8. března 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.března 2006

Usnesení č. 214/06 k žádosti společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu movitých věcí (postel) mezi společností Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Lubošem Votavou, Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 215/06 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (přízemí vlevo, I. a II. patro) v čp. 167 ul. Zámecká, Kutná Hora - Sedlec mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Pro Café CZ, s.r.o. se sídlem Bene šova 754, Kolín II na dobu určitou 5 let za roční nájemné ve výši 120.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 216/06 k žádosti o rekonstrukci bytu
Rada města n e s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce bytu v budově ZŠ Kamenná stezka čp. 40, Kutná Hora na náklady Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 217/06 k žádosti o povolení filmování
Rada města s o u h l a s í
s natáčením celovečerního filmu "La Mome" v Kutné Hoře (ul. U Jelena, část Jungmannova nám., Žižkova brána, ul. Novomlýnská, Za Octárnou, Městské sady, Macháčkovo nábřeží, Pobřežní, Roháčova, Zahradní a Jánské nám.) společností OKKO PRODUCTION, s.r.o. se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5 za 470.000,- Kč (včetně pevné částky za vyřízení žádosti, uzavření smlouvy a poplatku za zábor veřejného prostranství) v termínu od 25.3.2006 do 15.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.03.06


Usnesení č. 218/06 k pronájmu části pozemku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 274/02 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory mezi panem Stanislavem Brtnickým (pronajímatel), Kutná Hora a Městem Kutná Hora (nájemce) se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpo vědní lhůtou za roční nájemné ve výši 9.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 219/06 k pronájmu garáže
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Sapákem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a n ájemné ve výši 350,- Kř/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 220/06 k vyhlášení VŘ na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením VŘ č. SN 10/06 na odprodej volného bytu v již privatizovaném domě a to bytu 6 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova (stav.p.č. 2474/1 a 2475) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. VŘ bude provedeno dle bodu č. 7 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 18.4.2006 v 11,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.04.06


Usnesení č. 221/06 k záměr na pronájem pozemků v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků (zahrady) dle PK p.č. 653 a 654 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.04.06


Usnesení č. 222/06 k dodatku nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2001 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ivanem Karlovským, Kutná Hora o pronájmu pozemku 4004/1 v k.ú. Kutná Hora, týkajícího se rozšíření nájemní smlouvy o nájemce pana Tomáše Karlovského, Kutná Hora na stranu nájemce s účinností od 1.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 223/06 k návrhu na obnovu stavebního řízení
Rada města t r v á
na usnesení č. 201/06, kde nesouhlasí s úpravou PD na veřejné osvětlení v ul. Přibyslavská dle požadavku pana J.Havrdy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 224/06 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro 2 prodejní stánky s výrobky žáků na Palackého nám. před Sankturinovským domem dne 7.4.2006 pro ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 225/06 k pronájmu pozemků na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemků dle PK p.č. 15 a 38 v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Vitamínou - družstvem ovocnářů Kutná Hora, Seifertovy sady 38, Kutná Hora na dobu neurčitou s jednoroční výpově dní lhůtou, za nájemné ve výši 0,10 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 226/06 k prodeji bytů ve 2. vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " prohlášení vl astníka" ze dne 6.1.2005
1) byt. jednotka č.146/4, pí Miloslava Bělašková, kupní cena ve výši 195.962,- Kč
2) byt. jednotka č.146/5, pí Kateřina Vopěnková, kupní cena ve výši 121.775,- Kč
3) byt. jednotka č.146/6, manželé Pavel a Jiřina Školní, kupní cena ve výši 196.512,- Kč
4) byt. jednotka č.146/7, manželé Roman a Věra Rufferovi, kupní cena ve výši 195.962,- Kč
5) byt. jednotka č.146/8, pan Petr Šlejtr, kupní cena ve výši 121.775,- Kč
6) byt. jednotka č.146/9, manželé Stanislav a Marie Vojtíškovi, kupní cena ve výši 196.512,- Kč
7) byt .jednotka č.146/10, manželé Petr a Liběna Francovi, kupní cena ve výši 193.006,- Kč
8) byt. jednotka č.146/11, pí Ludmila Buriánková, kupní cena ve výši 119.923,- Kč
9) byt. jednotka č.146/12, manželé Jan a Marie Kopečkovi, kupní cena ve výši 193.544,- Kč
10) byt. jednotka č.147/1, pí Jaroslava Zajícová, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
11) byt. jednotka č.147/2, pan Ladislav Pompa, kupní cena ve výši 99.219,-Kč
12) byt. jednotka č.147/3, manželé Josef a Blanka Šebeňovi, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
13) byt. jednotka č.147/4, manželé Jiří a Marcela Kolůvkovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
14) byt. jednotka č.147/5, pan Mgr.Jiří Průcha a pí Daniela Šebková, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
15) byt. jednotka č.147/6, manželé Pavel a Veronika Netoličtí, kupní cena ve výši 169.789,-Kč
16) byt. jednotka č.147/7, manželé Milan a Zdeňka Černí, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
17) byt. jednotka č.147/8, pan Jiří Velehradský, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
18) byt. jednotka č.147/9, manželé Miroslav a Blanka Pecháčkovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
19) byt. jednotka č.147/10, pí Olga Šváchová, kupní cena ve výši 158.946,-Kč
20) byt. jednotka č.147/11, pan Vladimír Rudolf, kupní cena ve výši 98.760,-Kč
21) byt. jednotka č.147/12, manželé Jiří a Marcela Faitovi, kupní cena ve výši 158.946,-Kč
22) byt. jednotka č.148/1, pan Václav Rytíř, kupní cena ve výši 228.215,-Kč
23) byt. jednotka č.148/2, manželé Milan a Jana Kružíkovi, kupní cena ve výši 133.119,-Kč
24) byt. jednotka č.148/3, manželé Jaroslav a Marie Křečkovi, kupní cena ve výši 209.108,-Kč
25) byt. jednotka č.148/4, manželé Zdeněk a Jiřina Horákovi, kupní cena ve výši 146.112,-Kč
26) byt. jednotka č.148/5, manželé Václav a Blanka Navrátilovi, kupní cena ve výši 209.108,-Kč
27) byt. jednotka č.148/6, manželé Martin a Jaroslava Lenkovi, kupní cena ve výši 134.542,-Kč
28) byt. jednotka č.148/7, manželé Pavel a Ivana Musilovi, kupní cena ve výši 205.949,-Kč
29) byt. jednotka č.148/8, manželé Libor a Jana Kolečkovi, kupní cena ve výši 132.512,-Kč
30) byt. jednotka č.148/9, pí Světla Kozáková, kupní cena ve výši 113.214,-Kč
31) byt. jednotka č.149/1, pí Eva Březinová, kupní cena ve výši 160.120,-Kč
32) byt. jednotka č.149/2, pí Dana Faltinová, kupní cena ve výši 99.219,-Kč
33) byt. jednotka č.149/3, manželé Jaroslav a Ilona Žáčkovi, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
34) byt. jednotka č.149/4, manželé Petr a Kamila Karešovi, kupní cena ve výši 161.833,-Kč
35) byt. jednotka č.149/5, pí Aranka Podávková, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
36) byt. jednotka č.149/6, manželé Ferdinand a Eva Reimannovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
37) byt. jednotka č.149/7, manželé Miroslav a Jana Špinkovi, kupní cena ve výši 161.833,-Kč
38) byt. jednotka č.149/8, manželé Miroslav a Markéta Tesárkovi, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
39) byt. jednotka č.149/9, pí MUDr. Věra Dobiášová, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
40) byt. jednotka č.149/10, manželé Roman a Jana Němcovi, kupní cena ve výši 159.389,-Kč
41) byt. jednotka č.149/11, manželé Miroslav a Věra Lickovi, kupní cena ve výši 98.760,-Kč
42) byt. jednotka č.149/12, manželé Jan a Dagma
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 227/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 02/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 02/06 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře.
Na 1.místě se umístil pan Tomáš Sapák, K.Hora.
na 2. místě se umístil pan Michal Švehla, K.Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34 ul. Barborská v Kutné Hoře dle pořadí uchazečů uvedeného v bodě I. za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 p odmínek výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 228/06 k zajištění úprav objektu Ku Ptáku čp.6
Rada města s o u h l a s í ,
aby Město provedlo zajištění objektu bývalého špýcharu Ku Ptáku čp. 6 a to tak, aby byly zajištěny otvory v přízemí budovy a to dveře, okna a sklep proti neoprávněnému vstupu osob.Zrušeno usnesením RM č. 540/06 ze dne 7.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 229/06 k rekonstrukci střechy na MŠ Pohádka
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
zajistit nejnutnější opravu střechy na objektu MŠ Pohádka, U Školky čp. 340,Kutná Hora a financování realizovat z vlastních odpisů příspěvkové organizace.


Zrušeno usnesením RM č. 374/06 ze dne 19.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 230/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 1/06
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 1/06 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 34 Barborská ul., Kutná Hora.
Na 1.místě se umístila Mgr. Alexandra Matějková
Na 2. místě se umístil pan Tomáš Sapák.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 34 ul. Barborská, Kutná Hora dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I., za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 p odmínek výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 231/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města I. r u š í
usnesení č. 203/06 ze dne 22.2.2006

II. s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem za účelem předvolební akce v těchto termínech : 23.4.2006 od 10,00 do 19,00 hodin a 8.5., 12.5. a 28.5.2006 od 9,00 do 20,00 hod. pro Oblastní sdtružení ODS Kutná Hora, Vladis lavova 331, Kutná Hora.

Bod II. změněn usnesením RM č. 442/06 ze dne 3.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.06


Usnesení č. 232/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro propagační stánek k prezentaci kandidátů ČSSD do PS PČR na Palackého nám. před Sankturinovským domem v době od 18.5.2006 do 1.6.2006 od 10,00 do 18,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 233/06 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 26. zasedání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
13.2.2006
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 21.2.2006
c) zápis z jednání majetkové komise ze dne 20.2.2006.
d) zápis č.27 z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 14.2.2006
e) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 27.2.2006 -
prezentace rozpracovanosti projektu (PD - realizace 1. etapy DG sídliště
Šipší)
f) zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 1.3.2006


Usnesení č. 234/06 k nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb. s účinností od 1.4.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 235/06 k zápůjčce zasedací síně Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací síně Vlašského dvora v Kutné Hoře dne 3.4.2006 od 12,00 do 16,00 hod. pro konání semináře "Jak úspěšně čerpat dotace z EU?" pro žadatele Národní síť Zdravých měst, OBCÍ A REGIONŮ ČR, Praha.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 10.03.06


Usnesení č. 236/06 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města I. r u š í
část II. usnesení č. 839/05 ze dne 3.10.2005.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Petru a Eleonoře Kohoutkovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 237/06 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Tomáši a Martině Plechatovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 238/06 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Ladislavě Pešlovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 239/06 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Ladislavu a Naděždě Zimovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 240/06 k záměru na prodej pozemku v Sedlci
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Ladislavu Zimovi, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 241/06 k vyhodnocení VŘ č. M 1/06
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 205 Hornická ul. s pozemky p.č. 1009 a 1010 v k.ú. Kutná Hora s Ing. Horákem a MUDr. Horákovou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena na nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 3.320.000,- Kč .
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.04.06


Usnesení č. 242/06 k záměru na prodej pozemku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti pana Martina Dvořáka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.04.06


Usnesení č. 243/06 k záměru na prodej nemovitosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej nemovitosti čp. 146 s pozemkem p.č. 1049 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti realitní kanceláře Euro-bydlení, s.r.o. se sídlem Lorecká 465, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 244/06 k darování pozemku pod silnicí
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním pozemků p.č. 779/22 o výměře 51 m2 a p.č. 779/23 o výměře 106 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 245/06 k návrhu na směnu pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 2353/1 díl "a" o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 2353/14 díl "d" o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Jany a Zbyňka Škrdlantových, Kutná Hora, s doplatkem ze strany manželů Škrdlantových ve výši 7.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 246/06 k rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s nepodáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře č.j. 8C 24/2005-66 ze dne 13.12.2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 247/06 rozdělení finančních prostředků z FRB v r.2006
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro poskytování půjček z FRB z 28.2.2006.

II. s c h v a l u j e
předložený text smlouvy o půjčce

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006 pro první výběrové řízení dle předloženého návrhu komise pro poskytování půjček z FRB.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 248/06 k příspěvku na kanalizační přípojku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 249/06 k návrhu na zřízení Centra ekologické výchovy v K.Hoře
Rada města v y s l o v u j e
svou podporu projektu na zřízení Centra ekologické výchovy v Kutné Hoře s tím, že finančně tento projekt, vzhledem ke schválenému rozpočtu města, podpořit nelze.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 250/06 ke zprávě o činnost AMK Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu AMK Kutná Hora.


Usnesení č. 251/06 k návrhu komise pro poptávkové řízení
Rada města j m e n u j e
komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na nákup jednoho kusu Rotomatu - automatizované archivní rotační kartotéky - ve složení :
Tomáš Hobl, Bc. Vladimír Rudolf, JUDr. Miloš Procházka, Ing.arch. Pavel Železný, Ing. Josef Bárta.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 252/06 ke zprávě Útvaru interního auditu města Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu ÚIA k dopisu Ing. Suchánka, a to bez opatření.


Usnesení č. 253/06 k zápisu z komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 20.2.2006.

II. p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora
vypsáním poptávkového řízení na úklid kontejnerových stání na sídlišti Šipší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 254/06 k regeneraci sídliště Šipší
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením finanční částky do rozpočtu města pro rok 2007 na dokončení realizace I. etapy dopravního generelu dle výsledků výběrového řízení.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 255/06 k rekonstrukci technologie na ZS
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženou nabídkou č. 2006/Kutná Hora/001 od společnosti Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologie ZS.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky 90.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2006. Uvedená částka bude využita ke krytí nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace rekonstrukce technologie ZS.
Zodpovídá : L. Opatrná, Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 256/06 k rekonstrukci veřejného osvětlení
Rada města I. s o u h l a s í
s vypsáním poptávky na realizaci veřejného osvětlení v ulici K Nádraží

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky 310.000,- Kč na realizaci veřejného osvětlení v ulici K Nádraží do rozpočtu města na rok 2006.
Zodpovídá : L. Opatrná,Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 257/06 k rozšíření podnikání PS Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek Zřizovací listiny Pečovatelské služby Kutná Hora - rozšíření předmětu podnikání o masérské, rekondiční a regenerační služby včetně ceníku za poskytování těchto služeb.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 258/06 k provozu letního kina
Rada města s o u h l a s í
s provozem letního kina v termínu od 12.7.2006 do 10.8.2006. Provozní dny budou středa, pátek a sobota.
Zodpovídá : J. Kozáková, řed. MTD      Termín : 10.07.06


Usnesení č. 259/06 k úvodní studii integrovaného projektu
Rada města s o u h l a s í
s předloženou nabídkou od společnosti PRA, a.s. na vypracování úvodní studie integrovaného projektu a s jejím následným předložením na Ministerstvo kultury ČR.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 15.03.06


Usnesení č. 260/06 k návrhu 3. rozpočtové změny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 3. změny rozpočtu :
navýšení o -4.073.000,- Kč v příjmové části rozpočtu
14.700.000,- Kč ve financování a
10.627.000,- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 261/06 k odvolání a vystavení plné moci
Rada města s o u h l a s í
a) s odvoláním plné moci ze dne 24.11.2004 udělené panu Ing. Martinu
Neprašovi, kterou byl zmocněn k podávání žádosti o územní, stavební a
kolaudační řízení za Město Kutná Hora a k jednání s orgány státní
správy ve věci vyjádření ke stavebním řízením
b) s udělením plné moci obchodní společnosti Zahrada nad Metují, s.r.o.
k podání odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora, odboru
památkové péče ze dne 15.2.2006 čj. 2005/43964/PAM, kterým bylo vydáno
závazné stanovisko ve věco obnovy parku pod Vlašským dvorem v Kutné
Hoře.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 09.03.06


Usnesení č. 262/06 k doplnění dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o.
Rada města j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. pana Jana Moravce, Kutná Hora členem dozorčí rady společnosti KH Tebis Kutná Hora, s.r.o. s okamžitou účinností.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 09.03.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 8. března 2006

Nahoru