8. prosince 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.prosince 2010

Usnesení č. 990/10 k rozpočtovému opatření KT č. 17
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.17 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základně Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2010 ve výši 27.8 10,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 991/10 k vyhodnocení práce MP za rok 2010
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn strážníkům Městské policie Kutná Hora za úspěšné splnění úkolů v roce 2010 dle přiložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : O. Kubový, velitel      Termín : 12.10.10


Usnesení č. 992/10 k inf. zprávě k pozemku v k.ú. Malín (p. Kastner)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 519/2 v k.ú. Malín.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.12.10


Usnesení č. 993/10 k Plánu společných zařízení KPÚ Bylany
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s návrhem plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylany u Kutné Hory firmou GEPARD s.r.o., se sídlem Štefánikova 52, Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 994/10 ke zřízení věcného břemene - Telefónica O2
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "11010-001609, C-08126/2-1-002, FOXCONN Kutná Hora - OK" na pozemcích p.č. 3692/1 a 3742 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účel em kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.100 ,- Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 995/10 k OZV č. 5/2010 o místních poplatcích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit obecně záváznou vyhlášku č. 5/2010 o místních poplatcích.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 996/10 k OZV č. 6/2010 o poplatcích za odpady
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 997/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu (Masarykova 302)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 51/10 na odprodej volného městského bytu č. 1 v domě čp. 302 ul. Masarykova (včetně podílu na pozemku parc. č. 2507) v k.ú. Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 60/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 1 (2+1) v domě čp. 302 ul. Masarykova včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohláše ní vlastníka" ze dne 4.5. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7" Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového ří zení je dne 24.1. 2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.02.11


Usnesení č. 998/10 k uzavření dodatku ke kupní sml. na prodej křesel MTD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na prodej movitých věcí - čalouněných křesel, původně umístěných v budově Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 999/10 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu U Jelena 489
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 48/10 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 o velikosti 4+1 v 1. podlaží domu čp. 489, ul. U Jelena v Kutné Hoře s panem Zoroslavem KUNČÁKEM, Bratislavaza cenu uvedenou v protokolu o otevření ob álky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 48/10.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1000/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu Masarykova 343
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 50/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 59/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 17. 1. 2011 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č.1001/10 k uzavření dodatku ke sml. s TJ Stadion
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí umístěných v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Ku tná Hora dle návrhu T.J. Stadion Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 210/11 ze dne 16.3.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.11


Usnesení č.1002/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č.1003/10 k harmonogramu svozu odpadů na rok 2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravný předložený harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2011, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznika jících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1004/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 93 -97
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 93/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.500,-- Kč na výdajovou položku hřbitovy voda, a to na úkor položky byty voda.

b) předložený návrh OSM č.94/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku komunální služby - ostatní, a to na úkor položky komunální opravy a udržování.

c) předložený návrh OSM č.95/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 5.000,-- Kč na výdajovou položku veřejná zeleň posudky, a to na úkor položky dětská hřiště likvidace.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.96/10, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Pivovar náhrada škody ve výši 168.350,-- Kč a v téže výši navýšit výdajové rozpočtové položky nebytové prostory opravy (100.000,-- Kč), byty služby , revize (50.000,-- Kč) a nebytové prostory služby, revize (18.350,--Kč).

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM č.97/10, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční položky PD - kruhová křižovatka u Kauflandu ve výši 199.000,-- Kč, a to na úkor položek komunikace úklid (156.700,-- Kč) a položky opravy vandalismus (42. 300,-- Kč).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1005/10 k poskytování půjček z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
1. vzít na vědomí informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2010
2. schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2011 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2011
3. souhlasit
a) s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
b) s poskytováním půjček z FRB mimo VŘ v průběhu roku dle finančních prostředků na účtu FRB

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.12.10


Usnesení č.1006/10 k vícenákladům HJM - V. etapa Barborská ul.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce historického jádra V.etapa v ulici Barborské ve výši 1.200.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 8. prosince 2010

Nahoru