8. dubna 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.dubna 2008

Usnesení č. 309/08 ke stížnosti obyvatel Dol.Žižkova
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou stížnost obyvatel Dolního Žižkova, evidovanou pod č. AUD/07/08
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 25.04.08


Usnesení č. 310/08 k venkovnímu osvětlení K.H.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Etna s.r.o. Praha, na zpracování "konceptu venkovního osvětlení Kutné Hory."
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 311/08 ke smlouvě o poskytování práv.služeb
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb advokátem JUDr. Karlem Novotným s účinností od 9.4.2008.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 09.04.08


Usnesení č. 312/08 k rozpočtovému opatření EO č.11
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření EO č. 11 přesun rozpočtových prostředků z položky Nemocnice likvidace ve výši 2.600.000,- Kč, na položku Connex linková doprava 350.000,- Kč a na položku počítače a programové vybavení 460.000,- a na položku rezerva 1.790.000,- dle dů vodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.04.08


Usnesení č. 313/08 k prodeji p.č.3530/4 K.H.- p.Dobrev
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3530/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 98 m2 panu Jaroslavu Dobrevovi,Vestec za kupní cenu 44.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 314/08 k věcnému břemeni v k.ú. K.Hora - pí Naidu
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. KN 3758/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.180 Václavské nám., p.č. 1 092 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 315/08 ke zřízení věcného břemene v k.ú. K.Hora (ul. Stará tiskárna)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. PK 530/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 2899/1 v k.ú. Kutná Hora, ul.Stará Tiskárna. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 316/08 k věcnému břemeni v k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.69 Kutná Hora - Kaňk. Věcné břemeno bu de zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 317/08 k věcnému břemeni v k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 736 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.145 Kutná Hora - Kaňk. Věcné břemeno b ude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 318/08 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1kV pro p.p.č. 3908/2, 3909/2, 3911/14, 3908/3,4, 3911/9) na pozemcích p.č. 671 (PK 935/1), 3900, 4491, 4507/3, 4507/2, 3785, 3903 v k.ú. Kutná Hora v majet ku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 319/08 ke zřízení věcného břemene plyn. přípojky (Hádkovi)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení plynovodní přípojky na části pozemku p.č. 270/1 a 270/8 ve vlastnictví Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka domu čp. 891 a pozemků p.č. 269/6, 269/10 a 269/7, vše v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 320/08 ke zřízení věcného břemene pro ČD - Telematika a.s.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 367/06 ze dne 19.4. 2006

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, provozování a údržby optické kabelové trasy (akce Kutná Hora, připojení MV na síť ČDT) na pozemcích p.č. 3735, 3740, 3739, 3742, 3730, 3672/1, 2560/6, 2560/2, 2556/245, 3657/2, 3738 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 815 v k.ú . Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch ČR Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 321/08 k odkoupení komunikace v Malíně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku dle GP č. 352-118/2007 p.č. 636/56 o výměře 1.492 m2 se stavbou komunikace v k.ú. Malín od pana Bohumíra Soukupa, za kupní cenu 1,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 322/08 k prodeji pozemku pod garáží (p.Zedník)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2476/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Zedníka, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.05.08


Usnesení č. 323/08 k vyhodnocení VŘ č.1/08 na prodej nemovitosti čp. 1, ul.Čáslavská
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 1/08 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora bez vybrání vítěze z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/08 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora za stejných jako ve výběrovém řízení č. M 1/08 a za vyvolávací cenu 25.300.000,-- Kč. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového říz ení je dne 30.6.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 324/08 ke zrušení a prodloužení termínů usnesení
Rada města I. r u š í
usnesení č. 255/08 ze dne 25.3.2008 (směna pozemků - manželé Egidy)

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle předložené zprávy (OSM).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.08


Usnesení č. 325/08 k zastupování města (Pospíšil x Beneš)
Rada města z m o c ň u j e
JUDr. Bedřicha Prokopa, advokáta se sídlem Husova 137, Kutná Hora k zastoupení Města Kutná Hora v řízení Okresním soudem v Kutné Hoře o určení vlastnického práva k nemovitostem proti žalobcům JUDr. Vladimíru Pospíšilovi a PhDr. Ivě Pospíšilové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 326/08 k předání varhan ZUŠ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
předání varhan IČ. 7-742.00/005 v účetní hodnotě 1.450.000,-- Kč do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora a doplnění inventarizačního seznamu příspěvkové organizace o tyto varhany ve smyslu čl. V bodu 2 zřizovací listiny příspě vkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.08


Usnesení č. 327/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro školství ze dne 17.3.2008.
b) zápis z poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 17.3.2008.
c) zápis ze 7. zasedání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 5.3.2008.


Usnesení č. 328/08 k rozpočtovým opatření
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 301/08 ze dne 25.3.2008

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.8 - přesun rozpočtových prostředků pro TJ Sparta - oddíl kuželek na částečné zajištění nákladů spojených s pořádáním nejvyšší soutěže v kuželkářském sportu - Mistrovství ČR 2008 v kategorii mužů, ve výši 50.000,- Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.9 - přesun rozpočtových prostředků pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na rekonstrukci havarijního stavu střechy ve výši 76.695,- Kč z rezervy rozpočtu, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.< BR>
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.04.08


Usnesení č. 329/08 k odvolání ředitelky ZŠ Kamenná stezka a ke konkurznímu řízení
Rada města I. o d v o l á v á
ředitelku Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Mgr. Lídu Jůnovou z funkce ředitelky školy z důvodu odchodu do důchodu ke dni 31.7.2008.

II. j m e n u j e
a) do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele,-ky příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, dle vyhl.č. 54/2005 Sb., §2, odst.3:
pana MVDr. Václava Vančuru, místostarostu
pana Mgr.Ondřeje Seiferta, vedoucího odboru památkové péče, kultury a školství
pana Mgr. Karla Ptáčka, ředitele ZŠ TGM Kutná Hora
jednoho člena určeného vedoucím odboru školství Krajského úřadu Stř.kraje
jednoho člena určeného z České školní inspekce
jednoho pedagogického pracovníka ZŠ K.Hora, Kamenná stezka 40 - určeného školou
jednoho člena školské rady ZŠ K.Hora, Kamenná stezka 40 - určeného školskou radou

b) v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., pana MVDr. Václava Vančuru
předsedou konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40

III. p o v ě ř u j e
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., §1, odst.2, výkonem funkce tajemníka komise konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Miladu Nechojdomovou.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.05.08


Usnesení č. 330/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 10-11
Rada města I. s c h v a u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 10 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "cesta Pod sv. Barborou - komunikace" o částku 405 000,- Kč na úkor položky "Vlašský dvůr malby - schodiště" a na úkor položky "posudky, dokumentace" dle d ůvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků u položky "obřadní síň Vlašský dvůr" o částku 95 000,- Kč na úkor položky "Novomlýnská branka s kapličkou" dle důvodové zprávy č. 2

I. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních

Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 331/08 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 332/08 k pořízení změny č. 19 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu č.
19 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č.
176/13 (pozemek ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území
Perštejnec.
b) určit v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.
Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení
změny č. 19 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 333/08 k finančnímu zajištěnímu nákupu nových parkovacích automatů
Rada města u k l á d á
Odboru investic MÚ
a) zajistit nákup nových parkovacích automatů z prostředků rezervy rady
města
b) uzavřít s firmou ELTODO smlouvu o dodávce parkovacích automatů.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 334/08 k zadávacímu řízení na Dodávka a montáž kogener.jednotky pro KH Tebis
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem: "Dodávka a montáž koge nerační jednotky pro KH Tebis Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhami vyjádřenými v procentech:
1. celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 10
2. přepočtená nabíd. cena v Kč včetně DPH na 1 KWel. výkonu zařízení -30
3. výše servisního poplatku v Kč za 1 MW vyrobené el. energie - 60

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Vladimír Gajdoš RNDr. Vladislav Slavíček
2. Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
3. Ing. František Tvrdík Ing. Martin Suchánek
4. Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
5. Zdeněk Dvořák Marie Matyášová

b) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 335/08 k zadávacímu řízení dvoutrubního rozvodu CZT a napojení lokality Lidka
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na st avební práce s názvem:
"Prodloužení dvoutrubního rozvodu tepla CZT a napojení novostaveb lokality Lidka"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Vladimír Gajdoš Zdeněk Dvořák
2. Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
3. Ing. František Tvrdík Ing. Martin Suchánek
4. Ing. Jiří Janál Michaela Špačková
5. Ing. Vlastimil Kapička Antonín Novák

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

c) s pověřením Ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.08


Usnesení č. 336/08 k zadání veřejné zakázky Teplovod CZT-dopojení objektu A (Bouwfonds)
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s §12 odst.(3) a dle §18 odst.(3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Prodloužení dvoutrubního rozvodu tepla CZT-dopojení objektu A (Bou wfonds) firmě. EVČ s.r.o. - Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 53002 Zelené předměstí - Pardubice za cenu 2.050.000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 337/08 k žádosti o dotaci (multifunkční sportoviště)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Multifunkční sportoviště Kutná Hora".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.05.08


Usnesení č. 338/08 k žádosti pana Radka Červeňáka
Rada města I r u š í
usnesení rady města č. 278/08 ze dne 25.3.2008 v bodě 1)

II. t r v á
na svém usnesení č. 278/08 ze dne 25. 3. 2008 v bodě 2) a 3), týkajícím se neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře panu Radku Červeňákovi, a dále podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany pana Radka Červeňáka k vyklizení a předání bytu do 31. 5. 2008.

III. s o u h l a s í
s uzavřením dohody o splácení dluhu dle žádosti pana Radka Červeňáka, Kutná Hora ze dne 28. 3. 2008.

IV. u k l á d á
odboru správy majetku předložit na jednání rady města dne 20.5.2008 informativní zprávu o stavu plnění dohody o splácení dluhu panem Radkem Červeňákem, uzavřené na základě jeho žádosti ze dne 28. 3. 2008.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 465/08 ze dne 20.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 339/08 k žádosti o výměnu bytu (Šimůnková, Karelová)
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi paní Gabrielou Šimůnkovou, Kutná Hora o velikosti 1+KK a paní Janou Karelovou, Kutná Hora o velikosti 3+1, a to následně:
a) s ukončením nájemní smlouvy s paní Gabrielou Šimůnkovou na byt č. 25 v
čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora ke dni 30. 4. 2008.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Janou Karelovou na byt č. 25 v čp.
647, ul. Benešova, Kutná Hora na dobu určitou - od 1.5.2008 do
28.2.2022.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 340/08 k vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru Benešova 638
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru v čp. 638 Benešova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.05.08


Usnesení č. 341/08 k uzavření smlouvy o výpůjčce - divadlo Příbram
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nádvoří Vlašského dvora a Preghausu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Divadlem A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram ve dnech 18.6. - 19.6.2008 za účelem pořádání divadelního přestavení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.06.08


Usnesení č. 342/08 k uzavření podnájemní smlouvy - Ilona Kučerová
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy pro sl. Alenu Rozkošnou dle žádosti paní Ilony Kučerové k nájemní smlouvě na nebytový prostor Benešova 632, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 343/08 k výpovědi z nájmu bytu
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu v Kutné Hoře nájemci paní Ireně Urbanové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vypl ývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 344/08 k žádosti Oblastní charity K.Hora
Rada města t r v á
na svém usnesení 198/08 ze dne 26.2.2008 týkajícím se nesouhlasu s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v čp. 611, Trebišovská ul. s Oblastní charitou Kutná Hora.

Zrušeno usneseneím RM č. 1013/08 dne 4.11.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 345/08 k ukončení záměru a vyhlášení VŘ (pronájem garáže)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 192/08 ze dne 26.2.2008.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 6/08 na pronájem garáže na pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora nacházející se ve dvoře domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového ř ízení je dne 12.5. 2008 v 16.00 hod.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.08


Usnesení č. 346/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Františka Mudru,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1 121,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní JUDr. Lenku Vítkovou,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 1 413,00 Kč.
c) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Václava Chudobu,
Kutná Hora ve výši 50 % z částky 34 751,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 347/08 k uzavření dohody s splácení dluhu - J. Janová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 50 227,00 Kč pro paní Janu Janovou, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 348/08 k vyhlášení VŘ na objekt čp. 379, Palackého nám.
Rada města I. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 5/08 na pronájem nebytového prostoru v čp. 379, Palackého nám., dvorního přístavku, parku nacházejícího se na pozemku p.č. 1290 a sklepních prostorů pod parkem

2) r o z h o d l a
dát výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 17. 11. 1993 mezi Milanem a Annou Doležálkovými a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.08


Usnesení č. 349/08 k uzavření NS na ubytovnu VHS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem ubytovny včetně movitého majetku v ul. Ku Ptáku čp. 908 mezi Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu neur čitou od 12.4.2008 za roční nájemné ve výši 200.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 350/08 ke 8 novým parkovacím místům v ul. 17. listopadu
Rada města n e s o u h l a s í
s návrhem komise pro revitalizaci sídliště Šipší na zřízení 8 nových parkovacích míst na veřejné zeleni za obytným domem čp. 108 v ulici 17. listopadu - parcela č. 785/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 351/08 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti PHILIP MORRIS ČR a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, za účelem uspořádání akce - letní party pro zaměstnance PHILIP MORRIS - dne 14.6.2008 v době od 08:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.06.08


Usnesení č. 352/08 k demolici komínu bývalé mazutové kotelny
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s demolicí komínu bývalé mazutové kotelny na pozemku p. č. 2529/2 v k.ú. Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na provedení demolice komínu bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře odstřelem a s tím souvisejících technických i organizačních opatření s firmou MITAL s.r.o., Žižkova 789, 533 04 Sezemice za čásku 980.000,-- Kč vč. DPH.

III. u k l á d á
Odboru správy majetku neprodleně zahájit přípravné práce pro urychlení demolice komínu bývalé mazutové kotelny z důvodu havarijního stavu hlavy komínu, výstražného osvětlení a signálních pruhů.

IV. s c h v a l u j e
předložený návrh (rozpočtové opatření) OSM č. 30/08, kterým se navyšuje výdajová položka bourání komínu o částku 380.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky bourání komínu ostatní - viz bod 1 předložené důvodové zrávy.

V. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě IV. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 353/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 28-29/30
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.28/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka Trebišovská 609 o hodnotu 56.100,-- Kč, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská - vybavení pokojů - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.29/08, kterým se navyšuje rozpočtová položka veřejné osvětlení Nad Lesem o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 354/08 k rozpočtovému opatření OSZ č. 1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 1 - přesun finančních prostředků ve výši 10.222,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví - navýšení neinvestiční dotace Oblastní charitě Kutná Hora, dle důvodové zprávy bod 1);

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 2 - přesun finančních prostředků ve výši 55.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí
a zdravotnictví - navýšení položky na úhradu za spotřebu plynu v prostorách Klubu důchodců Kutná Hora dle důvodové zprávy bod 2);

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření
OSZ č. 1 a OSZ č. 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 355/08 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 v roce 2008.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 356/08 k umístění prodejního automatu na mince
Rada města s o u h l a s í
s umístěním prodejního automatu na mince v průjezdu Vlašského dvora Průvodcovské službě Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 357/08 k nápisu pomníku TGM
Rada města p o v ě ř u j e
místostarostu MVDr. Václava Vančuru prověřením možností umístění nápisu na pomníku T.G. Masaryka.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 30.05.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 8. dubna 2008

Nahoru