8. července 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.července 2015

Usnesení č. 665/15 k rozpočtovým opatřením KT č.9-10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2015 ve výši 6 400 Kč dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 10 - přesun rozpočtových výdajů z důvodu změny skutečné výše poskytnutých příspěvků dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 666/15 k rozpočtovému opatření KT č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 11 - posílení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přiznaného finančního příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a Svazem měst a obcí ČR do výše 415 400 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 667/15 k žádosti o převzetí záštity
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad sportovní akcí Mistrovství světa v letecké akrobacii na kluzácích, které se koná ve dnech 5. - 15. srpna 2015 ve Zbraslavicích.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 668/15 k rezignaci K. Koubského st. na funkci člena a předsedy DR PS
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Karla Koubského, Kutná Hora na funkci člena a předsedy Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

II. u k l á d á
jednateli společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o. provést změnu dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 669/15 k zadávacímu řízení - webové stránky MÚ a Města Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Nové webové stránky MÚ a Města Kutná Hora"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii s jejich váhou:
"Cena za Dodávku a Implementaci v Kč bez DPH" 80 %
"Cena za Zákaznickou podporu po dobu 48 měsíců v Kč bez DPH" 15 %
"Hodinová sazba za služby poskytnuté nad rámec předmětu smlouvy" 5 %

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Ladislav Čermák Mgr. František Blaha
2. Radim Fedorovič Ing. Lukáš Jelínek
3. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 670/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Palackého nám. 3883/1 - úprava TS, knn) na pozemku p.č. 1289/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 350,- Kč/bm (uložení kabelu) a 1.000,- (pilíř), vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 671/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Tylova, p.č. 63 - knn) na pozemku p.č. 3727 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 672/15 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Denisou Karlovou, Čerčany. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 8. 2015, kdy nájemné bude ve výši 1.202,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 673/15 k pronájmu bytu v domově pro seniory
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení rady města č. 624/15 ze dne 24. 6. 2015 týkajícího se uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení s paní Evou Kýblovou s účinností od 1. 7. 2015.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 26 v domě pro seniory v čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (45,41 m2), s paní Evou Kýblovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2015 za smluvní nájemné ve výši 2.134,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 674/15 k servisu zařízení strojovny - zimní stadion
Rada města s o u h l a s í
s vystavením objednávky na provedení servisu zařízení strojovny chlazení a tepelného čerpadla pro sezónu 2015-16 ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora firmou ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Nádražní 631, 565 01 Choceň za částku 100.418,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.15


Usnesení č. 675/15 k uzavření smlouvy o výpůjčce nebyt.prostor - Střelecká 617
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 617, Střelecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, IČ 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem poskytnutí zázemí pro sportovní činnost s tím, že ve smlouvě bude uvedeno:
- spoluúčast vypůjčitele podílet se na nákladech spojených s užíváním nebytových prostor formou paušálu ve výši 8.500,- Kč/rok s tím, že v roce 2017 bude provedena kalkulace skutečných nákladů za období běžného roku, a poté bude stanovena případně nová výše paušálu tak, aby odpovídala skutečnosti
- součástí výpůjčky budou toalety
- oprávnění pro vypůjčitele jiným subjektům či fyzickým osobám krátkodobě (tj. do 48 hod.) poskytnout šatny jako zázemí ke sportovnímu areálu za max. částku ve výši 300, Kč/hod. a za použití soc. zařízení SKP Olympia Kutná Hora bude oprávněna vybírat max. 5,- Kč/osobu. Takto získané finanční prostředky budou příjmem vypůjčitele.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.15


Usnesení č. 676/15 k žádosti pana Arneta
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením slouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Bc. Jiřím Arnetem, IČ 65243552, se sídlem Raisova 439, Kolín V. na dobu určitou dne 31.8.2015 v době od 18.00 hod. do 19.30 hod. za účelem uspořádání literárně hudebního večera z děl francouzských autorů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 677/15 k žádosti společnosti TRANS spol. s r.o.
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 504/15 ze dne 27.5.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 678/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 21/15 - Pod Školou 167, KH
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 21/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín pana Van Quang Dinh

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 21/15 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.15


Usnesení č. 679/15 k podnájmu bytu - pí Demelová
Rada města n e s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - tj. od 9. 7. 2015 do 1. 7. 2017 paní Nikoletě Demelové,Kutná Hora, ve smyslu § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 680/15 k pronájmu bytu - ul. Masarykova, čp.343, KH
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 15, o velikosti 3+1 (133,86 m2),
v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s paní Ivanou Bílou a Janou Oberfalcerovou dohodou ke dni 31. 8. 2015.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 21, o velikosti 3+1 (146,31 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s paní Ivanou Bílou a Janou Oberfalcerovou, obě trvale bytem Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok s účinností od 1. 9. 2015, za smluvní nájemné ve výši 8.957,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 681/15 k vydání závazného stanoviska
Rada města I. s o u h l a s í
ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi s vydáním závazného stanoviska obce pro tyto osoby:
1. Schulzová Jana, nar. 1976,Úmonín
2. Bláhová Kateřina, nar. 1997, Kolín

II. p o v ě ř u j e
s účinností od 9. 7. 2015 odbor správy majetku k vydávání souhlasu Města Kutná Hora ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi formou vydání závazného stanoviska Města Kutná Hora pro osoby, které nemají trvalý pobyt v katastrálním území města Kutná Hora s tím, že rada města je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 682/15 k vyhlášení VŘ č.SN 24/15 - ul.Šultysova, čp. 170, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 24/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12. 8. 2015 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 683/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 1. 7. 2015

II. s o u h l a s í
a) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp. 652, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Evou Tyrnerovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017
b) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 12 v čp. 78, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Terezou Tihlaříkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017
c) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Ivanou Melicharovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017
d) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Martinem Kopeckým na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 684/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 20/15 - ul.Masarykova, čp.343, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 20/15 na pronájem bytu č. 6
o velikosti 3+1 (139,92 m2) ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1 (139,92 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Alenou Rozkošnou,Zruč nad Sázavou, za nájemné ve výši 6.465,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 20/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 685/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 18/15 - ul.Benešova, čp.633, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 18/15 na pronájem bytu č. 1
o velikosti 4+1 (100,20 m2) v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 4+1 (100,20 m2)
v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Jarmilou Lodrovou, trvale bytem Malešov , za nájemné ve výši 4.550,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 18/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 686/15 k uzavření nájemní smlouvy - ZS Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu prostor areálu zimního stadionu - vnitřní parkoviště vedle haly ZS, prostor vedle strojovny, část sportovní plochy u vjezdu rolby (cca 36 m2), místnost pro rozhodčí a šatnu, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1 a panem Ivanem Sovou, Kutnohorská Tour o.s., Kutná Hora ve dnech od 17.7.2015 do 19.7.2015 za účelem uspořádání závodu Českého poháru horských kol kategorie C1 za nájemné ve výši 1 500,- Kč + DPH v zákonné výši s tím, že samotná akce bude probíhat v pátek 17.7. 2015 od 15.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu od 12.00 hodin do 19.00 hodin a v neděli od 8.00 hodin do 17.00 hodin. Ve čtvrtek 16.7.2015 od 12.00 hodin bude probíhat příprava zázemí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 687/15 k záměru na pronájem kiosku na zimním stadionu v KH
Rada města I. r u š í
usnesení č. 375/15 ze dne 15.4.2015

II. u k o n č u j e
výběrové řízení č. SN 8/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora a kiosku umístěného na pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze

III. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem kiosku umístěného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnost včetně soc. zařízení v budově č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora pro společnost INVERT GROUP s.r.o., kterou v současné době zakládá paní Martina Převrátilová, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.11.15


Usnesení č. 688/15 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení zastupitelstva města č. 63/15.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 689/15 k zahájení poptávkového řízení na opravu zděného komínu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava zděného komínu v areálu kotelny Hlouška"
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria:
1. nejnižší nabídková cena (70%)
2. délka poskytnuté záruční doby (20%)
3. termín zahájení prací (10%)

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Bc. Martin Starý, DiS.
2. Drahokoupil Antonín Dobroslav Vepřek
3. Ing. Lucie Štolbová Ing. Oto Morawski
4. Božena Marhanová Michala Špačková
5. Ing. Tomáš Pilc Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo
s vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.15


Usnesení č. 690/15 k uzavření smlouvy o dílo na akci "Rozšíření sítě VO v ul.Křenová"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rozšíření sítě VO v ulici Křenová v Malíně" s firmou pana Pavla Turka, se sídlem Přítoky 71, 284 01 Kutná Hora .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 691/15 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.Masarykova před čp.596
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.596, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 692/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - T.Vácha
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 634 v k.ú. Kaňk o výměře 190 m2, panu Tomáši Váchovi, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 693/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Z.O.č.1 Český zahrákář.svaz
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc.č. 4111/4 v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům, Z.O. č. 1 Českému zahrádkářskému svazu Kutná Hora, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 694/15 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - Jakub Vágner
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pozemky parc.č. 1204; 1205; 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice s Jakubem Vágnerem Průhonice , na dobu určitou do 31.10.2038, s opcí na dalších 25 let, za účelem obnovy sádek na pozemcích parc.č. 1204; 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice a za účelem obhospodařování trvalého travního porostu s možností občasného provozování dětských táborů a kulturně společenských akcí na pozemku parc.č. 1205 v k.ú. Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 695/15 k prominutí nájemného a odstoupení od nájemní smlouvy - VITAMÍNA
Rada města s o u h l a s í
a) s odstoupením od nájemní smlouvy na pozemky PK 148 a 149 v k.ú. Kaňk uzavřené dne 31.12.2001, za účelem provozování zemědělské výroby, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností VITAMÍNOU-družstvo ovocnářů, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora, zastoupena insolvenčním správcem JUDr. Michalem Krejčím, se sídlem K Cementárně 1427/1a, Praha 5, dle § 679 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
b) s odstoupením od nájemní smlouvy na pozemky PK 15, 38, 58 v k.ú. Kaňk uzavřené dne 10.8.2006, pro sadovnické účely, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností VITAMÍNOU-družstvo ovocnářů, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora, zastoupena insolvenčním správcem JUDr. Michalem Krejčím, se sídlem K Cementárně 1427/1a, Praha 5, dle § 679 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
c) s prominutím nájemného společnosti VITAMÍNA-družstvo ovocnářů, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora, zastoupena insolvenčním správcem JUDr. Michalem Krejčím, se sídlem K Cementárně 1427/1a, Praha 5 plynoucí z nájemní smlouvy na pozemky PK 148 a 149 v k.ú. Kaňk uzavřená dne 31.12.2001 s Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora ve výši 74,70 Kč a úroku z prodlení ve výši 28,00 Kč ke dni 30.6.2015, dle rozpisu.
d) s prominutím nájemného společnosti VITAMÍNA-družstvo ovocnářů, se sídlem Seifertovy sady 38, Kutná Hora, zastoupena insolvenčním správcem JUDr. Michalem Krejčím, se sídlem K Cementárně 1427/1a, Praha 5 plynoucí z nájemní smlouvy na pozemky PK 15,38 a 58 v k.ú. Kaňk uzavřená dne 10.6.2006 s Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora ve výši 3 924,00 Kč a úrok z prodlení ve výši 1 368,00 Kč ke dni 30.6.2015, dle rozpisu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 696/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.11
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 11 -
přesun prostředků z položky rezerva - tělovýchova u SRP 2867 ve výši 12.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení POD HORAMI, o. s., Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění akreditovaných seminářů pro pedagogy základních a mateřských škol v Kutné Hoře a výukových programů a dalších vzdělávacích aktivit určených pro žáky základních škol a děti mateřských škol v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) občanskému sdružení POD HORAMI, o. s., Jana Palacha 166, Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 697/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPŠ č. 12 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2015 na obnovu krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře v celkové výši 600.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 12.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 698/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPŠ č. 13 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2015 na obnovu fasády čp. 613 Vocelova ulice, obnova střešního a vnějšího pláště čp. 181 a 182 Václavské náměstí, restaurování vitráží čp. 206 Pirknerovo náměstí, restaurování kamenných prvků u chrámu sv. Barbory, restaurování pomníku Národního odboje na náměstí Národního odboje a obnova fasády čp. 148 Husova ulice v celkové výši 1.790.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 13.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 699/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 15. 6. 2015.


Usnesení č. 700/15 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 17.6.2015

II. o d v o l á v á
pro nečinnost tyto členy sportovní komise: Lukáše Průchu, Davida Cafourka, Dominika Jelínka a Janu Šedivou Krulišovou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 701/15 k žádosti o finanční podporu na činnost organizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Odboru památkové péče a školství - položka rozpočtová rezerva tělovýchova na položku Cesta životem bez bariér - ve výši 96 000,- Kč na poskytnutí dotace na činnost příjemce pro rok 2015 dle důvodové zprávy 1.
b) schválit předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro občanské sdružení Cesta životem bez bariér, dle důvodové zprávy 2.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 702/15 ke grantům - malé projekty - oblast č.2 - sport
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijaté mimořádně po termínu 12. 6. 2015 v oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.08.15


Usnesení č. 703/15 k rozdělení finančních prostředků na registrované žáky
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 15 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 850 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly dle důvodové zprávy.
b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
c) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 15.

III. doporučuje ZM schválit
a) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50.000,- Kč dle důvodové zprávy
b) schválit předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy 2.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Ing. Zahradníček      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 704/15 k zápisu z komise pro rozvoj města a investice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 25. 6.2015

II. o d v o l á v á
na vlastní žádost pány Ing. Stanislava Hapala a Josefa Pelikána.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 705/15 k veřejnoprávním smlouvám na poskytnutí příspěvků na kanal.přípojky
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 706/15 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 24.6.2015.


Usnesení č. 707/15 k rozpočtovým opatřením INV č.24-33
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 24, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Obnova malé scény MTD Kutná Hora" o 2.387.108,73 Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 25, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Centrum sociálních služeb Kutná Hora" o 1.230.202,39 Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Centrum sociálních služeb Kutná Hora"" na položku "Komunikace Na Plácku" ve výši 650.000,- Kč dle důvodové zprávy

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Cihelna - rekonstrukce" ve výši 402.325,- Kč dle důvodové zprávy

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Výměníková stanice BK4" ve výši 77.161,- Kč dle důvodové zprávy

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Sportovní hala Klimeška" ve výši 7.260,- Kč dle důvodové zprávy

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Lesopark Kaňk" ve výši 139.150,- Kč dle důvodové zprávy

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "Protipovodňová opatření Vrchlice" ve výši 260.000,- Kč dle důvodové zprávy

i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" a "Knihovna ZŠ Komenského" na položku "Energetická koncepce města K. Hora" ve výši 296.450,- Kč dle důvodové zprávy

j) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Knihovna ZŠ Komenského" na položku "Oplocení Čížkova skála" ve výši 38.380,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 708/15 k archeologickému průzkumu - Dačického dům - dodatek č.1
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo "DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU" k akci: Dačického dům v Kutné Hoře vzdělávací prezentační centrum kulturního dědictví Unesco na provedení nových prací nad rámec původní smlouvy ve výši 43.381,- Kč s DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 709/15 k výsledku poptáv.řízení - dotace cihelna Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení na provádění práce dotačního managementu a ostatní administrace zakázky "Zateplení objektu sociální budovy bývalé cihelny v Kutné Hoře", kdy nejnižší nabídnutou cenu podala firma A.I. Consalting s r.o. Na Klaudiánce 781/19, Praha za nabídnutou cenu 33.880,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Usnesení zrušeno č. 738/15 ze dne 29. 7. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.15


Usnesení č. 710/15 k rozpočtovým opatřením INV č.34 a 35
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Pacákovy sady (MAJ)" na položku "Pacákovy sady (OI)" ve výši 400.000,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Obnova zanedbaných míst ve městě (MAJ)" na položku "Obnova zanedbaných míst ve městě (OI)" ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 711/15 ke snížení způsobilých výdajů projektu Dačického dům
Rada města I. s o u h l a s í
se snížením celkových způsobilých výdajů projektu Dačického dům v Kutné Hoře - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví Unesco CZ.1.06/5.1.00/24.09628, o 102.230,- Kč

II. u k l á d á
RNDr. Hubáčkovi - administrátorovi projektu zapracovat tuto skutečnost do rozpočtu a finančního plánu projektu a postoupit tuto změnu poskytovateli dotace.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 712/15 k výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - víceúčel.hřiště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Víceúčelové hřiště Šipší - Jana Palacha - PD DSP" a pořadí nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 7.7.2015. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 211.653,-Kč vč DPH, a to uchazeče: HUTÁR, a.s., Masná 697/19, Praha 1

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování PD pro stavební povolení a inženýrskou činnost pro akci "Víceúčelové hřiště Šipší - Jana Palacha" s firmou HUTÁR, a.s., Masná 697/19, Praha 1.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 713/15 k výsledku poptáv.řízení - PD cihelna KH
Rada města I. s o u h l a s í
S výsledkem poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace "Zateplení objektu sociální budovy bývalé cihelny v Kutné Hoře". Nejnižší nabídnutou cenu nabídla firma ABP Consulting a.s., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 za nabídnutou cenu 341.825,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.15


Usnesení č. 714/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku 28.000 Kč na kalendářní rok 2015 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 715/15 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 29.6.2015.


Usnesení č. 716/15 k žádosti o výjimku z vyhlášky - Dedeman, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství společnosti Dedeman, s.r.o. pro akci "Veteran Rally Srpnové hodování 2015" v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 717/15 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 25. 6. 2015

II. o d v o l á v á
na vlastní žádost pana Jana Šmoka z funkce člena kulturní komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 718/15 k zápisu z jednání komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 29. 6. 2015.


Usnesení č. 719/15 k organizačním změnám Městského úřadu v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.8.2015 změnu organizační struktury Městského úřadu v Kutné Hoře spočívající:
a) v začlenění technického oddělení stávajícího odboru správy majetku do odboru investic v plném rozsahu jeho činností a ve stávající personální struktuře včetně samostatné referentky rozpočtu a financování
b) v začlenění dosavadního samostatného oddělení kultury do odboru památkové péče a školství - do oddělení školství v plném rozsahu jeho činností a ve stávajícím personálním obsazení
c) s účinností od 1.8.2015 změnu vnitřní struktury odborů:
- životního prostředí
- Kanceláře tajemníka
- Investic
- Správy majetku
- Památkové péče a školství

II. r u š í
a) s účinností od 1.8.2015 neobsazenou pracovní pozici vedoucí správního oddělení, odboru správního

b) s účinností od 1.8.2015 ve stávajícím samostatném oddělení kultury pracovní pozici vedoucího oddělení v souvislosti s opatřením uvedeným pod bodem I.b) tohoto usnesení

III. u k l á d á
a) vedoucímu odboru správy majetku Ing. Suchánkovi předložit RM v termínu do 31.8.2015 veškeré nutné podklady pro případné výběrové řízení (především návrh smluvního zajištění, personální zabezpečení) umožňující přechod správy bytů a nebytových prostor na externí subjekt 100% vlastněný Městem.

b) tajemníkovi MÚ zapracovat uvedené změny do organizačního řádu městského úřadu.

Bod III. písmeno a) byl zrušen usnesením RM č. 997/15 dne 4. 11. 2015
Zodpovídá : T. Hobl, Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 720/15 k pověření vedení města k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek
Rada města I. r u š í
své usnesení číslo 434/15 ze dne 29. 4. 2015.

II. s o u h l a s í
s úpravou č.1 důvodové zprávy usnesení Rady města č. 224/15 ze dne 4.3.2015 k pověření starosty a místostarostů města k úkonům v průběhu zadávání veřejných zakázek v uvedeném znění.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 8. července 2015

Nahoru