8. února 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.února 2012

Usnesení č. 74/12 k pronájmu Preghausu Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem preghausu Vlašského dvora dne 22.3.2012 panu Ladislavu Polanskému za smluvní cenu ve výši 5.000,- Kč dle jeho zaslané žádosti.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 75/12 ke změně výše nájemného za společenské prostory Vlašského dvora
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 1121/08 ze dne 16.12.2008.

II. s c h v a l u j e
níže uvedenou výši nájmů společenských prostor Vlašského dvora:
1. Preghaus - 1.000,- Kč/1 hodina bez DPH
2. Královská audienční síň - 3.000,- Kč/1 hodina bez DPH
3. Rytířský sál - 1.500,- Kč/1 hodina bez DPH
Žádost o pronájem společenských prostor musí obsahovat jasný popis akce, která má být v pronajímaných prostorách realizována.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 562/15 ze dne 10. 6. 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 76/12 k plánovaným zahraničným pracovním cestám v I. pol. 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený přehled plánovaných pracovních zahraničních cest v I.pololetí 2012 s doporučením jejich realizace.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 77/12 ke smlouvě o dílo na zajištění tisku KHL
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo č.MKH 1/2012 na zajištění tisku a distribuce Kutnohorských listů mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Lapáčkem - Lepor, Kutná hora na dobu určitou - 31.03.2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.02.12


Usnesení č. 78/12 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (man. Vaníčkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 132/11 ze dne 6.9. 2011

II.s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3903/1 o výměře 87 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Mgr. Miluše a Mgr. Zdeňka Vaníčkových,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 79/12 k prodeji pozemku v Malíně (p. Luňák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 523/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Malín panu Romanu Luňákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 80/12 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (man. Ryndovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 689/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Marii Ryndovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.400,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 81/12 k ukončení VŘ a vyhlášení nového na prodej domu s pozemky
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 9/11 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/12 na prodej stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.000.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 82/12 k záměru na prodej pozemku, včetně studny, v Kutné Hoře (p. Beneš)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3888/2 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně studny, dle žádosti pana Jiřího Beneše, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 571/12 ze dne 11. 07. 2012
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 83/12 ke zrušení usnesení - věcné břemeno (p. Šanda)
Rada města r u š í
své usnesení č. 172/10 ze dne 9.3. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 84/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu a pilíře) na pozemku p.č. 3692/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za stavbu pilíře bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 85/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Štefánikova, Čáslavská, Sokolská, Macháčkovo nábřeží, Hašplířská" na pozemcích p.č. 3668/45, 3756, 2466/3, 3858, 3737, 4512/11, 4512/12, 3735, 2699/1, 2685/7, 2685/8, 3739, 3669/1, 3672/1, 3730, 2781, 3742, 3673, 3723, 3720, 3709, 3708, 3675, vše v k.ú. Kutná Hora, v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 86/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Výměna STL plynovodu Kutná Hora - Sedlec" na pozemcích dle PK p.č. 2818 a 1858/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 87/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro pozemky p.č. 1466 a 1467) na pozemcích p.č. 1506/1 a p.č. 1506/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 88/12 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 30.1. 2012.
b) zápis ze 7. zasedání dopravní komise ze dne 18.ledna 2012
c) zápis z 9. zasedání komise životního prostředí ze dne 25.1. 2012
d) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 23.1.2012
e) zápis z jednání kulturní komise konaného dne 19.1.2012
f) zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 10.1.2012


Usnesení č. 89/12 k využití finanč. prostředků za provoz výherních hracích přístrojů
Rada města s c h v a l u j e
účelového využití finančních prostředků z výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů za rok 2011, odváděné v roce 2012, ve výši 1.000.000,- Kč takto:
700 000,- Kč - příspěvky sportovním organizacím a klubům
300 000,- Kč - příspěvky nestátním subjektům poskytujících sociální a související služby.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 90/12 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením včas nezaplacených a neodvedených místních poplatků v roce 2012 o 100%.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 91/12 k uzavření dodatku k podnájemní smlouvě - kino
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostorů a nájmu movitých věcí uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, se sídlem Masarykova ul. 128, Kutná Hora, týkající se vložení souboru zařízení digitalizace kina D-Cinema do předmětu nájmu s tím, že tato změna nemá vliv na výši nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.12


Usnesení č. 92/12 k ukončení nájemní smlouvy - man. Trpišovští
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s manželi Zdeňkem a Jitkou Trpišovskými, k bytu č. 2 v čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře dohodou ke dni 31. 3. 2012.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 4. 2002, mezi Městem Kutná Hora a panem Zdeňkem Trpišovským, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2002. Město Kutná Hora vrátí panu Zdeňku Trpišovskému částku ve výši 263.250,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 1. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 93/12 k prominutí sankce - pí Tokárová, p.Khek
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro paní Janu Tokárovou,Kutná Hora ve výši 25% z částky 1.063,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Philipa Kheka,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.391,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 94/12 k ukončení VŘ č.SN 40/11 a vyhlášení VŘ č.2/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 40/11 na odprodej volného městského bytu č.6 v domě čp.918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích par.č.3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č.SN 02/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č.6 (3+1) v domě čp.918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č.3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č.7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 25.4.2012 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.05.12


Usnesení č. 95/12 k zrušení usnesení ZM č.34,35,69/11
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 34/11, č. 35/11 a č. 69/11
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 96/12 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XXI. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 18. - 25. června 2012. Samotná akce proběhne ve dnech 23. - 24. června 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.06.12


Usnesení č. 97/12 k vyhrazenému parkování v České ulici
Rada města n e s o u h l a s í
se žádostí paní Hany Marcaníkové o vymezení bezplatné parkovací plochy na místní komunikaci, pro zásobování restaurace "V Kotoru", v České ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.02.12


Usnesení č. 98/12 k záměru na pronájem Palackého nám.-farmář.trhy
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora na Palackého náměstí, za účelem pořádání pravidelných čtvrtečních prodejních farmářských trhů s účinností od 1.4.2012 do 31.12.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 99/12 k záměru na pronájem pozemků - p.Čepelák
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 621/1 o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Pavlu Čepelákovi, Kutná Hora, za účelem rozšíření zahrady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 100/12 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku - manž.Havlíkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 9 o výměře
cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Vratislavem a Pavlou Havlíkovými, Kutná Hora, za nájemné ve výši 10,-Kč/m2/rok, za účelem rozšíření zelené plochy, s účinností od 1.3.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.12


Usnesení č. 101/12 k zápisu č.9/2011 - DR KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zápis č.09/2011 z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 15.12.2011Usnesení č. 102/12 k rozpočtovým opatřením OSM-OSN č.5-7/12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.5/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 154 - aktualizace projektu ve výši 4.000 Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.
b) předložený návrh OSM - OSN č.6/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Národního odboje 56 - TZ ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh OSM - OSN č.7/12, kterým dochází k převodu finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře ve výši 65.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 103/12 k zápisu z jednání DR MVE PLUS, s. r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konaného dne 24.1.2012


Usnesení č. 104/12 k poskytnutí finan.příspěvku - podpora obnovy kultur.památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury na rok 2012 na akci "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.12


Usnesení č. 105/12 k poptávkovému řízení - restaurování sochy sv.J.Nepomuckého
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" na pozemku parc. č. 414/1 k.ú. Malín
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium je zvolena nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
1. Karel Koubský
2. Mgr. Ondřej Seifert
3. Miloslav Chlumský
4. ing. Josef Bárta
5. Jana Jelínková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky na prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.12


Usnesení č. 106/12 k poptávkovému řízení - oprava stropu nad Rytíř.sálem
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1
b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava stropu a krovu nad Rytířským sálem v budově Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín v celkové výši 1 652 756,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 107/12 k poptávkovému řízení - obnova střeš.pláště
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1
b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí" v Kutné Hoře s firmou H & B delta s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín v celkové výši 2 659 481,- Kč bez DPH včetně 15% rezervy dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 108/12 k provedení konkurzních řízení na ředitele PO škol a škol.zařízení
Rada města r o z h o d l a
o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací škol a školských zařízení v Kutné Hoře ve smyslu § 166 odst. 3 a čl. II bod 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.02.12


Usnesení č. 109/12 k zadávacímu řízení - "Městské sady KH - I.etapa"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Městské sady Kutná Hora-1.etapa"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing.Jiří Franc Karel Koubský
2. Ing.Jiří Janál RNDr.Dagmar Civišová, CSc.
3. Ing. arch. Martin Kremla Antonín Novák
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Jan Jäger Dobroslav Vepřek
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě
c) s pověřením Ing.Josefa Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 8. února 2012

Nahoru