8. dubna 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.dubna 2020

Usnesení č. 226/20 k programu Rady města 25. 3. 2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 8. 4. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Ivo Šance a Bc. Štěpána Drtinu.
Usnesení č. 227/20 k zápisu z jednání Osadního výboru Malín
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 5. 03. 2020


Usnesení č. 228/20 k zápisu z jednání Komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 5. 3. 2020.


Usnesení č. 229/20 ke svěření pravomocí Rady v případě neusnášeníschopnosti
Rada města s v ě ř u j e
rozhodování ve všech záležitostech, které spadají do tzv. zbytkové pravomoci rady dle § 102 odst. 3 z. o obcích Městskému úřadu Kutná Hora v případě, že Rada města nebude usnášeníschopná po dobu delší než 14 dnů.


Usnesení č. 230/20 k rozpočtovému opatření KT č. 1 - 2
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1, kterými dochází k navýšení investiční položky - připojení k síti MVČR (§6171, položka 6121) a snížení rozpočtové rezervy ve výši 380.000 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2, kterými dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční položce - Sbor dobrovolných hasičů - nákup stanu (§ 5512, položka 6129) a snížení rozpočtové rezervy výši 100.128 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 13.04.20


Usnesení č. 231/20 k výsledku VZMR - rekonstrukce bytu ul. Školní 401
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Stavební úpravy 2 bytových jednotek a stoupaček domu, Školní 401, Kutná Hora" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 23. 3. 2020,
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: STAVONEL, spol. s r.o., Komenského náměstí 39/19, 284 01 Kutná Hora, IČO: 25737082 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 23. 3. 2020 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem STAVONEL, spol. s r.o., Komenského náměstí 39/19, 284 01 Kutná Hora, IČO: 25737082 za cenu díla 3.749.258,44 Kč bez DPH, pokud předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona obdobně.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 232/20 k záměru uzavřít dodatek k NS - pí Dražanová
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2006 o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 34, ul. Barborská, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Jaroslavou Dražanovou, IČO 49540009, bytem , Kutná Hora jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za rok 2020 o jednu dvanáctinu ročního nájemného z důvodu opravy pronajatých prostor.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.05.20


Usnesení č. 233/20 k uzavření smlouvy na výpůjčku pozemku (Olympia)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. 3957/46 v k. ú. Kutná Hora o výměře 768 m2 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Olympia Spartan Training Kutná Hora, z. s., IČO: 07919794, se sídlem Tyršova 1005, Kutná Hora, jako vypůjčitelem s účinností od 1. 5. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem sportovní činnosti.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 234/20 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku (ŘSD)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 1840 v k. ú. Nové Dvory u Kutné Hory o výměře 405 m2 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem realizace stavby "1/2 Nové Dvory most ec. č. 2-016".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 235/20 k pronájmu nebytových prostor - Vítězná č.p. 443, K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - 3 místností v přízemí budovy č. p. 443, Vítězná ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p. č. 761/37 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora, jako pronajímatelem a spolkem Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, IČO 61924261, se sídlem Miskovice 30, jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 12.546 Kč a paušál za služby spojené s užíváním prostor ve výši 17.454 Kč
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 236/20 k výsledku VZMR - odvlhčení Zimního stadionu KH
Rada města r u š í
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora". Důvodem je, že do termínu ukončení výběrového řízení nebyla doručena žádná nabídka.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.04.20


Usnesení č. 237/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pekárková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 233 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 13.05.20


Usnesení č. 238/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p.Plesník)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 967 o výměře 114 m2 (dle geometrického plánu č. 4073-245/2019 pozemek p. č. 967/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, panu Otakaru Plesníkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 81.825 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 239/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šafránková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 892/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 3925 95/2018 pozemek p. č. 892/62), v k. ú. Kutná Hora, paní Martině Šafránkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 35.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 240/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (pí Macková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 610 o výměře cca 28 m2 v k. ú. Kaňk paní Evě Mackové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 241/20 ke zřízení VB ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. KH, Kaňk, Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6017477 Kutná Hora, Karlov, ppč. 4134/2 - el. přípojka nn) na pozemku p. č. 3682/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,
b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025171 Kutná Hora, Husova, čp. 144/16 - knn) na pozemku p. č. 3883/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,
c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025642 Kutná Hora, V Lipkách, č. parc. 3316 - kab. svod, knn) na pozemcích p. č. 3695 a p. č. 3694/1, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,
d) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026069/1 Kutná Hora, Žižkov, ppč. 3918/4 -knn) na pozemcích p. č. 3900, 3902/1, 3915 a 3917, vše v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a za umístění pilíře 761,45 Kč, vše bez DPH,
e) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6025822/VB01 Kutná Hora, Kaňk, č. parc. 511/1,2 - knn) na pozemcích p. č. 644 v k. ú. Kaňk a p. č. 805/93 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm a 23 Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 242/20 k vyhodnocení VŘ č. M1/ 20 (prodej pozemku v k.ú. Kutné Hoře)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 2169/1 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví paní Lenky Lapáčkové, Kutná Hora, pana Dušana Lapáčka, Kutná Hora a pana Martina Hladiše, Kutná Hora (každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3) za celkovou kupní cenu ve výši 53 375 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 243/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10 a uzavření VPS
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - přesun prostředků z položky - neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 10 000 Kč na položku - Olympia Spartan Training KH, z. s. na pořízení lezecké překážky,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Olympia Spartan Training Kutná Hora, z. s. na pořízení lezecké překážky.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 08.05.20


Usnesení č. 244/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 11
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 35.020 Kč o neinvestiční prostředky od příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, které škola vrací jako nevyčerpané prostředky z dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006170 Šablony I pro MŠ Kutná Hora, Benešova 149 na účet města a současně město převádí tyto prostředky na účet MŠMT.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková      Termín : 19.05.20


Usnesení č. 245/20 k dohodě o provedení práce ředitelek škol
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dohody o provedení práce v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora s ředitelkou školy paní MgA. Kateřinou Fillovou na zajištění činností spojených s čerpáním prostředků Šablon II pro ZUŠ Kutná Hora registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012157,
b) uzavření dohody o provedení práce v příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora s ředitelkou školy paní Pavlou Berkovou na zajištění činností spojených s čerpáním prostředků Šablon II pro Mateřské školy Kutná Hora registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013631.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.20


Usnesení č. 246/20 k rozpočtovému opatření ORR a ÚP č. 1
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ORR a ÚP č. 1 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu "Zpracování Územního plánu Kutná Hora" ve výši 108.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 247/20 k nařízení Města Kutná Hora č. 2/2020 - Tržní řád
Rada města v y d á v á
Nařízení města Kutná Hora č. 2/2020, kterým se vydává "Tržní řád".
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Kotlář      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 248/20 k zápisu z jednání Komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 9. 3. 2020.


Usnesení č. 249/20 k zápisu z jednání Komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 7. zasedání komise dopravní ze dne 11. 3. 2020.


Usnesení č. 250/20 k informativní zprávě k materiálu 6/52 z 4. 3. 2020
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k uzavření Smlouvy o dílo na administraci dotace s názvem "Předcházení vzniku odpadů - nákup kompostérů" se společností MOLATRADE s.r.o., se sídlem Osek nad Bečvou 207.


Usnesení č. 251/20 k dohodě o zrušení Smlouvy na zajištění Sedlecké pouti 2020
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Dohody o zrušení Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020 s panem Josefem Tříškou, se sídlem Za Černým mostem 266, 198 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 09.04.20


Usnesení č. 252/20 k zápisu Dozorčí rady - Technické služby Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 01/20 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s. r. o., konaného dne 4. 2. 2020,

II. s c h v a l u j e odměny jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi za 4. čtvrtletí 2019 ve výši 100 %.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 253/20 k návrhu ke schválení Smlouvy o dílo - Molatrade s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o dílo na administraci dotace s názvem "Předcházení vzniku odpadů - nákup kompostérů" se společností MOLATRADE s.r.o., se sídlem Osek nad Bečvou 207.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 254/20 ke zrušení usnesení - Zimní stadion
Rada města r u š í
své usnesení č. 174/20 ze dne 4. 3. 2020.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.04.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 8. dubna 2020

Nahoru