8. prosince 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.prosince 2021

Usnesení č. 979/21 k programu pro obchodní spol. TS KH
Rada města s c h v a l u j e
jako věcně příslušný orgán města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., program schůze dne 8. 12. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a Mgr. Štěpána Drtinu.

Usnesení č. 980/21 k zápisu DR spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
odměnu jednateli společnosti za III. Q. 2021 v plné výši,

II. b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 10/2021 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. konaného dne 16. 11. 2021 vč. následující skutečností
- pokud se Město nebude finančně podílet na nákupu nejnutnější techniky, nebude v možnostech TS provádět některé služby pro Město, příp. se projeví prodlení a kvalita těchto prací.
Zodpovídá : Ing. Chramosta, jednatel      Termín : 31.12.21

Usnesení č. 981/21 k programu RM dne 8. 12. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program schůze dne 8. 12. 2021 a ověřovatele zápisu pana Josefa Krause a Mgr. Štěpána Drtinu.

Usnesení č. 982/21 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise bytové, ze dne 29. 11. 2021,

II. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Eberhartovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 983/21 k uzavření nájemní smlouvy byt, ul. Vojtěšská
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s panem Pavlo Khomiakem, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 1. 2022 se stanovením nájemného ve výši 1.865 Kč měsíčně.          Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 984/21 k uzavření nájemní smlouvy byt, ul. Vojtěšská
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s panem Janem Hrbkem, za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 1. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22

Usnesení č. 985/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/21, byt Jánské nám. 
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 21/21 na pronájem bytu Jánské náměstí, Kutná Hora, dle výše částky měsíčního nájemného nabízené jednotlivými uchazeči:
na 1. místě se umístil p. Dmytro Diachenko,
na 2. místě se umístil p. Roman Dubec,
na 3. místě se umístil p. Serhi Solonenko,
na 4. místě se umístil p. Ionut-Florin Rosu,
na 5. místě se umístila pí Hana Vodičková,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu Jánské náměstí, Kutná Hora s panem Dmytro Diachenkem, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného č. SN 21/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22

Usnesení č. 986/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/21, byt ul.  Masarykova
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 22/21 na pronájem bytu , v ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Faw Thlau Bie Latha a paní Faw Thlau Hnai Soh, za nájemné ve výši 6.695,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 22/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22

Usnesení č. 987/21 k záměru na pronájem části pozemku (p. Dorosh)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout dvě části pozemku p.č. 1944 v k.ú. Nové Dvory o celkové výměře cca 425 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 12.01.22

Usnesení č. 988/21 k VŘ na pronájem NB, Havlíčkovo nám. 552
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 20/21 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu,

II. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení č. SN 26/21 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 18. 1. 2022 v 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 26.01.22

Usnesení č. 989/21 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě - smuteční obřady
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o přijímání objednávek smutečních obřadů konaných ve smuteční síni na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora a společností Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o., Ičo 25694685, se sídlem Kmochova 15,280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21

Usnesení č. 990/21 k vyřazení položek nedokončených investic
Rada města I. s c h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic uvedených v důvodové zprávě z účtu 042 - nedokončené investice a současně souhlasí s prohlášením těchto položek
za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s ust. § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,                                                                                                     

II. u k l á d á                                                                                                                                                 odboru správy majetku provést všechny související administrativní úkony.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.12.21


Usnesení č. 991/21 k nájemní smlouvě v ul. Barborská
Rada města s c h v a l u j e
pokračování nájemní smlouvy uzavřené s panem MUDr. Petrem Geřábkem, v ul. Barborská, Kutná Hora na dobu určitou 2 roky způsobem, jaký je standardně nastaven při uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů na dobu určitou za smluvní nájemné.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 992/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 16 - 17/21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/21, kterým dochází k navýšení výdajových položek park Vlašský dvůr - studená voda (40.000 Kč), Vorlíčkovy sady - voda (22.000 Kč), Vlašský dvůr - plyn (100.000 Kč), Radnická 178 - plyn (100.000 Kč), byty - teplo (350.000 Kč), Klimeška - el. energie (288.000 Kč), Vlašský dvůr - služby (30.000 Kč), nebytové prostory - opravy (170.000 Kč) a byty - opravy (100.000 Kč), a to vše - celkem 1.200.000 Kč - na úkor výdajové položky výkup pozemků.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 17/21, kterým dochází k vytvoření nové výdajové položky zajištění smutečních obřadů ve výši 6.000 Kč, a na úkor výdajové položky spoluúčast pojistného.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 993/21 k prodloužení NS - kostel sv. J. Nepomuckého
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě o nájmu kostela sv. Jana Nepomuckého, který je součástí pozemku p.č. 1047, včetně pozemku p.č. 1048 (nádvoří) v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, IČ 46403523, se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora jako pronajímatelem, týkajícího se prodloužení smluvního vztahu do 28. 2. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 994/21 k dohodě o narovnání - SVJ Ortenova
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o narovnání závazků a pohledávek se vzájemným započtením a následným převodem přebytku ze započtení do fondu oprav mezi Společenstvím vlastníků bytů v domě čp. 74/81 Ortenova ulice, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, týkající se bytových jednotek v objektu č.p. 78/12 a č.p. 80/8.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 995/21 ke zrušení usnesení (rozpočtové opatření OPPŠK č. 15)
Rada města r u š í
své usnesení č. 952/21 ze dne 24. 11. 2021 na RO č. 15.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 996/21 k záměru na směnu pozemků a jejich částí v k.ú. KH (pí Štolbová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 4038/2 o výměře 37 m2, p. č. 4056 o výměře 40 m2, část pozemku p. č. 4033/78 o výměře cca 800 m2, část pozemku p. č. 4033/20 o výměře cca 300 m2, část pozemku p. č. 4033/79 o výměře cca 80 m2 a část pozemku p. č. 4033/80 o výměře cca 10 m2 za část pozemku p. č. 4033/75 o výměře cca 12 m2 a část pozemku p. č. 4033/77 o výměře cca 1.250 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22


Usnesení č. 997/21 k prodeji pozemku v k.ú. Opatovice I (pí Bisingerová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t prodej pozemku p. č. st. 243 o celkové výměře 54 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Opatovice I. paní PhDr. Marii Bisingerové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 23 760 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 998/21 ke směně částí pozemků v k.ú. Černíny (pí Jiráková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t směnu části pozemku p. č. 418/1 o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. st. 327 o výměře 1 m2 ve vlastnictví paní Jany Jirákové, Mukařov, vše v k. ú. Černíny bez doplatku s tím, že náklady se směnou spojené uhradí žadatelka.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 999/21 k prodloužení termínů plnění usnesení RM, zrušení usnesení RM
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 357/14 ze dne 30. 4. 2014 do 31. 7. 2022, č. 594/16 ze dne 13. 7. 2016 do 31. 12. 2022, č. 469/21 ze dne 16. 6. 2021 do 31. 7. 2022, č. 660/21 ze dne 18. 8. 2021 do 31. 7. 2022, č. 900/21 ze dne 10. 11. 2021 do 31. 3. 2022 a č. 312/21 ze dne 5. 5. 2021 do 30. 6. 2022,

II. r u š í
usnesení č. 850/21 ze dne 20. 10. 2021 a usnesení č. 812/20 ze dne 4. 11. 2020.
Zodpovídá : Ing. Maternová, P.TIvodarová      Termín : 15.01.22


Usnesení č.1000/21 k použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství
Rada města s c h v a l u j e
použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování:
a) faktury za dodání měřiče tepla pro nové odběrné místo soustavy CZT v Kutné Hoře- objekt MaxiHit ve výši 5.854,55 Kč bez DPH,

b) konečné faktury za zřízení teplovodní přípojky pro objekt MaxiHit v ul. Waldhauserova čp. 805 v Kutné Hoře ve výši 340.577 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Maternová      Termín : 20.12.21


Usnesení č.1001/21 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru-ECOBAT
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, IČ 26725967.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1002/21 k provozu veřejných toalet ve městě
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k současnému provozu veřejných toalet Města Kutná Hora,

II. u k l á d á
odboru správy majetku připravit výběrové řízení na provoz veřejných toalet od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22
Bod II. byl zrušen usnesením R/143/22(1) ze dne 23. 2. 2022.

Usnesení č.1003/21 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 14. zasedání Komise dopravní ze dne 24. 11. 2021.


Usnesení č.1004/21 k uzavření dodatku č. 5 - ZERS
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě na zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů se společností ZERS spol. s r.o., se sídlem Jívenská 1066/7, Praha 4, IČ 25704532. Uzavřením dodatku se mění cena za příjem biologicky rozložitelného odpadu za cenu ve výši 195 Kč/t bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.01.22


Usnesení č.1005/21 k Rámcové smlouvě a ceníku - TSKH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření upravené Rámcové smlouvy a ceníku na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1006/21 k revitalizaci Sankturinovského domu- grafik expozice
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zhotovení a předání grafických návrhů pro budoucí expozici Sankturinovského domu s Robertem Novákem Máchova 458/25 Praha 2, IČO 18433481 za cenu 145.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 15.12.21


Usnesení č.1007/21 k odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy na činnost koordinátora BOZP na akci odstranění vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora se společností Manifold Group, Mikulášské nám.552/17 Plzeň za cenu 54.740,40 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.21


Usnesení č.1008/21 k dodatku smlouvy na projekt expozice - Sankturinovský dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo na návrh expozice s Ing. arch. Macholánovou na provedení aktualizace návrhu spojené s požadavky na úsporná opatření za 91.600 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1009/21 k udržitelnosti projektu Vlašský dvůr
Rada města s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy se společností VIP, se sídlem Voskovcova 1075/39, 15200 Praha 5 na provádění poradenské činnosti pro zajištění administrativních povinností Města Kutná Hora jako příjemce dotace v prvním roce udržitelnosti projektu Revitalizace NKP Vlašský Dvůr Kutná Hora za 49.000 Kč (nejsou plátci DPH).
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.01.22


Usnesení č.1010/21 k chodníku Gruntecká - žádost o dotaci ze SFDI
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek průzkumu trhu na zpracování žádosti o dotaci na chodník Gruntecká, včetně popisných příloh a koordinaci zpracování dalších příloh žádosti tak, aby byla podána v řádném termínu výzvy pro Státní fond dopravní infrastruktury, program Zvyšování bezpečnosti - financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,

b) uzavření smlouvy o dílo se společností LKA s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, za cenu 266 200 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.21


Usnesení č.1011/21 k odměnám ředitelů PO v kultuře a cestovním ruchu
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu za rok 2021 ve výši uvedené v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1012/21 k výjimce z vyhlášky č. 4/2014
Rada města n e s c h v a l u j e
výjimku z vyhlášky č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v lokalitě Breüerovy sady pro paní Zuzanu Vondrovou, provozovatelku občerstvení v Breüerových sadech, a to v termínu od 9. 12. 2021 do 1. 1. 2022.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 01.01.22


Usnesení č.1013/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 14
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OCR č. 14:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 109 479,00 Kč o neinvestiční prostředky od příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, které škola vrací jako nevyčerpané prostředky z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011768 Šablony II pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na účet města a současně město převádí tyto prostředky na účet Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.12.21


Usnesení č.1014/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 15
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OCR č. 15:
navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 3 747 453,21 Kč o investiční a neinvestiční finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora - dotace z IROP na projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 s názvem Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.12.21


Usnesení č.1015/21 k věcnému daru pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od paní Terezy Koudelkové, Zahradnictví Česká 99/46, Kutná Hora, IČO:03022544. Celková hodnota daru činí 2 669 Kč, jedná se o patnáct samozavlažovacích truhlíků pro pěstování rostlin na školní terase.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 15.12.21


Usnesení č.1016/21 k rozpočtovému opatření OSZ č. 14
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 14 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 209.600,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 2 ke smlouvě č. S-0726/SOC/2021 - veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, který byl uzavřen se Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1017/21 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Zdeňku Mihočovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 85/9, k.ú. Neškaredice, Josefu Šandorovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 121, k.ú. Neškaredice a Pavlu Železnému na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 3445/6, k.ú. Kutná Hora,

b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č.1018/21 k dotaci z Programu 2022 poskytované z rozpočtu Středočeského kraje
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti do Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání: Obnova památek určených ke společenskému využití na akci "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Tylovo divadlo) v Kutné Hoře" - oprava severovýchodní stěny.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 03.01.22


Usnesení č.1019/21 k uzavření dodatku ke sml. o dílo - oprava krovu a střechy Hrádku
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1905001004 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku č. p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře s firmou H & B delta s.r.o., Vsetín na dokončení opravy JV křídla ve výši 687 747,29 Kč bez DPH, za předpokladu schválení rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1020/21 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání Komise pro bezpečnost ze dne 9. 11. 2021.


Usnesení č.1021/21 k rozpočtovému opatření č. 1/21
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření č. 1/21 na zapojení přijaté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmanky" města ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s požárem ubytovny Kutná Hora - Sedlec dne 1. 1. 2021, který byl příjemcem realizován od 1. 1. do 1. 2. 2021 v souladu s žádostí o dotaci podanou dne 28. 5. 2021. Na straně výdajů bude posílena položka Odboru správy majetku: Nebytové prostory - rezerva.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1022/21 k rozpočtovému opatření č. 2/21
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření č. 2/21 - zapojení přijaté dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 49 743 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1023/21 k účelové dotaci ze Středočeského kraje
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ze Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 00 Praha, IČ: 70891095, ve výši 258 151,20 Kč.

II. s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření č. 3/21 na zapojení přijaté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 258 151,20 Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení krizové situace v souladu s žádostí o dotaci podanou dne 4. 11. 2021 a to na stranu příjmů i výdajů,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace mezí Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha, IČ: 70891095, jako poskytovatelem a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195, jako příjemcem, ve výši 258 151,20 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Mgr.Hotovcová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1024/21 k prodeji osobního automobilu Škoda Octavia 1,6 MPI
Rada města s c h v a l u j e
prodej osobního automobilu Škoda Octavia 1,6 MPI autobazaru LIBOR URBAN, Masarykova 343, 284 01 Kutná Hora, IČO: 712 54 439, DIČ: CZ7101310843, za cenu 48.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Bc. H. Zavřelová      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1025/21 k výsledku zadávacího řízení - Zpracování lesní hospodářské osnovy KH
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování lesní hospodářské osnovy Kutná Hora pro zařizovací obvod LHO KUTNÁ HORA Z.O. KÁCOV s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele: Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., IČO: 25065602, Šarochova 1328, 25002 Brandýs n. L.- Stará Boleslav,

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. IČO: 25065602, Se sídlem: Šarochova 1328, 25002 Brandýs n. L.- Stará Boleslav, za nabídkovou cenu 539,66 Kč/ha včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1026/21 k rozpočtovému opatření POL č. 4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu výměny dvou kamerových bodů a stavebních úprav v budově Městské policie ve výši 257 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1027/21 ke Koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2022 - 2026
Rada města s c h v a l u j e
Koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2021 - 2026.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1028/21 k Organizačnímu a pracovnímu řádu Městské policie Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
Organizační opatření č. 1/2021 - Organizační a pracovní řád Městské policie Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.21


Usnesení č.1029/21 k rezignaci člena Komise kulturní
Rada města b e r e na v ě d o m í
rezignaci pana Václava Veselého na funkci člena Kulturní komise.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 8. prosince 2021

Nahoru