8. prosince 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.prosince 2009

Usnesení č.1056/09 ke změně usnesení č. 950/09
Rada města m ě n í
bod II. svého usnesení č. 950/09 ze dne 10.11.2009 takto :
Rada města pověřuje
koordinací projektu "Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska" za Město Kutná Hora paní Evu Hnátkovou, vedoucí kanceláře tajemníka.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1057/09 k rozpočtovému opatření KT č.14
Rada města I.s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 14 - přesun prostředků v rámci paragrafů dle skutečnosti čerpání jednotlivých položek v roce 2009.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 14.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,E.Hnátková      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1058/09 k rozpočtovému opatření KT č. 15-17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.15 - dotace KU na úhradu nákladů na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8 260,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 - přesun prostředků v rámci paragrafů dle skutečnosti čerpání jednotlivých položek v roce 2009.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 17 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 12 130,-- Kč z projektu CzechPOINT na základě výzvy k vrácení nevyčerpaných prostředků.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 15-17.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,E.Hnátková      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1059/09 k rozpočtovému opatření EO č. 33- 34
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 33 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 116.740,-- Kč z položky Rezerva Rady - informační výstražný systém na položku úhrady příslušenství a nákladů soudního řízení Medistyl Pharma, dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.34 - přesun nevyčerpaných rozpočtových neinvestičních prostředků na zajištění provozu MŠ Kutná Hora na investiční příspěvek této PO ve výši 70.000,- Kč dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1060/09 k vyvěšení záměru na prodej části pozemku (Krausovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 520/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 520/6 - ostatní plocha o výměře 114 m2 včetně stavby - stavební úpravy komunikace k domu čp. 324 Malín, vše v kat. území Malín manželům Josefu a Lenc e Krausovým, Malín .

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1061/09 ke směně pozemků (man. Egidy)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 708/09 ze dne 1.9. 2009

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č. 1252/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. PK 279/2 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů JUDr. Jana Egidy a Ing. Aleny Egidy, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1062/09 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení v rámci stavby "Nový NTL plynovod + přípojky, ul. Čáslavská, Kutná Hora" na pozemku p.č. dle PK 2590 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č.1063/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN pro zahrád. kolonii) na pozemcích p.č. 3891/1, 3531, 3530/5, 3527/2 a 4266/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distr ibuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm + 500Kč/1 skříň bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č.1064/09 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení pro čp. 123) na pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č.1065/09 k žádosti společnosti European commercial bureau a.s.
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí společnosti European commercial bureau a.s. ohledně kompenzace investovaných prostředků
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1066/09 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/09 (Benešova 647)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 14/09 o nájmu nebytového prostoru v č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora paní Evu Procházkovou, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.10


Usnesení č.1067/09 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a ) s prominutím úroku z prodlení pro pana Františka Hráčka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 114,00 Kč.

b ) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Františka a Zdenu Hráčkovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.809,00 Kč.

c ) s prominutím úroku z prodlení pro společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1.954,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1068/09 k uzavření smlouvy (Benešova 649)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené dne 1.4.2003 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Technické sporty Kutnohorsko dohodou ke dni 3 1.12.2009.

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GRAMEX, spol.r.o. se sídlem Barákova 209, Kutná Hora s účinností od 1.1.20 10 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 90.728,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1069/09 k žádosti společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 k podnájemní smlouvě na užívání nebytových prostor - místnosti č. dv. 46 v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora (poliklinika v areálu nemocnice v Kutné Hoře) mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,se sídle m Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec týkající se rozšíření předmětu nájmu o 1 místnost v I. patře výše uvedené nemovitosti.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1070/09 k žádosti pí Štolbové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Zdeňkou Štolbovou, Kutná Hora na prodej 1 ks vyšetřovacího lehátka (inv. č. 06741) za prodejní cenu 100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1071/09 k uzavření Dodatku č. 2 - pí Kociánová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Lenkou Kociánovou, Nové Dvory u Kutné Hory týkajícíh o se vyjmutí movité věci - 1 ks kuchyňského dřezu z předmětu nájmu s tím, že vyjmutí této movité věci nemá vliv na výši ročního nájemného za movité věci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1072/09 k uzavření Dodatku č. 1 - MUDr. Otradovcová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní MUDr. Marií Otradovcovou, Kutná Hora týkajícího se v yjmutí movitých věcí - 2 ks kuchyňského dřezu z předmětu nájmu s tím, že vyjmutí těchto movitých věcí nemá vliv na výši ročního nájemného za movité věci
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1073/09 k uzavření Dodatku č. 1 - MUDr. Snozová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní MUDr. Marií Snozovou, Kutná Hora týkajícího se vyjmu tí movitých věcí - 2 ks žaluzií z předmětu nájmu s tím, že vyjmutí těchto movitých věcí nemá vliv na výši ročního nájemného za movité věci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1074/09 k žádosti pí Pavlíkové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Annou Pavlíkovou, Kutná Hora na prodej 1 ks diaprojektoru (inv. č. 010722) za prodejní cenu 126,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1075/09 k uzavření Dodatku č. 1 - BAUKOMPLEX a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností BAUKOMPLEX a.s., se sídlem Dlouhá 158, Lipnice nad Sázavou týkajícího se vyjmutí movitých věcí - 2 ks žaluzií, 2 ks konfer. stolků, 1 ks vyvažovačky a 1 ks šatní skříně z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného za movité věci o 4.962,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1076/09 k uzavření Dodatku č. 2 - Prádelna MM s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a movitých věcí v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Prádelna MM s.r.o., se sídlem Čáslav, Nové Město, Jahodová 1818 týkají cího se vyjmutí movitých věcí - 7 ks košů na prádlo a ventilátoru-klimatizace z předmětu nájmu s tím, že vyjmutí těchto movitých věcí nemá vliv na výši ročního nájemného za movité věci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1077/09 k ukončení VŘ č. SN 16/09 - Palackého nám. 379
Rada města s o u h l a s í
s ukončením výběrového řízení č. SN 16/09 na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 379 Palackého nám., přístavby domu č.p. 379 Palackého nám., parku na pozemku p.č. 1290 a sklepních prostor pod pozemky p.č. 1290 a p.č. 3730 vše v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze s tím, že přihláška do tohoto výběrového řízení bude žadateli vrácena včetně obálky s návrhem ceny, která nebude rozpečetěna.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1078/09 k uzavření Dodatku č. 2 - MUDr. Polák
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Jiřím Polákem, Klatovy týkajícího se vyjmutí m ovité věci - 1 ks telefonu inv. č. 06408 z předmětu nájmu a snížení ročního nájemného za movité věci o 24,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1079/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí se Středočes. krajem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 týkající se movitých věci v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1080/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí se Středočes. krajem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 nacházejících se v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1081/09 k žádosti České pošty, s.p.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 týkajíc ího se změny výpovědní lhůty a to z tříměsíční výpovědní lhůty pro obě smluvní strany na šestiměsíční výpovědní lhůtu pro obě smluvní strany

b) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora - Sedlec uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/ 4, Praha 1 týkajícího se změny výpovědní lhůty a to z tříměsíční výpovědní lhůty pro obě smluvní strany na šestiměsíční výpovědní lhůtu pro obě smluvní strany.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1082/09 ke zveřejnění záměru na pronájem poz. man. Škorničkovým a p. Kubovému
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem časti pozemku parc. č. 487/7 v k.ú. Kaňk o výměře cca 219 m2 manželům Jiřímu a Zdeňce Škorničkovým,Kolín 2, a části pozemku p.č. 487/7 v k.ú. Kaňk o výměře cca 200 m2 panu Leoši Kubovému, Kutná Hora, za účelem rozšíře ní stávající zahrady.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.01.10


Usnesení č.1083/09 k Nařízení Města K.Hora č. 3/2009 (zimní údržba komunikací)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 862/09 ze dne 13.října 2009

II. s c h v a l u j e
a) Nařízení Města Kutná Hora č. 3/2009 o zimní údržbě místních komunikací
v období od 1.1.2010 do 31.3.2010.

b) plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období
2009/2010


Zodpovídá : Ing. Suchánek, E.Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1084/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 128-132/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.128/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 19.000,-- Kč na rozpočtovou položku sběrný dvůr projekt, a to na úkor položky bourání komínu - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.129/09, kterým dochází ke změně názvu investiční položky z rekonstrukce Šandova 146/3 na rekonstrukce Šandova 146/2-3 a kterým rovněž dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 26.850,-- Kč na rozpočtovou položku rekonstr ukce Šandova 146/2-3, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 130/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 59.500,-- Kč na novou rozpočtovou investiční položku VS 12 - dva byty, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 131/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 3.590,-- Kč na rozpočtovou položku voda hřbitovy, a to na úkor položky nebytové prostory vyúčtování - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.132/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 335.710,-- Kč na rozpočtové položky TS opravy komunikací (130.000,-- Kč), TS provoz hřbitovů (50.000,-- Kč), TS veřejná zeleň (100.000,-- Kč), TS rostlinný odpad ( 50.000,-- Kč) a položku TS odpadkové koše opravy (5.710,-- Kč), a to na úkor položky TS zimní údržba - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.09


Usnesení č.1085/09 k rozpočtovému opatření OSM č.133-134/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.133/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 643.430,-- Kč na investiční položku odboru investic rekonstrukce - ulice Vocelova, a to na úkor položky rekonstrukce komunikace - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.134/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 3.000.000,-- Kč na navýšení kapitálového vkladu společnosti Nemocnice K.Hora, a to na úkor položky platba daní a poplatků (DPH) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10


Usnesení č.1086/09 k zápisu DR MLaR
Rada města ve funkci Valné hromady spol. MLaR

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 47.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26.listopadu 2009.

II. s c h v a l u j e
a) plán hospodaření společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. na rok 2010

b) finanční příspěvek na reklamu pro TJ Stadion Kutná Hora ve výši 35.000,- Kč + DPH

c) finanční příspěvek na reklamu pro společnost Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
ve výši 35.000,- Kč + DPH

III. u d ě l u j e
odměnu jednateli společnosti za III.Q.2009 v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1087/09 k vyvěšení záměru na pronájem ZS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyvěšení záměru na pronájem areálu zimního stadionu (ubytovna, šatny, strojovna a sociální zařízení) postavené na pozemku p.č. 3337/2, ledové plochy včetně zastřešení a tribuny postavené na pozemku p.č. 3342, garáže na pozemku p.č. 3337/5, studny, kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3337/1, pozemky p.č. 3342, 3337/2, 3337/5 a části pozemku p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.12.09


Usnesení č.1088/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 61,63
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 61 - přesun rozpočtových prostředků akce "Oprava výklenkové kapličky nad Lorcem na pozemku parc. č. 4522/2 k.ú. Kutná Hora" v celkové výši 64.570,- Kč z neinvestiční položky na položku investiční dle dův odové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 63 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly památek ve výši 5.990,- Kč z položky "zachování památek - služby" na položku nákup materiálu a knih dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 61, 63.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1089/09 k žádosti o dotaci z progr. Střed. Fondu kultury a obnovy památek
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí dotace v roce 2010 z programu Středočeský Fond kultury a obnovy památek na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí (Sankturinovský dům)" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1090/09 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing. Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1091/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 62
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 62 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Kultura dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1092/09 k příspěvku Osadnímu výboru Malín
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením příspěvků na akce osadního výboru Malín ve výši dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1093/09 k cyklistickým závodům
Rada města I. s c h v a l u j e
konání závodů a převzetí záštity nad akcí: Mistrovství ČR horských kol cross country 15.5.2010 + vložený závod pro širokou veřejnost

II. n e s c h v a l u j e
použití znaku Města Kutná Hora na dresu mistryně České republiky Markéty Drahovzalové - Bike club Kutná Hora a nabízí možnost použití loga města na dresu mistryně České republiky Markéty Drahovzalové - Bike club Kutná Hora .


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.09


Usnesení č.1094/09 k přiznání odměny z rozpočtu Středočes. kraje pro ředitelku MK
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přiznání odměny z rozpočtu Středočeského kraje pro Mgr. Gabrielu Jarkulišovou, ředitelku Městské knihovny Kutná Hora, za výkon regionálních funkcí pověřené knihovny.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.12.09


Usnesení č.1095/09 k návrhu č. 11 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 11 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" týkající se pozemku parc. č. 3427 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním územ í Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1096/09 k rozpočtovému opatření INV č. 57-59
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 57 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace - Kaňk PD" na položku "Energetický audit CZT" ve výši 57.120,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 58 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace - Kaňk PD" na položku "Lierův dům" ve výši 24.400,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 59 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sídliště Šipší prov.dokumentace" na položku "Zimní stadion - opláštění" ve výši 177.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1097/09 k rozpočtovému opatření OSZ č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.7 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 7.590.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro r ok 2009, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 7.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č.1098/09 k rozpočtovému opatření MP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 3 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o přijatém rozpočtovém opatření MP č. 3.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č.1099/09 k rozpočtovému opatření OŽP č. 6
Rada města I. s c h v al u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 6 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2009, navýšení rozpočtovýc h příjmů a výdajů ve výši 264.920,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č.1100/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.67
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.67 - přesun rozpočtových prostředků SRP 2867 z položky 5331 ZŠ Kutná Hora, Kremnická (Žižkov) ve výši 64.000,- Kč a z položky 5331 ZŠ TGM Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč na položku 5331 ZŠ Kutná Hora, Jana P alacha 166 na zajištění dokončení rekonstrukce kanalizace v celkové výši 164.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 67.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 8. prosince 2009

Nahoru