8. prosince 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém mimořádném zasedání dne 8.prosince 2017

Usnesení č. 965/17 k navýšení počtu zaměstnanců spol. Foxconn Technology CZ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
podání žádosti agentuře CzechInvest, Štěpánská 15, Praha o navýšení zaměstnávání cizinců (především z Mongolska) s maximálním počtem 100 osob v rámci společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o., se sídlem Karlov 245, Kutná Hora
  
 
Usnesení č. 966/17 k prodloužení smluv o provedení činnosti - Revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením uzavřené dohody o pracovní činnosti s panem PhDr. Ondřejem Hubáčkem na provádění prací Dotačního manažera projektu spojených s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do 31.12. 2018 dle důvodové zprávy

b) s prodloužením uzavřením dohody o pracovní činnosti s panem Ing. Tomášem Pápolem na provádění prací Finančního manažera projektu spojených
s využitím poskytnuté dotace na akci Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře do 31.12. 2018 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) Personálnímu oddělení prodloužit obě dohody o pracovní činnosti

b) Odboru investic zadávat a kontrolovat provádění prací a schvalovat podklady pro proplácení odměn z DPČ.

Zodpovídá : Ing. J.Janál, E.Hnátková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 967/17 ke kogeneračním jednotkám - zakoupení a vlastnictví v roce 2017
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
s o u h l a s í
se zakoupením dvou ks nových kogeneračních jednotek do kotelny Šipší v pořizovací ceně 9 648 390,99 Kč bez DPH, které budou zařazeny do majetku společnost KH Tebis spol. s r.o. a budou společností účetně odepisovány.

Zodpovídá : M. Suchánek, jednatel      Termín : 31.12.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 8. prosince 2017

Nahoru