Kč,
Participativní rozpočet-Malín a Sedlec DH ve výši 149.972 Kč a
Participativní rozpočet-Hlouška lavičky ve výši 144.360 Kč,
a to na úkor výdajové rozpočtové položky rezerva - Participativní rozpočet ve výši 644.835 Kč.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 24.09.21


Usnesení č. 726/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 12/21, TS KH D č. 15
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 12/21, kterým dochází k navýšení výdajových rozpočtových položek: TS - mobiliář opravy ve výši 80.000 Kč a TS - VO opravy ve výši 600.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - rezerva ve výši 680.000 Kč,

b) rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 15 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČO 49549511.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Štolbová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 727/21 k prodeji pozemků v Malíně (p. Koděra)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 61 o výměře 1.127 m2 a pozemek p.č. 81 o výměře 155 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 02.11.21


Usnesení č. 728/21 k VŘ na dodavatele stavebních prací - chodník Karlov ČKD
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro výstavbu chodníku Karlov ČKD dle dokumentace zpracované firmou Milota Kladno v režimu VZMR prostřednictvím E Zak,

II. s o u h l a s í
se složením hodnotící komise ve složení:
Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Silvia Doušová
Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
Ing. Michaela Šnaiderová Bc. Jan Trávníček

III. z p l n o m o c ň u j e
odbor investic zpracováním zadávací dokumentace a vyhlášením výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 729/21 k zápisu z pracovní skupiny pro aplikaci dopravního generelu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z pracovní skupiny pro aplikaci dopravního generelu.


Usnesení č. 730/21 k optickému propojení metropolitní sítě Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
provedení doplnění napojení metropolitní sítě v Kutné Hoře dle cenové nabídky společnosti První Telefonní a.s. za celkovou cenu 80.463,-Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic připravit podklady k uzavření objednávky na výše uvedené práce se společností První Telefonní a.s., sídlo: Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 731/21 k parkovišti autobusů Sedlec
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy "O náhradě za omezení užívání silnice III/03322" s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje pro účely projektu "Parkoviště autobusů Sedlec" s úhradou 2.500,-Kč bez DPH,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu "O náhradě za omezení užívání silnice III/03322" s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje pro účely projektu "Parkoviště autobusů Sedlec" s úhradou 2.500,-Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 732/21 k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského - kamerový systém
Rada města I. s c h v a l u j e
provedení kamerového systému venkovních ploch včetně parkoviště u objektu budoucí knihovny v Kutné Hoře dle cenové nabídky společnosti Tomáš Hudský, IČ: 641 78 391, sídlo: Benešova 633, 284 01 Kutná Hora, za celkovou cenu 541.859,00 Kč bez DPH, za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření,

II. u k l á d á
odboru investic připravit podklady k uzavření objednávky na výše uvedené práce se společností Tomáš Hudský, IČ: 641 78 391, sídlo: Benešova 633, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 733/21 k odvlhčení Zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci odvlhčení zimního stadionu v Kutné Hoře dle projektu zpracovaného firmou Air Technology
Hodonín prostřednictvím E Zak v režimu VZMR,

II. z p l n o m o c ň u j e
Odbor investic zpracováním zadávací dokumentace a vyhlášením výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 734/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 1:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 48.856,50 Kč o neinvestiční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji IV podpořený z finančních prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci výzvy č. 30_21_011. Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0./.0.0/21_011/0000064. Finanční prostředky jsou převedené z účtu Středočeského kraje ve výši 48.856,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Pravdová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 735/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 2:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6.752,00 Kč o neinvestiční prostředky od příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, které škola vrací jako nevyčerpané prostředky z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003261 Šablony I pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na účet města a současně město převádí tyto prostředky na účet Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing.Pravdová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 736/21 k zápisu změny v údajích ZŠ T. G. Masaryka KH do rejstříku škol
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2022 na celkový počet 530 žáků školy.

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora v řádném termínu do 30. 9. 2021 pro následující školní rok od 1. 9. 2022.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 737/21 ke jmenování člena redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 9. 9. 2021 slečnu Doru Procházkovou členkou redakce Kutnohorských listů.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 09.09.21


Usnesení č. 738/21 ke jmenování externího redaktora redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
s účinností od 9. 9. 2021 paní Mgr. Radku Krejčí externí redaktorkou Kutnohorských listů.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 09.09.21


Usnesení č. 739/21 k zápisu školské komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 30. 8. 2021,

II. o d v o l á v á
z funkce členky školské komise paní PhDr. Stanislavu Liskovou a paní Mgr. Růženu Votrubovou na vlastní žádost.

Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 15.09.21


Usnesení č. 740/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 8
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 8 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 640.500,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S0726/SOC/2021 - veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, která bude uzavřena se Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 741/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 9
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 9 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 300.000,- Kč, v návaznosti na Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, která bude uzavřena se Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 742/21 k podání žádosti do Programu záchrany architekt. dědictví MK
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice - pokračování" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 743/21 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 24. 8. 2021. 
 
 
Usnesení č. 744/21 k Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2021 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, č. p. 56 náměstí Národního odboje, č. p. 188 Štefánikova ulice a bývalá celnice v areálu Kouřimské brány.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 745/21 k rozpočtovému opatření OPP č. 21
Rada města s c h v a l u j e
a) přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití na akci "Obnova vnějšího pláště Městského Tylova divadla - pokračování - jihozápadní stěna" ve výši 526 857,- Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPP č. 21 - navýšení rozpočtu o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití na akci "Obnova vnějšího pláště Městského Tylova divadla - pokračování - jihozápadní stěna" v celkové výši 526 857,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Žáčková,Ing. Bulánková      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 746/21 k žádosti o uskladnění a položení mobilního povrchu
Rada města n e s o u h l a s í
s uskladněním a položením mobilního povrchu o rozměrech 24,8, x 13,12 metrů žadatele FBC Kutná Hora - florbalový oddíl, z.s., a to na parkovišti zimního stadionu (ulice Čáslavská ) v období od 1.9.2021 do 31.10.2021. Následující roky od 1.5. do 31.10. daného roku. 
 
Zodpovídá : Ing. B.Maternová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 747/21 k programu pro obchodní spol. TS
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
program schůze dne 8. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Ivo Šance, CSc.


Usnesení č. 748/21 k zápisu Dozorčí rady TS č. 08/21
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s ch v a l u j e
odměnu bývalému jednateli společnosti Ing. Jägerovi za II. Q. 2021 v plné výši,

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 08/21 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 29. 7. 2021.
Zodpovídá : Ing. Chramosta,jednatel      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 749/21 k programu pro obchodní spol. KH TEBIS
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 28/2000 Sb.,
program schůze dne 8. 9. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a RNDr. Ivo Šance, CSc.Ing. Josef Viktora,v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r.,místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 8. září 2021

Nahoru