8. ledna 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.ledna 2008

Usnesení č. 1/08 k rozpočtovému oatření OPKŠ č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 1 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek panu Kulhavému na "Michelin team Kutná Hora" z rozpočtových prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2008 určených na příspěvek panu Strakovi ve výši 70.000,- Kč dle bodu 1 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 1.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 2/08 k navýšení rozpočtu na rekonstrukci opěrné zdi Kouřimská
Rada města s c h v a l u j e
přesun prostředků investičního odboru z položky "podíly k dotacím" do položky "rekonstrukce opěrné zdi Kouřimská ulice" ve výši 830.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 3/08 k žádosti o poskytnutí příspěvku na kanal.přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 4/08 k poskytování příspěvků na kanalizační přípojky v roce 2007
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2007.


Usnesení č. 5/08 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 10.12.2007.


Usnesení č. 6/08 k prodeji pozemků v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. PK 388 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a části pozemku p.č. PK 390/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Burdovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 7/08 k prodeji p.č. 1930/2 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1930/2 v k.ú. Kutná Hora paní Manuele Pěgřímkové, Kutná Hora, panu Josefu Krištofovi, Kutná Hora a panu Josefu Kaislerovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 8/08 k prodeji části pozemku Na Sioně - p.Kovář
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3750 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Milanu Kovářovi, Kutná Hora za kupní cenu 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 9/08 k prodeji části pozemku v K.Hoře - p.Polívka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 857 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Polívkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 10/08 k prodeji pozemku v K.Hoře - p.Kotán
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2476/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Daliboru Kotánovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 11/08 ke směně nemovitostí v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou nemovitosti čp. 208 s pozemkem p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 a pozemku p.č. 2931/1 o výměře 9.712 m2 (se stavbou) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví firmy LITIS, a.s. Praha za pozemek dle PK p.č. 1928 o výměře 46.599 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora s tím, že rozdíl v ceně ve výši 7.300.000,- Kč bude firmou LITIS, a.s. Praha doplacen.

Zrušeno usnesením RM č. 421/08 ze dne 6.5.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 12/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV a VN pro p.p.č. 2126/1) na pozemku p.č. 3849 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplick á 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 13/08 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
1. s prodloužením předložených termínů usnesení RM dle důvodové zprávy.
2. se zrušením usnesení RM č. 956/03 ze dne 24.9.2003, usn.č. 846/05 ze
dne 3.10.2005 a usn.č. 881/07 ze dne 9.10.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 14/08 k návrhu termínu jednání ZM v roce 2008
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 15/08 k zápůjčce preghausu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku preghausu Vlašského dvora pro Oblastní charitu Kutná Hora na dobu od 3. do 7. března 2008 za účelem pořádání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.01.08


Usnesení č. 16/08 k návrhu konzultanta městské kroniky
Rada města j m e n u j e
pana PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 17/08 k vedení městské kroniky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2008 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 18/08 k zajištění fotokroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2008 s panem Jaromírem Procházkou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 19/08 ke mzdovým návrhům
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na úpravu příplatků k platu ředitelům PO škol a školských zařízení, platové zařazení ředitelek mateřských škol a školních jídelem v souladu s "vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných M ěstem Kutná Hora od 1.1.2007" s účinností od 9.1.2008.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 20/08 k jednání dozorčí rady
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.
zápis č. 7 z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 10. prosince 2007.


Usnesení č. 21/08 k příspěvku na vodovodní přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu vodovodní přípojky k jednomu domu žadatelům dle předloženého seznamu v městské části Neškaredice. Příspěvek bude hrazen z kapitoly kanalizační přípojky.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 22/08 k vyhlášení VŘ SN 1/08 - pronájem nebyt.prostorů Sedlecká 652
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 1/08 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 652 Sedlecká ul. v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámění o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3. března 2008 v 11:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.03.08


Usnesení č. 23/08 k uzavření smlouvy o výpůjčce - TJ Viktoria Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce kabin stojících na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Kutná Hora Sedlec mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Viktoria Sedlec na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany s účinností od 1.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 24/08 k žádosti o souhlas s umístěním sídla
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla obecně prospěšné společnosti Česká krajina v čp. 170,ul. Šultysova, Kutná Hora, v bytě , jehož společnými nájemci jsou manželé Dalibor a Běla Dostálovi.

Zrušeno usnesením č. 391/08 ze dne 22.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 25/08 ke slevě nájemného (man. Jílkovi)
Rada města s o u h l a s í
se slevou z nájemného manželům Romanu a Ireně Jílkovým, Kutná Hora, ve smyslu ustanovení § 698, odst. 1 Obč. zákoníku, pro závadu v bytě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Výše slevy bude 37,2 % s účinností od 1.1.2008 až do odst ranění závady ze strany pronajímatele.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 26/08 k odprodeji byt.jednotek v 2. vlně privatizace - Mazákova 168-9
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 168 a 169 ul. Mazákova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/88 a 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007.
1) byt. jednotka č.168/1, pí Karolína Dubská, kupní cena ve výši 254.793,- Kč
2) byt. jednotka č.168/4, p. Rudolf Ryšán, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
3) byt. jednotka č.168/5, manželé Pavel a Soňa Kučerovi, kupní cena ve výši 149.964 ,- Kč
4) byt. jednotka č.168/6, manželé Jan a Dana Molnárovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
5) byt. jednotka č.168/7, manželé Alena a Miroslav Rumpliovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
6) byt .jednotka č.168/8, p. MUDr. Jiří Semík, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
7) byt. jednotka č. 168/9, manželé Dušan a Vlasta Papajovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
8) byt. jednotka č.168/10, manželé Josef a Margita Beranovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
9) byt. jednotka č.168/11, p. Zdeněk Müller, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
10) byt. jednotka č.168/12, manželé Alena a Zdeněk Obergriesrovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
11) byt. jednotka č.168/13, manželé Josef a Jana Šlejmarovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
12) byt. jednotka č.168/14, pí Věra Růžičková, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
13) byt. jednotka č.168/15, pí Ilona Vajdiaková, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
14) byt. jednotka č.168/16, p. Vratislav Vaníček, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
15) byt. jednotka č.168/17, pí Hana Konečná, kupní cena ve výši 149.964,- Kč 16) byt .jednotka č.168/18, manželé Milan a Ivana Brázdovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
17) byt. jednotka č.168/19, manželé Kamil a Věra Jonákovi, kupní cena ve výši 261.012,- Kč
18) byt. jednotka č.168/20, pí Liběna Patáková, kupní cena ve výši 149.964,- Kč
19) byt. jednotka č.168/21, manželé Václav a Jindřiška Mrvíkovi, kupní cena ve výši 283.270,- Kč
20) byt. jednotka č.168/22, p. Miloslav Skoumal, kupní cena ve výši 258.049,- Kč
21) byt. jednotka č.168/23, manželé Marcela a Alois Vohničtí, kupní cena ve výši 148.293,- Kč
22) byt. jednotka č.168/24, manželé Bohuslav a Hana Bochníčkovi, kupní cena ve výši 280.086,- Kč
23) byt. jednotka č.169/1, pí Alžběta Mézlová, kupní cena ve výši 223.569,- Kč
24) byt. jednotka č.169/2, p. Jiří Pospíšil, kupní cena ve výši 120.611,- Kč
25) byt. jednotka č.169/3, pí Ivana Nováková, kupní cena ve výši 209.830,- Kč
26) byt. jednotka č.169/4, JUDr. Lenka Vítková, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
27) byt. jednotka č.169/5, pí Marie Boušková, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
28) byt. jednotka č.169/6, manželé Stanislav a Jitka Novotní, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
29) byt. jednotka č.169/7, manželé Tomáš a Jana Fritscherovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
30) byt .jednotka č.169/8, pí Miluše Boudová, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
31) byt. jednotka č.169/9, manželé Václav a Lenka Raszkovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
32) byt. jednotka č.169/10, manželé Miroslav a Iveta Písaříkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
33) byt. jednotka č.169/11, manželé Miroslav a Marta Kratochvílovi, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
34) byt. jednotka č.169/12, manželé Václav a Hana Vinduškovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
35) byt. jednotka č.169/13, manželé Ivana a Bohumil Zahradníkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
36) byt. jednotka č.169/14, manželé Antonín a Věra Šteflovi, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
37) byt. jednotka č.169/15, manželé Libor a Jana Pechanovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
38) byt. jednotka č.169/16, manželé Bohuslav a Janka Filovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
39) byt. jednotka č.169/17, p. Miloslav Švancara, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
40) byt .jednotka č.169/18, manželé Vítězslav a Jiřina Vašíčkovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
41) byt. jednotka č.169/19, manželé Miroslav a Marie Štípkovi, kupní cena ve výši 229.075,- Kč
42) byt. jednotka č.169/20, pí Petra Hervertová, kupní cena ve výši 123.500,- Kč
43) byt. jednotka č.169/21, manželé Michal a Pavla Tivodarovi, kupní cena ve výši 214.951,- Kč
44) byt. jednotka č.169/22, pí Jarmila Hendrychová, kupní cena ve výši 226.453,- Kč
45) byt. jednotka č.169/23, manželé Olga a Jaroslav Vančurovi, kupní cena ve výši 122.124,- Kč
46) byt. jednotka č.169/24, pí MUDr. Marcela Vašková, kupní cena ve výši 212.511,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 27/08 k odprodeji b.j. č. 6 - Kouřimská 335
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
1. nesouhlasit s prodejem bytové jednotky č. 6 v domě čp. 335, ul.
Kouřimská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a
pozemků parc. č. 687 a p.č. 686 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení
vlastníka" ze dne 30.4.1997 paní Daniele Železné,
Kutná Hora za kupní cenu ve výši 743.274,-- Kč stanovenou dle
výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.

2. souhlasit s tím, že bude pí Daniele Železné vrácena kauce ve výši
20.000,-- Kč na odprodej bytové jednotky č. 6

.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 28/08 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Kamenná kašna
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce vnitřních prostorů Kamenné kašny
v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná
Hora a panem Andrejem Némethem, Kutná Hora, na
dobu určitou od 2.1.2008 do 31.1.2008.

b) s vyvěšením záměru o výpůjčce vnitřních prostorů Kamenné kašny v Kutné
Hoře dle žádosti pana Andreje Németha.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č. 29/08 k návrhu na slevu z nájemného
Rada města n e s o u h l a s í
se slevou z nájemného paní MUDr. Lubě Strouhové, Kutná Hora, ve smyslu ustanovení § 698, odst.1, Obč.zákoníku, pro závadu v bytě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 30/08 k záměru na pronájem prostor na poliklinice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem místnosti nacházející se v 1. patře budovy polikliniky, v ul. Kouřimská 915, Kutná Hora, označené na předloženém snímku pod č. 30.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č. 31/08 k záměru na pronájem prostor na poliklinice
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů nacházejících se v budově polikliniky, v ul. Kouřimská 915, Kutná Hora, dle předložených snímků.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.01.08


Usnesení č. 32/08 k rozpočtové příloze na r.2008
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2008 jako dodatek č. 27 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb uzavřené se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 33/08 k VŘ na PD na zřízení a provoz sběrného dvora
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace na zřízení a provoz sběrného dvora s firmou GEOtest Brno, a.s., Šmanova 112, 659 01 Brno, jejíž nabídka byla vyhodnocena v předchozím výběrovém řízení jako nejvýhodnější.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
zrušit výsledky předchozího výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na zřízení a provoz sběrného dvora, která měla obsahovat i demolici a odstranění komína bývalé mazutové kotelny.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.08


Usnesení č. 34/08 k pojmenování ulic v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přidělit následující nové názvy ulicím v městské části Malín s lokalizací dle předložené mapy :
Kadalínova, Ke Kameni, K Malínskému mostu, Koldova, Kostelní, K Sokolovně, Křenová, Ledrova, Mincovní, Na Hyvli, Na Obci, Na Plácku, Pod Celbou, Pod Hradbami, Pod Kostelem, Pod Mejtem, Pod Školou, Slavníkovská, Soběslavova, Sv. Vojtěcha, U Beránky, U Pom níku, V Břízách, Za Biřictvím, Za Brodkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.01.08


Usnesení č. 35/08 k zápisům ze zasedání dozorčí rady
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
a) zápis č. 06/07 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 15. října 2007
b) zápis č. 07/07 z mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 12. listopadu 2007
c) zápis č. 08/07 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 26. listopadu 2007


Usnesení č. 36/08 k návrhu MP Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
1. účast Města Kutná Hora na "Krajském programu prevence kriminality pro
rok 2007 - 2008" a použití rezervy z rozpočtu městské policie na
realizaci navržených projektů.
2. spoluúčast obce na realizaci projektů ve výši min. 20% celkových a
skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt.
Zodpovídá : I.Šalátek,Bc.Mareček,DiS.      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 37/08 k odměně za výkon reagionálních funkcí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přiznání odměny z rozpočtu Středočeského kraje pro Mgr. Gabrielu Jarkulišovou, ředitelku Městské knihovny Kutná Hora, za výkon regionálních funkcí pověřené knihovny.


Usnesení č. 38/08 k VŘ na prodej areálu Kouřimská brána
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a 311/1 o celkové výměře 2.992 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti HILLDANE Capital, a.s. se sídlem Vilsnická 150, Děčín za kupní cenu celkem 11.560.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.01.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 8. ledna 2008

Nahoru