7. září 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 7.září 2016

Usnesení č. 711/16 k finančnímu daru Nadace Charty 77
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a)darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru od Nadace Charty 77 na pořízení motorového vozidla v rámci projektu "Taxík Maxík"

b)smlouvu o podmínkách provozu automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 712/16 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 29. 8. 2016

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v č.p. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s panem Gabrielem Kováčem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 918, ul. Růžová v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 1 rok, tj. od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 713/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Koppová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 29 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, v 1. podlaží o velikosti 1+kk (44,66 m2), s paní Jaroslavou Koppovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.128,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 714/16 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS (pí Pikkelová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 10 v domě pro seniory v č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora, ve 3. podlaží o velikosti 1+kk (46,17 m2), s paní Ludmilou Pikkelovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2016 za smluvní nájemné ve výši 2.133,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 715/16 k ukončení poptávky na VZ "Rekonstrukce bytu č. 2, Kollárova 590"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 2, Kollárova 590".

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavonel s.r.o., Komenského nám.39, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 685.227,04 Kč bez DPH (788.011,10 Kč vč. DPH)
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 716/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194(Hokejový klub Čáslav)
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 41 v přízemí budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Hokejovým klubem Čáslav, z.s., IČ: 04916077, se sídlem Vodranty 1664, Čáslav - Nové Město, na dobu určitou od 12.9.2016 do 7.10.2016 za nájemné ve výši 233,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 41 v přízemí budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 8.10.2016 do 30.11.2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.10.16


Usnesení č. 717/16 k záměru na pronájem zahradní chatky
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení záměru na pronájem zahradní chatky samostatně neevidované v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku p.č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.10.16


Usnesení č. 718/16 k uzavření NS, záměr - Pobřežní 194 (Václav Rytíř)
Rada města s c h v a l u j e
a)uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Václavem Rytířem, IČ: 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora, na dobu určitou od 12.9.2016 do 7.10.2016 za nájemné ve výši 233,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b)zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 8.10.2016 do 31.3.2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 05.10.16


Usnesení č. 719/16 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/16, kterým dochází k navýšení výdajové položky nebytové prostory - opravy, a to na úkor položky placené pojistné.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 720/16 k záměru směnit lesní pozemky (p. Vágner)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 478/16 ze dne 8.6. 2016

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemek p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a část pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Červené Janovice, a dále část pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p.č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p.č. 733/27 o výměře 1.016 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 721/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Murasovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 4098/2 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora manželům Vladimíru a Janě Murasovým, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 722/16 k pravidlům prodeje městských pozemků v chatových osadách
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pravidlům povolování staveb a prodeje městských pozemků v chatových osadách.

II. s ch v a l u j e
pravidla povolování staveb a prodeje městských pozemků v chatových osadách.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.09.16


Usnesení č. 723/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Poličany, p.č. 4335/2 - el.přípojka knn) na pozemcích p.č. 91/1 v k.ú. Poličany a p.č. 4335/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění pilíře, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 724/16 ke sml. na vypracování PD "Oprava opěrné zdi areálu sv. Barbory"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci "Oprava opěrné zdi areálu chrámu sv. Barbory," na pozemku parc. č. 227/1, Kutná Hora s firmou VB-Drill s.r.o., Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebaň v celkové výši 283 176,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.16


Usnesení č. 725/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 68 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na přímé náklady ve vzdělávání - částečné finanční zajištění rozdělení výuky žáků třetího ročníku ZŠ v přechodném období dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.16
Zrušeno usnesením RM č. 901/16 ze dne 2. 11. 2016.

Usnesení č. 726/16 k nárokovým a nenárokovým složkám platů ředitelů škol.PO
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 9. 2016, provedené v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora platným od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.09.16


Usnesení č. 727/16 k prováděcí dokumentaci II.etapa Sportovní hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na vypracování prováděcí dokumentace na II. etapu výstavby sportovní haly Klimeška Kutná Hora firmě Milota Kladno Huťská 1557 Kladno za nabídnutou cenu 1.349.755,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat odsouhlasit a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 728/16 k výběrovému řízení - projekt revitalizace Vrchlice
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace DUR,DSP a DPS na projekt revitalizace Vrchlice s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Jan Cihlář, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, která v poptávkovém řízení vedeném mimo režim zákona, podala nejnižší nabídku 2.009.810,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
projednat s firmou smlouvu o dílo a smlouvu uzavřít.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 729/16 k rozpočtovému opatření OI č. 49
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 49 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Cihelna - demolice" na položku "Cihelna - oprava vnitřní části admin. budovy" ve výši 950.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.11.16


Usnesení č. 730/16 k udělení souhlasu s konáním letní akce v areálu Philip Morris
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky č. 3/2015 o veřejném pořádku, pro akci společnosti Philip Morris ČR a.s. při příležitosti konání letní akce pro zaměstnance, která se koná dne 27. 9. 2016 od 15:00 do 23:00 hod.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 25.09.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 7. září 2016

Nahoru