8. června 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.června 2005

Usnesení č. 510/05 k prodeji pozemků u ČKD
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4221/76 a 4221/79 v k.ú. Kutná Hora a 118/2, 118/6, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 a 118/15 v k.ú. Perštejnec společnosti Investorsko inženýrské a.s. Gorkého 658, Liberec 1 za kupní cenu 19.000.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 29.06.05


Usnesení č. 511/05 k doplnění členů Výbor regenerace ZM K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
doplnit výbor regenerace ZM Kutná Hora o pracovníky odd. investic MÚ Kutná Hora Ing. Martina Nepraše a Ing. arch. Martina Kremlu.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 512/05 k 7. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 7. změny rozpočtu:
navýšení o 38.736.920,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
14.550.030,-- Kč ve financování a
53.286.950,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 513/05 k odvolání člena DR Technických služeb
Rada města o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
na vlastní žádost Ing. arch. Pavla Železného, nar. 27.5.1955, bytem Ke Trojici 209, Kutná Hora z funkce člena Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 10.06.05


Usnesení č. 514/05 k finanční podpoře - Stříbření
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky K.Hora s.r.o.
s poskytnutím finančního příspěvku na reklamu ve výši 50.000,-- Kč pro občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora na pořádání Kutnohorského stříbření
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 515/05 k výroční zprávě PO Pečovatelská služba
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu Pečovateslké služby Kutná Hora za rok 2004.


Usnesení č. 516/05 k výroční zprávě PO GFJ
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory za rok 2004.


Usnesení č. 517/05 k výroční zprávě PO Městská knihovna
Rada města b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu Městské knihovny Kutná Hora za rok 2004.


Usnesení č. 518/05 k výroční zprávě MTD
Rada města b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu Městského Tylova divadla Kutná Hora za rok 2004.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 8. června 2005

Nahoru