8. března 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.března 2017

Usnesení č. 162/17 k zapojení se do akce "Hodina Země 2017"
Rada města s c h v a l u j e
zapojení města Kutná Hora do akce "Hodina Země 2017", která proběhne
celosvětově na ochranu životního prostředí dne 25. 3. 2017 od 20:30 do 21:30 hod., vypnutím slavnostního osvětlení památek.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.17


Usnesení č. 163/17 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 7. 2. 2017


Usnesení č. 164/17 ke statutu hrobu významné osobnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit statut hrobu v péči města Kutné Hory dle předloženého seznamu významných osobností, které jsou v uvedených hrobech pochovány a schvaluje pravidla pro jeho udělení za podmínek:
- vykazuje známky opuštěnosti, není znám vlastník a není nikdo z rodiny, kdo by se o něj staral
- není uzavřena smlouva na pronájem hrobového místa a v souladu se zákonem č.256/2001 Sb. o pohřebnictví hrozí odstranění hrobového příslušenství
Zodpovídá : J. Kraus      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 165/17 ke střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2022
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2022
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 166/17 k pronájmu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Materna)
Rada města n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 4002 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Petra Materny, 284 01 Kutná Hora.


Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.17


Usnesení č. 167/17 záměru na pronájem části pozemků v k.ú. KH (Římskokatol.farnost - arciděkanství)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout na dobu určitou do 31.12. 2028 části pozemků p.č. 3729/3 a p.č. 3764 o celkové výměře 220 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.17


Usnesení č. 168/17 k vyhlášení VŘ č. SN 09/17 na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 63
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/17 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 10. 4. 2017 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.04.17


Usnesení č. 169/17 k vyhodnocení VŘ č. SN 01/17 na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 469
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 01/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu č.p. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Hanou Hovorkovou, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1) zvláštních podmínek výběrového řízení č. SN 01/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 170/17 k prodloužení poskytnutí přístřeší (p. Levý)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v č.p. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec panu Miroslavu Levému, zastoupenému Městem Kutná Hora jako opatrovníkem, na dobu určitou 6 měsíců tj. od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 171/17 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora (OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL)
Rada města I. s c h v al u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a OCHOTNICKÝM SPOLKEM TYL, z.s., IČ 46406921, se sídlem Masarykova 128/10, Kutná Hora za účelem konání divadelního představení Strašidlo Cantervillské ve dnech 28.7.2017, 29.7.2017 a 30.7.2017 vždy od 21.30 hod. Vypůjčitel je povinen hradit náklady za spotřebovanou el. energii.

II. b e r e n a v ě d o m í
zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora ve dnech 17.7.2017, 18.7.2017, 19.7.2017, 24.7.2017, 25.7.2017 od cca 17.30 hod. do 20.30 hod., generální zkouška dne 26.7.2017 od 21.30 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.07.17


Usnesení č. 172/17 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl.dvora,Preghaus (pí Kocourková)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 7/17 ze dne 11.1.2017.

II. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytových prostor - Preghausu v přízemí budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a paní Zuzanou Kocourkovou, IČ 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora za účelem konání těchto divadelních představení:
- "Noc na Karlštejně" dne 15.7.2017 a 2.9.2017 v době od 20.00 hod. do 22.30 hod.,
- "Drakula" dne 25.8.2017 v době od 18.00 hod. do 23.00 hod. včetně generální zkoušky dne 24.8.2017 v době od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.

III. b e r e n a v ě d o m í
a) zkoušky divadelního představení na nádvoří Vlašského dvora dne 3.5.2017, 5.6.2017, 7.6.2017, 12.6.2017, 14.6.2017, 19.6.2017 a 21.6.2017 vždy od 18.00 hod. do 22.00 hod.
b) akci na nádvoří Vlašského dvora v rámci Kutnohorského léta "Kutná Hora Nestoudná" ve dnech 5.8.2017, 19.8.2017, 26.8.2017 a 9.9.2017, vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 17.07.17


Usnesení č. 173/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora za účelem konání těchto akcí:
- "Stříbrná horečka v Kutné Hoře" dne 14.7.2017, 21.7.2017, 4.8.2017 a 18.8.2017 v době od 19.00 hod. do 21.30 hod.,
- "Nedělní pohádky" dne 9.7.2017, 16.7.2017, 6.8.2017 a 13.8.2017 v době od 18.00 hod. do cca 19.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 09.07.17


Usnesení č. 174/17 k uzavření dodatku ke smlouvě o provádění úklidu
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění úklidových a domovnických prací uzavřené dne 28.6.2013 mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem a spol. AGENTURA VARIA, s.r.o., IČ 62064690, sídlem Bílé Předměstí, Hůrka 1789, 530 21 Pardubice, jako poskytovatelem týkajícího se rozšíření počtu objektů, ve kterých bude poskytovatel zajišťovat úklidové práce, konkrétně o objekt č.p. 19 v ul. Vojtěšská a č.p. 154-155 v ul. Šultysova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 175/17 k prodeji pozemku v k.ú.Malín - p.Skokan
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 71 o výměře 2.727 m2 v k.ú. Malín panu Zbyňku Skokanovi, 394 04 Nový Rychnov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 176/17 k záměru na prodej objektu na Kaňku - p.Veber
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat stavbu bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 114 o výměře 13 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti podílového spoluvlastníka tohoto pozemku pana Jaroslava Vebera,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.04.17


Usnesení č. 177/17 k odkupu pozemku v k.ú.Hetlín - p.Douda
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
své usnesení č. 14/17 ze dne 31.1. 2017.

II. s c h v á l i t
odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 782 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Josefa Doudy, 285 41 Malešov za celkovou kupní cenu ve výši 25.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 178/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6011682/1, Kutná Hora, Kaňk, p.č. 702/40 - knn) na pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 179/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 98/11 ze dne 2.2. 2011.

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6002818/1, Kutná Hora - čtvrť Šipší - úprava TS, rekonstrukce NN-kNN) na pozemcích p.č. 2147/10, p.č. 2165/2, p.č. 2172/2, p.č. 3852, p.č. 3871, p.č. 3873, p.č. 3875, p.č. 3876, p.č. 3877, p.č. 3878, p.č. 3879, p.č. 3880/1, p.č. 3881, p.č. 3882, p.č. 4534, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 180/17 ke zřízení věcných břemen - SŽDC
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 891/16 ze dne 2.11. 2016.

II. s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojka) na části pozemků p.č. 812/4 a p.č. 616 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 50/16 ze dne 22.3. 2016), ve prospěch oprávněného ze služebnosti Správy želežniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 789-93/2012, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (elektro - kabelové trasy, parovod) na části pozemků p.č. 812/4 a p.č. 616 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který Město Kutná Hora získá do vlastnictví uzavřením kupní smlouvy se spol. České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 50/16 ze dne 22.3. 2016), ve prospěch oprávněného ze služebnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 787-76/2012, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 181/17 k výsledku poptáv.řízení-restaurování parapetní zdi před jezuit.kolejí
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební (restaurátorské) práce s názvem: "Restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí" v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.2.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: MgA. Martina Kulhánka, 280 02 Kolín.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: MgA. Martinem Kulhánkem, 280 02 Kolín za cenu 1 286 333,- Kč bez DPH (není plátcem).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 182/17 k výsledku poptáv.řízení - oprava dřevěné části mostku
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích" na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.2.2017. Jako nejvhodnější nabídka zadavatele je nabídka dodavatele: Petra Klingera, 285 47 Křesetice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Petrem Klingerem, 285 47 Křesetice za cenu 322 892,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 183/17 k výsledku poptáv.řízení - obnova střeš.pláště Jánské nám.čp.540
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 540 Jánské náměstí" v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.2.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Realitní a stavební společnost s.r.o., Žitenická 10, 286 01 Čáslav.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Realitní a stavební společnost s.r.o., Žitenická 10, 286 01 Čáslav za cenu ve výši 1 172 455,76 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 184/17 k zápisu komise památkové péče
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 1.3.2017

II. o d v o l á v á
Mgr. Lukáše Pečenku z funkce člena komise památkové péče z důvodu neúčasti na jednáních komise

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.03.17


Usnesení č. 185/17 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regener.města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 800 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2017 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 186/17 k rozdělení finan.prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2 325 000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 187/17 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 13. 2. 2017


Usnesení č. 188/17 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise

II. j m e n u j e
pana Filipa Nedvěda, Kutná Hora členem sportovní komise
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 189/17 k rozdělení finan.prostředků na registrované žáky
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 2 000 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly.

b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50 000,- Kč

c) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy - smlouvy na registrované žáky do 50 000,- Kč - schvalované RM

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 5

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50 000,- Kč
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy - smlouvy na registrované žáky nad 50 000,- Kč - schvalované ZM.

Zodpovídá : Seifert, Zahradníček      Termín : 10.04.17


Usnesení č. 190/17 k rozpočtovému opatření PAM č.6
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 181 500,- Kč za provedenou propagaci na akci "PLÁTNA MĚSTA - STREET ART FESTIVAL KUTNÁ HORA 2017", která se bude konat ve dnech 6. - 12. srpna 2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 191/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.7 a 10
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 7 -
neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1 066 091,40 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 066 091,40 Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 -
navýšení finančních prostředků ve výši 306 000,00 Kč z PO Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, která tyto prostředky vrací v souladu s uzavřenou Smlouvou o zápůjčce, na položku Školství rezerva SRP 2867.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 7 a 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 192/17 k rozpočtovému opatření PAM č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 8 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 48 000,- Kč formou daru od Letiště Zbraslavice z.s.; České vinařství s.r.o.; Kutnohorská bobová dráha, s.r.o. a Denemark, z.s. na akci "Umělecko-grafická rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží Kutná Hora" dle důvodové zprávy a přiložených darovacích smluv.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 193/17 k rozpočtovému opatření PAM č.9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 9 - navýšení položky Kutnohorské listy 2017 o částku 50 000,- Kč z rozpočtové rezervy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 194/17 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 15.2. 2017


Usnesení č. 195/17 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelce mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 196/17 k zahájení zadávac. řízení na stavební práce:"Rekonstrukce ul. Česká"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona obdobně-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. Jiří Janál Ing. arch. Martin Kremla
3. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková

b) s administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace účastníků a vybraného dodavatele Ing. Josefem Bártou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 197/17 k výběru dodavatele VZ: "Sportovní hala Klimeška - 2. etapa"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Sportovní hala Klimeška - 2. etapa" ze dne 27.2.2017 s tím, že ekonomicky nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 122, odst. 1 a odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon"), nabídka dodavatele: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 46980059 s nabídkovou cenou 64 498 978,83 Kč bez DPH.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 46980059 po předložení dokladů dodavatelem dle ust. § 122, odst. 3 zákona a po splnění podmínek dle ustanovení § 124 zákona.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 198/17 k zápisu z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 20.12.2016 a 14.2.2017.


Usnesení č. 199/17 k hospodářskému výsledku společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
a) hospodářský výsledek společnosti za období 1. 1. - 31. 12. 2016
b) rozbor způsobu stanovení ceny dodávané tepelné energie od smluvní společnosti


Usnesení č. 200/17 k zápisu z komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 1.3.2017


Usnesení č. 201/17 k auditu společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. s o u h l a s í
a) s provedením auditu společnosti za rok 2016 auditorem Ing. Janem Seifertem, číslo oprávnění 1463.
b) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 41/17 ze dne 18. 1. 2017 bod II. b) do 30. 6. 2017.

II. u k l á d á
jednateli společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. uzavřít Smlouvu o provedení auditu za rok 2016.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 202/17 k Nařízení města KH č. 1/2017 o stanovení max. cen za nucený odtah
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č. 1/2017 o stanovení maximálních cen za nucený odtah vozidel na území města Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17
Zrušeno usnesením č. 329/17 ze dne 3. 5. 2017

Usnesení č. 203/17 ke změně NS, záměr vypůjčit nemovité věci v Kutné Hoře (Sparta KH)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit následující nemovité věci v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství:
pozemek p.č. 1932 o výměře 229 m2, jehož součástí je stavba č.p. 58;
pozemek p.č. 1937/1 o výměře 67 m2;
pozemek p.č. 1937/2 o výměře 166 m2;
pozemek p.č. 1938 o výměře 7.379 m2;
pozemek p.č. 1939/1 o výměře 6.151 m2;
nebytové prostory v budově č.p. 59, Šipší, která je součástí pozemku p.č. 1939/2.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.04.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 8. března 2017

Nahoru