8. února 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.února 2017

Usnesení č. 82/17 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 24. 1. 2017


Usnesení č. 83/17 k navýšení počtu zaměstananců
Rada města I. s o u h l a s í
s navýšením počtu zaměstananců MÚ Kutná Hora, o jednoho zaměstanace na odboru dopravy a silničního hospodářství - oddělení správních řízení (přestupky) s účinností od 1.4.2017

II.u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 84/17 k revitalizaci NKP Vlašský dvůr - dohody o pracovní činnosti
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o pracovní činnosti od 1.2.2017 s Bc. Anetou Nedvědovou na provádění prací Administrátora expozic, IROP na projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

b)s uzavřením dohody o pracovní činnosti od 1.2.2017 s Bc. Markem Tivodarem na provádění prací Technického gestora na projektu Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) Ekonomickému odboru uzavřít obě dohody o provedení pracovní činnosti

b) Řídícímu výboru projektu zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení mezd.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 85/17 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú. Kutná Hora - zahrádka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 1244/16 na propachtování části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 86/17 k záměru na propachtování části pozemků v k.ú. Kutná Hora - zahrádka
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 87/17 k převodu práv a povinností z uzavřených smluv (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s převedením všech práv a povinností p. Jakuba Vágnera, Průhonice jako budoucího nájemce, podnájemce, budoucího pachtýře z následujících uzavřených smluv s Městem Kutná Hora:
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 9.7.2013,
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 9.7.2013,
Dohoda o obsahu závazků ze dne 9.7.2013,
Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 10.3.2014,
Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 5.5.2015,
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 1.11.2014,
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 1.11.2014,
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 20.4.2016,
Smlouva o budoucí pachtovní smlouvě ze dne 20.4.2016,
na společnost DOTENHILL s.r.o., IČ 021 67 590, se sídlem Zdeslavice 24, Černíny.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 88/17 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora, Preghaus (Kocábka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Sdružení Kocábka, spolek, IČ 68999020, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora ve dnech od 12.8.2017 do 13.8.2017 za účelem konání festivalu Kutnohorská Kocábka s tím, že samotná akce proběhne dne 12.8.2017 v době od 13.00 hod. do 24.00 hod. Vypůjčitel je povinen hradit náklady za spotřebovanou el. energii.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.08.17


Usnesení č. 89/17 k uzavření dodatku ke sml. o nájmu - Palackého nám. 377(Mgr. Třískala)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 377, Palackého nám. v Kutné Hoře uzavřené dne 19.7. 2011 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Mgr. Zdeňkem Třískalou, IČ 75393263, Praha 10 - Záběhlice, jako nájemcem týkajícího se vložení ustanovení o ukončení nájemního vztahu v případě přidělení dotace na rekonstrukci budovy č.p. 377, Palackého nám., Kutná Hora - Sankturinovský dům do dvou měsíců od data rozhodnutí o přidělení uvedené dotace.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 90/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 4/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 4/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka cihelna - zabezpečení ve výši 48.379,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 91/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 5/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM č. 5/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka cihelna - el. přípojka o částku ve výši 26.350,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 92/17 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Votruba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit směnu pozemků p.č. 791/8 o výměře 25 m2 a p.č. 791/27 o výměře 269 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 793/67 o výměře 221 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Ing. Jaromíra Votruby, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 93/17 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Ohlídka)
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku
zajistit geodetické vytyčení hranic pozemku p.č. 2930/5 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 94/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Červ. Janovice (Obec Červené Janovice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 85,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17
Zrušeno usnesením č. 619/17 ze dne 23. 08. 2017

Usnesení č. 95/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 17/17 ze dne 11.1. 2017.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 96/17 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "ROZ, Kutná Hora - Žižkov, STL pl.+příp., 2 RD" na pozemku p.č. 3523 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 350,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 97/17 ke zrušení usnesení RM (prodej pozemku v k.ú. Zhoř u Č. Janovic)
Rada města r u š í
svá usnesení č. 885/16 ze dne 2.11. 2016 a č. 1048/16 ze dne 14.12. 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 98/17 k záměru na navýšení základního kapitálu spol. MLaR, spol. s r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru navýšit základní kapitál společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I čp. 43, 286 01 Čáslav nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to částí pozemku p.č. 488/3 o výměře cca 3.239 m2 (dle konceptu geometrického plánu č. 140-2/2017 pozemek p.č. 488/8), včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.03.17


Usnesení č. 99/17 k vyhlášení a administraci programu Podpora obnovy kulturních památek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2017 činí 2 061 000,- Kč, která bude rozdělena pouze v prvním kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podání žádostí o příspěvek do 28.2.2017 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

II. s o u h l a s í
s tím, že Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury bude administrovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 100/17 k zahájení poptáv.řízení - oprava dřevěného mostku přes říčku Vrchlici
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích" na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková
3. Bc. Jana Jelínková Naděžda Mottlová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.17


Usnesení č. 101/17 k zahájení poptáv.řízení - restaurování zdi před jezuitskou kolejí
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí" v Kutné Hoře

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková
3. Bc. Jana Jelínková Naděžda Mottlová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.17


Usnesení č. 102/17 k zahájení poptáv. řízení - Obnova střechy a fasády čp. 540 Jánské nám.
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 540 Jánské náměstí" v Kutné Hoře.

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:
- nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
Člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Ing. Věra Žáčková
3. Věra Janatová Naděžda Mottlová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.17


Usnesení č. 103/17 k žádosti o použití znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým použitím znaku města Kutná Hora pro akci Electric Car Rally pořádanou společností Asociací pro elektromobilitu ČR
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 104/17 k podání žádosti o poskytnutí fin.přísp. obcím s rozšířenou působností
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2017 na akci "Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlice V Hutích" na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 105/17 k platovému výměr ředitele ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitele PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, pana Mgr. Víta Šnajdra od 1. 3. 2017, provedené v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s §4 odst. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 106/17 k zápisu školské komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 9. 1. 2017

II. j m e n u j e
PhDr. Ninu Bilincovou do funkce členky školské komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 107/17 k revitalizaci NKP Vlašský dvůr - prodloužení dohod
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením uzavřené dohody o pracovní činnosti s panem PhDr. Ondřejem Hubáčkem na provádění prací Dotačního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do konce roku 2017 dle důvodové zprávy

b) s prodloužením uzavřením dohody o pracovní činnosti s panem Ing. Tomášem Pápolem na provádění prací Finančního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do konce roku 2017 dle důvodové zprávy
 
II. u k l á d á
a) Ekonomickému odboru prodloužit obě dohody o pracovní činnosti

b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení odměn z DPČ.
Zodpovídá : Ing. J. Janál                                                  Termín : 31.12.17
 
Usnesení č. 108/17 k uzavření sml. pro akci GASTROSLAVNOSTI 2017
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře, Spolku pro obnovu vinařství na Kutnohorsku, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13,284 01 Kutná Hora, za účelem uspořádání akce GASTROSLAVNOSTI 2017 - KUTNÁ HORA na dny 26.5.2017 - 28.5.2017. Samotná akce proběhne dne 27.5.2017. Náklady na energie bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 109/17 k uzavření sml.- Královské stříbření
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXVI. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 19.6. - 26.6.2017. Samotná akce proběhne ve dnech 24. - 25. června 2017. Náklady na energie bude hradit OS Stříbrná Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 110/17 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 1032/15 k systému "Měření rychlosti v úseku" - Sydo Traffic Velocity do 28.02.2017

b) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 740/14 do 30.06.2017

c) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 774/16 písm.d) do 31.12.2017
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.17
Bod a) zrušen usnesením č. 245/18

Usnesení č. 111/17 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 1.2.2017


Usnesení č. 112/17 k ukládání pokut za spáchání správních deliktů
Rada města s v ě ř u j e
ve smyslu § 102 odst. 2, písm. k) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, správnímu odboru Městského úřadu v Kutné Hoře ukládání pokut za spáchání správních deliktů dle § 58 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : . .


Usnesení č. 113/17 k rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení v ulici Česká
Rada města s o u h l a s í
s realizací rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v ulici Česká, Kutná Hora v roce 2017
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 114/17 ke hřbitovu - náklady na rekonstrukci 2017
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení prací spojených s dílčí realizací projektu revitalizace hřbitova U Všech Svatých za využití rozpočtem města 2017 schválených finančních prostředků ve výši 2.700.000,- Kč dle důvodové zprávy
 

II. u k l á d á
vedoucímu odboru investic zahájit nezbytné úkony vedoucích k započetí realizace další vybrané části projektu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 8. února 2017

Nahoru