8. června 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.června 2010

Usnesení č. 487/10 k rozpočtovému opatření kanceláře tajemníka č.7/10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "mezinárodní vztahy - cestovné" ve výši 21.580 Kč na položku "mezinárodní vztahy nákup materiálu" ve výši 20.000 Kč a položku " vrácená platba za rok 2009 Kooperativě" ve výši 1.580 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Hnátková      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 488/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM ze dne 26. května 2010.

b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 24.5.2010

c) zápis z 22. zasedání komise životního prostředí ze dne 24.5. 2010

d) zápisy z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 21.4.2010 a 26.4.2010
Usnesení č. 489/10 k poskytnutí příspěvku
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti MLaR
s poskytnutím příspěvku ve výši 70.000,-- Kč na přípravu české reprezentantky Martiny Drahovzalové z rozpočtu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 490/10 k rozpočtovému opatření KT č.8
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "programové vybavení" ve výši 211.010 Kč na položku "opravy a udržování" ve výši 200.000 Kč a položku "nájemné noteboo ku pro ŽÚ" ve výši 11.010 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 491/10 k závěrečnému účtu za rok 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2009 bez výhrad
b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2009 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu
c) souhlasit s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 492/10 k rozpočtovému opatření EO č.12-13
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 12 - navýšení transfery pro Město Kolín na úhradu výdajů Záchytné stanice Kolín ve výši 42.000 Kč. Toto navýšení bude kryto navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající n a děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy 1

b)předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13 - navýšení příjmů z pojistného plnění za škodu na majetku Města Kutná Hora ve výši 113 160 Kč. Současně dojde k navýšení výdajů na zakoupení 8 ks hasičských přileb pro Dobrovolný hasičský sbor v Malíně a v Poličanech ve výši 70.000 Kč a navýšení výdajové položky oprav a udržování o 43.160 Kč dle důvodové zprávy 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 493/10 k investičnímu záměru - zahájení VŘ
Rada města I. u k l á d á
ekonomickému odboru zrušit "poptávkové řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu /mimo rámec zákona/" na "investiční úvěr na vybudování fotovoltaického zdroje 170 kWp v limitní výši 16 mil Kč"

II. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Invest iční úvěr na soubor investičních akcí v limitní výši 32 mil. Kč s celkovou dobou splatnosti 6 let"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími kriterii a jejich váhami v procentech:
1.celková nabídková cena 80%
2.požadované zajištění 20%

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Jiří Janál Antonín Novák
3. Ing. Richard Zahradníček Ing. Lenka Kotenová
4. Ing. Monika Bulánková Ing. Lenka Kotenová
5. Marcela Syrová Ing. Josef Bárta

b) se zasláním písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům
c) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.

Zodpovídá : Šalátek,Zahradníček,Bárta      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 494/10 k záměru na prodej pozemku na Kaňku (p.Tvaroha)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 619/4 o výměře 1 m2 v kat. území Kaňk panu Miroslavu Tvarohovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 495/10 k záměru na prodej části pozemku - Obec Opatovice I.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 597 o výměře 131 m2 v kat. území Opatovice I Obci Opatovice I se sídlem Opatovice I, čp. 35, Čáslav 286 01.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 496/10 k bezúplatnému převodu části pozemku v KH (KŘ Policie)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 3765 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi ČR - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav, 156 00.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 497/10 k záměru na prodej pozemku v KH (man.Soukupovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej celého nebo části pozemku p.č. 1815/10 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bohumíru a Haně Soukupovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 498/10 ke směně pozemků v KH (pí Karelová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou části pozemku p.č. 4819/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku paní Radky Karelové, Kutná Hora za část pozemku p.č. 4000/5 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 772/10 dne 21.09.2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 499/10 k prodeji pozemku v KH (Ing.Karla)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi, Poděbrady, 290 01.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 500/10 k prodeji pozemku v Malíně (pí Timoracká)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 74/5 o výměře 167 m2 v k.ú. Malín paní Jarmile Timoracké, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 501/10 k záměru na prodej pozemku v Opatovicích (p.Peroutka)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1169 o výměře 7.338 m2 v k.ú. Opatovice I dle žádosti Ing. Stanislava Peroutky, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 502/10 k prodeji pozemku v KH (ČEZ Distribuce)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 503/10 k záměru na prodej pozemku v KH (pí Nováčková)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3404/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ludmily Nováčkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 504/10 k odkoupení nemovitostí v KH od LITIS a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením budovy čp. 208 ležící na parcele p.č. 2930/2 v k.ú. Kutná Hora, budovy bez čp/če ležící na parcele p.č. 2930/1 v k.ú. Kutná Hora a pozemků p.č. 2930/1 o výměře 9712 m2 a p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 od společnosti LITIS a.s., se síd lem Podbabská 1112/13, Praha 6 - Bubeneč za kupní cenu celkem 11.600.000,- Kč za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 505/10 k vyhlášení VŘ č.SN 25/10 (Vladislavova 373)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 11.8.201 0 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 506/10 k vyhlášení VŘ č.SN 24/10 (Benešova 632)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/10 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 9.8.2010 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 507/10 k prominutí úroku z prodlení (Průvodcovská služba)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit s výjimkou vztahující se k prominutí úroku z prodlení pro společnost Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 28.863,00 Kč vyčísleného za období roku 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 508/10 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Drahomíru Marusičovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.085,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 400,00 Kč počínaje měsícem listopad 2010.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2009 pro Oblastní charitu Kutná Hora, Havířská 403, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 39.409,00 Kč bude hrazena měsíčními splátka mi 10.000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2010.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Alenu Čeledovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.395,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 800,00 Kč počínaje měsícem září 20 10.

d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2009 pro paní Ilonu Kučerovou a paní Alenu Rozkošnou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 15.815,00 Kč bude hrazena měsíčními splátk ami 5.200,00 Kč počínaje měsícem červen 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 509/10 k prominutí poplatku z prodlení (p.Náhlovský)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Antonína Náhlovského, Kutná Hora výši 50 % z částky 2.417,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 510/10 k prodeji bytové jednotky č.304/2, ul.Pod Valy v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 16/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastník a" ze dne 19.3.2007 s panem Ing. Jaromírem Votrubou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 76.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 511/10 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti (pí Mašínová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Věru Mašínovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.693,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 670,00 Kč počínaje měsícem l istopad 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 512/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)
b) se zrušením usnesení č. 457/10 ze dne 25. 5. 2010 (OSM)
c) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy (KT)
d) se zrušením usnesení RM č. 615/06 ze dne 21.6.2006 a č.20/10 ze dne 19.1.2010


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 513/10 k ukončení VŘ č.SN 17/10 a vyhlášení VŘ č.SN 26/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 17/10 na pronájem bytu 1+1 v čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 26/10 na pronájem bytu o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 16. 8. 2010 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.10


Usnesení č. 514/10 k prodloužení nájemní smlouvy (man. Bartošovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s manželi Jiřím a Terezou Bartošovými, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1. 6. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 515/10 k výpůjčce klubu Sedlecká 670 (Apoštovská církev)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Apoštolskou církví, sbor Kutná Hora, se sídlem Andělská 295, Kutná Hora na dobu urč itou a to dne 20.6.2010 za účelem pořádání veřejného shromáždění s tím, že energie spojené s užíváním prostor bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.06.10


Usnesení č. 516/10 k uzavření NS na pronájem části pozemku (p.Strnad)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu časti pozemkové parc. č. 146/1 o výměře 905 m2 v k.ú. Neškaredice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Strnadem, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatele, s účinností od 1.7.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 517/10 k záměru na pronájem pozemku v k.ú.KH (UNIKOM)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 3972/77 o výměře 108 m2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu neurčitou společnosti UNIKOM, a.s., se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, za účelem vybudování parkovacích ploch.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 518/10 k povolení vjezdu do zóny s dopravním omezením (p. Furka)
Rada města t r v á
na svém usnesením č.398/10 ze dne 11.5.2010, které se týkalo udělení zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl.3, odst. 2), písm. d) pro tři vozidla (RZ: KHH 55-40, 5S0 2212, KHI 14-47) firmy "P avel Furka, Servis chlazení-elektro" se sídlem v ulici Řehákova 342, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 519/10 k zápisu č.4/10 dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 04/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 25.5. 2010

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za HV roku 2010 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Jäger, jednatel TS      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 520/10 k uzavření dodatku č.2 k NS (RAILREKLAM)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Klimentská 36, Praha, týkající se vyjmutí pozemků parc.č. 4227/73 a 293/1 oba v k.ú. Ku tná Hora a PK 1 a 10/2 oba v k.ú. Kaňk, které nejsou ve vlastnictví Města Kutné Hory, z této nájemní smlouvy s účinností od 15.6.2010, nájemné bude činnit 60 Kč/rok bez daně z přidané hodnoty.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 521/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.28/10 - 31/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.2810, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- na výdajovou položku nebytové prostory posudky, a to na úkor položky byty posudky, právní služby - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.29/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.700,-- Kč na novou výdajovou položku plastové židle - nákup, a to na úkor položky informační tabule - materiál - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.30/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy, a to na úkor položky sportoviště revize - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.31/10, kterým dochází k navýšení výdajové položky opravy - vandalismus (pojistné události) o částku 150.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje příjmová položka přijaté pojistné náhrady - viz bod č.4 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 522/10 k rozpočtovému opatření OSM č.32/10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh OSM č.32/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 135.000,-- na výdajovou položku oprava střechy MŠ 17.listopadu, a to na úkor položky Vlašský dvůr nátěry oken - viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 523/10 k privatizaci bytových jednotek domu Benešova 322
Rada města I. s o u h l a s í
se zrušením usnesení RM Kutná Hora č. 1146/08 ze dne 16.12.2008

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit se zrušením usnesení ZM Kutná Hora č. 22/09 ze dne 22.1.2009
b) dokončit privatizaci bytových jednotek v domě čp. 322, ul. Benešova, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 524/10 k informativní zprávě - úprava ÚPM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu k úpravě Územního plánu města Kutné Hory

II.s o u h l a s í
a) se zahájením přípravních prací spojených s úpravou ( aktualizace - překlopení) stávajícího územního plánu města Kutné Hory

b)aby v rozpočtu Města Kutná Hora pro rok 2011 na zahájení projektových prací spojených s úpravou územního plánu byla vymezena částka 200 až 500 tisíc Kč.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 525/10 k pořízení změny č.32 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořídit změnu územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 95/5 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec
b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 526/10 k rozpočtovým opatřením INV č.38-39
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.38 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "HC KH,a.s. - letní plocha ZS" ve výši 98.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.39 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Lávka - Malín" ve výši 72.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 527/10 k projekt.dokumentaci pro rekonstrukci stavby ("Lierův dům")
Rada města s c h v a l u j e
Složení hodnotící komise a náhradníků pro VŘ na zpracovatele prováděcí dokumentace v tomto složení:
Komise náhradník
Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Ing. Jiří Janál Mgr. Ondřej Seifert
Ing. arch Martin Kremla RNDr. Dagmar Civišová
Michaela Špačková Jan Trávníček, DiS.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 528/10 k revitalizaci histor.jádra města KH V.etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek výběrového řízení na realizaci revitalizace historického jádra města Kutná Hora V.etapa (1.část) dle přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Silnice Čáslav - Holding, a.s. se sídlem 285 21 Zbraslavice č.p.331 za cenu 42.837.644,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
po uplynutí zákonem stanovených lhůt výběrového řízení uzavřít s vítězem soutěže smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 529/10 k poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče
Rada města I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče SPRP Praha na rok 2010 ve výši 13.200,- Kč na terénní službu rané péče

b) rozpočtové opatření OSZ č. 5 - přesun finančních prostředků ve výši 13.200,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky příspěvky nestátním neziskovým organizacím na položku příspěvek Středisku rané péče SPRP Praha na úhradu provozních nákladů, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,pí Novotná      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 530/10 k rozpočtovému opatření MP č.1
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "MP - mzdy" na položku "MP - peněžité dary dle kolektivní smlouvy" ve výši 10.000 Kč a z neinvestiční položky "MP - DH DM" na investiční položku "MP - stroje, přístroje a zařízení" ve výši 15.410 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 531/10 k poskytnutí příspěvku (Hasičský sportovní klub)
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru, územnímu odboru Kutná Hora na pořádání IX. ročníku "Krchlebské věže".Příspěvek bude kryt z položky nájemného u správce rozpočtových prostředků 2059.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu příslušnou rozpočtovou změnu a informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 8. června 2010

Nahoru