8. listopadu 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.listopadu 2013

Usnesení č. 914/13 ke snížení energetické náročnosti objektů DPS v K.Hoře
Rada města I. s o u h l a s í
se zněním smlouvy č. 11101233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR na akci "Snížení energetické náročnosti Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře".

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít výše citovanou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 915/13 zateplení MŠ Benešova II - podpora SFŽP
Rada města I. s o u h l a s í
se zněním smlouvy č. 12122983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR na akci "Zateplení mateřské školy Benešova II - Kutná Hora".

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít výše citovanou smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 916/13 výsledek poptávkového řízení - opláštění zimního stadionu
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče : Kovo spol. s r.o., Borek 18, Horka I., 286 01 Čáslav.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na akci "Dostavba opláštění zimního stadionu, Kutná Hora v řadě 01" s dodavatelem Kovo spol. s r.o., Borek 18, Horka I., 286 01 Čáslav, za cenu 1.055.373,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 22.11.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 8. listopadu 2013

Nahoru