8. června 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.června 2011

Usnesení č. 497/11 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy

II. r u š í
usnesení č. 309/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 498/11 k prodeji b.j. v čp. 322 ul. Benešova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit bod II. usnesení zastupitelstva města č. 224/10 ze dne 14.9.2010

b) souhlasit s prodejem bytových jednotek v domě čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře, včetně společných částí domu a podílů na části pozemku p.č.2479 (pozemek pod domem) v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 499/11 k pronájmu Sedlecké 670 (Křesťanské společenství)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Sborem Křesťanského společenství v Kutné Hoře, se sídlem Pod Valy 36, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 25.6.2011 za účelem pořádání koncertu soudobé křesťasnké hudby skupiny "Nalomená třtina" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.11


Usnesení č. 500/11 k pronájmu nádvoří pivovaru (Kolektiv A.M., o.s.)
Rada města s o u h l a s í
se stanovením nájemného ve výši 300,- Kč/den za pronájem nádvoří a bývalé stáčírny v areálu pivovaru v Kutné Hoře u nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na Dračkách 20, Praha 6 s tím, že spotřebované energie uhradí občanské sdružení Kolektiv A.M. 180. Nájemné bude vypočteno pouze za dny, kdy se bude konat festival.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.07.11


Usnesení č. 501/11 k jednostrannému zvýšení nájemného
Rada města s o u h l a s í
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., se zvýšením nájemného na částku rovnající se 50 % rozdílu mezi výší aktuálního nájemného a hodnotou cílového nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora od 1. 1. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.12


Usnesení č. 502/11 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Drahomíru Marusičovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2 989,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 400,00 Kč počínaje měsícem říjen 2011.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Libuši Venhodovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5.826,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem srpen 2011.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro manžele Havlíčkovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.060,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem červen 2011.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Ludmilu Richterovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.208,00 Kč bude uhrazena v měsíci červnu 2011 splátkou ve výši 3.208,00 Kč a dále měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2011 až do úplného zaplacení.

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Eriku Flaksovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 503/11 k vyvěšení záměru - Středočeský kraj
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru darovat Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha podstavec pod nádrž na kapalný kyslík, plechovovou garáž (sklad nad kotelnou), spojovací tunel, teplovod, parovod, plynovod, rozvod elektro, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, oplocení areálu nemocnice, parkoviště na pozemku p.č. 678/8 v k.ú. Kutná Hora, chodníky, pojízdné komunikace, rozvod vody, heliport a umělecká díla (socha před poliklinikou a plastika), vše umístěné v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 504/11 k ceníku za využití sportoviště na zimním stadionu
Rada města I. r u š í
ke dni 8.6.2011 ceník za sportovní plochu na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, platný od 15.5.2011

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportoviště - sportovní plochy na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194 včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora s účinností od 9.6. 2011.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 505/11 k uzavření smlouvy o využití sportoviště - TJ Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využívání sportoviště - sportovní plochy včetně nebytových prostorů v přízemí a prvním patře hlavní budovy v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sršni Kutná Hora, se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora na dobu neručitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku ve výši 26.377,- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 506/11 k ukončení VŘ č.9/11 a vyhlášení VŘ č.20/11 na prodej bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 9/11 na odprodej volného městského bytu č. 6 v domě čp. 918 ul. Růžová (včetně podílu na pozemcích par. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s doplněným vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 7.9.2011 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.09.11


Usnesení č. 507/11 k vyhodnocení VŘ SN 15/11 - Šultysova 167, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do výběrového řízení č. SN 15/11:
Na 1. místě se umístil: Michal Novotný, Kutná Hora
Na 2. místě se umístil: CIVIS, s.r.o. se sídlem Václavské nám. 251,Kutná Hora společně s paní Danou Kuželovou, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 167 Šultysova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 508/11 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostor - zimní stadion
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem jedné místnosti v přízemí nemovitosti č.p.194 Pobřežní, Kutná Hora (hlavní budova v areálu zimního stadionu)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.11


Usnesení č. 509/11 k bezplatnému využití parkoviště v Vl.dvora pro Int Veteran Rallye
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným poskytnutím 10 parkovacích míst na parkovišti u Vlašského dvora v sobotu 20.8.2011 od 09:00 do 23:00 hod firmě DEDEMAN, s.r.o., Husinecká 903/10,130 00 Praha 3, IČ: 28935390, pořadateli akce Int Veteran Rallye 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 510/11 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro dvě vozidla (RZ: 6S7 1834 a 9S8 4285) firmy Haccolti Invest s.r.o. se sídlem Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora, IČ: 24793060.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 511/11 k záměru na pronájem částí pozemků - H.Bílková
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 61 a 81 vše v k.ú. Malín o výměře cca 400 m2, paní Haně Bílkové, Kutná Hora, za účelem využití jako zahrádky.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 512/11 k závěrečnému účtu za rok 2010
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2010 bez výhrad

b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2010 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu

c) souhlasit s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací a obchodní společnosti

d) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 14 - úhrada ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 698.040 Kč a dotace na vyrovnání ztráty společnosti Průvodcovská služba ve výši 232.490 Kč. Uvedené ztráty budou kryty navýšením transferů od obcí na dojíždějící žáky v roce 2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 513/11 k prodeji pozemků v k.ú.Sedlec u Kutné Hory - pí Krčíková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 805/193, p.č. 805/185 a p.č. 794/3 o celkové výměře 283 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Evě Krčíkové,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 514/11 k zásadám stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí
Rada města s c h v a l u j e
předložené změny Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Kutná Hora - věcná břemena.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 515/11 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Přivaděč ÚV Trojice - ČKD - Čáslav, II. etapa" (vodovodní přivaděč DN 300) na pozemcích p.č. 4206/8, p.č. 4206/5, p.č. 4206/6 (PK 2110/1), p.č. 4188 (PK 2105/1), p.č. 4193/1 (PK 2101, PK 2100, PK 2093, část PK 2094), p.č. 4201/2 (část PK 2094), vše v k.ú. Kutná Hora a na pozemku p.č. dle PK 484 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11
Zrušeno usnesením RM č. 892/16 ze dne 2. 11. 2016.

Usnesení č. 516/11 ke zřízení věcného břemene - VHS Vrchlice-Maleč
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace na parc. č. 4819/1" (uložení vodovodního a kanalizačního potrubí) na pozemcích p.č. 4819/1 a p.č. 3998/10 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 517/11 k restaurování památníku 40.výročí panování Františka Josefa I.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování památníku 40. výročí panování Františka Josefa I." před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře s BcA. Martinem Kulhánkem, 280 02 Kolín v celkové výši 69.600,- bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.11


Usnesení č. 518/11 ke jmenování člena školské rady ZŠ Jana Palacha, KH
Rada města j m e n u j e
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §167, odst.2) ("Školský zákon")
paní Věru Kestřánkovou členkou školské rady Základní školy Kutná Hora,
Jana Palacha 166 s účinností od 1.7.2011.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 519/11 ke schválení odměn ředitelům škol
Rada města s c h v a l u j e
odměny za vykonanou práci, které náleží na základě uzavřených dohod o provedení práce řediteli Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166, panu Mgr. Miroslavu Roudnému a ředitelce Mateřské školy Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, paní Zdeňce Slavíčkové s účinností od 9.6.2011 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.11


Usnesení č. 520/11 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu konaného dne 30.5.2011.


Usnesení č. 521/11 k rozpočtovým opatřením OPKŠ č.13-17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 13 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 427.000 Kč dle důvodové zprávy
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - Nákup knihovního fondu a technického zařízení umožňující zpřístupnění knihovního fondu nevidomým a slabozrakým uživatelům MěK v Kutné Hoře, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8.000,- Kč dle důvodové zprávy.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - 5. ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 9.000,- Kč dle důvodové zprávy.
d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 16 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na realizaci projektu "Ten verš si tiše říkám - krajský festival uměleckého přednesu", navýšení příjmů a výdajů ve výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy.
e) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 - převod dotace MK CR Galerii F. Jeneweina v Kutné Hoře na celoroční výstavní činnost GFJ, navýšení příjmů a výdajů ve výši 280.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 13 - 17.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 522/11 ke schválení mimořádných odměn ředitelů škol
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům těchto škol a školských zařízení:
MŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Jana Procházková
ZŠ TGM Kutná Hora, p.řed. Mgr. Karel Ptáček
ZŠ Kremnická, pí řed. PaedDr. Alena Kotrbová
ZUŠ Kutná Hora, pí řed. Mgr. Marie Ptáčková

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.06.11


Usnesení č. 523/11 k žádosti o zápůjčku znaku města KOMPAKT
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti Kompakt spol. s r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 524/11 k žádosti o souhlas s umístěním znaku Města Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou znaku města Kutná Hora oddílu házené TJ SPARTA Kutná Hora na 2 ks plakátů turnaje mladších žáků.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 525/11 k rozpočtovému opatření INV č.13 - sokolovna Malín
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Propojení ZS - plavecký stadion" na položku "Sokolovna Malín" ve výši 68.700,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 526/11 k rozpočtovým opatřením INV č.14 a 15
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Azylový dům pro matky s dětmi" ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Centrum sociálních služeb" ve výši 96.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 527/11 ke smlouvě se Středočeským krajem - výstavba kruh.křižovatky
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů pro společný postup při zadávacím řízení a výstavbě akce "II/126 Kutná Hora kruhová křižovatka Karlov.

II. u k l á d á
Odboru investic neprodleně zahájit VŘ na zpracovatele projektové dokumentace na tuto akci s tím ,že hodnotící komise pro VŘ bude pracovat ve složení:
Ing. Franc Jiří náhradník Karel Koubský
Ing. Janál Jiří Ing. arch. Kremla Martin
Ing. Jaromír Ďoubal Ing. Dana Ladrová

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 528/11 k rozpočtovému opatření OSZ č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových výdajů Odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 96.000,- Kč, na zpracování žádosti "Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučené romské lokalitě Kutná Hora" do programu Operační program Lidské zdoje a zaměstnanost (výzva č. 55), Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Toto navýšení bude hrazeno z rezervy vedení města Kutná Hora, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 529/11 k záměru prevence kriminality
Rada města s o u h l a s í
s účastí Města Kutná Hora v projektu "Asistent prevence kriminality".
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.06.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 8. června 2011

Nahoru