8. června 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.června 2016

Usnesení č. 451/16 k pronájmu Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 28. června 2016 od 10:00 do 12:00 hodin pro prezentaci soutěžní kampaně Lepší škola s tím, že cena za využití prostor Rytířského sálu bude za poplatek 1.500,- Kč/ hod + DPH dle stanoveného ceníku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 452/16 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za r.2015
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2015.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2015, včetně připomínek dílčí inventarizační komise a vedoucího odboru investic.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 453/16 k účetní závěrce za r.2015 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora :
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka
PO Mateřské školy Kutná Hora
Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 454/16 k účetní závěrce za r.2015 zřízených příspěvkových organizací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:

. Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

. Městská knihovna Kutná Hora

. Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 řešící úhradu ztráty zřízené příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo ve výši 27.256,56,-Kč

II . u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.c)
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 455/16 k účetní závěrce za r.2015 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 456/16 k závěrečnému účtu za rok 2015
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I . s o u h l a s i t
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2015 s výhradou závěru
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2015

II. p ř i j m o u t
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, tedy ukládá tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů investičního, správy majetku a ekonomického trvale zajistit předání a převzetí do správy majetku a následné zaúčtování všech investičních položek, u nichž od data kolaudace a uvedení do provozu uplynula doba delší než jeden měsíc, avšak vždy v příslušném kalendářním roce kolaudace a uvedení do provozu.

III. v z í t n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2015 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 8. 6. 2016.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 457/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 30. 5. 2016

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22 v č.p. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Monikou Kunáškovou na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Romanou a Jakubem Littmanovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Miroslavou Rakovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 632, ul. Benešova 632 v Kutné Hoře s manželi Janou Novákovou Maksymovou a Petrem Novákem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v č.p. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Irynou Tučkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2016 - 30. 6. 2018
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Miluší a Milanem Šandovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2016 - 30. 6. 2018
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 458/16 k vyhodnočení VŘ č.SN 09/16 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 09/16 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 (80,02 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 3+1 (80,02 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Věrou Veselou, Kutná Hora za nájemné ve výši 3.647,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 09/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 459/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 10/16 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 10/16 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 (80,25 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 3+1 (80,25 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Radkou Barešovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 3.772,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 10/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 460/16 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/16 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 11/16 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 (133,86 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 3+1 (133,86 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Petrou Zítovou, Pardubice za nájemné ve výši 6.209,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 11/16.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 461/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul.Benešova č.p.402, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 1+kk (35,59 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 401, ul. Školní, Kutná Hora s paní Martou Polákovou dohodou ke dni 30. 6. 2016.
b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+kk (38,34 m2), v 1. podlaží domu č.p. 402, ul. Benešova, Kutná Hora s paní Martou Polákovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2016, za smluvní nájemné ve výši 589,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 462/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu - ul.Vojtěšská č.p.19
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 321/16 ze dne 27. 4. 2016.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+kk (38,50 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Oksanou Vertii, Luhansk (Ukrajina), za předpokladu splnění podmínek ust. § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky a stanovením nájemného ve výši 1.699,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 463/16 k uzavření Pravidel užívání předmětu výpůjčky - Dačického dům č.p.41
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Pravidel užívání předmětu výpůjčky v budově č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, IČ: 67672833, se sídlem Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora - Vnitřní Město, Kutná Hora a Univerzitou Pardubice, IČ: 00216275, se sídlem Studentská č.p. 95, Pardubice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 464/16 k uzavření smlouvy o využití sportoviště - Zimní stadion KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště Zimního stadionu Kutná Hora se zázemím, vše na pozemcích p.č. 3337/1, p.č. 3337/2, p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Okresní radou Asociace školních sportovních klubú ZŠ T.G.Masaryka, Jiráskovy sady 378, Kutná Hora, na akci "Městské hry 7. olympiády pro děti a mládež v Kutné Hoře od 17.6.2016 do 23.6.2016 za částku ve výši 2 110,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.06.16


Usnesení č. 465/16 k využití sportoviště - Areál Olympia KH
Rada města s c h v a l u j e
využití části pozemku p.č. 3957/44 v k.ú. Kutná Hora a dále nebytového prostoru (část vstupní chodby a první místnost vlevo bývalé ubytovny) budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/41 v k.ú. Kutná Hora v areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora pro Mgr. Pavla Jůnu, Kutná Hora - Karlov, v době konání sportovní akce "Městské hry 7. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře" od 16.6.2016 do 24.6.2016, za účelem prodeje drobného občerstvení a uložení chladícího zařízení s občerstvením, za částku ve výši 675,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.06.16


Usnesení č. 466/16 k využití sportoviště - Areál Olympia KH
Rada města s c h v a l u j e
využití části podloubí budovy tělocvičny v areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3957/43 v k.ú. Kutná Hora, pro pana Jana Lupečku, Kutná Hora, v době konání sportovní akce " Městské hry 7. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře" od 16.6.2016 do 24.6.2016, za účelem prodeje pražené kukuřice, za cenu ve výši 1,-- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 16.06.16


Usnesení č. 467/16 k zahájení poptáv.řízení "Rekonstrukce bytu č.3, Václavské nám.181"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 3, Václavské nám. 181"
b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 468/16 k prominutí sankce z prodlení - Průvodcovská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro společnost Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, ve výši 15.006,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 469/16 k využití Královské audienční síně - spol. ARC VŠPSV, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
využití Královské audienční síně v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora společností Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., IČ 270 72 622, se sídlem Barborská 52, Kutná Hora dne 27.6.2016 v době od 9.30 hod. do 10.30 hod. za účelem promoce absolventů školy s tím, že cena za využití prostor Královské audienční síně bude za poplatek 1.000,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 26.06.16


Usnesení č. 470/16 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1079 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1 m2, jehož součástí je propojovací chodba, mezi Městem Kutná Hora a paní Štěpánkou Snížkovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 552,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 471/16 k uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 23 k pojistné smlouvě č. 7720510710 uzavřené dne 10.9.2010 mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha a Městem Kutná Hora, týkajícího se upravení položky za pojištění movitých věcí - mobiliáře umístěného na naučných a cykloturistických stezkách.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 472/16 k vyhodnocení poptáv.řízení na nákup traktor.sekačky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"Nákup traktorové sekačky pro areál Olympia Kutná Hora".

II. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Miloslavem Šípalem, IČ: 69005931, se sídlem Tuřany 89, na nákup traktorové sekačky pro areál Olympia Kutná Hora, za částku 498.883,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 473/16 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.KH od ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3959/1 o výměře 1.169 m2, p.č. 4283/26 o výměře 2.782 m2, p.č. 4283/40 o výměře 282 m2, p.č. 4283/105 o výměře 481 m2 a p.č. 4283/106 o výměře 569 m2, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 474/16 k bezúplatnému převodu pozemků v kruhových křižovatkách v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3620-25/2015:
- p.č. 1461/5 (ostatní plocha, silnice) o výměře 89 m2, vzniklý sloučením parcel č. 1459/5, č. 1461/5, č. 1463/3, č. 3668/33,
- p.č. 3819/12 (ostatní plocha, silnice) o výměře 356 m2, vzniklý sloučením parcely č. 3819/12, dílu "d" parcely č. 3819/11 a dílu "e" parcely č. 3819/16,
- p.č. 3819/19 (ostatní plocha, silnice) o výměře 110 m2, vzniklý sloučením dílu "l" parcely č. 3819/4, dílu "k" parcely č. 3819/5 a dílu "j" parcely č. 3819/13,
- p.č. 3825/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/31 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/32 (ostatní plocha, silnice) o výměře 33 m2, oddělený z parcely č. 3825/16,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 475/16 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec u KH - p.Jursík
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 404/22 o výměře 17 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, panu Miloslavu Jursíkovi, Kutná Hora 3 za celkovou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 476/16 ke směně části pozemků v k.ú.Malín - man.Bubeníkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 414/1 (pod stavbou) o výměře 22 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 444 o výměře 12 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví manželů Luboše a Miroslavy Bubeníkových, Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany man. Bubeníkových ve výši 16.400,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 477/16 ke směně pozemků v k.ú.KH - lokalita Karlov
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit směnu části pozemku p.č. 4147/29 o výměře 11.624 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/85), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 184 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/27), část pozemku p.č. 4147/26 o výměře 681 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "c" pozemku p.č. 4147/83), část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 95 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "a" pozemku p.č. 4147/83) a dále za pozemky p.č. 3045 o výměře 711 m2, p.č. 4126/43 o výměře 87 m2, p.č. 4131/6 o výměře 767 m2, 4131/7 o výměře 20 m2, p.č. 4131/9 o výměře 56 m2, p.č. 4131/17 o výměře 3.721 m2, p.č. 4140/3 o výměře 2.190 m2, p.č. 4140/4 o výměře 402 m2, p.č. 4140/16 o výměře 762 m2, p.č. 4140/45 o výměře 254 m2, p.č. 4140/46 o výměře 386 m2, p.č. 4140/47 o výměře 1.252 m2, p.č. 4515/15 o výměře 21 m2, 4515/24 o výměře 11 m2 a p.č. 4515/25 o výměře 24 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Marcely Panochové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 478/16 ke směně lesních pozemků na Katlově - p.Vágner
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemek p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a část pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Červené Janovice, a dále část pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p.č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p.č. 733/27 o výměře 1.016 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16
Zrušeno usnesením RM č. 720/16 ze dne 7. 9. 2016. 
 
Usnesení č. 479/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Barákova+1" na pozemcích p.č. 3825/1, 3829/1, 3829/4, 3830, 3831/2, 3831/3, 3832, 3833, 3836/1, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 480/16 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 18. 5. 2016


Usnesení č. 481/16 k poskytnutí finan.prostředků z FRM KH
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančních prostředků ve výši 4 300,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení na rok 2016 panu Janu Skorkovi, 285 46 Úmonín tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodná zařízení na rok 2016 s panem Janem Skorkou, 285 46 Úmonín na částku 4 300,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 482/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2016 na akci "Restaurování výmalby interiéru hrobky III (Orclmeistrova)" na hřbitově u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora v celkové výši 300.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 483/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtu o částku 120.000,- Kč o přijatou dotaci od Zastupitelstva Středočeského kraje pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program GFJ 2016" ve výši 120.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 484/16 k žádosti o výjimku z vyhlášky
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství organizaci Okresní hospodářská komora Kutná Hora pro akci "Otevřené čtvrtky", a to v termínu od 9.6. do 1.10.2016 v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.06.16


Usnesení č. 485/16 k rozpočtovým opatřením OI č.23-24
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace školní" na investiční položku "Obnova Sankturinovského domu" ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) rozpočtové opatření OI č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace školní" na investiční položku "Neinvestiční výdaje" ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 486/16 ke sportovní hale Klimeška - výběr koordinátora BOZP a TDI
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "Koordinátor BOZP pro akci sportovní hala Klimeška" dle důvodové zprávy
b) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem "TDI pro akci sportovní hala Klimeška" dle důvodové zprávy
c) složení hodnotící komise:
člen náhradník
Ing. Viktora Josef Bc. Martin Starý
Ing. Janál Jiří Trávníček Jan Dis
Michaela Špačková RNDr. Dagmar Civišová CSc.

II. u k l á d á
Odboru investic řádně a organizačně zajistit průběh výše uvedeného výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 487/16 k protipovodňovému opatření toku Vrchlice a jejich přítocích
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování kompletní projektové dokumentace, která bude podkladem pro podání žádosti o dotaci, na akci "Protipovodňová opatření toku Vrchlice a jejích přítoků" s firmou Projektateliér Dlabáček, za cenu 112.530,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.09.16


Usnesení č. 488/16 k rozpočtovému opatření OI č.25
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky, "Komunikace Kaňk" - 2.816.970,- Kč, "Komunikace Kamenná stezka" - 1.000.000,- Kč a "Chodníky, přechody Masarykova ul." - 1.183.030,- Kč na investiční položku "Sportovní hala Klimeška" ve výši 5.000.000,- Kč a to do doby přijetí úvěru, kdy by se měli tyto prostředky na uvedené akce. Vrátit, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 489/16 k dotačnímu managementu po dobu udržitelnosti - Dačického dům
Rada města I. r u š í
usnesení č. 395/16 ze dne 11. května 2016.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon dotačního managementu během udržitelnosti projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, s PhDr. Ondřejem Hubáčkem za celkovou cenu 66.000,- Kč pro období 2/2016-2/2017 dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s PhDr. Ondřejem Hubáčkem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 490/16 k přijetí finan.podpory a návrh na uzavření sml. - ASEKOL
Rada města s o u h l a s í
s přijetím finanční podpory ve výši 40 000,- Kč z Fondu Asekol na vybudování zpevněných ploch stanovišť kontejnerů a s uzavřením předložené smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností ASEKOL a.s, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 491/16 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 23. 5. 2016.


Usnesení č. 492/16 k uzavření dodatku č.5 nájemní sml. - Český zahrádkář.svaz KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.5 nájemní smlouvy č. 11/2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, spočívajícím v povolení stavby montovaného dřevěného domku včetně osazení plastové jímky na části pozemku parc. č. 4335/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 493/16 k účetní závěrce, výroční zprávě a zápisu z DR Technických služeb KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) Účetní uzávěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2015.
b) Převedení vykázaného zisku společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2016 ve výši 194 640,29 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti ve prospěch nerozděleného zisku minulých let:
Nerozdělený zisk minulých let: 1 646 710,87 Kč
Navýšení nerozděleného zisku minulých let: 194 640,29 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po navýšení: 1 841 351,16 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2015 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

III. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2015 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 04/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 25.5.2016
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 494/16 k rozpočtovým opatřením INV - TO č.6/16-7/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 6/16, kterým dochází ke zřízení výdajové rozpočtové položky Komunikace-spoluúčast při opravě, a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky Komunikace - spoluúčast při rekonstrukci ve výši 1.000.000,--Kč
b) předložený návrh INV - TO č. 7/16, kterým dochází ke zřízení investiční výdajové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk ve výši 10.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - studie ve výši 10.000,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 495/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.9/16-12/16
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 9/16, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky PD Analýza rizik - Kaňk ve výši 42.302,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 42.302,--Kč

b) předložený návrh INV - TO č. 10/16, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Vybudování kontejnerových stanovišť ASEKOL ve výši ve výši 110.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 110.000,--Kč

c) předložený návrh INV - TO č. 11/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - VO opravy ve výši 408.074,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 408.074,--Kč

d) předložený návrh INV - TO č. 12/16, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Komunikace Zelená hora ve výši 249.193,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 249.193,--Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 496/16 k rozpočtovému opatření INV-TO č.8/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na RO - INV - TO č. 8/16, navýšení příjmů a výdajů na základě přijetí ekologické dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 710.000,--Kč na Sanaci odvalu dolu Kuntery Kaňk. Součástí návrhu je zároveň spoluúčast ve výši 149.100,-- Kč, což představuje neuznatelná daň z přidané hodnoty, která bude hrazena z položky Rezerva města, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 497/16 k žádosti o dotaci na obnovu stepních společenstev na vrchu Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na akci Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk z Operačního programu životního prostředí
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.06.16


Usnesení č. 498/16 ke smlouvě s potravinovou bankou Vysočina, z.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o čerpání potravinové pomoci v případě potřeby mezi Potravinovou bankou Vysočina, z. s. a městem Kutná Hora
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 499/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 o poskytnutí dotace na výkon činnosti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a §§ 63-65a zákona č.111/2016 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve výši 995.500 Kč na kalendářní rok 2016, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.6
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 500/16 k rozpočtovému opatření POL č.1-3
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 od Ministerstva vnitra na projekty "Kutná Hora - Asistent prevence kriminality" a "Kutná Hora - Šance" v celkové výši 323 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu zhodnocení osobního automobilu Škoda Octavia Combi, RZ 3SR8156 o 13 068,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.3 -, kterým dojde k zapojení pojistné náhrady za dopravní nehody ze dne 6. 2. 2016 ve výši 5 514,- Kč, dále dopravní nehody ze dne 6. 2. 2016 ve výši 16 196,- Kč a poškození služebního vozidla ze dne 19. 4. 2016 ve výši 905,- Kč do rozpočtu městské policie. Současně dojde k navýšení výdajové položky opravy a údržba dle důvodové zprávy č. 3.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Zahradníček,Mareček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 501/16 ke koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2016-2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit přijetí "Koncepce pracovní činnosti městské policie na rok 2016-2020".
Zodpovídá : Ing. Václav Mareček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 502/16 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2015, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 231 929,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 503/16 k rozpočtovému opatření OŽP č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 49.200,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 8. června 2016

Nahoru