8. února 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.února 2006

Usnesení č. 115/06 k bezplatnému pronájmu MTD
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným zapůjčením Městského Tylova divadla pro dvě představení Gymnázia Jiřího Ortena dne 15.1.2006 s názvem "Ticho a hluk".
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 116/06 k účasti města K.Hora na veletrhu URBIS
Rada města s o u h l a s í
s tím, že se město Kutná Hora zúčastní v rámci plochy Středočeského kraje ve dnech 19.- 23.4. 2006 veletrhu URBIS.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 117/06 ke každoročnímu vyvěšení Tibetské vlajky
Rada města s o u h l a s í
s pravidelným každoročním vyvěšením tibetské vlajky v termínu 10.3. v rámci celosvětové akce "Vlajka pro Tibet" na budově úřadu ve Vlašském dvoře, počínaje dnem 10.3.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.03.06


Usnesení č. 118/06 k použití městského znaku
Rada města s c h v a l u j e
a) jednorázové bezplatné použití znaku Města Kutná Hora na propagačních
materiálech projektu Rok židovské kultury v Kutné Hoře, který pořádá
o.s. Kultura do města.

b) jednorázové bezplatné použití znaku Města Kutná Hora za účelem vydání
plnobarevného informačně-komerčního bulletinu "Průvodce občana a
podnikatele" pro Atlantismarshal, a.s. Liberec 6.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 119/06 k zápůjčce velké zasedací místnosti - Aisis Kladno
Rada města s o u h l a s í
a) s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora a preghausu
pro projekt Ovlivnění vnitřního prostředí škokl a změna klimatu v
souvislosti se vznikem školního vzdělávacího programu pořádaný firmou
Aisis Kladno, Gorkého 499, Kladno dne 2.3.2006 od 15:00.

b) s bezplatnou prohlídkou Vlašského dvora dne 3.3.2006 účastníkům výše
uvedené akce.
Zodpovídá : pí Hnátková,Průvodcovská slu      Termín : 03.03.06


Usnesení č. 120/06 k plnění úkolů Nemocnice K.Hora
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s udělením čtvrtletní odměny v plném rozsahu za IV. quartál řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů Radou města Kutná Hora dne 24.8.2005 v souladu s uzavřenou Manažerskou smlouvou, bod VI.od měny.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 121/06 ke zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, provozování a údržby distribuční elektrizační soustavy na pozemcích p.č. 3669/1, 2699/1, 2711/1, 2712/1, 3672/1, 3671/1 a 3670 (PK 1299/1) v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Dist ribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 122/06 k přijetí daru - pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení číslo 81/04 ze dne 27.4.2004
b) souhlasit s přijetím daru - dílu "a" pozemku p.č. 1941 o výměře 13 m2 v
k.ú. Kutná Hora od pana Petra Chmelaře,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 123/06 k informativní zprávě - NS se spol. Organa s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu ve věci nájemní smlouvy uzavřené se společností Organa s.r.o. na pronájem nebytových prostorů na pozemků 2136/4 v k.ú. Kutná Hora.


Usnesení č. 124/06 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 125/06 k rozšíření přílohy č. 1 k NS - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č. 8, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 126/06 k prodeji pozemku v Malíně - Luňák
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Malín panu Romanu Luňákovi na stavbu garáže.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 127/06 ke směně pozemků v K.Hoře - Škrdlantovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 2353/1 díl "a" o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 2353/14 díl "d" o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Škrdlantových, s tím, že rozdíl ve v ýměře bude doplacen.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 128/06 k darování pozemku pod silnicí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování pozemku p.č 779/22 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 51 m2 Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 129/06 k věcnému břemeni - Na Provaznici
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3839 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 382. Věcné břemeno b ude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 130/06 k pozemkům pod domy OSBD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitesltvu měšsta Kutná Htra
souhlasit s uznámím vlastnického práva k pozemkům p.č 1438/1, 1438/2, 1452 a 1453 o celkové výměře 704 m2 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových formou souhlasného prohlášení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 131/06 k informativní zprávě - zástava na budově čp. 443 v k.ú. Sedlec
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o zániku zástavního práva u budovy č.p. 443 na pozemku p.č. 761/37 a u pozemku pč. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.


Usnesení č. 132/06 k prodloužení NS - Paluskovi, Flegrová
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
638, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Ludmilou a Jaroslavem
Paluskovými, , na dobu určitou 1 rok, tj. od
1.3.2006 do 28.2.2007.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
178, ul. Opletalova, Kutná Hora s paní Věrou Flegrovou,
na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.3.2006 do 29.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 133/06 k průběhu druhé vlny privatizace
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu druhé vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku města.


Usnesení č. 134/06 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 03/06 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 12 (2+1) v domě čp. 126 v ulici Jana Zajíce (stav.p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52, 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uv edených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 27.3.2006 v 11:00 hod.< BR>

Zrušeno usnesením č. 193/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.04.06


Usnesení č. 135/06 k žádosti p. Mihoče
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 3.12.1997 o nájmu pozemků v k.ú. Kutná Hora, Perštejnec a Neškaredice uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňekm Mihočem, Kutná Hora, týkajícího se vypořádá ní nákladů vynaložených nájemcem v celkové výši 10.439,-- Kč oproti nájmu za rok 2004 vyplývajícího z výše uvedené nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 136/06 k žádosti p. Sedláčka
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem prostorů v I. patře domu čp. 165 Šultysova ul. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 137/06 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - in promotion, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti in promotion, se sdílem Viklefova 1722, Praha 3 za účelem pořádání bitvy o Sázavafest (předkolo 6. ročníku multikulturního festivalu Sázavafest) ve dnech 26.5. - 28.5.2006 s tím, že koncert b y se konal dne 26.5.2006 a 27.5.2006 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.06


Usnesení č. 138/06 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - Stříbrná Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora za účelem pořádání XV. ročníku Královského stříbření Kutné Hory ve dnech 20.- 26.června 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.06


Usnesení č. 139/06 k uzavření dodatku k NS o nájmu movitých věcí- Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3.1.2006 o nájmu movitých věcí umístěných v areálu nemocnice v Kutné Hoře ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (pronajímatel) a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora (nájemce) spočívajícího v souhlasu pronajímatele, že nájemce je oprávněn dávat do podnájmu movité věci (viz. seznam) umístěné v bytovém domě čp. 19 Vojtěšská ul., Kutná Hora (bývalá administrativní budova) nájemcům jednotlivých bytů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 140/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v k.ú. K.Hora - p. Mihoč
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků dle PK p.č. 1904 a 1905 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.03.06


Usnesení č. 141/06 k vyklizení KO - objekt Sportovců čp. 9
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s úhradou faktury vystavené firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora za vyklizení komunálního odpadu z objektu Sportovců čp. 9.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 142/06 k vyhlášení VŘ SN 09/06 - pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 09/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30 ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 20.3.2 006 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.03.06


Usnesení č. 143/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - Strnadová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Lenku Strnadovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.000,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 144/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - Čurejová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Veroniku Čurejovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.878,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 145/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - Jaroměřský
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro pana Lukáše Jaroměřského, Praha ve výši 50 % z částky 9.344,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 146/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - Rohlová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Elišku Rohlovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.410,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 147/06 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - Makulová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Evu Makulovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 6.416,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 148/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků dle PK p.č. 275/2 a 318 vše v k.ú. Kutná Hora společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov čp. 197 na dobu určitou 20 let.


Zrušeno usnesením RM č. 540/06 ze dne 7.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 149/06 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek se zmrzlinou na Palackého nám. čp. 93 před kavárnou ORGANZZA CAFE v době od 1.4. do 31.10. v letech 2006 a 2007 pro pana Martina Kupra, ORGANZZA CAFE, Palackého nám. 93, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 150/06 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů v čp. 167 Zámecká
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v čp. 167, Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 151/06 k výstavbě montované chatky v zahrádkářské osadě Poličany
Rada města s o u h l a s í
s výstavbou nové montované chatky o rozměrech 3,7 x 6 m2 umístěné na pozemcích parc. č. 92/1 a 92/11 v k.ú. Poličany v zahrádkářské osadě.


Zrušeno usnesením č. 202/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 152/06 ke schválení doplnění ceníku Pečovatelské služby K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit doplnění ceníků Pečovatelské služby Kutná Hora od 1.1.2006.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 153/06 k pořízení změny ÚP města K.Hory - Kaňk - jih
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
informace o pořízení změny územního plánu v lokalitě Kaňk - jih

II. u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic MÚ
a) připravit návrh harmonogramu a financování pro pořízení územního plánu a
urbanistické studie
b) připravit zadání návrhu na vytipování nezastavitelných území města Kutné
Hory
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 154/06 k zadání zakázky - modernizace místní komunikace Zámecká
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním veřejné zakázky - modernizace místní komunikace Zámecká - zlepšení přístupu k významné nemovité kulturní památce Kostnici v Kutné Hoře - způsobem dle podmínek SROP

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na pověření členů a náhradníků pracovní skupiny pro hodnocení kvalifikačních předpokladů, jednání s uchazeči o předložených nabídkách a výběr nejvhodnější nabídky:

Člen náhradník
1. Bohumil Dvořák Václav Vančura
2. Martin Nepraš Martin Kremla
3. Josef Bárta Tomáš Hobl
4. Zdeněk Mejstřík František Tvrdík
5. Jiří Šírek Milan Stránský


Zrušeno usn. RM č. 529/06 ze dne 7.6.2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 155/06 k zadání veřejné zakázky - rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním jednotlivých poptávek na:
Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí- - Vydání propagačního materiálu "10 století architektury na Kutnohorsku"
Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí - Marketingová koncepce cestovního ruchu v Kutné Hoře a okolí
Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí - Rozšíření webových stránek města Kutná Hora, Vydání multimediálního CD-ROMu

způsobem dle podmínek SROP

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na pověření členů a náhradníků pracovní skupiny pro hodnocení kvalifikačních předpokladů, jednání s uchazeči o předložených nabídkách a výběr nejvhodnějších nabídek:

Člen náhradník
1. Martin Kremla Martin Nepraš
2. Pavel Železný Bohumil Dvořák
3. Martin Franc Pavel Rybenský
4. Pavel Ladra Eva Hnátková
5. Ivana Vopálková Eva Godlewská
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 156/06 k návrhu příspěvku na Český pohár horských kol
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit příspěvek na pořádání Českého poháru horských kol 6. - 7.5.2006 ve výši 100.000,- Kč

II. u k l á d á
Ing. Zahradníčkovi
navýšit kapitálové příjmy o 400.000,- Kč jako rezervu rady města
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 157/06 k zápisu z jednání DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 22 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 19. ledna 2006


Usnesení č. 158/06 k zápisu z komise pro rozvoj a investiční aktivity
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 25. ledna 2006
b) zápis č. 26 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne
17.1.2006
c) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.1.2006
d) zápis z jednání bytové komise konané dne 17.1.2006


Usnesení č. 159/06 k příspěvku na taneční soutěž
Rada města s o u h l a s í
s finančním příspěvkem 20.000,-- Kč Taneční škole A. a J. Novákových na uspořádání 6. ročníku soutěže "O kutnohorský groš"
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 160/06 ke jmenování do výběrové komise - rekonstrukce škvárového hřiště
Rada města j m e n u j e
zástupce města do výběrové komise na rekonstrukci škvárového hřiště Ing. Nepraše, Ivo Šalátka a Jiřího Šírka (náhradníci - B.Dvořák, MVDr. Vančura)
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 161/06 k podkladům pro výběr technologie CZT
Rada města p o v ě ř u j e
ve funkci Valné hromady
Ing. Jaroslava Benadu zajištěním podkladů pro výběr perspektivní technologie pro CZT Kutná Hora.

Zodpovídá: Ing. Benada, Dozorčí rada spol. KH Tebis
Zodpovídá : B.Dvořák, místostarosta      Termín : 28.02.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 8. února 2006

Nahoru