8. ledna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.ledna 2020

Usnesení č. 1/20 k zápisu Osadního výboru Perštejnec
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 6. 12. 2019.


Usnesení č. 2/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. Kaňk (ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 730/3 v k. ú. Kaňk o výměře cca 575 m2 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem realizace stavby "I/38 Odstranění dopravních závad - okružní křižovatka Kaňk".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 3/20 k výsledku poptávkového řízení na VZMR (úklidové služby Klimeška)
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města č. 958/19 ze dne 18. 12. 2019 o výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na úklidové práce a služby s názvem: "Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 17. 12. 2019 z důvodu chybného výpočtu (nejednoznačný údaj o ceně za služby),

II. s c h v a l u j e
nový výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na úklidové práce s názvem: "Poskytování úklidových prací a služeb v objektu sportovní haly Klimeška" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 31. 12. 2019. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: RAAMAR s.r.o., IČO: 26024705, Litoměřická 582, 190 00 Praha 9,

III. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: RAAMAR s.r.o., IČO: 26024705, Litoměřická 582, 190 00 Praha 9.

Zodpovídá : Ing. Maternov, Mgr. Kloudová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 4/20 ke smlouvě o výpůjčce - nádvoří VD (OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří a nebytových prostor - Preghausu Vlašského dvora, budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s., IČO 46406921, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora, jako vypůjčitelem za účelem uvedení historické veselohry "Poslední láska pana Mikuláše" ve dnech 25. 7. 2020, 26. 7. 2020, 1. 8. 2020 a 2. 8. 2020 vždy v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. s tím, že dne 24. 7. 2020 v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. proběhne generální zkouška. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.07.20


Usnesení č. 5/20 k vyhlášení VŘ na pronájem (Benešova ul. č. p. 647, KH)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 01/20 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č. p. 647, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 11. 2. 2020 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.02.20


Usnesení č. 6/20 k akci Kaňkovský masopust 2020 (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uspořádání akce Kaňkovský masopust 2020 v chodbě objektu č. p. 1, Kaňk, Kutná Hora, spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z. s., IČO 65248929, Kaňk č. ev. 1, dne 22. 2. 2020 v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. s tím, že náklady spojené s využitím objektu (vodné, stočné a el. energie) bude uhrazena spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z. s.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 22.02.20


Usnesení č. 7/20 k ukončení VŘ na pronájem č. p. 378, ul. U Beránky, KH
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 24/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, bez vítěze výběrového řízení z důvodu nezájmu,

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/20 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č. p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 675 v k. ú. Malín, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17. 2. 2020 v 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.03.20


Usnesení č. 8/20 k záměru na výpůjčku části pozemku (KHnet.info)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p. č. 4122/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 05.02.20


Usnesení č. 9/20 k Podmínkám prodeje majetku Města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města s c h v á l i t
a) vyjmutí bodu 2) v čl. 5 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007,
b) vyjmutí odrážky s textem "doklad o zaplacení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 1.000 Kč" v bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007,
c) vyjmutí textu "Při zpětvzetí přihlášky se zaplacený poplatek za účast nevrací." v posledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007
d) vyjmutí bodu 2) v čl. 5 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
e) vyjmutí odrážky s textem "doklad o zaplacení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 1.000 Kč" v bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
f) vyjmutí textu "doklad o zaplacení poplatku 1000 Kč." v předposledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
g) vyjmutí textu "Při zpětvzetí přihlášky se zaplacený poplatek za účast nevrací." v posledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 10/20 k ukončení VŘ č. M 3/19 na prodej objektu veřejných toalet
Rada města s c h v a l u j e
zrušení výběrového řízení číslo M 3/19 na prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, z důvodu neschválení prodeje vítězi výběrového řízení Zastupitelstvem města.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 11/20 k prodloužení termínů plnění usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 357/14 ze dne 30. 4. 2014, č. 594/16 ze dne 13. 7. 2016, č. 580/18 ze dne 22. 8. 2018, č. 215/19 ze dne 13. 3. 2019, č. 952/19 ze dne 18. 12. 2019 a č. 954/19 ze dne 18. 12. 2019 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.01.20


Usnesení č. 12/20 k zah. popt. řízení "Rekonstrukce a sanace bytu Česká
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce a sanace bytu č. 1, Česká 242, Kutná Hora",
b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH,

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr., Bc. Silvia Doušová Mgr., Bc. Vít Šnajdr
2. Bc. Jitka Gregorová Jiří Přenosil
3. Pavel Procházka Jana Řeřábková
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 13/20 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 9. 12. 2019.


Usnesení č. 14/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 1 a uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 1 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 20.000 Kč na položku - Basketbalový klub Kutná Hora, z. s. - pořádání Final Four Českého poháru žen v basketbalu,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace na pořádání Final Four Českého poháru žen v basketbalu.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.20


Usnesení č. 15/20 k rekonstrukci objektu bývalé základní školy J. A. Komenského
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná" dle zprávy z hodnocení nabídek,
b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábradovice, 602 00 Brno, IČO: 03902447, za cenu díla 100.379.931 Kč bez DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. 1) a § 122 odstavce 3) zákona obdobně.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.03.20


Usnesení č. 16/20 k revitalizaci Vrchlice - jmenování hodnotící komise
Rada města I. s c h v a l u j e
hodnotící komisi pro VŘ vyhlášené na základě usnesení Rady města č. 749/19 na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci dotace v průběhu realizace akce Vrchlice v Kutné Hoře - Revitalizace a protipovodňová opatření ve složení:
členové náhradníci
Mgr. Silvie Doušová Mgr. Vít Šnajdr
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček DiS
Ing. Bodišová Andrea Milan Šesták Bc. DiS

II. u k l á d á
Odboru investic řádně zajistit ve spolupráci s Ing. Pavlínou Daňkovou regulérní průběh výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 17/20 Sankturinovský dům - dodatek smlouvy na DPS
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování dokumentace pro provádění stavby a vybavení interiéru, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Maslák a Partner, s.r.o., dne 23. 9. 2019, na zpracování dokumentace pro provedení stavby na akci Revitalizace Sankturinovského domu na provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly součástí zadání ve výběrovém řízení,

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy a následně provést dohled nad provedením projekčních prací.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.20


Usnesení č. 18/20 Pojmenování nových ulic v lokalitě "Třešňovka"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města p ř i d ě l i t
nové názvy ulic "Hrušňová" a "Broskvoňová" v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.01.20


Usnesení č. 19/20 k zápisu komice CR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 4. 12. 2019.


Usnesení č. 20/20 ke schválení výsledku VŘ na služby s názvem Procesní řízení
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Procesní řízení". Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka zhotovitele M. C. TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005,
b) s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem M. C. TRITON, spol. s r.o., IČO: 49622005, Evropská 846/176a, Praha 6, za nabídkovou cenu 464.640 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 8. ledna 2020

Nahoru