8. ledna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.ledna 2014

Usnesení č. 1/14 k pověření členky ZM užíváním státního závěsného znaku
Rada města I. p o v ě ř u j e
PhDr. Olgu Zubovou užíváním státního závěsného znaku České republiky.

II. j m e n u j e
PhDr. Olgu Zubovou, Kutná Hora do funkce členky komise cestovního ruchu rady města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.01.14


Usnesení č. 2/14 k realizaci projektu "meziobecní spolupráce"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o uzavření smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu "systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.1.2014 celkový počet pracovních úvazků na Městském úřadu v Kutné Hoře na 176.9.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 10.01.14


Usnesení č. 3/14 k prodeji pozemků společnosti OJGAR, s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků v k.ú. Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, Církvice u Kutné Hory, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a Kobylnice nad Doubravou uvedených v příloze o celkové výměře 301.445 m2 společnosti OJGAR s.r.o., se sídlem Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.01.14


Usnesení č. 4/14 k pověření odboru správy majetku
Rada města p o v ě ř u j e
od 9. 1. 2014 odbor správy majetku k rozhodování o souhlasu či nesouhlasu s přijetím další osoby do nájemcovy domácnosti ve smyslu ustanovení § 2272, odst. 2 NOZ č. 89/2012 Sb. s tím, že rada města je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 5/14 k uzavření dodatku č. 6 - Oblastní charita Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 611 Trebišovská ul., Kutná Hora ze dne 15.12.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkající se prodloužení termínu dokončení přístavby z 30.6.2012 do 30.6.2014 a prodloužení termínu splatnosti nájemného za období od 15.12.2006 do 31.12.2013 na 30.6.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 6/14 změny ceníku za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory
Rada města I. r u š í
Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory, který byl schválen usnesením RM č. 795/13 ze dne 9.10.2013, ke dni 15.1.2014

II. s c h v a l u j e
s účinností od 16.1.2014 upravený Ceník za pronájem interiérů a exteriérů Kutné Hory


Zrušeno usnesením RM č. 258/15 ze dne 18. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 7/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Janouškovy, Kutná Hora ve výši 95% z částky 7.041,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 8/14 k uzavření nájemních smluv - Jungmannovo nám. 321, Kutná Hora
Rada města I. r u š í
usnesení č. 983/13 ze dne 4.12.2013

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 26.3.2012 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zoroslavem Kunčákem,Bratislava ke dni 31.1.2014

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - části suterénu a části přízemí nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Janou Křivánkovou,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 120.000,- Kč, za účelem provozování Alternativní jídelny

c) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - I. patra a podkroví nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi, Bratislava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že první výpověď může pronajímatel dát nájemci po 1.4.2015, za roční nájemné ve výši 210.810,- Kč, za účelem provozování penzionu.

Zrušeno usnesením RM č. 44/14 ze dne 22. ledna 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 9/14 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 170/12 ze dne 7.3.2012

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení č. 106/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.01.14


Usnesení č. 10/14 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - F. Ducháček
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 23 m2, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Františkem Ducháčkem, Stará Paka, z důvodu vlastnictví garáže nacházející se na předmětné části pozemku, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s účinností od 1.2.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 11/14 k podnájmu pozemků - J. Vágner, Zdravá ryba, s.r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
s dalším podnájmem pozemku parc.č. 495/1 a části pozemků parc.č. 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice a pozemku parc.č. 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách společnosti Zdravá ryba, s.r.o., IČ: 02357313, se sídlem Erbenova 682, Benešov ke Smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. 43, Čáslav, Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, Průhonice, dne 9.7.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 12/14 k příspěvkovému programu - malé granty - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro I.čtvrtletí r. 2014 - podaných do 13.12.2013.


Usnesení č. 13/14 k příspěvkovému programu - malé granty - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
upravené rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 13.12.2013 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v I. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 14/14 k vydání změny č. 45 Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 45 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 22.01.14


Usnesení č. 15/14 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 9.12.2013Usnesení č. 16/14 k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v r.2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2013.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.01.14


Usnesení č. 17/14 k dopracování studie přestavby ZŠ J.A.Komenského na knihovnu
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním dopracovat studii přestavby ZŠ J. A. Komenského na knihovnu architektonickému studiu ARN, jmenovitě Ing. arch. Jiřímu Krejčíkovi za cenu 200.000,-Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Investičnímu odboru vypracovat, odsouhlasit a uzavřít smlouvu o dílo.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.01.14


Usnesení č. 18/14 k příspěvkovému programu - malé granty - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 8. 1. 2014.


Usnesení č. 19/14 k přísp. programu (granty)- rozdělení finanč.prostředků pro r. 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2014 dle upravené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 28.01.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 8. ledna 2014

Nahoru