8. října 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.října 2014

Usnesení č. 854/14 k vytvoření nové pracovní pozice
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.11.2014 vytvoření nové pracovní pozice - administrativní a spisový pracovník - organizačně zařazen do odboru dopravy a silničního hospodářství - odd.dopravně správních agend. Pracovní pozice se zřizuje na dobu určitou do 31.8.2015 a mzdové prostředky jsou plně hrazeny z rozpočtu ÚP v rámci projektu "odborné praxe pro mladé do 30 let".
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 855/14 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení číslo 114/12 ze dne 22. 2. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 856/14 k nákupu osobního motorového vozidla
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: "Nákup osobního motorového vozidla"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 70%
2. poskytnutá doba celkové záruky na vozidlo v měsících 20%
3. využitelnost (variabilita) 10%

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise: náhradník členů komise:
1. Ing. Jiří Franc Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ
2. Tomáš Hobl
3. Bc. Vladimír Rudolf
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 857/14 ke sml. o výkonu funkce jednatele společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s r. o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s r. o., se sídlem Opatovice I, č. p. 43, 286 01 Čáslav a Ing. Stanislavem Peroutkou, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.10.14


Usnesení č. 858/14 ke zrušení usnesení - přijetí daru
Rada města r u š í
své usnesení číslo 449/14 ze dne 28. 5. 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 859/14 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (TECHart systems s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 662/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti TECHart systems s.r.o., se sídlem Machatého 679/4, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 860/14 k vyhlášení VŘ č. M 8/14 (Uhelná ul. čp. 599)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/14 na prodej pozemku p.č. 2774 o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba č.p. 599, a pozemku p.č. 2775/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.600.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 861/14 k odkupu pozemků v k.ú. Zbraslavice (pí Reinertová, Obec Zbraslavice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t
a) s odkoupením části pozemku p.č. 2177 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 1012-301/2014 pozemek p.č. 2177/2) v kat. území Zbraslavice od paní Jaroslavy Reinertové, 285 22 Zbraslavice za celkovou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč.

b) s odkoupením části pozemku p.č. 2178 o výměře 33 m2 (dle geometrického plánu č. 1012-301/2014 pozemek p.č. 2178/2) v kat. území Zbraslavice od Obce Zbraslavice, se sídlem Zbraslavice č.p. 7, 285 21 Zbraslavice za celkovou kupní cenu ve výši 6.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 862/14 k odkupu pozemků v Kutné Hoře (pí Dobrovolská, pí Průchová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s odkoupením pozemků p.č. 3036/2 o výměře 1.673 m2, p.č. 3036/3 o výměře 658 m2, p.č. 3036/4 o výměře 89 m2, p.č. 3036/5 o výměře 516 m2, p.č. 3036/6 o výměře 192 m2, p.č. 3036/7 o výměře 105 m2, p.č. 4128/360 o výměře 47 m2, p.č. 4128/362 o výměře 67 m2, p.č. 4128/363 o výměře 354 m2, p.č. 4128/429 o výměře 93 m2, p.č. 4128/430 o výměře 46 m2 a části pozemku p.č. 4128/538 o výměře 1.214 m2 (dle geometrického plánu č. 3399-33/2013 pozemek p.č. 4128/559), vše v k.ú. Kutná Hora od paní Jitky Dobrovolské, 140 00 Praha 4 (podíl ve výši id. 1/2) a paní Jany Průchové, 506 01 Jičín (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 748.900,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 863/14 k záměru na změnu přílohy č. 1 nájemní smlouvy - MLaR
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru změnit přílohu č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem dle přiložených tabulek.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 864/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 3126/2 KH) na pozemku p.č. 3679/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 865/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení nn pro p.č. 562/1 Sedlec) na pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 866/14 ke zřízení věcného břemene - služebnosti horkovodu
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti horkovodu na pozemku p.č. 2560/3, jehož součástí je stavba č.p. 643, a na budově bez čp/če na pozemku p.č. 2560/23 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 111/38 v k.ú. Perštejnec, kterým je v současné době společnost EC Distribuce a.s., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 350,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 867/14 k podmínkám výkupu věcného břemene vedení horkovodu
Rada města s o u h l a s í
s podmínkami výkupu věcného břemene - služebnosti horkovodu na lesním pozemku p.č. 114 v k.ú. Perštejnec za cenu ve výši 2.100,- Kč bez DPH od spol. EC Distribuce a.s., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 v případě, že nebude horkovodní zařízení 5 let užíváno k účelu stanovenému v kolaudačním souhlasu č.j. MKH/059375/2014 ze dne 15.9. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 868/14 k plnění usnesení RM - žádost o prodloužení termínů
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 869/14 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s prominutím a vzdáním se práva vymáhání pohledávky ve výši 500,00 Kč proti Patrikovi Dolejšovi,Ústí nad Orlicí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 870/14 k žádosti Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočes. kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., se sídlem Praha 9, U Skládky 4, na dobu určitou od 1.12.2014 do 5.12.2014 za účelem pořádání prodejní vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.12.14


Usnesení č. 871/14 k uzavření dodatku - LeMi CZ s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností LeMi CZ s.r.o. se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8, týkajícího se rozšíření užívání předmětu nájmu, účelu nájmu a zvýšení ročního nájemného o částku 6.360,- Kč s tím, že v dodatku je uvedeno, že nájemce je povinen zachovat neomezený přístup do dalších prostor domu pronajímateli a dalším uživatelům předmětného objektu, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 872/14 k vyvěšení záměru na pronájem části p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora za účelem odstavné plochy autoservisu panu Romanu Pipkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 873/14 k VŘ č. SN 33/14, a vyhlášení VŘ č. SN 36/1
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 33/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1
ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 24. 11. 2014 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.14


Usnesení č. 874/14 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 28/14 - Benešova 648
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 28/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora paní Mgr. Kláru Klímovou, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 648 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 28/14 uvedeným v bodě I. za roční nájmené ve výši 67.400,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 875/14 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 27/14 - Benešova 649
Rada města I. u k o n č u j e
výběrového řízení č. SN 27/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 37/14 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 876/14 k žádosti společnosti B-CENTRUM, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části zastavěné plochy, která je součástí pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora společnosti B-CENTRUM, s.r.o., se sídlem Kolínská 62, Sokoleč, za účelem vybudování demontovatelného pódia pro umístění párty stanu s posezením.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 877/14 k připomínce paní Hájkové
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na dopis paní Shyamoli Hájkové, Kutná Hora ze dne 3.9.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.10.14


Usnesení č. 878/14 k uzavření NS - Tylova č.p. 388, Kutná Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora. Na 1. místě se umístila společnost LABOTA a. s.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora s vítězem záměru uvedeným v bodě I. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 72.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 879/14 k zápisu bytové kommise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 1. 10. 2014

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Simonou Schrollerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016.

b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Simonou Koplíkovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 880/14 k uzavření dodatku na vícepráce 3BJ Sedlecká 652
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Stavební úpravy 3BJ, Sedlecká 652, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín, týkajícího se navýšení ceny za dílo o 74.929,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 881/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 29/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 29/14 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města

II.s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Stepanem Barsucem, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.550,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 29/14.

Zrušeno usnesením RM č. 954/14 ze dne 5. 11. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 882/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 30/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 30/14 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 (56,33 m2) ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (56,33 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s p. Petrou Fantovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.620,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 30/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 883/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 31/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 31/14 na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+1 (49,29 m2) ve 3. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1 (49,29 m2) ve 3. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s p. Antonínem Dolívkou, Šumperk za nájemné ve výši 2.351,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 31/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 884/14 k vyhodnocení VŘ č. SN 32/14 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 32/14 na pronájem bytu č. 17 o velikosti 2+kk (48,92 m2) v 6. podlaží domu čp. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 17 o velikosti 2+kk (48,92 m2) v 6. podlaží domu čp. 135, ul. Studentů v Kutné Hoře s p. Petrou Neprašovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.280,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 32/14.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 885/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 555/14
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.10.14


Usnesení č. 886/14 k uzavření dodatku č.1 ke sml. o dílo s firmou KDK eko IZOL - CZ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava střechy - správa hřbitova U Všech Svatých, Česká 793, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou KDK eko IZOL-CZ s.r.o., Dubice 39, Česká Lípa, týkajícího se prodloužení termínu dokončení stavby o 18 dní.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 887/14 k ukončení NS dohodou - p. Holub
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu části nebytových prostor v přízemí hlavní budovy bývalého pivovaru - č.p. 11 U Lorce, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Holubem, IČ 46371702, Bečváry, PSČ 281 44 dohodou ke dni 31.10.2014 s tím, že smluvní strany nemají vůči sobě žádných závazků ani pohledávek, mimo vyúčtování služeb za období roku 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.14


Usnesení č. 888/14 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků - Phan Quoc Vuong
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 612/8 o výměře 31 m2 a dále části pozemků p.č. 612/16 a 612/22 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Phan Quoc Vuong, Kutná Hora, za účelem umístění zeleninového stánku, za nájemné 6.200,-Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 889/14 k zápisu zasedání Dozorčí rady spol. MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 69. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 9. září 2014

II. s o u h l a s í
a) udělením odměny jednateli společnosti za II. Q. 2014 v plné výši
b) s nákupem terénního automobilu pro vedoucího těžebního střediska
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na pořádání V. reprezentačního plesu lesníků a dřevařů
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 02.10.14


Usnesení č. 890/14 k Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2014 o zimní údržbě místních komunik.
Rada města I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2014, o zimní údržbě místních komunikací

II. b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2014/2015
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 891/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 37 - 39/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 37/14, kterým se navyšuje výdajová položka zeleň vnitrobloky o částku 300.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva (200.000,-- Kč) a položky Trebišovská 611 - okna (100.000,-- Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.38/14, kterým se navyšuje výdajová položka pojistné události PO ZŠ a MŠ o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor položek Zámecká 167 - okna a dveře (50.000,-- Kč) a nebytové prostory - havárie (50.000,-- Kč).

c) předložený návrh OSM - OSN č.39/14, kterým se navyšuje výdajová položka DPS- opravy o částku 15.000,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 652 - rekonstrukce.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 892/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 40 - 41/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 40/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka MTD - 1.patro služby ve výši 47.311,-- Kč, a to na úkor investiční položky MTD - 1.patro.

b) předložený návrh OSM - OSN č. 41/14, kterým se navyšuje výdajová položka MTD - minigalerie opravy o částku 12.754,-- Kč, a to na úkor investiční položky MTD - minigalerie TZ.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 893/14 k rozpočtovým opatřením OSM - TO č. 23 - 24/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 23/14, týkající se účelově poskytnutých transferů na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Příspěvek PHILIP MORRIS-Obnova zanedbaných míst ve městě ve výši 1.020.000,--Kč, a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě PHILIP MORRIS ve výši 1.020.000,--Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 24/14, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky TEBIS-SW dispečink-1.etapa ve výši 70.000,--Kč, nové investiční rozpočtové položky TEBIS-MaR dispečink-1.etapa ve výši 380.000,--Kč a nové rozpočtové položky TEBIS-HW dispečink-1.etapa ve výši 100.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TEBIS-opravy ve výši 550.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 894/14 k uzavření sml. o dílo "Provedení restaurování Morovém sloupu"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Provedení restaurování vzorového pole na Morovém sloupu, Šultysova ulice" v Kutné Hoře s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 48.400,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 895/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 15 a 16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 15 -
přesun prostředků z položky Školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 15.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, na pořízení výukových programů z různých oblastí poznávání pro práci s interaktivním mobilním zařízením dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 16 -
přesun prostředků z položky neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora ve výši 10 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, na částečné finanční zajištění opravy skladovacích a sklepních prostor školní jídelny dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 15 a 16.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 896/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 17 -
navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 250.000,00 Kč o nařízený odvod z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek Příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky340 na zajištění vybavení nové třídy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 897/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 18 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva -75.000,- Kč na TJ Viktoria Sedlec 25.000,- Kč, na TJ Sokol Kaňk 25.000,- Kč a na TJ Sokol Malín 25.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 18.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 898/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 899/14 k výběru dodavatele sdružených služeb dodávek zem. plynu na rok 2015
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zrušení části veřejné zakázky VZ II. -PLYN veřejné zakázky s názvem : "Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2015 a 2016" dle ustanovení § 84, odst. (1), písm. e) zákona z důvodu podání jediné nabídky na tuto část veřejné zakázky pro výběr dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu.

II. s c h v a l u j e
a) provést výběr dodavatele sdružených služeb dodávek plynu pro Město Kutná Hora a vybrané společnosti či organizace s jeho majetkovým podílem dle důvodové zprávy pro rok 2015 druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále: "zákon") jako podlimitní veřejnou zakázku na dodávky,

b) uplatnit jako základní hodnotící kritérium celkovou nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH a využít elektronickou aukci dle § 96 zákona jako prostředek hodnocení nabídek,

c) jmenovat složení členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku dle jmen osob uvedených v důvodové zprávě.

III. s o u h l a s í
a) se zastoupením v důvodové zprávě uvedených organizací a společností s majetkovým podílem Města Kutná Hora při výběru dodavatelů sdružených služeb dodávek plynu na rok 2015 pro tyto subjekty centrálním zadavatelem, kterým bude Město Kutná Hora,

b) s organizací a vedením celého průběhu elektronické aukce na tuto veřejnou zakázku pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK s firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525 na základě již uzavřené smlouvy pro tento předmět vztahující se k výběru dodavatele sdružených dodávek zemního plynu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 900/14 k zadávacímu řízení Rekonstrukce Malé scény MTD
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: "" Organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro akci rekonstrukce Malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.09.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: STORMEN spol. s r.o., Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem: STORMEN spol. s r.o., Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, za cenu 70.180,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 901/14 k hodnotící komisi pro VŘ na funkce TDI - Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na výkon funkce technický dozor investora pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen náhradník
Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
RNDr. Dagmar Civišová Michaela Špačková

II. u k l á d á
Odboru investic řádně zorganizovat otvírání obálek a jednání hodnotící komise.

Zrušeno usnesením RM č. 55/15 dne 20. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 902/14 k "Propojení okrsků BK4 a BK10" - uzavření dodatku ke sml. o dílo
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci: "Propojení okrsků BK4 a BK10, Kutná Hora", s dodavatelem - firmou Skanska a.s.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.14


Usnesení č. 903/14 k rozpočtovému opatření INV č. 56
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 56 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "MTD - malá scéna" ve výši 72.600,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 904/14 k rozpočtovému opatření INV č. 57
Rada města I. s o u h l a s í
a) s provedením doplňkových prací na psím útulku v Kutné Hoře dle důvodové zprávy za cenu v celkové výši 270.816,-Kč včetně DPH firmou Tomáš Krejčí K+T stavební a montážní práce, 284 04 Kutná Hora, Kaňk 42, IČ: 137 25 777

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 57 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Psí útulek" ve výši 272.994,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 905/14 k Centru soc. služeb - dotační management v období udržitelnosti
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon dotačního managementu během udržitelnosti projektu "Centrum sociálních služeb Kutná Hora", CZ.1.06/3.1.00/06.08179, s Oblastní charitou Kutná Hora, Havířská 403/3, Kutná Hora, za celkovou cenu 25.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.14


Usnesení č. 906/14 k rozpočtovému opatření INV č. 58
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 58 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rekonstrukce Dačického domu" ve výši 84.132,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 907/14 k hodnotící komisi pro VŘ na funkci koordinátor BOZP - Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, pro VŘ na výkon funkce Koordinátora BOZP pro akci "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen náhradník
Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková Ing. Jiří Janál Jan Trávníček
RNDr. Dagmar Civišová Michaela Špačková

II. u k l á d á
Odboru investic řádně zorganizovat otvírání obálek a jednání hodnotící komise.

Zrušeno usnesením RM č. 55/15 dne 20. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 908/14 k rozpočtovému opatření INV č. 59
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 59 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zámecká 167" na položku "DPS - služby" ve výši 90.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 909/14 k technic. dozoru investora - Regenerace sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: "Výkon funkce Technického dozoru investora na akci Regenerace panelového sídliště Šipší etapa II a." a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.10.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče:
Dondesing s.r.o. Sokolovská 81/55 , 186 00 Praha 8-Karlín za cenu 111.320,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu na výše uvedenou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 910/14 k Pravidlům pro krátkodobý nájem prostor areálu pivovaru
Rada města s c h v a l u j e
předložená Pravidla pro krátkodobý nájem prostor areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře - U Lorce č.p. 11, Kutná Hora s účinností od 1.11.2014.

Zrušeno usnesením RM č. 926/14 ze dne 22. 10. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.14


Usnesení č. 911/14 k Akčnímu plánu sociálního začleňování pro město Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
Akční plán sociálního začleňování pro město Kutná Hora na období červenec 2014 - červen 2015.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 912/14 k odměňování manažerů pracovních skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci pro rok 2015.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 913/14 k rozpočtovému opatření POL č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na investiční výdaje (propojení optických vláken) ve výši 145 222 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 914/14 k rozpočtovému opatření POL č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů městské policie na spoluúčast k přijaté dotaci ve výši 5.500 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.14


Usnesení č. 915/14 k zakoupení šesti kusů pistolí pro potřeby městské policie
Rada města s o u h l a s í
se zakoupením šesti kusů pistolí CZ P-07 ráže 9 mm pro potřeby městské policie za cenu 10.990,- Kč za jeden kus včetně DPH.
Zodpovídá : O. Kubový, velitel      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 916/14 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 8. září 2014.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 8. října 2014

Nahoru